SFS 2013:113 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar / SFS 2013:113 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
130113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 11 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

8 kap.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter i Stockholms
tingsrätt.

Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller

ärende inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att
gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller ärendet.

Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:113

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.