SFS 2022:326 Lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

SFS2022-326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk

utredningsorder

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:1000) om en
europeisk utredningsorder

dels att 2 kap. 5, 13 och 14 §§ och 3 kap. 5, 9, 32, 40 och 42 §§ och

rubrikerna närmast före 2 kap. 13 § och 3 kap. 32 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 a §, av följande lydelse.

2 kap.
5 §
2 Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om
domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utredningsåtgärden
avser

1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning

av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rums-
avlyssning eller hemlig dataavläsning, eller

3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om

obduktion m.m.

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de förutsättningar

som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen
(2020:62) om hemlig dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvar-
hållande av försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraöver-
vakning eller hemlig dataavläsning. Åklagaren ska utan dröjsmål anmäla till
domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, genomsökning på distans,

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap.
4 § första stycket, 10 d § andra stycket och 13 § första stycket rättegångs-
balken ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i rättegångs-

balken eller annan författning för den åtgärd som avses.

Beslag och kopiering
13 §
En utredningsorder får utfärdas för

1. beslag av ett föremål som kan antas komma att påträffas i en annan

medlemsstat, trots att föremålet inte är tillgängligt vid utfärdandet, eller

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.
2 Senaste lydelse 2020:67.

SFS

2022:326

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

SFS

2022:326

2

2. kopiering av en handling enligt 27 kap. 17 a § rättegångsbalken som kan

antas komma att påträffas i en annan medlemsstat, trots att handlingen inte är
tillgänglig vid utfärdandet.

Vad som sägs i denna paragraf och i 14 och 15 §§ om föremål ska också

gälla i fråga om skriftlig handling.

14 § När en utredningsorder för beslag har verkställts i den andra
medlemsstaten, ska följande bestämmelser i 27 kap. rättegångsbalken
tillämpas:

– 6 § första stycket om rättens prövning,
– 7 § om tid för åtals väckande,
– 8 § första och fjärde styckena om hävande av beslag,
– 11 § om underrättelseskyldighet, och
– 13 § om protokoll och om rätt för den som drabbats av ett beslag att få

ett bevis om beslaget.

Den som berörs av beslaget ska, i förekommande fall, underrättas om

möjligheten att begära rättens prövning av beslaget.

Om föremålet inte har överlämnats till Sverige när brottmålet avgörs, ska

rätten med tillämpning av 27 kap. 8 § femte stycket rättegångsbalken pröva
om beslaget fortfarande ska bestå.

15 a § När en utredningsorder har verkställts i den andra medlemsstaten
och handlingar som omfattas av ett beslag eller som påträffats vid en
husrannsakan eller en genomsökning på distans har kopierats, ska 27 kap.
17 c–17 e §§ rättegångsbalken tillämpas.

En kopia som överlämnas till Sverige ska anses vara kopierad enligt

27 kap. 17 a § rättegångsbalken.

3 kap.
5 §
3 En utredningsorder får inte erkännas och verkställas i Sverige om

1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier eller

om skydd för uppgifter som avses i 36 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken,

2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett föreläggande att

bevara en viss lagrad uppgift och det enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken
finns hinder mot att ta handlingen i beslag eller enligt 27 kap. 16 § fjärde
stycket samma balk meddela ett föreläggande,

3. det skulle medföra fara för Sveriges säkerhet, äventyra enskilda

personers säkerhet eller medföra risk för röjande av uppgifter som rör
underrättelseverksamhet,

4. den gärning som avses i utredningsordern har begåtts utanför den

utfärdande medlemsstatens territorium och helt eller delvis i Sverige, och
gärningen inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, eller

5. utredningsåtgärden inte motsvarar en åtgärd som anges i 1 kap. 4 §.
En utredningsorder får inte vägras enligt första stycket 5, om en annan

utredningsåtgärd kan vidtas som ger motsvarande resultat som den åtgärd
som utredningsordern avser.

9 § Om utredningsordern avser en utredningsåtgärd som i en svensk
förundersökning eller rättegång i brottmål endast kan vidtas efter rättens
tillstånd, ska åklagaren överlämna till domstol att pröva om utrednings-
ordern ska erkännas och verkställas. Detsamma gäller om utredningsordern
avser en åtgärd som åklagaren i en svensk förundersökning eller rättegång i

3 Senaste lydelse 2021:241.

background image

SFS

2022:326

3

brottmål skulle ha inhämtat rättens tillstånd till enligt 28 kap. 4 § första
stycket, 10 d § andra stycket eller 13 § första stycket rättegångsbalken.

Första stycket gäller inte om åklagaren vägrar erkännande och

verkställighet av utredningsordern.

Beslag och kopiering
32 §
4 När en utredningsorder för beslag har verkställts, får den som har
drabbats av beslaget begära prövning av verkställbarhetsförklaringen i
domstol. Detsamma gäller när en utredningsorder har verkställts och
handlingar som påträffats vid en husrannsakan eller en genomsökning på
distans har kopierats.

Bestämmelserna i 27 kap. 7 § rättegångsbalken om tid för väckande av

åtal ska inte tillämpas.

Behörig domstol enligt första stycket är den tingsrätt inom vars domkrets

beslaget, husrannsakan eller genomsökningen på distans har verkställts.

Om domstolen vid sin prövning enligt första stycket finner att

verkställbarhetsförklaringen ska upphävas, ska de verkställighetsåtgärder
som vidtagits återgå, så långt det är möjligt och en kopia som framställts
med tillämpning av 27 kap. 17 a § rättegångsbalken förstöras.

40 § Ett överlämnande av inhämtat bevismaterial ska skjutas upp i
avvaktan på domstolens prövning, om

1. en sådan prövning har begärts enligt 32 § första stycket, eller
2. åklagaren har meddelat en verkställbarhetsförklaring med stöd av 10 §

och domstolen inte har fastställt förklaringen.

Trots första stycket ska bevismaterialet överlämnas omedelbart om det

finns särskilda skäl. Detta gäller inte om överlämnandet skulle medföra
allvarlig skada för den som drabbas av åtgärden.

42 § En verkställbarhetsförklaring ska utan dröjsmål upphävas, om

1. det framkommer omständigheter som medför att utredningsordern inte

skulle ha erkänts om omständigheterna hade förelegat eller varit kända när
verkställbarhetsförklaringen meddelades,

2. det inte finns tillräckliga skäl för att verkställigheten av en utrednings-

order ska bestå enligt 41 §,

3. den utredningsåtgärd som utredningsordern avser inte kan verkställas i

Sverige, eller

4. utredningsordern återkallas.
En verkställbarhetsförklaring som avser en utredningsorder som hand-

läggs av domstol enligt 8 § första stycket upphävs av domstolen. Detsamma
gäller vid upphävande enligt första stycket 2 om domstolen har bestämt tiden
för verkställigheten enligt 41 §. I övriga fall upphävs verkställbarhetsför-
klaringen av åklagare. Åklagaren får begära att domstolen prövar frågan om
upphävande i de fall domstolen har meddelat eller fastställt verkställbarhets-
förklaringen och upphävandet ska ske med stöd av första stycket 1. Beslut
om att upphäva en verkställbarhetsförklaring ska innehålla skälen för
beslutet.

När bevismaterial, som har överlämnats till en behörig myndighet i den

andra medlemsstaten med anledning av en utredningsorder för beslag,
återlämnas till Sverige med stöd av 39 §, ska åklagaren upphäva
verkställbarhetsförklaringen.

4 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

SFS

2022:326

4

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs, ska de verkställighetsåtgärder

som vidtagits återgå, så långt det är möjligt och en kopia som framställts
med tillämpning av 27 kap. 17 a § rättegångsbalken förstöras.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.