SFS 1967:734

670734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 734

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE

om tilläiripnmg av avtal den 21 noveinber 1962 meUan Sverige och

Öslerrike for undvikande av dukbellieskattDing beträffande

skatter på kvarlåtenskap;

gfi»en Stockholms slott den 1 decemher 1967.

Kimgl. Ma]:t har, med stöd av 71 § 1 mom. förordmngen

(nr 41 G) om arvsskatt och gåvoskatt, fannit gott forordna som följer.

1 §

Avtalet den 21 november 1982 mellsD Sverige och

fende ov dnbbclbeskallning beträffande skatter på kvarlåtenskap skall

J^nda till efterrättelse for Sveriges del-.: •

^ Jk prop. 1963: M; BevU 3; Rskr 53.

Ang. avtalets lydelse se bilaga f ognd till 1963: 411.

¬

background image

1967 • Nr 734 och 735

1562

2 §.

. ^

3 S k ungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om

Anstånd

arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeslcalll:

randel rörande

«

skatten, som vid proportionell fördel

f

v heh det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enlicl ni"

*

_

„„l, ^nr-i odonHnm

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1967.

får,

. heh det beräknade skattebeloppet pa oen egendom som enligu .

."aTetska^ beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet^kal]

Sattas i Österrike, kan antagas belöpa pa sistnämnda egendom (jfr

4—S).

Q p

Om ät<^ärd av beskattningsmyndighet i Österrike medfört beskallninn

id'av s

som strider mot avtalets principer, kan den som^ träffats av beskattningen

Jjt cbe^

bos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd -sadtages frän svensk sida för att und-

• bilen

vilLa sådan beskattning under förutsättning antingen att han enligt artikel 3

idöpa f

i avtalet skall anses äga hemvist i Sverige eller att den avlidne ägde bennisl

lösre b

i Sverige vid sin död (jfr art. 10).

,

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då s ö­

kanden fick kännedom om beskattningen.

Del alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

lilavd

sanna

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter d en

Om i

som avlidit efter den 10 juni 1963.

njatt

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 28 juni 1963 (n r

s:inlr:

411) om tillämpning av ett mellan Sverige och Österrike den 21 novenih-:r

b-es f:

1962 i ngånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skat-

ån» a

ter å kvarlätenskap.

knius

Ansö

kr;don

Deni

KUH;

5jin av

GUSTAF ADOLF

^

,

(L. S.)

Gsnr

(finansdepartementet)

G. E. STRÄNC,

(m fil
f^ngel

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.