SFS 1975:461

750461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ISNQNC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ISNQNC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:10px;font-family:TTMHCO+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:GRGDBV+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ISNQNC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:OOBIVM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:ISNQNC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ISNQNC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ISNQNC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:703px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:461 </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i milj�s kyddslagen (1969: 387); </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 1975. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:691px;white-space:nowrap" class="ft11">19 juni 1975 </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fr�ga om milj�skyddslagen </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">(1969: 387P </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 52 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att i 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 45 och 48 �� ordet &#34;Ko�</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">nungen&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;regeringen&#34; i mot�</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">svarande form, </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 2, 6 och 9 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft15">2 � Ut�ver best�mmelserna i de nna lag g�ller om milj�farlig verksam�<br/>het vad som f�reskrives i h�lsov�rds-, byggnads- och naturv�rdslag�</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">stiftning eller i annan lagstiftning. I fr�ga om viss milj�farlig verksam-</p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1975: 30 (bil. 2), CU 28, rskr 2 03. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">- Lagen omtryckt 1972: 782. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">45 � 1973: 927 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">48 � 1973: 927 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:779px;white-space:nowrap" class="ft11">889 </p> <p style="position:absolute;top:1223px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>"r)i </b></p> <p style="position:absolute;top:1240px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft13"><i><b>"&#34;i " </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"><i><b>SFS 1915'. m </b></i></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft23">het g�ller s�rskilda best�mmelser enligt lagen (1971:850) med anled�<br/>ning av gr�ns�lvs�verenskommelsen den 16 september 1971 mellan </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">Sverige och Finland. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">Har regeringen enligt 136 a � byggnadslagen (1947:385) pr�vat fr�</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft24">gan om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet, �r beslutet bin�<br/>dande vid pr�vning enligt de nna lag. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om byggande i vatten f�r att motverka vattenf�rorening och </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft24">om ianspr�ktagande av mark f�r ledning eller annan anl�ggning f�r av�<br/>loppsvatten finns best�mmelser i vatten lagen. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer �ger meddela </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">s�rskilda best�mmelser till f�rebyggande av vattenf�rorening genom, </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">fast avfall. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft24">6 � Kan milj�farlig verksamhet befaras f�ranleda ol�genhet av v�<br/>sentlig betydelse, �ven om f�rsiktighetsm�tt som avses i 5 � iakttages, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r verksamheten ut�vas endast om s�rskilda sk�l f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Inneb�r den befarade ol�genheten att ett stort antal m�nniskor f�r </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">sina levnadsf�rh�llanden v�sentligt f�rs�mrade eller att betydande f�r�</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">lust fr�n naturv�rdssynpunkt uppkommer eller att liknande allm�nt in�</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">tresse skadas avsev�rt, f�r verksamheten ej ut�vas. Regeringen kan dock </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">l�mna tillst�nd enligt denna lag, om verksamheten �r av synnerlig be�</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">tydelse f� r n�ringslivet el ler f�r orten eller eljest fr�n allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i f� rsta och andra styckena g�ller ej verksamhet, vars </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft24">tillkomst eller lokalisering pr�vats enligt 136 a � byggnadslagen (1947: <br/>385). F�rsta stycket eller andra stycket f�rsta punkten hindrar ej att </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">s�dan flygplats, v�g eller j�rnv�g, vars anl�ggande pr�vas i s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">ordning, anv�ndes f�r avsett �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">9 � Koncessionsn�mnden f�r milj�skydd kan p� ans�kan av den som </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft23">ut�var eller �mnar ut�va milj�farlig verksamhet l�mna tillst�nd till <br/>verksamheten efter pr�vning enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">Skall fr�gan om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet en�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">ligt 136 a � byggnadslagen (1947:385) pr�vas av regeringen, f�r an�</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">s�kan ej upptagas av koncessionsn�mnden, innan s�dan pr�vning skett. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1975. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:544px;white-space:nowrap" class="ft21">Johan Lind </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:544px;white-space:nowrap" class="ft21">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">890 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:461

om �ndring i milj�s kyddslagen (1969: 387);

utf�rdad den 29 maj 1975.

19 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fr�ga om milj�skyddslagen

(1969: 387P

dels att 52 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 45 och 48 �� ordet "Ko�

nungen" i olika b�jningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i mot�

svarande form,

dels att 2, 6 och 9 �� skall ha nedan angivna lydelse.

2 � Ut�ver best�mmelserna i de nna lag g�ller om milj�farlig verksam�
het vad som f�reskrives i h�lsov�rds-, byggnads- och naturv�rdslag�

stiftning eller i annan lagstiftning. I fr�ga om viss milj�farlig verksam-

1 Prop. 1975: 30 (bil. 2), CU 28, rskr 2 03.

- Lagen omtryckt 1972: 782.

Senaste lydelse av

45 � 1973: 927

48 � 1973: 927

889

"r)i

""i "

background image

SFS 1915'. m

het g�ller s�rskilda best�mmelser enligt lagen (1971:850) med anled�
ning av gr�ns�lvs�verenskommelsen den 16 september 1971 mellan

Sverige och Finland.

Har regeringen enligt 136 a � byggnadslagen (1947:385) pr�vat fr�

gan om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet, �r beslutet bin�
dande vid pr�vning enligt de nna lag.

I fr�ga om byggande i vatten f�r att motverka vattenf�rorening och

om ianspr�ktagande av mark f�r ledning eller annan anl�ggning f�r av�
loppsvatten finns best�mmelser i vatten lagen.

Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer �ger meddela

s�rskilda best�mmelser till f�rebyggande av vattenf�rorening genom,

fast avfall.

6 � Kan milj�farlig verksamhet befaras f�ranleda ol�genhet av v�
sentlig betydelse, �ven om f�rsiktighetsm�tt som avses i 5 � iakttages,

f�r verksamheten ut�vas endast om s�rskilda sk�l f�religger.

Inneb�r den befarade ol�genheten att ett stort antal m�nniskor f�r

sina levnadsf�rh�llanden v�sentligt f�rs�mrade eller att betydande f�r�

lust fr�n naturv�rdssynpunkt uppkommer eller att liknande allm�nt in�

tresse skadas avsev�rt, f�r verksamheten ej ut�vas. Regeringen kan dock

l�mna tillst�nd enligt denna lag, om verksamheten �r av synnerlig be�

tydelse f� r n�ringslivet el ler f�r orten eller eljest fr�n allm�n synpunkt.

Best�mmelserna i f� rsta och andra styckena g�ller ej verksamhet, vars

tillkomst eller lokalisering pr�vats enligt 136 a � byggnadslagen (1947:
385). F�rsta stycket eller andra stycket f�rsta punkten hindrar ej att

s�dan flygplats, v�g eller j�rnv�g, vars anl�ggande pr�vas i s�rskild

ordning, anv�ndes f�r avsett �ndam�l.

9 � Koncessionsn�mnden f�r milj�skydd kan p� ans�kan av den som

ut�var eller �mnar ut�va milj�farlig verksamhet l�mna tillst�nd till
verksamheten efter pr�vning enligt denna lag.

Skall fr�gan om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet en�

ligt 136 a � byggnadslagen (1947:385) pr�vas av regeringen, f�r an�

s�kan ej upptagas av koncessionsn�mnden, innan s�dan pr�vning skett.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1975.

P� regeringens v�gnar

CARL LIDBOM

Johan Lind

(J ustitiedepartementet)

890

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.