SFS 2017:468 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

170468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JADNFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:JADNFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JADNFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:JADNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:JADNFI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JADNEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:746) om <br/>betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1990:746) om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om <i>s�rskild handr�ckning</i> f�r avse en skyldighet f�r svaran-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den att</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vidta r�ttelse n�r s�kandens besittning egenm�ktigt har rubbats eller</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">n�gon annan olovlig �tg�rd har vidtagits betr�ffande fast eller l�s egendom,<br/>eller ut�vningen av s�kandens r�tt till viss egendom p� annat s�tt olovligen<br/>hindras,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vidta eller t�la en �tg�rd n�r s�rskild handr�ckning f�r ske enligt f�re-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrift i lag.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en ans�kan enligt f�rsta stycket 1 avser en skyldighet f�r svaranden att</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">flytta fr�n fast egendom, en bostadsl�genhet eller n�got annat utrymme i en<br/>byggnad eller i annan l�s egendom, ska den handl�ggas som en ans�kan om<br/>avl�gsnande.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskild handr�ckning enligt f�rsta stycket 1 f�r inte avse avhysning i fall</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i 3 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan ska inneh�lla uppgifter om parterna i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i 33 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om avl�gsnande beh�ver inte inneh�lla s�dana uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">svaranden som avses i f�rsta stycket, om s�kanden trots rimliga anstr�ng-<br/>ningar inte kan l�mna dessa uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Svaranden ska i f�rel�ggandet upplysas om att m�let kan komma att</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avg�ras �ven om han eller hon inte yttrar sig �ver ans�kan. Svaranden ska<br/>ocks� uppmanas att, om han eller hon bestrider ans�kan, ange sk�len f�r be-<br/>stridandet.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Svaranden ska vidare uppmanas att l�mna de uppgifter om sig sj�lv som</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avses i 33 kap. 1 � f�rstatredje styckena r�tteg�ngsbalken i den utstr�ckning<br/>uppgifterna i ans�kan saknas eller �r ofullst�ndiga eller felaktiga. Om det be-<br/>h�vs f�r svaranden f�rel�ggas vid vite att l�mna s�dana uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:709.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:468</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:468</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rel�ggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">r�tteg�ngsbalken g�ller f�r delgivning av st�mning i tvistem�l. Kung�relse-<br/>delgivning enligt 48 � delgivningslagen (2010:1932) f�r dock endast ske i m�l<br/>om s�rskild handr�ckning och i m�l om betalningsf�rel�ggande n�r det g�ller<br/>fastst�llelse till betalning ur viss egendom enligt 2 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid kung�relsedelgivning enligt 49 � delgivningslagen i ett m�l om avl�gs-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">nande ska ett meddelande som avses i 47 � samma lag ansl�s i anslutning till<br/>den plats som avl�gsnandet avser.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En kopia av ans�kningshandlingarna ska fogas till f�rel�ggandet i m�l om</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">betalningsf�rel�ggande som avses i 2 � andra stycket, i m�l om s�rskild<br/>handr�ckning samt i andra m�l d�r handlingarna inneh�ller n�gonting ut�ver<br/>vad som framg�r av f�rel�ggandet.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�kanden ska se till att delgivning sker, till�mpas 32 kap. 2 � r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">I m�l om <i>s�rskild handr�ckning</i> ska Kronofogdemyndigheten meddela</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">utslag i enlighet med ans�kan i den utstr�ckning denna �r lagligen grundad<br/>och de omst�ndigheter som enligt 39 � ska l�ggas till grund f�r pr�vningen<br/>utg�r sk�l f�r att bevilja �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om avl�gsnande f�r bifallas endast om sk�len f�r �tg�rden upp-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">v�ger den ol�genhet eller det men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r svaran-<br/>den.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>46 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett utslag meddelas ska Kronofogdemyndigheten i utslaget be-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">st�mma att svaranden ska ers�tta s�kandens kostnader i m�let, om inte s�kan-<br/>den har inlett f�rfarandet i on�dan.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett utslag som g�ller avl�gsnande ska endast en svarande som anges i an-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kan f�rpliktas att ers�tta s�kandens kostnader i m�let.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>58 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid �verklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">vid handl�ggningen i domstol till�mpas 18 kap. 1 och 911 �� uts�knings-<br/>balken.