SFS 1987:141

870141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:141

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387);

utkom från trycket

den 6 maj 1987

Utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen

(1969; 387)^

dels att 2, 3, 6, 9, 14 och 21 a §§ skall ha följan de lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

2

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om miljöfarlig verksamhet

vad som föreskrivs i hälsoskydds-, byggnads- och naturvårdslagstiftning

eller i annan lagstiftning. I fråga om viss miljöfarlig verksamhet gäller

särskilda bestämmelser enligt lagen (1971:850) med anledning av gräns-

' Prop. 1985/86:90, BoU 19 86/87:4, rskr. 126.

^ Lagen omtryckt 1981:420,

^ Senaste lydelse 1983:656.

363

¬

background image

SFS 1987:141

älvsöverenskommelsen den 16 se ptember 1971 mellan Sverige och Fin­

land.

Har regeringen enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med natur­

resurser m. m. prövat frågan om tillstånd till en viss anläggning eller åtgärd

eller enligt lagen (1978 : 160) om vissa rörledningar prövat frågan om fram­
dragande eller begagnande av sådan ledning, är beslutet bindande vid

prövning enligt denna lag.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela

särskilda bestämmelser till förebyggande av vattenförorening genom fast

avfall.

3 § Med avloppsvatten avses i denna lag

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning vid driften av fabrik eller annan

inrättning,

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom en detaljplan

som ej sker för viss eller vissa fastigheters räkning,

4. vatten som avleds för avvattning av begravningsplats.

4 a § Tillstånd enligt denna lag får inte meddelas i strid mot en detaljplan

eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Vid prövning av miljöfarlig verksamhet skall lagen (1987:12) om hushåll­

ning med n aturresurser m. m. tillämpas.

6 §" Kan miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet av väsentlig

betydelse, även om försiktighetsmått som avses i 5 § iakttages, får verk­

samheten utövas endast om särskilda skäl föreligger.

Innebär den befarade olägenheten att ett stort antal människor får sina

levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att betydande förlust från

naturvårdssynpunkt uppkommer eller att liknande allmänt intresse skadas

avsevärt, får verksamheten ej utövas. Regeringen kan dock lämna tillstånd

enligt denna lag, om verksamheten är av synnerlig betydelse för näringsli­
vet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt.

Bestämmelserna i fö rsta och andra styckena gäller ej anläggning eller

åtgärd, vars tillåtlighet har prövats enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hus­

hållning med naturresurser m. m., eller rörledning, vars framdragande eller

begagnande prövats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Första

stycket eller andra stycket första meningen hin drar ej att sådan flygplats,

väg eller järnväg, vars anläggande prövas i särskild ordning, används för

avsett ändamål.

9

Koncessionsnämnden för miljöskydd kan på ansökan av den som

utövar eller ämnar utöva miljöfarlig v erksamhet lämna tillstånd till verk­

samheten efter prövning enligt denna lag.

Skall regeringen enligt 4 kap. lagen (1987:1 2) om hushållning med natur­

resurser m, m. pröva frågan om tillstånd till en anläggning eller åtgärd eller

364

" Senaste lydelse 1983:518.

^ Senaste lydelse 1983:51 8.

¬

background image

pröva frågan om framdragandet eller begagnandet av rörledning enligt

SFS 1987:141

lagen (1978: 160) om vissa rörl edningar, får frågan om tillstånd enligt denna
lag inte avgöras, innan sådan prövning har skett.

14

Koncessionsnämnden skall sötja för fullständig utredning av

ärende som kommer under nämndens prövning.

Nämnden skall

1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda

dem som kan beröras av den miljöfarliga verksamheten tillfälle a tt yttra
sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har vä­

sentliga intressen att bevaka i frågan,

3. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på

platsen, om det ej är uppenbart onödigt,

4. lämna den som gjort ansökan eller framställt erinran underrättelse om

det som tillförts ä rendet genom annan än honom själv och bereda honom

tillfälle att yttra sig däröver, om inte annat följer av 17 § förvaltningslagen

(1986:223).

Nämnden kan uppdraga åt en eller flera av ledamöterna att hålla sam­

manträde eller besiktning enligt an dra stycket 3.

Nämnden kan uppdr aga åt sakkunnig att verkställa särskild utredning.

Kostnad för kungörelse och för utredning enligt Qärde stycket betalas av

den som utö var eller ämnar utöva den miljöfarliga verksamheten. Nämn­
den fastställer på yrkande ersättning för utredningen.

Skall koncessionsnämnden avge yttrande till rege ringen i äre nde enligt

4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m., tillämpas
bestämmelserna i första-fem te styckena.

21 a §' I ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet får tillstånds­
myndigheten på ansökan besluta att vissa arbeten får påböijas utan hinder

av att tillståndsfrågan inte har blivit slutligt avgjord. Ett sådant beslut
(igångsättningsmedgivande) får meddelas endast om särskilda skäl förelig­
ger och det är uppenbart att tillstånd kommer att lämnas.

I igångsätt ningsmedgivanden skall noggrant anges de villkor som skall

gälla i avvaktan på den slutliga prövningen.

I fråga om ansökningar om igångsättningsmedgivande gäller 13 § i

tillämpliga dela r. En sådan ansökan handläggs i samma ordning som en

ansökan om tillstånd. Sammanträde eller besiktning behöver dock inte äga

rum. Har regeringen lämnat tillstånd till verk samheten enligt 4 ka p. lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. eller enligt lagen
(1978:160) om vissa rörledningar får igångsättningsmedgivande lämnas
utan hinder av att 14 § andra stycket 1 och 2 inte har iakttagits, om

särskilda skäl talar för det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
Bestämmelserna i 2, 6 och 21 a §§ skall tillämpas om regeringen enligt

136 a § byggnadslagen (1947:385) har prövat frågan om tillkomst eller

^ Senaste lydelse 1986: 1157.

'

Senaste lydelse 1983: 518.

365

¬

background image

SFS 1987:141

lokalisering av viss verksamhet med hänsyn till hushållningen med landets
samlade mark- och vattentillgångar.

^

il

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

^

Rolf Strömberg

(Miljö- och energidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.