SFS 2020:67 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder / SFS 2020:67 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
SFS2020-67.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk

utredningsorder

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:1000) om en
europeisk utredningsorder

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 § och 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 19 a och 19 b §§, 3 kap.

37 a och 37 b §§ och 4 kap. 16 §, och närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap.
37 a § och 4 kap. 16 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
4 §
En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara

1. förhör under förundersökning,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,
4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken

eller en åtgärd enligt 27 kap. 15 § samma balk,

5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,
6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsav-
lyssning och hemlig dataavläsning,

7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
9. kontrollerad leverans,
10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,
11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller

någon annan tvångsåtgärd.

2 kap.
5 §
Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om
domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utrednings-
åtgärden avser

1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsav-
lyssning eller hemlig dataavläsning, eller

3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om obduk-

tion m.m.

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

SFS

2020:67

Publicerad
den

3 mars 2020

background image

2

SFS

2020:67

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de förutsättningar

som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen
(2020:62) om hemlig dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvar-
hållande av försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraöver-
vakning eller hemlig dataavläsning. �&klagaren ska utan dröjsmål anmäla till
domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, kroppsvisitation eller kropps-

besiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap. 4 § första stycket och 13 §
första stycket rättegångsbalken ansöka om domstolens tillstånd till att
utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i rättegångs-

balken eller annan författning för den åtgärd som avses.

Hemlig dataavläsning
19 a § En utredningsorder får utfärdas för hemlig dataavläsning i Sverige
eller i en annan medlemsstat.

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan

medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket
får endast avse en åtgärd enligt 2 § första stycket 1�3 lagen (2020:62) om
hemlig dataavläsning.

Om dataavläsningen enligt andra stycket ska ske i en annan medlemsstat

än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket ska det av
utredningsordern framgå att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats.

19 b § När en utredningsorder för hemlig dataavläsning har utfärdats, ska
20 § andra stycket, 27 § och 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig
dataavläsning tillämpas. I de fall där upptagningen eller uppteckningen görs
i Sverige ska 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning tillämpas.

3 kap.
10 §
I avvaktan på domstolens beslut enligt 9 § första stycket får åklaga-
ren, enligt de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångs-
balken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, besluta att
erkänna och verkställa en utredningsorder för kvarhållande av försändelse
enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller för hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning.

Hemlig dataavläsning
37 a § Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning
som gäller en åtgärd enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om
hemlig dataavläsning tillämpas 34 §.

Vid verkställighet enligt 34 § 1 får inte någon upptagning eller upp-

teckning göras i Sverige, och 28 § andra stycket lagen om hemlig data-
avläsning ska inte tillämpas. Vid sådan verkställighet tillämpas 35 § andra
stycket.

37 b § Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning
som sker med stöd av 34 § 2 eller i andra fall av verkställighet av en utred-
ningsorder för hemlig dataavläsning behöver upptagningar eller uppteck-
ningar inte granskas enligt 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig
dataavläsning. Upptagningar och uppteckningar, som finns kvar i Sverige

background image

3

SFS

2020:67

efter det att ärendet har avslutats hos åklagaren och bevismaterialet har
överlämnats med stöd av 38 eller 40 §, får bevaras endast om detta är tillåtet
enligt 28 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 28 § andra stycket lagen om

hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i 36 § andra stycket tillämpas.

4 kap.
Underrättelse om hemlig dataavläsning
16 §
Det som anges om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation i 12�15 §§ tillämpas även för hemlig dataavläs-
ning enligt 2 § första stycket 1�3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.