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft27">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2010:1957.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2005:700.</p> </div> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:746) om <br/>betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1990:746) om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om <i>s�rskild handr�ckning</i> f�r avse en skyldighet f�r svaran-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den att</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vidta r�ttelse n�r s�kandens besittning egenm�ktigt har rubbats eller</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">n�gon annan olovlig �tg�rd har vidtagits betr�ffande fast eller l�s egendom,<br/>eller ut�vningen av s�kandens r�tt till viss egendom p� annat s�tt olovligen<br/>hindras,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vidta eller t�la en �tg�rd n�r s�rskild handr�ckning f�r ske enligt f�re-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrift i lag.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en ans�kan enligt f�rsta stycket 1 avser en skyldighet f�r svaranden att</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">flytta fr�n fast egendom, en bostadsl�genhet eller n�got annat utrymme i en<br/>byggnad eller i annan l�s egendom, ska den handl�ggas som en ans�kan om<br/>avl�gsnande.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskild handr�ckning enligt f�rsta stycket 1 f�r inte avse avhysning i fall</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i 3 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan ska inneh�lla uppgifter om parterna i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i 33 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om avl�gsnande beh�ver inte inneh�lla s�dana uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">svaranden som avses i f�rsta stycket, om s�kanden trots rimliga anstr�ng-<br/>ningar inte kan l�mna dessa uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Svaranden ska i f�rel�ggandet upplysas om att m�let kan komma att</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avg�ras �ven om han eller hon inte yttrar sig �ver ans�kan. Svaranden ska<br/>ocks� uppmanas att, om han eller hon bestrider ans�kan, ange sk�len f�r be-<br/>stridandet.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Svaranden ska vidare uppmanas att l�mna de uppgifter om sig sj�lv som</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avses i 33 kap. 1 � f�rstatredje styckena r�tteg�ngsbalken i den utstr�ckning<br/>uppgifterna i ans�kan saknas eller �r ofullst�ndiga eller felaktiga. Om det be-<br/>h�vs f�r svaranden f�rel�ggas vid vite att l�mna s�dana uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:709.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:468</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:468</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rel�ggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">r�tteg�ngsbalken g�ller f�r delgivning av st�mning i tvistem�l. Kung�relse-<br/>delgivning enligt 48 � delgivningslagen (2010:1932) f�r dock endast ske i m�l<br/>om s�rskild handr�ckning och i m�l om betalningsf�rel�ggande n�r det g�ller<br/>fastst�llelse till betalning ur viss egendom enligt 2 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid kung�relsedelgivning enligt 49 � delgivningslagen i ett m�l om avl�gs-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">nande ska ett meddelande som avses i 47 � samma lag ansl�s i anslutning till<br/>den plats som avl�gsnandet avser.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En kopia av ans�kningshandlingarna ska fogas till f�rel�ggandet i m�l om</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">betalningsf�rel�ggande som avses i 2 � andra stycket, i m�l om s�rskild<br/>handr�ckning samt i andra m�l d�r handlingarna inneh�ller n�gonting ut�ver<br/>vad som framg�r av f�rel�ggandet.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�kanden ska se till att delgivning sker, till�mpas 32 kap. 2 � r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">I m�l om <i>s�rskild handr�ckning</i> ska Kronofogdemyndigheten meddela</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">utslag i enlighet med ans�kan i den utstr�ckning denna �r lagligen grundad<br/>och de omst�ndigheter som enligt 39 � ska l�ggas till grund f�r pr�vningen<br/>utg�r sk�l f�r att bevilja �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om avl�gsnande f�r bifallas endast om sk�len f�r �tg�rden upp-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">v�ger den ol�genhet eller det men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r svaran-<br/>den.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>46 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett utslag meddelas ska Kronofogdemyndigheten i utslaget be-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">st�mma att svaranden ska ers�tta s�kandens kostnader i m�let, om inte s�kan-<br/>den har inlett f�rfarandet i on�dan.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett utslag som g�ller avl�gsnande ska endast en svarande som anges i an-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kan f�rpliktas att ers�tta s�kandens kostnader i m�let.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>58 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid �verklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">vid handl�ggningen i domstol till�mpas 18 kap. 1 och 911 �� uts�knings-<br/>balken.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft27">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2010:1957.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2005:700.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:746) om
betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 �� lagen

(1990:746) om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning ska ha f�ljande
lydelse.

4 �

En ans�kan om s�rskild handr�ckning f�r avse en skyldighet f�r svaran-

den att

1. vidta r�ttelse n�r s�kandens besittning egenm�ktigt har rubbats eller

n�gon annan olovlig �tg�rd har vidtagits betr�ffande fast eller l�s egendom,
eller ut�vningen av s�kandens r�tt till viss egendom p� annat s�tt olovligen
hindras,

2. vidta eller t�la en �tg�rd n�r s�rskild handr�ckning f�r ske enligt f�re-

skrift i lag.

Om en ans�kan enligt f�rsta stycket 1 avser en skyldighet f�r svaranden att

flytta fr�n fast egendom, en bostadsl�genhet eller n�got annat utrymme i en
byggnad eller i annan l�s egendom, ska den handl�ggas som en ans�kan om
avl�gsnande.

S�rskild handr�ckning enligt f�rsta stycket 1 f�r inte avse avhysning i fall

som anges i 3 � 1.

18 �

2

En ans�kan ska inneh�lla uppgifter om parterna i den utstr�ckning

som anges i 33 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken.

En ans�kan om avl�gsnande beh�ver inte inneh�lla s�dana uppgifter om

svaranden som avses i f�rsta stycket, om s�kanden trots rimliga anstr�ng-
ningar inte kan l�mna dessa uppgifter.

26 �

Svaranden ska i f�rel�ggandet upplysas om att m�let kan komma att

avg�ras �ven om han eller hon inte yttrar sig �ver ans�kan. Svaranden ska
ocks� uppmanas att, om han eller hon bestrider ans�kan, ange sk�len f�r be-
stridandet.

Svaranden ska vidare uppmanas att l�mna de uppgifter om sig sj�lv som

avses i 33 kap. 1 � f�rstatredje styckena r�tteg�ngsbalken i den utstr�ckning
uppgifterna i ans�kan saknas eller �r ofullst�ndiga eller felaktiga. Om det be-
h�vs f�r svaranden f�rel�ggas vid vite att l�mna s�dana uppgifter.

1 Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275.

2 Senaste lydelse 2006:709.

SFS 2017:468

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:468

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

29 �

3

F�rel�ggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt

r�tteg�ngsbalken g�ller f�r delgivning av st�mning i tvistem�l. Kung�relse-
delgivning enligt 48 � delgivningslagen (2010:1932) f�r dock endast ske i m�l
om s�rskild handr�ckning och i m�l om betalningsf�rel�ggande n�r det g�ller
fastst�llelse till betalning ur viss egendom enligt 2 � andra stycket.

Vid kung�relsedelgivning enligt 49 � delgivningslagen i ett m�l om avl�gs-

nande ska ett meddelande som avses i 47 � samma lag ansl�s i anslutning till
den plats som avl�gsnandet avser.

En kopia av ans�kningshandlingarna ska fogas till f�rel�ggandet i m�l om

betalningsf�rel�ggande som avses i 2 � andra stycket, i m�l om s�rskild
handr�ckning samt i andra m�l d�r handlingarna inneh�ller n�gonting ut�ver
vad som framg�r av f�rel�ggandet.

Om s�kanden ska se till att delgivning sker, till�mpas 32 kap. 2 � r�tte-

g�ngsbalken.

43 �

I m�l om s�rskild handr�ckning ska Kronofogdemyndigheten meddela

utslag i enlighet med ans�kan i den utstr�ckning denna �r lagligen grundad
och de omst�ndigheter som enligt 39 � ska l�ggas till grund f�r pr�vningen
utg�r sk�l f�r att bevilja �tg�rden.

En ans�kan om avl�gsnande f�r bifallas endast om sk�len f�r �tg�rden upp-

v�ger den ol�genhet eller det men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r svaran-
den.

46 �

Om ett utslag meddelas ska Kronofogdemyndigheten i utslaget be-

st�mma att svaranden ska ers�tta s�kandens kostnader i m�let, om inte s�kan-
den har inlett f�rfarandet i on�dan.

I ett utslag som g�ller avl�gsnande ska endast en svarande som anges i an-

s�kan f�rpliktas att ers�tta s�kandens kostnader i m�let.

58 �

4

Vid �verklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och

vid handl�ggningen i domstol till�mpas 18 kap. 1 och 911 �� uts�knings-
balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1957.

4 Senaste lydelse 2005:700.

background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:746) om
betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 �� lagen

(1990:746) om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning ska ha f�ljande
lydelse.

