SFS 1991:648

910648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:648

Utkom Trån trycket

den 17 juni 199 1

Lag

om ändring i m iljöskyddslagen (1969:387);

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen

(1969:387)^

äe/s att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
äe/s att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 § Ansökan om tillstånd skall vara skriftlig. Den skall innehålla

1. de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att

bedöma den miljöfarliga verksamhetens beskaffenhet och omfattn ing,

2. en miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning

av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön,

hälsan och hushållningen med naturresurser,

3. förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs

för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten och förslag
till hur kontroll av verksamheten bör ske,

4. en redogörelse för det samråd som har ägt rum enligt 1 2a § och vad

som därvid har kommit fram.

Ansökningen skall inges i det antal exemplar som koncessionsnämnden

anser behövligt.

Uppfyller ansökningen in te vad som föreskrivs i första stycket eller har

den inte givits in i tillräckligt antal exemplar, skall koncessionsnämnden

förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. I föreläggandet får
vite sättas ut. Efterkommer sökanden inte ett föreläggande, får nämnden
besluta att bristen skall avhjälpas på sökandens bekostnad eller, om bristen

är så väsentlig att ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av
ärendet, avvisa ansökningen.

Har erforderligt samråd enligt 12 a § inte ägt rum, får koncessionsnämn­

den vid vite förelägga sökanden att vidta de åtgärder som behövs.

13a § Tillståndshavaren är vid prövning av frågor som avses i 23 � 25
och 27 §§ skyldig a tt ge in den utredning om verksamheten och övriga

förhållanden som behövs för prövningen.

14 § Koncessionsnämnden skall sörja för fullständig utredning av ären­

de som kom mer under nämndens prövning.

Nämnden skall
1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda

dem som kan beröras av den miljöfarliga verksamheten tillfälle att yttra
sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har vä­

sentliga intressen att bevaka i frågan,

3. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på

platsen, om det ej är uppenbart onödigt,

1062

' Prop. 1990/91:90, JoU30. rskr. 338.

' Lagen omtryckt 1989; 363.

¬

background image

4. lämna den som gjort ansökan eller framställt erinran underrättelse om

SFS 1991:648

det som tillforts ären det genom annan än honom själv och bereda honom
tillfälle att yttra sig däröver, om inte annat följer av 17 § förvaltningslagen

(1986:223).

Nämnden kan uppdraga åt en eller flera av ledamöterna att hålla sam­

manträde eller besiktning enligt and ra stycket 3.

Nämnden kan uppdr aga åt sakkunnig att verkställa särskild ut redning.

Kostnad for kungörelse och for utredning enligt fjärde stycket betalas av

den som utövar eller ämnar utöva den miljöfarliga verksamheten. Nämn­
den fastställer på yrkande ersättning for utredningen.

Skall koncessionsnämnden avge yttrande till regeringen i ärende enligt 4

kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., tillämpas
bestämmelserna i första-femte sty ckena.

1 ett ärende enligt 23-25 och 27 §§ får koncessionsnämnden vid vite

förelägga tillståndshavaren att ge in den utredning som behövs för pröv­

ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Ulf Andersson

(Miljödepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.