SFS 1983:379

830379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:379

om ämdring S lagen (1969:246) om domstolar i

utkom från trycket

fastighetsmål;

den7junil983

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § lagen (1969:246) om domsto­

lar i fastighetsmåP skall ha nedan angivna lydelse.

12 § Vid omröst ning skall först ordföran den säga sin mening, därefter
den andre lagfame ledamoten, så den tekniske ledamoten och sist nämnde­

männen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(J u stitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:126, JuU 32, rskr 314.

^ Lagen omtryckt 1974:1064. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:1064.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.