SFS 2018:502 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 2018:502 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
SFS2018-502.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:921) om mark- och

miljödomstolar

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 4 § lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

5 kap.
4 §
Ett avgörande av saken i målet sker genom dom. Domen ska skrivas
under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektro-

nisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264.

SFS

2018:502

Publicerad
den

17 maj 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.