4 �

En ans�kan om s�rskild handr�ckning f�r avse en skyldighet f�r svaran-

den att

1. vidta r�ttelse n�r s�kandens besittning egenm�ktigt har rubbats eller

n�gon annan olovlig �tg�rd har vidtagits betr�ffande fast eller l�s egendom,
eller ut�vningen av s�kandens r�tt till viss egendom p� annat s�tt olovligen
hindras,

2. vidta eller t�la en �tg�rd n�r s�rskild handr�ckning f�r ske enligt f�re-

skrift i lag.

Om en ans�kan enligt f�rsta stycket 1 avser en skyldighet f�r svaranden att

flytta fr�n fast egendom, en bostadsl�genhet eller n�got annat utrymme i en
byggnad eller i annan l�s egendom, ska den handl�ggas som en ans�kan om
avl�gsnande.

S�rskild handr�ckning enligt f�rsta stycket 1 f�r inte avse avhysning i fall

som anges i 3 � 1.

18 �

2

En ans�kan ska inneh�lla uppgifter om parterna i den utstr�ckning

som anges i 33 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken.

En ans�kan om avl�gsnande beh�ver inte inneh�lla s�dana uppgifter om

svaranden som avses i f�rsta stycket, om s�kanden trots rimliga anstr�ng-
ningar inte kan l�mna dessa uppgifter.

26 �

Svaranden ska i f�rel�ggandet upplysas om att m�let kan komma att

avg�ras �ven om han eller hon inte yttrar sig �ver ans�kan. Svaranden ska
ocks� uppmanas att, om han eller hon bestrider ans�kan, ange sk�len f�r be-
stridandet.

Svaranden ska vidare uppmanas att l�mna de uppgifter om sig sj�lv som

avses i 33 kap. 1 � f�rstatredje styckena r�tteg�ngsbalken i den utstr�ckning
uppgifterna i ans�kan saknas eller �r ofullst�ndiga eller felaktiga. Om det be-
h�vs f�r svaranden f�rel�ggas vid vite att l�mna s�dana uppgifter.

1 Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275.

2 Senaste lydelse 2006:709.

SFS 2017:468

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:468

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

29 �

3

F�rel�ggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt

r�tteg�ngsbalken g�ller f�r delgivning av st�mning i tvistem�l. Kung�relse-
delgivning enligt 48 � delgivningslagen (2010:1932) f�r dock endast ske i m�l
om s�rskild handr�ckning och i m�l om betalningsf�rel�ggande n�r det g�ller
fastst�llelse till betalning ur viss egendom enligt 2 � andra stycket.

Vid kung�relsedelgivning enligt 49 � delgivningslagen i ett m�l om avl�gs-

nande ska ett meddelande som avses i 47 � samma lag ansl�s i anslutning till
den plats som avl�gsnandet avser.

En kopia av ans�kningshandlingarna ska fogas till f�rel�ggandet i m�l om

betalningsf�rel�ggande som avses i 2 � andra stycket, i m�l om s�rskild
handr�ckning samt i andra m�l d�r handlingarna inneh�ller n�gonting ut�ver
vad som framg�r av f�rel�ggandet.

Om s�kanden ska se till att delgivning sker, till�mpas 32 kap. 2 � r�tte-

g�ngsbalken.

43 �

I m�l om s�rskild handr�ckning ska Kronofogdemyndigheten meddela

utslag i enlighet med ans�kan i den utstr�ckning denna �r lagligen grundad
och de omst�ndigheter som enligt 39 � ska l�ggas till grund f�r pr�vningen
utg�r sk�l f�r att bevilja �tg�rden.

En ans�kan om avl�gsnande f�r bifallas endast om sk�len f�r �tg�rden upp-

v�ger den ol�genhet eller det men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r svaran-
den.

46 �

Om ett utslag meddelas ska Kronofogdemyndigheten i utslaget be-

st�mma att svaranden ska ers�tta s�kandens kostnader i m�let, om inte s�kan-
den har inlett f�rfarandet i on�dan.

I ett utslag som g�ller avl�gsnande ska endast en svarande som anges i an-

s�kan f�rpliktas att ers�tta s�kandens kostnader i m�let.

58 �

4

Vid �verklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och

vid handl�ggningen i domstol till�mpas 18 kap. 1 och 911 �� uts�knings-
balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1957.

4 Senaste lydelse 2005:700.

;