SFS 2021:241 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder / SFS 2021:241 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
SFS2021-241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:RCJDTL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:NPKAZY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:GBWUVH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:27px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:18px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:AWTWMT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:1000) om en europeisk </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utredningsorder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2017:1000) om en <br/>europeisk utredningsorder </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 1 kap. 4 �, 3 kap. 5 � och 4 kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 kap. 16 a � och 3 kap. 33 a �, </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">och n�rmast f�re 2 kap. 16 a � och 3 kap. 33 a � nya rubriker av f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 kap. <br/>4 �</b>2 En utrednings�tg�rd enligt denna lag ska avse eller motsvara </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. f�rh�r under f�runders�kning,<br/>2. bevisupptagning vid domstol,<br/>3. f�rh�r genom ljud�verf�ring eller ljud- och bild�verf�ring,<br/>4. beslag, kvarh�llande av f�rs�ndelse enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">en �tg�rd enligt 27 kap. 15 � eller ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad <br/>uppgift enligt 27 kap. 16 � samma balk, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">5. husrannsakan och andra �tg�rder enligt 28 kap. r�tteg�ngsbalken,<br/>6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig �vervakning</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">av elektronisk kommunikation, hemlig kamera�vervakning, hemlig rums-<br/>avlyssning och hemlig dataavl�sning, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">7. tillf�lligt �verf�rande av en frihetsber�vad person,<br/>8. r�ttsmedicinsk unders�kning av en avliden person,<br/>9. kontrollerad leverans,<br/>10. bist�nd i en brottsutredning med anv�ndning av en skyddsidentitet,<br/>11. inh�mtande av bevis som finns hos en myndighet, eller<br/>12. andra �tg�rder som inte inneb�r anv�ndning av tv�ngsmedel eller</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�gon annan tv�ngs�tg�rd. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>F�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift <br/>16 a �</b> N�r en utredningsorder f�r ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad <br/>uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken har verkst�llts i den andra <br/>medlemsstaten f�r den som har f�relagts �tg�rden beg�ra r�ttens pr�vning. <br/>F�r r�ttens pr�vning g�ller 27 kap. 6 � f�rsta stycket samma balk. </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den tid en uppgift enligt 27 kap. 16 � andra stycket r�tteg�ngsbalken ska </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bevaras, r�knas fr�n den tidpunkt d� �tg�rden verkst�lldes i den andra </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234. <br/>2 Senaste lydelse 2020:67. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:241</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">2 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:241</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">medlemsstaten. Om det finns s�rskilda sk�l f�r tiden f�r bevarande f�rl�ngas <br/>med h�gst 90 dagar. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 kap. <br/>5 �</b> En utredningsorder f�r inte erk�nnas och verkst�llas i Sverige om </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. det skulle strida mot best�mmelser om immunitet och privilegier eller</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">om skydd f�r uppgifter som avses i 36 kap. 5 och 5 a �� r�tteg�ngsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett skriftligt med-</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">delande eller ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift och det enligt <br/>27 kap. 2 � r�tteg�ngsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller <br/>meddelandet i beslag eller enligt 27 kap. 16 � fj�rde stycket samma balk <br/>meddela ett f�rel�ggande, </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. det skulle medf�ra fara f�r Sveriges s�kerhet, �ventyra enskilda</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">personers s�kerhet eller medf�ra risk f�r r�jande av uppgifter som r�r <br/>underr�ttelseverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. den g�rning som avses i utredningsordern har beg�tts utanf�r den</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">utf�rdande medlemsstatens territorium och helt eller delvis i Sverige, och <br/>g�rningen inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, eller </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">5. utrednings�tg�rden inte motsvarar en �tg�rd som anges i 1 kap. 4 �.<br/>En utredningsorder f�r inte v�gras enligt f�rsta stycket 5, om en annan</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">utrednings�tg�rd kan vidtas som ger motsvarande resultat som den �tg�rd <br/>som utredningsordern avser. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>F�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift <br/>33 a �</b> N�r en utredningsorder f�r ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad <br/>uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken har verkst�llts, till�mpas 32 � <br/>f�rsta, fj�rde och femte styckena. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 kap. <br/>1 �</b> Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14, 16 och 16 a �� f�r �verklagas. <br/>Vid �verklagande g�ller vad som �r f�reskrivet i r�tteg�ngsbalken eller <br/>annan f�rfattning f�r beslut om den �tg�rd som avses i utredningsordern. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett beslut i fr�ga om att utf�rda en utredningsorder f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2 �</b> Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32, 33 och 33 a �� f�r �verklagas. <br/>Vid �verklagande g�ller vad som �r f�reskrivet i r�tteg�ngsbalken eller <br/>annan f�rfattning f�r beslut om en �tg�rd som motsvarar den �tg�rd som <br/>avses i utredningsordern. Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 � f�r �verklagas <br/>p� det s�tt som g�ller enligt r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">�vriga beslut i fr�ga om erk�nnande och verkst�llighet av en utrednings-</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">order f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Ulf Wallentheim <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:1000) om en europeisk

utredningsorder

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2017:1000) om en
europeisk utredningsorder

dels att 1 kap. 4 �, 3 kap. 5 � och 4 kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 kap. 16 a � och 3 kap. 33 a �,

och n�rmast f�re 2 kap. 16 a � och 3 kap. 33 a � nya rubriker av f�ljande
lydelse.

