SFS 1961:291

610291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNIN GSSAMLING

S!1

1961 • Nr 291

Utkom från trycket den 20 juni 1961

I tis

5Sjé

te

•si'Jjif

Nr 291

KUNGL. MAJ:TS K UNGÖRELSE

angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge

om tuUättnader m. m. vid flottning i svensk-norska vattendrag;

given Stockholms slott den 2 juni 1961.

Sedan ratifikation skett av en den 16 mars 1961 mellan Sverige och

Norge träffad överenskommelse angående tullättnader m. m. vid flottning i

svensk-norska vattendrag — av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar —

har Kungl. Maj :t, med stöd av riksdagens bemyndigande^, funnit gott för­

ordna, att överenskommelsen skall för Sveriges del lända till efterrättelse

från och med den 25 juni 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1961.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

Lvaiii'

teiii

iSi?

\0\

(Finansdepartementet)

G. E. STRÄNG

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och

Overenskomst mellom Norge og Sverige

Norge angående tullättnader m. m. vid

om toU-Iettelser m. v. ved f lötning

flottning i svensk-norska vattendrag

i norsk/svenske vassdrag

Kungl. svenska regeringen och

dmngl. norska regeringen hava träf-

-fat följande överenskommelse angå­

ende tullättnader m. m. vid flottning i

svensk-norska vattendrag.

Artikel 1

Maskiner, redskap och verktyg

samt annan materiel, avsedda för

flottningsverksamheten eller för flott-

Den norske og den svenske regje-

ring har truffet fölgende overens­

komst om toll-lettelser m.v. ved flöt-

ning i norsk/svenske vassdrag.

Artikkel 1

Maskiner, redskap, verktöy og an-

net materiell bestemt til bruk ved

flötningen eller ved ivaretakelsen av

^ Prop. 1961: 120; BevU 49; Rskr 20 8.

180—618000, Sven sk författningssamling 1961, Nr 291

\

¬

background image

'• t:.-

698

1961 • Nr 291

godsets omhändertagande efter flott-

ningen, ävensom livsförnödenheter

för flottningsmanskapet må föras

från den ena staten till den andra

utan tull eller annan in- eller utför­

selavgift och utan hinder av andra

import- och exportförbud än sådana,

som stadgats med hänsyn till allmän

hälsovård eller säkerhet eller till fö­

rekommande av djur- eller växtsjuk-

dom. Vid överförande som nu sagts

skola tillämpas de föreslcrifter om

anmälan och kontroll, som meddelas

av de båda staternas tullmyndigheter.

Artikel 2

Det åligger myndigheterna i varde­

ra staten att tillåta dem som ansvara

för, leda eller deltaga i flottningsar-

betet att i och för flottningen över-

slcrida gränsen, varhelst detta för

flottningsarbetet är lämpligt, ävensom

att lämna dem största möjliga lätt­

nad med avseende å legitimation samt

beträffande tid, varunder gränsen

må överskridas och vistelse ske inom

staten.

Artikel 3

flötningsvirket etter flötningen, samt

proviant for flötningsmannskapene,

kan föres fra det ene land til det and­

re uten erleggelse av toll eller andre

inn- eller utförselsavgifter og uten

hinder av andre eksport- og import-

forbud enn de som er fastsatt av hel-

semessige og sikkerhetsmessige grun-

ner eller tjener til beskyttelse mot

dyre- og plantesykdommer.

Ved överföring av varer som er

nevnt ber skal tillempes de forskrif­

ter for angivelse og kontroll som blir 6

fastsatt av begge staters tollmyndig-

heter.

Artikkel 2

Det påligger myndighetene i liverl 4-^i

land å tilläte den som er ansvarlig

for, leder av eller deltar i flötnings-

arbeidet, å overskride grensen hvor

dette passer best for flötningen un- s

der og i förbindelse med flötningsar-

beidet. Det skal i störst mulig ut-

strekning gis lettelser med hensyn til

legitimasjon og tidsrom i hvilke gren-

sen kan overskrides og opphold i lan­

det kan skje.

tjitä!]

(ititf

3i

överenskommelsen skall ratifice­

ras och ratifikatiensinstrumenten

skola utväxlas i Oslo snarast möjligt^.

överenskommelsen träder i kraft

en månad efter det ratifikationsin­

strumenten utväxlats och förbliver

gällande intill dess två år förflutit

från den dag någondera staten upp­

sagt densamma.

Till bekräftelse härav hava nedan­

stående befullmäktigade ombud un­

dertecknat denna överenskommelse

och försett den med sina sigill.

Som skedde i Oslo den 16 mars

1961, i två exemplar, på svenska och

norska språken, vilka äga lika vits­

ord.

Artikkel 3

Overenskomsten skal ratifiseres og

ratifikasjonsdokumentene skal ut-

veksles i Oslo snarest mulig^.

Overenskomsten trer i kraft en

måned etter at ratifikasjonsdoku­

mentene er utvekslet.

Hver av statene kan si opp over­

enskomsten med en frist av to år.

Til bekreftelse herav har neden-

stående, som er befullmektiget til det,

undertegnet denne overenskomst og

försynt den med sine segl.

Som skjedde i Oslo den 16. mars

1961, i to eksemplarer på norsk og

svensk språk, som begge har samme

gyldighet.

Rolf Edberg

(L. S.)

Halvard Lange

(L. S.)

Halvard Lange

(L. s.)

Rolf Edberg

(L. S.)

^ •

Ratifilcationsinstrumenten hava utväxlats den 25 maj 1961.

•^1

Nr 291, '/< ark. Stockholm 1961. Kun , o

Söner

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.