SFS 1990:1130

901130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1130

om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i

utkom från trycket

fastighetsmål;

^ december 1990

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om lagen (1969:246) om

domstolar i fastighetsmåP

dels att 4 a § skall upphöra att gälla,
dels att 3 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91:32, JuU7, rskr. 62.

^ Lagen omtryckt 1974:1064.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:1064

4a§ 1989:661.

2105

¬

background image

SFS 1990:1130

3

Fastighetsdomstol består av två lagfarna ledamöter, en teknisk le ^

mot och två n ämndemän. Om särskilda skäl föreligger, kan efter ordforan,

dens bestämmande ytterligare en teknisk ledamot ingå i domstolen.

I mål eller ä rende angående arrende eller tvångsf�rvaltning av bostads-

fastighet består domstolen dock av två lagfarna ledamöter och tre nämnde- ;

män. Teknisk ledamot får efter ordförandens bestämmande ingå i domsto­

len i stället for en av nämndemännen, om målets beskaffenhet eller annat
särskilt skäl föranleder det.

Om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller

svårighetsgrad, får antalet lagfarna ledamöter utökas med en utöver det
antal som anges i första och a ndra styckena. Detsamma gäller i fråga om
antalet nämndemän.

En av de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i fastighetsdomsto­

len. Denne utses bland de lagfarna domarna i tingsrä tten. Annan lagfaren
ledamot skall vara lagfaren domare i tingsrätten eller i a nnan tingsrätt.

Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av fastighets­
bildning eller fastighetsvärdering. Nämndemännen bör vara allmänt be- i
trodda och väl förtrogna med sin orts förhållanden.

Om det sedan huvudförhandling har påbörjats inträffar förfall för en av

de lagfarna ledamöterna eller f�r en av nämndemännen eller, om två
tekniska ledamöter deltar, f�r en av dem, är rätten ändå domf�r.

13

1 ann at fastighetsmål än som avses i 3 § andra stycket skall en

teknisk ledamot ingå i hovr ätten, såvida inte hovrätten finner att medver­
kan av en sådan ledamot uppenbart inte är behövlig. Om särskilda skäl

föreligger, kan efte r hovrättens bestämmande två tekniska ledamöter ingå

i hovrä tten.

I mål som avses i 3 § andra stycket får efter hovrättens bestämmande en

teknisk ledamot ingå i rätten, om målets beskaffenhet eller något annat

särskilt skäl föranleder det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

�ldre föreskrifter gäller fortfarande i mål

1. där talan väckts vid fastigh etsdomstol f�re ikraftträdandet,
2. som efter återvinning �verlämnats till fastighetsdomstol f�re ikr aft­

trädandet, eller

3. som enligt lagsökningslagen (1946 :808) hänskjutits till rättegång vid

fastighetsdomstol före ikraftträdandet.

�ldre föreskrifter om prövningstillstånd gäller fortfarande i fråga om

överklagade avgöranden som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

2106

' Senaste lydelse 1989:661.

' Senaste lydelse 1987: 751. �ndringen innebär alt tredje s tycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.