SFS 1975:461

750461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:461

om ändring i miljös kyddslagen (1969: 387);

utfärdad den 29 maj 1975.

19 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om miljöskyddslagen

(1969: 387P

dels att 52 § skall upphöra att gälla,
dels att i 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 45 och 48 §§ ordet "Ko­

nungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i mot­

svarande form,

dels att 2, 6 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Utöver bestämmelserna i de nna lag gäller om miljöfarlig verksam­
het vad som föreskrives i hälsovårds-, byggnads- och naturvårdslag­

stiftning eller i annan lagstiftning. I fråga om viss miljöfarlig verksam-

1 Prop. 1975: 30 (bil. 2), CU 28, rskr 2 03.

- Lagen omtryckt 1972: 782.

Senaste lydelse av

45 § 1973: 927

48 § 1973: 927

889

⬢r)i

⬢"i ⬢

¬

background image

SFS 1915'. m

het gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (1971:850) med anled­
ning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan

Sverige och Finland.

Har regeringen enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385) prövat frå­

gan om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet, är beslutet bin­
dande vid prövning enligt de nna lag.

I fråga om byggande i vatten för att motverka vattenförorening och

om ianspråktagande av mark för ledning eller annan anläggning för av­
loppsvatten finns bestämmelser i vatten lagen.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela

särskilda bestämmelser till förebyggande av vattenförorening genom,

fast avfall.

6 § Kan miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet av vä­
sentlig betydelse, även om försiktighetsmått som avses i 5 § iakttages,

får verksamheten utövas endast om särskilda skäl föreligger.

Innebär den befarade olägenheten att ett stort antal människor får

sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att betydande för­

lust från naturvårdssynpunkt uppkommer eller att liknande allmänt in­

tresse skadas avsevärt, får verksamheten ej utövas. Regeringen kan dock

lämna tillstånd enligt denna lag, om verksamheten är av synnerlig be­

tydelse fö r näringslivet el ler för orten eller eljest från allmän synpunkt.

Bestämmelserna i fö rsta och andra styckena gäller ej verksamhet, vars

tillkomst eller lokalisering prövats enligt 136 a § byggnadslagen (1947:
385). Första stycket eller andra stycket första punkten hindrar ej att

sådan flygplats, väg eller järnväg, vars anläggande prövas i särskild

ordning, användes för avsett ändamål.

9 § Koncessionsnämnden för miljöskydd kan på ansökan av den som

utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet lämna tillstånd till
verksamheten efter prövning enligt denna lag.

Skall frågan om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet en­

ligt 136 a § byggnadslagen (1947:385) prövas av regeringen, får an­

sökan ej upptagas av koncessionsnämnden, innan sådan prövning skett.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Johan Lind

(J ustitiedepartementet)

890

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.