SFS 1961:291

610291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNIN GSSAMLING

S!1

1961 ⬢ Nr 291

Utkom från trycket den 20 juni 1961

I tis

5Sjé

te

⬢si'Jjif

Nr 291

KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE

angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge

om tuUättnader m. m. vid flottning i svensk-norska vattendrag;

given Stockholms slott den 2 juni 1961.

Sedan ratifikation skett av en den 16 mars 1961 mellan Sverige och

Norge träffad överenskommelse angående tullättnader m. m. vid flottning i

svensk-norska vattendrag � av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar �

har Kungl. Maj :t, med stöd av riksdagens bemyndigande^, funnit gott för­

ordna, att överenskommelsen skall för Sveriges del lända till efterrättelse

från och med den 25 juni 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1961.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

Lvaiii'

teiii

iSi?

\0\

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

Bilaga

�verenskommelse mellan Sverige och

Overenskomst mellom Norge og Sverige

Norge angående tullättnader m. m. vid

om toU-Iettelser m. v. ved f lötning

flottning i svensk-norska vattendrag

i norsk/svenske vassdrag

Kungl. svenska regeringen och

dmngl. norska regeringen hava träf-

-fat följande överenskommelse angå­

ende tullättnader m. m. vid flottning i

svensk-norska vattendrag.

Artikel 1

Maskiner, redskap och verktyg

samt annan materiel, avsedda för

flottningsverksamheten eller för flott-

Den norske og den svenske regje-

ring har truffet fölgende overens­

komst om toll-lettelser m.v. ved flöt-

ning i norsk/svenske vassdrag.

Artikkel 1

Maskiner, redskap, verktöy og an-

net materiell bestemt til bruk ved

flötningen eller ved ivaretakelsen av

^ Prop. 1961: 120; BevU 49; Rskr 20 8.

180�618000, Sven sk författningssamling 1961, Nr 291

\

¬

background image

'⬢ t:.-

698

1961 ⬢ Nr 291

godsets omhändertagande efter flott-

ningen, ävensom livsförnödenheter

för flottningsmanskapet må föras

från den ena staten till den andra

utan tull eller annan in- eller utför­

selavgift och utan hinder av andra

import- och exportförbud än sådana,

som stadgats med hänsyn till allmän

hälsovård eller säkerhet eller till fö­

rekommande av djur- eller växtsjuk-

dom. Vid överförande som nu sagts

skola tillämpas de föreslcrifter om

anmälan och kontroll, som meddelas

av de båda staternas tullmyndigheter.

Artikel 2

Det åligger myndigheterna i varde­

ra staten att tillåta dem som ansvara

för, leda eller deltaga i flottningsar-

betet att i och för flottningen över-

slcrida gränsen, varhelst detta för

flottningsarbetet är lämpligt, ävensom

att lämna dem största möjliga lätt­

nad med avseende å legitimation samt

beträffande tid, varunder gränsen

må överskridas och vistelse ske inom

staten.

Artikel 3

flötningsvirket etter flötningen, samt

proviant for flötningsmannskapene,

kan föres fra det ene land til det and­

re uten erleggelse av toll eller andre

inn- eller utförselsavgifter og uten

hinder av andre eksport- og import-

forbud enn de som er fastsatt av hel-

semessige og sikkerhetsmessige grun-

ner eller tjener til beskyttelse mot

dyre- og plantesykdommer.

Ved överföring av varer som er

nevnt ber skal tillempes de forskrif­

ter for angivelse og kontroll som blir 6

fastsatt av begge staters tollmyndig-

heter.

Artikkel 2

Det påligger myndighetene i liverl 4-^i

land å tilläte den som er ansvarlig

for, leder av eller deltar i flötnings-

arbeidet, å overskride grensen hvor

dette passer best for flötningen un- s

der og i förbindelse med flötningsar-

beidet. Det skal i störst mulig ut-

strekning gis lettelser med hensyn til

legitimasjon og tidsrom i hvilke gren-

sen kan overskrides og opphold i lan­

det kan skje.

tjitä!]

(ititf

3i

överenskommelsen skall ratifice­

ras och ratifikatiensinstrumenten

skola utväxlas i Oslo snarast möjligt^.

överenskommelsen träder i kraft

en månad efter det ratifikationsin­

strumenten utväxlats och förbliver

gällande intill dess två år förflutit

från den dag någondera staten upp­

sagt densamma.

Till bekräftelse härav hava nedan­

stående befullmäktigade ombud un­

dertecknat denna överenskommelse

och försett den med sina sigill.

Som skedde i Oslo den 16 mars

1961, i två exemplar, på svenska och

norska språken, vilka äga lika vits­

ord.

Artikkel 3

Overenskomsten skal ratifiseres og

ratifikasjonsdokumentene skal ut-

veksles i Oslo snarest mulig^.

Overenskomsten trer i kraft en

måned etter at ratifikasjonsdoku­

mentene er utvekslet.

Hver av statene kan si opp over­

enskomsten med en frist av to år.

Til bekreftelse herav har neden-

stående, som er befullmektiget til det,

undertegnet denne overenskomst og

försynt den med sine segl.

Som skjedde i Oslo den 16. mars

1961, i to eksemplarer på norsk og

svensk språk, som begge har samme

gyldighet.

Rolf Edberg

(L. S.)

Halvard Lange

(L. S.)

Halvard Lange

(L. s.)

Rolf Edberg

(L. S.)

^ ⬢

Ratifilcationsinstrumenten hava utväxlats den 25 maj 1961.

⬢^1

Nr 291, '/< ark. Stockholm 1961. Kun , o

Söner

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.