1 kap.
4 �
2 En utrednings�tg�rd enligt denna lag ska avse eller motsvara

1. f�rh�r under f�runders�kning,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. f�rh�r genom ljud�verf�ring eller ljud- och bild�verf�ring,
4. beslag, kvarh�llande av f�rs�ndelse enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken,

en �tg�rd enligt 27 kap. 15 � eller ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad
uppgift enligt 27 kap. 16 � samma balk,

5. husrannsakan och andra �tg�rder enligt 28 kap. r�tteg�ngsbalken,
6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig �vervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kamera�vervakning, hemlig rums-
avlyssning och hemlig dataavl�sning,

7. tillf�lligt �verf�rande av en frihetsber�vad person,
8. r�ttsmedicinsk unders�kning av en avliden person,
9. kontrollerad leverans,
10. bist�nd i en brottsutredning med anv�ndning av en skyddsidentitet,
11. inh�mtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
12. andra �tg�rder som inte inneb�r anv�ndning av tv�ngsmedel eller

n�gon annan tv�ngs�tg�rd.

2 kap.
F�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift
16 a �
N�r en utredningsorder f�r ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad
uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken har verkst�llts i den andra
medlemsstaten f�r den som har f�relagts �tg�rden beg�ra r�ttens pr�vning.
F�r r�ttens pr�vning g�ller 27 kap. 6 � f�rsta stycket samma balk.

Den tid en uppgift enligt 27 kap. 16 � andra stycket r�tteg�ngsbalken ska

bevaras, r�knas fr�n den tidpunkt d� �tg�rden verkst�lldes i den andra

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Senaste lydelse 2020:67.

SFS

2021:241

Publicerad
den

2 april 2021

background image

SFS

2021:241

2

medlemsstaten. Om det finns s�rskilda sk�l f�r tiden f�r bevarande f�rl�ngas
med h�gst 90 dagar.

3 kap.
5 �
En utredningsorder f�r inte erk�nnas och verkst�llas i Sverige om

1. det skulle strida mot best�mmelser om immunitet och privilegier eller

om skydd f�r uppgifter som avses i 36 kap. 5 och 5 a �� r�tteg�ngsbalken,

2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett skriftligt med-

delande eller ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift och det enligt
27 kap. 2 � r�tteg�ngsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller
meddelandet i beslag eller enligt 27 kap. 16 � fj�rde stycket samma balk
meddela ett f�rel�ggande,

3. det skulle medf�ra fara f�r Sveriges s�kerhet, �ventyra enskilda

personers s�kerhet eller medf�ra risk f�r r�jande av uppgifter som r�r
underr�ttelseverksamhet,

4. den g�rning som avses i utredningsordern har beg�tts utanf�r den

utf�rdande medlemsstatens territorium och helt eller delvis i Sverige, och
g�rningen inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, eller

5. utrednings�tg�rden inte motsvarar en �tg�rd som anges i 1 kap. 4 �.
En utredningsorder f�r inte v�gras enligt f�rsta stycket 5, om en annan

utrednings�tg�rd kan vidtas som ger motsvarande resultat som den �tg�rd
som utredningsordern avser.

F�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift
33 a �
N�r en utredningsorder f�r ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad
uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken har verkst�llts, till�mpas 32 �
f�rsta, fj�rde och femte styckena.

4 kap.
1 �
Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14, 16 och 16 a �� f�r �verklagas.
Vid �verklagande g�ller vad som �r f�reskrivet i r�tteg�ngsbalken eller
annan f�rfattning f�r beslut om den �tg�rd som avses i utredningsordern.

Ett beslut i fr�ga om att utf�rda en utredningsorder f�r inte �verklagas.

2 � Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32, 33 och 33 a �� f�r �verklagas.
Vid �verklagande g�ller vad som �r f�reskrivet i r�tteg�ngsbalken eller
annan f�rfattning f�r beslut om en �tg�rd som motsvarar den �tg�rd som
avses i utredningsordern. Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 � f�r �verklagas
p� det s�tt som g�ller enligt r�tteg�ngsbalken.

�vriga beslut i fr�ga om erk�nnande och verkst�llighet av en utrednings-

order f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.