SFS 1974:69

740069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

l-s;

CN

Kungl. Majits kungörelse

SFS 1974: 69

Utkom från trycket

om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya

för undvikande av dubbelbeskattning beträffande

den 5 marTiw

skatter på inkomst och förmögenhet;

utfärdad den 15 februari 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med stöd av 72 § 3 mom. kommu­

nalskattelagen (1928; 370), 20 § 3 mom. förordningen (1947: 576) om

statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. förordningen (1947: 577) om
statlig förmögenhetsskatt.

Det mellan Sverige och Kenya den 28 juni 1973 ingångna avtalet

för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

och förmögenhet, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörel­
se, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är

fogade till kungörelsen som bilaga 2.

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörel­

sen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk för­

fattningssamling.

Kungörelsen tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som

förfallit till betalning den 1 januari 1973 eller senare, beträffande sjö­

mansskatt och bevillningsavgift för vissa offentliga föreställningar på

inkomst som förvärvats den 1 januari 1973 eller senare samt beträf­
fande övriga skatter på inkomst och förmögenhet, som taxeras år 1974

eller senare år.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

Jfr prop. 1973:183, SkU 72, rs kr 360.

163

¬

background image

SFS 1974: 69

Bilaga 1

(översättning)

Convention between the Kingdom of Sweden

and the Republic of Kenya for the avoidance

of double taxation with respect to taxes on

income and capital

The Government of the Kingdom of

Sweden and the Government of the Re­

public of Kenya, desiring to conclude a
Convention for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal eva­

sion with respect to taxes on income and
capital, have agreed as follows:

Avtal mellan Konungariket Sverige och Repub­
liken Kenya för undvikande av dubbelbeskatt­

ning beträffande skatter pä inkomst och

förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och Re­

publiken Kenyas regering har, föranledda av
önskan att ingå ett avtal för undvikande av

dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet, överenskommit om föl­

jande bestämmelser:

Artide I

Subject to paragraph 5 of Artide

XXIII, the taxes which are the subject of

the present Convention are:

(a) In Sweden:

(i) the State income tax, including

sailors' tax and coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed profits

of companies;

(iii) the tax on public entertainers;

(iv) the communal income tax;

(v) the State capital tax

(hereinafter referred to as "Swedish

tax");

(b) in Kenya:

(i) the income tax;
(ii) the graduated personal tax

(hereinafter referred to as "Kenyan tax").

2. The present Convention shall also

apply to any other taxes of a substantially

similar character imposed in Sweden or

Kenya subsequently to the date of signature
of the present Convention.

The competent authorities of the Con­

tracting States shall notify to each other any

substantial changes which have been made

in their respective taxation laws,

164

Artikel I

1 §. Där icke annat följer av artikel

XXIII § 5, tillämpas detta avtal på följande

skatter:

a) Beträffande Sverige;

1) Den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri in­

begripna,

2) ersättningsskatten,

3) bevillningsavgiften för vissa offent­

liga föreställningar,

4) den kommunala inkomstskatten,

samt

5) den statliga förmögenhetsskatten;

skatt av sådant slag benämnes i det föl­

jande "svensk skatt".

b) Beträffande Kenya:

1) Inkomstskatten, samt
2) den progressiva personskatten;

skatt av sådant slag benämnes i det föl­

jande "kenyansk skatt".

2 §, Detta avtal tillämpas även på alla

andra skatter av i huvudsak likartat slag,
som efter undertecknandet av detta avtal

framdeles kan komma att uttagas i Sverige
eller Kenya.

De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall meddela varandra
mera väsentliga ändringar i deras respektive

skattelagstiftning.

Av

¬

background image

Artide II

1. In the present Convention unless the

context otherwise requires:

(a) the term "Kenya" means the Re­

public of Kenya, including any area out­

side the territorial waters of Kenya which,

in accordance with international law, has

been or may be designated, under the laws

of Kenya concerning the Continental Shelf,

as an area over which Kenya may exer­

cise sovereign rights with respect to the ex­

ploration for and exploitation of natural

resources;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden, and includes any area

adjacent to the territorial waters of Swe­

den within which, under the laws of Swe­

den and in accordance with international

laWj the rights of Sweden with respect to

the exploration and exploitation of the

natural resources on the sea bed or in its

sub-soil may be exercised;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Sweden

or Kenya as the context requires;

(d) the term "tax" means Swedish tax

or Kenyan tax as the context requires,

but shall not include any tax which is pay­

able in resp ect of any default or omission in

relation to the taxes to which this Con­

vention applies or which represents a

penalty imposed relating to those taxes;

(e) the term "person" means an indivi­

dual, a company and any other body of

persons treated as an entity for tax pur­

poses;

