SFS 1995:1692 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 1995:1692 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1995_1692 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:529px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:1692 </b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 23 januari 1996 </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:549px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291); </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291) </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i> att 10 och 14 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 3 � skall lyda M�ls anh�ngigg�rande </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft12">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 a �</b> Om en enskild �verklagar en f�rvaltningsmyndighets beslut <br/>skall den myndighet som f�rst beslutade i saken vara den enskildes <br/>motpart sedan handlingarna i �rendet �verl�mnats till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rsta stycket g�ller inte i fr�ga om beslut som �verklagas direkt hos </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">kammarr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">3382 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:1692 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 �</b>2 Ans�knings- eller besv�rshandling eller annan handling, varigenom </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft26">m�l anh�ngigg�rs, och det som h�r till den skall tillst�llas motpart eller <br/>annan mot vilken �tg�rd ifr�gas�tts. Mottagaren skall f�rel�ggas att svara <br/>inom viss tid vid p�f�ljd att m�let �nd� kan komma att avg�ras. </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft27">Underr�ttelse enligt f�rsta stycket beh�vs inte, <br/>1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft23">eller delvis, </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft26">2. om underr�ttelse annars �r uppenbart on�dig, <br/>3. om motparten �r en f�rvaltningsmyndighet och en underr�ttelse �r </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23">on�dig eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft23">4. om det kan befaras att underr�ttelse skulle avsev�rt f�rsv�ra </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">genomf�randet av beslut i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 �</b> Till muntlig f�rhandling skall kallas s�kande eller klagande och </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft26">den som har att svara i m�let. Enskild f�r f�rel�ggas att inst�lla sig <br/>personligen vid vite eller vid p�f�ljd av att hans utevaro inte utg�r <br/>hinder f�r m�lets vidare handl�ggning och avg�rande. F�rvaltnings-<br/>myndighet eller annan part, som enligt f�reskrift i lag f�retr�der det <br/>allm�nna, f�r f�rel�ggas att inst�lla sig vid p�f�ljd att partens utevaro <br/>inte utg�r hinder f�r m�lets vidare handl�ggning och avg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft23">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1996. F�r beslut som har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft26">f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmelser. Detsamma g�ller �ven om <br/>beslutet har �verpr�vats av en annan f�rvaltningsmyndighet efter </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23">ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft26">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft24">2</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1987:332. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft23">3383 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1692

Utkom fr�n trycket
den 23 januari 1996

Lag

om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

utf�rdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 10 och 14 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 3 � skall lyda M�ls anh�ngigg�rande

m.m.,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande

lydelse.

7 a � Om en enskild �verklagar en f�rvaltningsmyndighets beslut
skall den myndighet som f�rst beslutade i saken vara den enskildes
motpart sedan handlingarna i �rendet �verl�mnats till domstolen.

F�rsta stycket g�ller inte i fr�ga om beslut som �verklagas direkt hos

kammarr�tt.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3382

background image

SFS 1995:1692

10 �2 Ans�knings- eller besv�rshandling eller annan handling, varigenom

m�l anh�ngigg�rs, och det som h�r till den skall tillst�llas motpart eller
annan mot vilken �tg�rd ifr�gas�tts. Mottagaren skall f�rel�ggas att svara
inom viss tid vid p�f�ljd att m�let �nd� kan komma att avg�ras.

Underr�ttelse enligt f�rsta stycket beh�vs inte,
1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt

eller delvis,

2. om underr�ttelse annars �r uppenbart on�dig,
3. om motparten �r en f�rvaltningsmyndighet och en underr�ttelse �r

on�dig eller

4. om det kan befaras att underr�ttelse skulle avsev�rt f�rsv�ra

genomf�randet av beslut i m�let.

14 � Till muntlig f�rhandling skall kallas s�kande eller klagande och

den som har att svara i m�let. Enskild f�r f�rel�ggas att inst�lla sig
personligen vid vite eller vid p�f�ljd av att hans utevaro inte utg�r
hinder f�r m�lets vidare handl�ggning och avg�rande. F�rvaltnings-
myndighet eller annan part, som enligt f�reskrift i lag f�retr�der det
allm�nna, f�r f�rel�ggas att inst�lla sig vid p�f�ljd att partens utevaro
inte utg�r hinder f�r m�lets vidare handl�ggning och avg�rande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1996. F�r beslut som har meddelats

f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmelser. Detsamma g�ller �ven om
beslutet har �verpr�vats av en annan f�rvaltningsmyndighet efter

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1987:332.

3383

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.