SFS 1971:534

710534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:534 Lag

Utkom från t rycket om ändring i lagen (1969:246) om

den 19 juli 1 971

fastighetsdomstoI;

given Sofiero den 4 juni 1971,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna, att 1, 3, 4 och 7 §§ lagen (1969: 246) om

1418

1 Prop, 1971: 106, JuU 13, rskr 2 04.

¬

background image

fastighetsdomstöi skall ha nedan angivna lydelse. Till följd härav kom­

mer lagen att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag
träder i kraft.

SFS 1971: 534

Inledande bestämmelser

1 § I varje län skall finnas en fastighetsdomstol. Konungen kan dock

föreskriva att annat område än län skall utgöra domkrets för fastig­

hetsdomstol eller att flera fastighetsdomstolar skall finnas för samma
område. Den tingsrätt som Konungen bestämmer skall vara fastighets­
domstol.

Fastighetsdomstol upptager de mål och ärenden som anges i särskild

lag eller författning. Om flera fastighetsdomstolar skall finnas för samma
område, bestämmer Konungen hur skilda slag av mål och ärenden skall
fördelas mellan domstolarna.

2 § Om fastighetsdomstol och rättegången i mål eller ärende vid sådan

domstol gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om allmän dom-

Stol, i den mån ej annat följer av denna lag eller annan författning.

Fastighetsdomstols sammansättning

3 §2 Fastighetsdomstol består av två lagfarna ledamöter, en teknisk
ledamot och två nänmdemän. Om särskilda skäl föreligger, kan efter

ordförandens bestämmande ytterligare en teknisk ledamot ingå i dom­
stolen.

I mål eller ärende angående arrende, hyra, bostadsrätt eller tvångs-

f�rvaltning av bostadsfastighet består domstolen dock av två lagfarna
ledamöter och tre nämndemän. Teknisk ledamot får efter ordförandens
bestämmande ingå i domstolen i stället för en av nämndemännen, om

Målets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

En av de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i fastighetsdom­

stolen. Denne utses bland de lagfarna domarna i tingsrätten. Den andre
lagfame ledamoten skall vara lagfaren domare i tingsrätten eller i annan

tingsrätt. Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av

fastighetsbildning eller fastighetsvärdering. Nämndemännen bör vara

ällmänt betrodda och väl förtrogna med sin orts förhållanden.

4 §3 När mål enligt särskilda bestämmelser efter prövning av själva
saken avgöres utan huvudförhandling är fastighetsdomstol domför utan

nämndemännen. I övrigt är fastighetsdomstol vid handläggning av mål
domför med en lagfaren ledamot i samma utsträckning som föreskrives

för tingsrätt.

5 § Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, utser ord­

föranden samt utnämner eller förordnar teknisk ledamot i fastighets­

domstol.

2 S enaste lydelse 1970:1022. �ndringen innebär bl. a. att fjär de stycket upphävs.

^ �nd ringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1419

¬

background image

SFS 1971: 534

6 § Nämndeman i fastighetsdomstol utses genom val för sex år. Ko­

nungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, fastställer för varje

domsaga inom fastighetsdomstols domkrets det antal nämndemän som

skall utses. Nämndeman skall vara valbar till nämndeman i den dom­

saga för vilken han utses. Avgår nämndeman under tjänstgöringstiden,
skall val avse å terstående del av samma tid.

7 § Val av nämndeman i fastighetsdomstol förrättas i kommun, som

ensam bildar domsaga, av kommunens fullmäktige samt i annat fall
inför tingsrätt av valmän som utses av fullmäktige i varje kommun inom
domsagan. Bestämmelserna i kommunallagen den 18 december 1953
(nr 753) om ersättning till fullmäktig äger motsvarande tillämpning.

Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, fastställer det

antal valmän jämte suppleanter för dem som skall utses.

Klagan över valet föres genom besvär hos hovrätten. Mot hovrättens

beslut får talan ej föras.

8 § Nämndeman tjänstgör efter kallelse av fastighetsdomstolens ord­

förande. Till tjänstgöring bör företrädesvis kallas nämndemän från den

domsaga till vilken målet närmast har anknytning.

Bestämmelser om förfarandet

9 § Om det behövs för utredning i särskild fråga, kan ordföranden

uppdraga åt en eller flera ledamöter av fastighetsdomstolen att verk­

ställa undersökning på platsen. Parterna-skall på lämpligt sätt underrät­

tas om tiden för sådan undersökning, om ej undersökningen sker endast

som förberedande åtgärd för syn på stället.

10 § Huvudförhandling hålles vid syn på stäl let eller, om syn ej behövs,

på plats som bestämmes med hänsyn främst till att minsta möjliga kost­

nader uppstår.

11 § Vid huvudförhandlingens början bör ordföranden eller annan le­

damot kort redogöra för saken och de yrkanden som framställts i målet.
För utredning i fråga av teknisk beskaffenhet får part åberopa ingiven

skrift. Redogörelse skall lämnas för skriftens innehåll.

Vid uppskjuten huvudförhandling skall målet företagas i det skick

vari det förelåg vid den tidigare handläggningens slut. Har de ledamöter
som vid det senare sammanträdet tjänstgör i domstolen ej deltagit i den
tidigare handläggningen, skall dock målet företagas till ny huvudför­
handling. I. den mån det i sådant fall kan antagas vara utan betydelse

eller skulle medföra oskälig kostnad eller synnerlig olägenhet, behöver

bevis som upptagits vid tidigare sammanträde ej upptagas på nytt.

1420

12 § Yppas vid överläggning skiljaktiga meningar, tillämpas rätte­

gångsbalkens regler om omröstning i dora stol med endast lagfarna leda­
möter. Vid omröstning skall först ordföranden säga sin mening, där­

efter den andre lagfarne ledamoten, så den tekniske ledamoten och sist

nämndemännen.

¬

background image

övriga bestämmelser

SFS 1971; 534

13 § Fastighetsdomstol får för sina sammanträden förfoga över behöv­

liga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad som ej är
upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal.
Uppkommer särskilda kostnader, ersättes de av statsverket.

14 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Om Konungen ej bestämmer annat skall vad som i lag eller annan

författning föreskrivas om ägodelningsrätt och expropriationsdomstol
i stället avse fastighetsdomstol samt vad som föreskrives om ägodel-

ningsdomare, ägodelningsnämndeman och expropriationstekniker i stäl­

let avse ordförande, nämndeman och teknisk ledamot i fastighetsdom­
stol.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.