(f) the term "company" means any body

corporate, or any entity which is treated

as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms "Swedish enterprise" and

"Kenyan enterprise" mean respectively an

industrial or commercial enterprise or un­

dertaking carried on by a resident of Swe­

den and an industrial or commercial enter­

prise or undertaking carried on by a resident

of Kenya, and the terms "enterprise of a

Contracting State" and "enterprise of the

other Contracting State" mean a Swedish

enterprise or a Kenyan enterprise, as the

context requires;

SFS 1974:69

Artikel II

1 §. Där icke sammanhanget föranleder

annat, har i detta avtal följande uttryck ne­

dan angiven betydelse:

a) Uttrycket "Kenya" åsyftar Republiken

Kenya och inbegriper varje utanför Kenyas

territorialvatten beläget område som i över­

ensstämmelse med folkrättens allmänna reg­

ler i kenyansk lagstiftning om kontinantal-

sockeln betecknas � eller kan komma att

betecknas � såsom ett område över vilket

Kenya äger utöva sina suveräna rättigheter

med avseende på utforskning och utvinning

av naturtillgångar.

b) Uttrycket "Sverige" åsyftar Konunga­

riket Sverige och inbegriper varje till Sve­

riges territorialvatten gränsande område,

inom vilket Sverige enligt svensk lag och i

överensstämmelse med folkrättens allmänna

regler äger utöva sina rättigheter med av­

seende på utforskning och utvinning av na­

turtillgångar på havsbottnen och i dennas

underlag.

c) Uttrycken "en avtalsslutande stat" och

"den andra avtalsslutande staten" ås3rftar

Sverige eller Kenya, alltefter som samman­

hanget kräver.

d) Uttrycket "skatt" åsyftar svensk eller

kenyansk skatt, alltefter som sammanhang­

et kräver, men inbegriper icke avgift, som

utgår på grund av försummelse eller under­

låtenhet i fråga om skatter på vilka detta

avtal är tillämpligt eller utgör straff eller

vite som har samband med sådana skatter.

e) Uttrycket "person" åsyftar fysisk p er­

son, bolag och varje annan sammanslutning,

som i beskattningshänseende behandlas som

ett subjekt.

f) Uttrycket "bolag" åsyftar varje slag av

juridisk person eller varje subjekt, som i

beskattningshänseende behandlas som juri­

disk person.

g) Uttrycken "svenskt företag" och "ke-

nyanskt företag" åsyftar rörelsedrivande

företag, som bedrives av person med hem­

vist i Sverige, respektive rörelsedrivande fö­

retag, som bedrives av person med hemvist

i Kenya, och uttrycken "företag i en avtals­

slutande stat" och "företag i den andra av­

talsslutande staten" åsyftar svenskt eller

kenyanskt företag, alltefter som samman­

hanget kräver.

165

¬

background image

SFS 1974:69

(h) the term "competent authority"

means:

(i) in the case of Kenya the Minister

for Finance or his authorised representa­

tive;

(ii) in the case of Sweden the Minister

of Finance or his authorised representa­

tive.

2. In the application of the provisions

of the present Convention by a Contracting

State any term not otherwise defined shall,

unless the context otherwise requires, have

the meaning which it has under the laws

in force in that Contracting State in rela­

tion to the taxes which are the subject of

the present Convention.

Article HI

1. For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the law of

that State, is liable to taxation therein by

reason of his domicile, residence, place of

management or any other criterion of a

similar nature.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 of this Article an individual is

a resident of hoth Contracting States, then

his case shah be determined in accordance

with the following rules;

(i) He shall be deemed t o be a resident

of the Contracting State in which h e has

a home available to him. If he has a home

available to him in both Contracting

States, he shall be deemed to be a resident

of the Contracting State with which his

personal and economic relations are clos­

est (centre of vital interests).

(ii) If the Contracting State in which

he has his centre of vital interests cannot

be determined, or if he has not a home

available to him in either Contracting

State, he shall be deemed to be a resident

of the Contracting State in which he has

an habitual abode.

(iii) If he has an habitual abode in

both Contracting States or in neither of

them, he shall be deemed to be a resident

of the Contracting State of which he is

a national.

(iv) If he is a national of both Con­

tracting States or of neither of them, the

competent authorities of the Contracting

166

h) Uttrycket "behörig myndighet" åsyf­

tar:

1) För Kenyas vidkommande finans­

ministern eller hans befullmäktigade om­

bud.

2) För Sveriges vidkommande finans­

ministern eller hans befullmäktigade om­

bud.

2 §. Då en avtalsslutande stat tillämpar

detta avtal, anses, såvitt icke sammanhanget

föranleder annat, varje däri förekommande

uttryck, vars iimebörd icke särskilt angi­

vits, ha den betydelse som uttrycket har en­

ligt den statens lagstiftning rörande sådana

skatter som omfattas av avtalet.

Artikel III

1 §. Vid tillämpningen av detta avtal

åsyftar uttrycket "person med hemvist i en

avtalsslutande stat" varje person som en­

ligt lagsti ftningen i denna stat är underkas­

tad beskattning där på grund av hemvist,

bosättning, styrelses säte eller varje annan

liknande omständighet.

2 §. Då på grund av bestämmelserna i

1 § av denna artikel fysisk person har hem­

vist i båda avtalsslutande staterna, faststäl­

les hans hemvist enligt följande regler:

1) Han anses ha hemvist i den avtals­

slutande stat, där han har ett hem som

står till hans förfogande. Om han har så­

dant hem i båda avtalsslutande staterna,

anses han ha hemvist i den avtalsslutande

stat, med vilken hans personliga och eko­

nomiska förbindelser är starkast (centrum

för levnadsintressena).

2) Om det icke kan avgöras i vilken

avtalsslutande stat centrum för levnads­

intressena är beläget eller om han icke

i någondera staten har ett hem till sitt

förfogande, anses han ha hemvist i den

avtalsslutande stat, där han stadigvarande

vistas.

3) Om han stadigvarande vistas i båda

avtalsslutande staterna eller om han icke

vistas stadigvarande i någon av dem, an­

ses han ha hemvist i den avtalsslutande

stat, där han är medborgare.

4) Om han är medborgare i båda av­

talsslutande staterna eller om han icke ar

medborgare i någon av dem, avgör de be-

¬

background image

States shall settle the question by mutual

agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 of this Article a person other

than an individual is a resident of both Con­

tracting States, then it shall be deemed to be

a resident of the Contracting State in which

its place of effective management is situ­
ated.

Article IV

1. The profits of a Kenyan enterprise

shall not be subject to Swedish tax unless

the enterprise carries on a trade or business

in Sweden through a permanent establish­

ment situated therein. If it carries on a trade

or business as aforesaid, tax may be im­

posed on those profits by Sweden, but only

on so much of the m as is attributable to that

permanent establishment.

2. The profits of a Swedish enterprise

shall not be subject to Kenyan tax unless

the enterprise carries on a trade or business

in Kenya through a permanent establish­

ment situated therein. If it carries on a trade

or business as aforesaid, tax may be im­

posed on those profits by Kenya, but only

on so much of them as is attributable to that

permanent establishment.

3. Where an enterprise of a Contracting

State carries on a trade or business in the

other Contracting State through a per­

manent establishment situated therein, there

shall be attributed to that permanent estab­

lishment the profits which it might he ex­

pected to derive in that other State if it were

an independent enterprise engaged in the

same or similar activities under the same

or similar conditions and dealing at arm's

length with the enterprise of which it is a

permanent establishment and the profits so

attributed shall be deemed to be income

derived from sources in that other State.

4. If an enterprise of a Contracting State,

which has a permanent establishment in the

other Contracting State, sells goods or mer­

chandise otherwise than through the per­

manent establishment of the same or similar

kind as those sold by the permanent estab­

lishment, or renders otherwise than through

the permanent establishment services of the

same or similar kind as those rendered by

the permanent establishment, the profits

SFS 1974:69

höriga myndigheterna frågan genom över­

enskommelse.
3 §. Då på grund av bestämmelserna i

1 § person, som ej är fysisk person, har hem­

vist i båda avtalsslutande staterna, anses per­

sonen i fråga ha hemvist i den avtalsslutan­

de stat, där den har sin verkliga ledning.

Artikel IV

1 §. Inkomst av rörelse, som förvärvas av

kenyanskt företag, beskattas icke i Sverige,

såvida icke företaget bedriver rörelse i Sve­

rige från där beläget fast driftställe. Om fö­

retaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt,

får Sverige beskatta inkomsten men endast

så stor del därav som är hänförlig till det

fasta driftstället.

2 §. Inkomst av rörelse, som förvärvas

av svenskt företag, beskattas icke i Kenya,

såvida icke företaget bedriver rörelse i Ke­

nya från där beläget fast driftställe. Om fö­

retaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt,

får Kenya beskatta inkomsten men endast

så stor del därav som är hänförlig till det

fasta driftstället.

3 §. Om företag i en avtalsslutande stat

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten från där beläget fast driftställe, hän-

föres till det fasta driftstället den inkomst

av rörelse, som det kan antagas att drift­

stället skulle ha förvärvat i denna andra

stat, om det varit ett oberoende företag,

som bedrivit verksamhet av samma eller lik­

nande slag under samma eller liknande vill­

kor och självständigt avslutat affärer med

det företag till vilket driftstället hör. In­

komst, som hänförs till de t fasta driftstället,

anses utgöra inkomst som uppbäres från

källa i denna andra stat.

4 §. Om ett företag i en avtalsslutande

stat har ett fast driftställe i den andra av­

talsslutande staten och säljer varor, annor-

ledes än genom det fasta driftstället, som är

av samma eller liknande slag som de som

säljes av det fasta driftstället eller tillhanda­

håller tjänster, annorledes än genom det

fasta driftstället, som är av samma eller lik­

nande slag som de som tillhandahålles av

det fasta driftstället, kan inkomst av sådan

167

¬

background image

SFS 1974: 69

of such activities may be attributed to the
permanent establishment unless the enter­
prise proves that such sales or services are
not attributable to the activity of the perma­
nent establishment.

5. In the determination of the profits of

a permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the permanent
establishment including executive and gen­
eral administrative expenses so incurred,

whether in the State in which the permanent

establishment is situated or elsewhere, but

this does not include any expenses which,
under the law of that State, would not be

allowed to be deducted by an independent

enterprise of that State.

6. For the purposes of the preceding

paragraphs, the profits to be attributed to
the permanent establishment shall be de­

termined by the same method year by year
unless there is good and sufficient reason
to the contrary.

7. No portion of any profits arising to an

enterprise of a Contracting State shall be

attributed to a permanent establishment
situated in the other Contracting State by

reason of the mere purchase of goods or
merchandise within that other State by the

enterprise.

8. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Ar­

ticles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article V

1. For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means
a fixed place of business in which the

business of the enterprise is wholly or
partly carried on.

2. The term "permanent establishment"

shall include:

(a) a place of management;

(b)a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, oil well, quarry or other place

of extraction of natural resources;

verksamhet anses hänförlig till det fasta

driftstället, såvida icke företaget visar att
försäljningen eller tillhandahållandet av

tjänsterna icke är hänförliga till den vid det

fasta driftstället bedrivna verksamheten.

5 §. Vid bestämmandet av inkomst, som

är hänförlig till det fasta driftstället, medges
avdrag för kostnader som uppkommit för
det fasta driftställets räkning � härunder
inbegripna kostnader för företagets ledning
och allmänna förvaltning � antingen kost­

naderna uppkommit i den avtalsslutande

stat, där det fasta driftstället är beläget, eller

annorstädes. Dessa bestämmelser omfattar

emellertid icke sådana kostnader som enligt
lagen i sistnämnda stat icke hade varit av­
dragsgilla för ett fristående företag i den

staten.

6 §. Vid tillämpningen av föregående pa­

ragrafer bestämmes inkomst, som är hän­
förlig till det fasta driftstället, genom sam­
ma förfarande år från år, såvida icke sär­
skilda förhållanden föranleder annat.

7 §. Inkomst, som förvärvas av företag i

en avtalsslutande stat, anses icke till någon
del hänförlig till fast driftställe i den andra

avtalsslutande staten endast av den anled­
ningen att företaget inköper varor i denna
andra stat.

8 §. Ingår i rörelseinkomsten inkomst­

slag, som behandlas särskilt i andra artiklar
i detta avtal, berörs icke bestämmelserna i
dessa artiklar av reglerna i förevarande ar­
tikel.

Artikel V

1 §. Vid tillämpningen av detta avtal för­

stås med uttrycket "fast driftställe" en sta­
digvarande affärsanordning, där företagets

verksamhet helt eller delvis utövas.

2 §. Uttrycket "fast driftställe" innefat­

tar:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,
d) fabrik,

e) verkstad,
f) gruva, oljekälla, stenbrott eller annan

plats för utnyttjande av naturtillgång.

168

¬

background image

(g) a farm, plantation or other place

where agricultural, forestry, plantation or

related activities are carried on;

(h) a building site or construction or

assembly project which exists for more

than six months;

(i) the provision of supervisory activities

for more than six months on a building site

or construction or assembly project.

3, The term "permanent establishment"

shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the

purposes of storage or display of goods or

merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods

or merchandise belonging to the enterprise

solely for the purposes of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods

or merchandise belonging to the enterprise

solely for the purposes of processing by
another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purposes of pur­

chasing goods or merchandise, or for col­

lecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purposes of adverti­

sing, for the supply of information, for

scientific research or for similar activities

which have a preparatory or auxiliary

character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting

State on behalf of an enterprise of the

other Contracting State�other than an

agent of an independent status to whom

paragraph 6 applies�shall be deemed to

be a permanent establishment in the first-

mentioned State if:

(a) he has, and habitually exercises in

that State, an authority to conclude con­

tracts in the name of the enterprise, un­

less his activities are limited to the pur­

chase of goods or merchandise for the

enterprise, or

(b) he has no such authority, but habi­

tually maintains in the first-mentioned

State a stock of goods or merchandise

from which he regularly delivers goods

or merchandise on behalf of that enter­

prise.

SFS 1974; 69

g) jordbruk, plantage eller annan plats

där jordbruk, skogsbruk, plantage eller där­

med sammanhängande verksamhet bedri-

ves,

h) plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsarbete, som varar mer än sex

månader,

i) utövande av övervakande verksamhet

under mer än sex månader på plats för

byggnads-, anläggnings- eller installations­

arbete.

3 §. Uttrycket "fast driftställe" anses icke

inbegripa:

a) användningen av anordningar, avsed­

da uteslutande för lagring eller utställning

av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager, avsett uteslutande för lagring eller

utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager, avsett uteslutande för bearbetning

eller förädling genom ett annat företags för­

sorg,

d) innehavet av stadigvarande affärsan­

ordning, avsedd uteslutande för inköp av va­

ror eller införskaffande av upplysningar för

företagets räkning,

e) innehavet av stadigvarande affärsan­

ordning, avsedd uteslutande för att ombe­

sörja reklam, meddela upplysningar, bedri­

va vetenskaplig forskning eller utöva liknan­

de verksamhet, som är av förberedande eller

biträdande art för företaget.

4 §. Person som är verksam i en avtals­

slutande stat för ett företag i den andra av­

talsslutande staten � härunder inbegripes

icke sådan oberoende representant som av­

ses i 6 § � behandlas såsom fast driftställe

i den förstnämnda staten, om

a) han har och i denna förstnämnda stat

regelbundet använder en fullmakt att sluta

avtal i företagets namn samt verksamheten

icke begränsas till inköp av varor för före­

tagets räkning eller

b) han icke har sådan fullmakt men van­

ligtvis innehar i den förstnämnda staten ett

varulager från vilket han regelbundet leve­

rerar varor för företagets räkning.

169

¬

background image

SFS 1974: 69

5. An insurance enterprise of a Contract­

ing State shall be deemed to have a per­
manent establishment in the other Con­
tracting State if it collects premiums or

insures risks in that other State through
an employee or through a representative

who is not an agent of an independent

status within the meaning of paragraph 6.

6. An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent

establishment in the other Contracting

State merely because it carries on business

in that other State through a broker, ge­
neral commission agent or any other agent
of an independent status, where such per­

sons are acting in the ordinary course of

their business. However, where the ac­
tivities of such an agent are devoted wholly
or mainly to that enterprise he would not
be considered an agent of an independent
status within the meaning of this para­
graph, but in such cases the provisions of

paragraph 4 would apply.

7. The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls

or is controlled by a company which is a
resident of the other Contracting State, or
which carries on business in that other
State

(whether through a permanent

establishment or otherwise), shall not of

itself constitute either company a per­
manent establishment of the other.

5 §. Försäkringsföretag i en avtalsslutan­

de stat anses ha fast driftställe i den andra
avtalsslutande staten om företaget uppbär

premier eller försäkrar risker i denna andra

stat genom en anställd eller genom ett om­

bud, som icke är en sådan oberoende repre­

sentant som avses i 6 § .

6 §. Företag i en avtalsslutande stat anses

icke ha fast driftställe i den andra avtals­

slutande staten endast på den grund att fö­

retaget uppehåller affärsförbindelser i den­
na andra stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende repre­

sentant, under förutsättning att dessa perso­

ner därvid utövar sin vanliga affärsverk­

samhet. Om emellertid en sådan represen­

tant bedriver sin verksamhet uteslutande
eller huvudsakligen för. detta företags räk­
ning, anses han icke såsom en sådan obe­
roende representant som avses i denna pa­
ragraf. I sådant fall tillämpas bestämmelser­
na i 4 § .

7 §. Den omständigheten att ett bolag

med hemvist i en avtalsslutande stat kon­
trollerar eller kontrolleras av ett bolag med

hemvist i den andra avtalsslutande staten
eller av ett bolag som uppehåller affärsför­

bindelser i denna andra stat (antingen ge­

nom ett fast driftställe eller annorledes),
medför icke i och för sig att någotdera bo­

laget betraktas såsom ett fast driftställe för

det andra bolaget.

Artide VI

Where�

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the

management, control or capital of an enter­
prise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of a Contracting

State and an enterprise of the other Con­

tracting State,

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in
their commercial or financial relations

which differ from those which would be
made between independent enterprises,

then any profits which would, but for
those conditions, have accrued to one of

170

Artikel VI

I faU då

a) företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltager i ledningen eller över­
vakningen av företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltager i ledningen eller övervakningen av
såväl företag i en avtalsslutande stat som fö­

retag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda företagens kapital,

iakttages följande. Om mellan företagen i

fråga om handel eller andra ekonomiska
förbindelser avtalas eller föreskrives villkor,
som avviker från dem som skulle ha avtalats

mellan av varandra oberoende företag, får

alla inkomster, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men

¬

background image

the enterprises, but by reason of those con­

ditions have not so accrued, may be in­

cluded in the profits of that enterprise

and taxed accordingly.

Article VII

1. Profits derived by an enterprise of a

Contracting State from the operation of

aircraft in international traffic shall be

taxable only in the Contracting State in

which the place of effective management

of the e nterprise is situated.

2. Profits derived by an enterprise of a

Contracting State from the operation of

ships in international traffic may be taxed

in both Contracting States according to

the law of e ach Contracting State.

Provided that where such an enterprise

derives profits from such operation in the

other Contracting State�

(a) such profits shall be deemed to be

an amount not exceeding five per cent

of the full amount received by the enter­

prise on account of the carriage of pas­

sengers or freight embarked in that other
State;

(b) the tax chargeable in that other

State shall be reduced by fifty per cent.

3. The provisions of paragraph 1 of this

Article shall also apply to a share of the

profits from the operation of aircraft in

international traffic derived by an enter­

prise of a Contraeting State through parti­

cipation in a pooled service, in a joint air

transport operation or in an international

operating agency.

Article VIII

1. Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a re­

sident of the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. However, such dividends may be taxed

in the Contracting State of which the com­

pany paying the dividends is a resident, and

according to the laws of that State, but the

tax so charged shall not exceed:

(a) 15 per cent of the gross amount of

the dividends if the recipient is a com­

pany which owns at least 25 per cent of the

voting shares of the company paying the di­

vidends during the period of six months

immediately preceding the date of pay­

ment of the dividends;

SFS 1974: 69

som på grund av villkoren icke tillkommit

detta företag, inräknas i detta företags in­

komst och beskattas i överensstäm melse där­

med.

Artikel VII

1 §. Inkomst som förvärvas av ett före­

tag i en avtalsslutande stat genom utövande

av luftfart i internationell trafik beskattas

endast i den avtalsslutande stat där företa­

get har sin verkliga ledning.

2 §. Inkomst som förvärvas av ett före­

tag i en avtalsslutande stat genom utövande

av sjöfart i internationell trafik får beskat­

tas i båda avtalsslutande staterna enligt var­

dera statens lagstiftning.

Om ett sådant företag förvärvar inkomst

genom sådan verksamhet i den an dra avtals­

slutande staten, gäller följande:

a) Inkomsten skall anses utgöra ett be­

lopp som inte överstiger fem procent av

företagets bruttointäkter genom befordran

av passagerare eller gods som tagits ombord

i denna a ndra stat;

b) den skatt som uttages i denna andra

stat skall nedsättas med 50 procent.

3 §. Bestämmelserna i 1 § i denna arti­

kel tillämpas även på sådan del av inkomst

av luftfart i internationell trafik som ett

företag i en a vtalsslutande stat förvärvar ge­

nom deltagande i en pool, ett gemensamt

lufttransportföretag eller ett internationellt

trafikföretag.

Artikel VIII

1 §. Utdelning från bolag med hemvist i

en avtalsslutande stat till person med hem­

vist i den andra avtalsslutande staten får be­

skattas i denna andra stat.

2 §. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat, där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, i en­

lighet med lagstiftningen i denna stat, men

därvid får skattesatsen icke överstiga

a) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp om mottagaren är ett bolag som under

minst sex månader omedelbart före dagen

för utbetalning av utdelningen äger minst

25 procent av röstetalet för aktierna eller

andelarna i det utbetalande bolaget,

171

i i

iJ

'1:

I!

'1:

¬

background image

\

SFS 1974: 69

(b) 25 per cent of the gross amount of

the dividends in all other cases.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares or other

rights, not being debt-claims, participating

in profits, as well as income from other

corporate rights assimilated to income from

shares or any other item which is deemed

to be a dividend or distribution of a com­

pany by the taxation law of the Contracting

State of which the company making the

distribution is a resident, but does not in­

clude any interest or royalties to which

Articles IX and X of this Convention a pply.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

of this Article shall not apply if the recipient

of the dividends, being a resident of a Con­

tracting State, has in the other Contracting

State, of which the company paying the

dividends is a resident, a permanent es­

tablishment with which the holding by

virtue of which the dividends are paid is

effectively connected. In such a case the

provisions of Article IV shall apply.

5. Where a company which is a resident

of a Contracting State derives profits or in­

come from the other Contracting State that

other State may not impose any tax on the

dividends paid by the company to persons

who are not residents of that other State, or

subject the company's undistributed profits

to a tax on undistributed profits, even if the

dividends paid or the undistributed profits

consist wholly or partly of profits or in­

come arising in that other State.

6. Dividends paid by a company being a

resident of Kenya to a company which is a

resident of Sweden shall be exempt from

tax in Sweden to the extent that the di­

vidends would have been exempt under

Swedish law if both companies had been

residents of Sweden. This exemption shall

not apply unless the profits out of which the

dividends are paid have been subjected in

Kenya to the normal income tax which

applies at the date of signatur e of this Con­

vention or an income tax comparable there­

to, or the principal part of the profits of

the company paying the dividends arises,

directly or indirectly, from business activi­

ties other th an the management of securities

and other similar property and such activi-

b) 25 procent av utdelningens bruttobe­

lopp i alla övriga fall.

3 §. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier eller andra

rättigheter, fordringar ej inbegripna, med

rätt till andel i vinst samt inkomst av andra

andelar i bolag eller annan inkomst, som

enligt skattelagstiftningen i den stat där det

utdelande bolaget har hemvist jämställes

med utdelning. Uttrycket inbegriper icke

ränta och royalty på vilka artiklarna IX och

X i detta avtal tillämpas.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2§§ avden-

na artikel tillämpas icke, om mottagaren av

utdelningen har hemvist i en avtalsslutande

stat och har fast driftställe i den andra av­

talsslutande staten, där det utbetalande bo­

laget har hemvist, samt den andel av vilken

utdelningen i fråga härflyter äger verkligt

samband med det fasta driftstället. I sådant

fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.

5 §. Om bolag med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

icke påföra någon skatt på utdelning, som

bolaget betalar till person som ej har hem­

vist i denna andra stat, och ej heller någon

skatt på bolagets icke utdelade vinst, även

om utdelningen eller den icke utdelade vins­

ten helt eller delvis utgöres av inkomst som

uppkommer i denna andra stat.

6 §. Utdelning från bolag med hemvist i

Kenya till bolag med hemvist i Sverige är

undantagen från beskattning i Sverige i den

mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha

varit undantagen från beskattning om båda

bolagen hade haft hemvist i Sverige. Sådan

skattebefrielse inträder dock icke med

mindre

den vinst, av vilken utdelningen utbetalas,

i Kenya underkastats den vanliga inkomst­

skatt som utgår vid tiden för undertecknan­

det av detta avtal eller därmed jämförlig in­

komstskatt eller

den huvudsakliga delen av det utdelande

bolagets inkomst direkt eller indirekt här­

rör från annan verksamhet än förvaltning

av värdepapper och därmed likartad egen-

liP

172

¬

background image

ties are carried on within Kenya by the

company paying the dividends or by a com­

pany in which it owns at least 25 per cent of

the voting power.

SFS 1974:69

dom samt verksamheten bedrives i Kenya av

det utdelande bolaget eller av bolag, i vilket

det äger aktier eller andelar motsvarande

minst 25 procent av röstetalet för samtliga

aktier eller andelar.

Artide IX

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Con­

tracting State may be taxed in that other

State.

2. However, such interest may be taxed in

the Contracting State in which it arises, and

according to the laws of that State, but the

tax so charged shall not exceed 15 per cent

of the gross a mount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of

paragraph 2 of this Article, interest arising

in a Contracting State and paid to the

Government of the other Contracting State

or local authority thereof, the Central Bank

of that other Contracting State, or any

agency wholly owned by that Government

or local authority shall be exempt from tax

in the first-mentioned Contracting State.

The competent authorities of the Con­

tracting States may determine by mutual

agreement any other governmental institu­

tion to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this

Article means income from Government

securities, bonds or debentures, whether or

not secured by mortgage and whether or

not carrying a right to participate in profits,

and other debt-claims of every kind as well

as all other income assimilated to income

from money lent by the taxation law of the

Contracting State in which the income

arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

of this Article shall not apply if the reci­

pient of the interest, being a resident of a

Contracting State, has in the other Con­

tracting State in which the interest arises a

permanent establishment with which the

debt-claim from which the interest arises is

effectively connected. In such a case the

provisions of Ar ticle IV shall apply.

Artikel IX

1 §. Ränta, som härrör från en avtals­

slutande stat och som betalas till person

med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna andra stat.

