SFS 1990:1130

901130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:AMRJWL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:KZZHRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:KZZHRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:21px;font-family:KZZHRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:AMRJWL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:KZZHRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:IEYFBF+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:KZZHRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KZZHRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:783px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:1130 </b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1969:246) om domstolar i </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">fastighetsm�l; </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft11">^ december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fr�ga om lagen (1969:246) om </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">domstolar i fastighetsm�P </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 4 a � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 3 och 13 �� skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:32, JuU7, rskr. 62. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1974:1064. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">lagens rubrik 1974:1064 </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">4a� 1989:661. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:711px;white-space:nowrap" class="ft12">2105 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1990:1130 </b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">3 </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">Fastighetsdomstol best�r av tv� lagfarna ledam�ter, en teknisk le ^ </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">mot och tv� n �mndem�n. Om s�rskilda sk�l f�religger, kan efter ordforan, </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">dens best�mmande ytterligare en teknisk ledamot ing� i domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft21">I m�l eller � rende ang�ende arrende eller tv�ngsf�rvaltning av bostads-</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">fastighet best�r domstolen dock av tv� lagfarna ledam�ter och tre n�mnde- ; </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">m�n. Teknisk ledamot f�r efter ordf�randens best�mmande ing� i domsto�</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft25">len i st�llet for en av n�mndem�nnen, om m�lets beskaffenhet eller annat <br/>s�rskilt sk�l f�ranleder det. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det f�religger s�rskilda sk�l med h�nsyn till m�lets omfattning eller </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">sv�righetsgrad, f�r antalet lagfarna ledam�ter ut�kas med en ut�ver det <br/>antal som anges i f�rsta och a ndra styckena. Detsamma g�ller i fr�ga om <br/>antalet n�mndem�n. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">En av de lagfarna ledam�terna skall vara ordf�rande i fastighetsdomsto�</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">len. Denne utses bland de lagfarna domarna i tingsr� tten. Annan lagfaren <br/>ledamot skall vara lagfaren domare i tingsr�tten eller i a nnan tingsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av fastighets�<br/>bildning eller fastighetsv�rdering. N�mndem�nnen b�r vara allm�nt be- i <br/>trodda och v�l f�rtrogna med sin orts f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det sedan huvudf�rhandling har p�b�rjats intr�ffar f�rfall f�r en av </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft25">de lagfarna ledam�terna eller f�r en av n�mndem�nnen eller, om tv� <br/>tekniska ledam�ter deltar, f�r en av dem, �r r�tten �nd� domf�r. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">13 </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft21">1 ann at fastighetsm�l �n som avses i 3 � andra stycket skall en </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft25">teknisk ledamot ing� i hovr �tten, s�vida inte hovr�tten finner att medver�<br/>kan av en s�dan ledamot uppenbart inte �r beh�vlig. Om s�rskilda sk�l </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">f�religger, kan efte r hovr�ttens best�mmande tv� tekniska ledam�ter ing� </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">i hovr� tten. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">I m�l som avses i 3 � andra stycket f�r efter hovr�ttens best�mmande en </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">teknisk ledamot ing� i r�tten, om m�lets beskaffenhet eller n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">s�rskilt sk�l f�ranleder det. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">�ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i m�l </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft25">1. d�r talan v�ckts vid fastigh etsdomstol f�re ikrafttr�dandet, <br/>2. som efter �tervinning �verl�mnats till fastighetsdomstol f�re ikr aft�</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">tr�dandet, eller </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">3. som enligt lags�kningslagen (1946 :808) h�nskjutits till r�tteg�ng vid </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">fastighetsdomstol f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">�ldre f�reskrifter om pr�vningstillst�nd g�ller fortfarande i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">�verklagade avg�randen som har meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">2106 </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft23">' Senaste lydelse 1989:661. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft23">' Senaste lydelse 1987: 751. �ndringen inneb�r alt tredje s tycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:1130

om �ndring i lagen (1969:246) om domstolar i

utkom fr�n trycket

fastighetsm�l;

^ december 1990

utf�rdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fr�ga om lagen (1969:246) om

domstolar i fastighetsm�P

dels att 4 a � skall upph�ra att g�lla,
dels att 3 och 13 �� skall ha f�ljande lydelse.

' Prop. 1990/91:32, JuU7, rskr. 62.

^ Lagen omtryckt 1974:1064.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:1064

4a� 1989:661.

2105

background image

SFS 1990:1130

3

Fastighetsdomstol best�r av tv� lagfarna ledam�ter, en teknisk le ^

mot och tv� n �mndem�n. Om s�rskilda sk�l f�religger, kan efter ordforan,

dens best�mmande ytterligare en teknisk ledamot ing� i domstolen.

I m�l eller � rende ang�ende arrende eller tv�ngsf�rvaltning av bostads-

fastighet best�r domstolen dock av tv� lagfarna ledam�ter och tre n�mnde- ;

m�n. Teknisk ledamot f�r efter ordf�randens best�mmande ing� i domsto�

len i st�llet for en av n�mndem�nnen, om m�lets beskaffenhet eller annat
s�rskilt sk�l f�ranleder det.

Om det f�religger s�rskilda sk�l med h�nsyn till m�lets omfattning eller

sv�righetsgrad, f�r antalet lagfarna ledam�ter ut�kas med en ut�ver det
antal som anges i f�rsta och a ndra styckena. Detsamma g�ller i fr�ga om
antalet n�mndem�n.

En av de lagfarna ledam�terna skall vara ordf�rande i fastighetsdomsto�

len. Denne utses bland de lagfarna domarna i tingsr� tten. Annan lagfaren
ledamot skall vara lagfaren domare i tingsr�tten eller i a nnan tingsr�tt.

Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av fastighets�
bildning eller fastighetsv�rdering. N�mndem�nnen b�r vara allm�nt be- i
trodda och v�l f�rtrogna med sin orts f�rh�llanden.

Om det sedan huvudf�rhandling har p�b�rjats intr�ffar f�rfall f�r en av

de lagfarna ledam�terna eller f�r en av n�mndem�nnen eller, om tv�
tekniska ledam�ter deltar, f�r en av dem, �r r�tten �nd� domf�r.

13

1 ann at fastighetsm�l �n som avses i 3 � andra stycket skall en

teknisk ledamot ing� i hovr �tten, s�vida inte hovr�tten finner att medver�
kan av en s�dan ledamot uppenbart inte �r beh�vlig. Om s�rskilda sk�l

f�religger, kan efte r hovr�ttens best�mmande tv� tekniska ledam�ter ing�

i hovr� tten.

I m�l som avses i 3 � andra stycket f�r efter hovr�ttens best�mmande en

teknisk ledamot ing� i r�tten, om m�lets beskaffenhet eller n�got annat

s�rskilt sk�l f�ranleder det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991.

�ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i m�l

1. d�r talan v�ckts vid fastigh etsdomstol f�re ikrafttr�dandet,
2. som efter �tervinning �verl�mnats till fastighetsdomstol f�re ikr aft�

tr�dandet, eller

3. som enligt lags�kningslagen (1946 :808) h�nskjutits till r�tteg�ng vid

fastighetsdomstol f�re ikrafttr�dandet.

�ldre f�reskrifter om pr�vningstillst�nd g�ller fortfarande i fr�ga om

�verklagade avg�randen som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

2106

' Senaste lydelse 1989:661.

' Senaste lydelse 1987: 751. �ndringen inneb�r alt tredje s tycket upph�vs.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.