SFS 1989:723

890723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989; 723

om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i

Utkom från trycket

fastighetsmål;

den 29 augusti 1989

Utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1969:246) om domsto­

lar i fastighetsmål^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1988/89:77, BoUl 1. rskr. 255.

Lagen omtryckt 1974:1964.

1341

¬

background image

SFS 1989:723

! il-

4

När mål enligt särskilda bestämmelser efter prövning av själva

saken avgörs utan huvudförhandling är fastighetdomstolen domför utan

nämndemännen. I fastighetsbildningsmål är domstolen i dessa fall domför

med en lagfaren ledamot när enighet om utgången i målet föreligger mellan

klaganden samt övriga sakägare och företrädare för allmänt intresse som
hörts över överklagandet, eller det med hänsyn till målets beskaffenhet är
tillräckligt att det avgörs av en lagfaren ledamot och partema samtycker

till det.

I övrigt är fastighetsdomstol domför med en lagfaren ledamot vid hand­

läggning som inte sker vid huvudförhandling och vid h uvudförhandling i
fall som avses i 1 kap. 3 a § and ra och tredje styckena rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1989; 661.

¬

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt