SFS 1967:732

670732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 732

KUNGL. MAJ;TS KVNOÖRELSE

om t Ulämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken

Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande

skatter på kvarlåtenskap;

given Siockholms slott den 1 december 1967>

(nr

Maj:t har, med stöd av 71 § 1 mom. förordningen den 6 juni 1941

to) om arvsskatt och gåvoskatt, funnit gott förordna som följer".

mellan Sverige och Republilcen Sydafrika för

skiiit

dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

till efterrättelse för Svages deR

lydelse se bilaga fogad tUI 1962:501.

¬

background image

1967 • Nr 732 och 733

] 360

2 §.

nin-^nv hela det beräknade skatlebeloppet pä den egendoni, som

iale^ sk all beskallas i Sverige, och den egendom, som enligt avtaletV.ii

beskallas i Kej)ubliken Sydafrika, kan antagas belöpa på sistnämnda cpn

dom (jfr arl. IV-IX).

§•

Om å tgärd av beskattningsmyndighet i Republiken Sydafrika medfört bn

skattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av b e'

skattningen hos Knngl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svenst

sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning att den avlidne

enligt avtalet skall anses ha haft hemvist i Sverige vid sin död (jfr art. Xp

Ansökan skall göras inom två år efter det sökanden fick kännedom'oni

den slutliga innebörden av beskattningsåtgärden.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den

som avlidit efter den 16 augusti 1962.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 14 september lOfP

(nr 501) om tillämpning av ett mellan Sverige och Republiken Sydafrika

den 29 maj 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning be­

träffande skatter å kvaiiåtenskap.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att cfterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt knngl. sigill

bekrafta latit.

®

°

Stockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(Finans,!cp„rlc,nenlel)

""

g. STRÄST,

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.