SFS 2005:687 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 2005:687 Lag om ändring i miljöbalken
050687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken

skall ha följande lydelse.

23 kap.

1 §

2

Miljödomstolens domar eller beslut får, om inte annat är föreskrivet,

överklagas hos Miljööverdomstolen. För överklagande gäller de tidsfrister
som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ samt 52 kap. 1 § rättegångsbalken även i till
miljödomstolen överklagade mål.

Vid överklagande till Miljööverdomstolen av en dom eller ett beslut av en

miljödomstol krävs prövningstillstånd. Miljödomstolens dom eller beslut
skall innehålla uppgift om detta och om de grunder på vilka tillstånd kan
meddelas.

2 §

Vid prövningen av om prövningstillstånd skall meddelas tillämpas

34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), om det gäller ett
avgörande som har meddelats i ett mål som överklagats till miljödomstolen
eller i ett mål som avser utdömande av vite efter särskild ansökan av myn-
dighet. I annat fall tillämpas 49 kap. 14 § och 14 a § första och andra styck-
ena rättegångsbalken.

Meddelas inte prövningstillstånd står miljödomstolens dom eller beslut

fast. En uppgift om detta skall tas in i Miljööverdomstolens beslut.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre bestämmel-

ser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar
och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse 2002:175.

SFS 2005:687

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.