2 §. Räntan får emellertid beskattas även

1 den avtalsslutande stat från vilken den

härrör i enlighet med lagstiftningen i den­

na stat men skattesatsen får därvid icke

överstiga 15 procent av räntans bruttobe­

lopp.

3 §. Utan hinder av bestämmelserna i

2 § av denna artikel skall ränta, som här­

rör från en avtalsslutande stat och som be­

talas till regeringen eller till lokal myndig­

het i den andra avtalsslutande staten eller

till denna andra avtalsslutande stats cen­

tralbank eller till verk eller annan myndig­

het som är underställd denna andra stat

eller dess lokala myndighet, vara undan­

tagen från beskattning i den förstnämnda

avtalsslutande staten. De behöriga myndig­

heterna i de avtalsslutande staterna kan ge­

nom ömsesidig överenskommelse bestäm­

ma annat statligt organ på vilket denna pa­

ragraf skall tillämpas.

4 §. Med uttrycket "ränta" förstås i den­

na artikel inkomst av statsobligationer,

andra obligationer eller skuldebrev, anting­

en de utfärdats mot säkerhet i fastighet

eller ej och antingen de medför rätt till

andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar

även inkomst av varje annat slags fordran

liksom även all annan inkomst som enligt

skattelagstiftningen i den avtalsslutande

stat i vilken inkomsten uppkommer jäm­

ställas med inkomst av för sträckning.

5 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av

denna artikel tillämpas icke, om mottaga­

ren av räntan har hemvist i en avtalsslu­

tande stat och har fast driftställe i den

andra avtalsslutande staten från vilken rän­

tan härrör samt den fordran av vilken rän­

tan härflyter äger verkligt samband med

det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas

bestämmelserna i artikel IV.

173

¬

background image

SFS 1974: 69

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when a payer is that

Contracting State itself, a political sub­

division, a local authority or a resident of

that State. Where, however, the person

paying the interest, whether he is a resident

of a Contracting State or not, has in a Con­

tracting State a permanent establishment in

connection with which the indebtedness on

which the interest is paid was incurred, and

such interest is borne by that permanent

establishment, then such interest shall be

deemed to arise in the Contracting State in

which the permanent establishment is

situated.

7. Where, owing to a special relationship

between the payer and the recipient or

between both of them and some other per­

son, the amount of the interest paid, having

regard to the debt-claim f or which it is paid,

exceeds the am ount which would have been

agreed upon by the payer and the recipient

in the absence of such relationship, the

provisions of this Article shall apply only to

the last-mentioned amount; in that case, the

excess part of the payment shall remain

taxable according to the law of each Con­

tracting State, due regard being h ad to the

other provisions of this Convention.

6 §. Ränta anses härröra från en avtals­

slutande stat då utbetalaren är den avtals­

slutande staten själv, politisk underavdel­

ning, lokal myndighet eller person med

hemvist i denna stat. Om den person som

betalar räntan � antingen han har hemvist

i en avtalsslutande stat eller ej � har fast

driftställe i en avtalsslutande stat, för vil­

ket upptagits det lån som räntan avser,

och räntan bestrides av det fasta driftstäl­

let, anses dock räntan härröra från den

avtalsslutande stat, där det fasta driftstäl­

let är beläget.

7 §. Beträffande sådana fall då särskil­

da förbindelser mellan utbetalaren och mot­

tagaren eller mellan dem båda och annan

person föranleder att det utbetalade ränte­

beloppet med hänsyn till den skuld, för

vilken räntan erlägges, överstiger det be­

lopp som skulle ha avtalats mellan utbe­

talaren och mottagaren, om sådana för­

bindelser icke förelegat, gäller bestämmel­

serna i denna artikel endast för sistnämnda

belopp. I sådant fall beskattas överskjutan­

de belopp enligt lagstiftningen i vardera

avtalsslutande staten med iakttagande av

övriga bestämmelser i d etta avtal.

Artide X

1. Royalties arising in a C ontracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed

in the Contracting State in which they arise,

and according to the law of that State, but

the tax so charged shall not exceed 20 per

cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalty" as used in this

Article means any royalty or other amount

paid as consideration for the use of , or for

the privilege of using, any copyright, patent,

design, secret process or formula, trade­

mark, cinematograph films or other like

property, but does not include any royalty

or other amount paid in respect of the

operation of a mine, quarry or oil well or

of any o ther extraction of natural resources.

174

Artikel X

1 §. Royalty, som härrör från en av­

talsslutande stat och utbetalas till person

med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna andra stat.

2 §. Royaltyn får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från vilken

den härrör i enlighet med lagstiftningen i

denna stat men därvid får skattesatsen icke

överstiga 20 procent av royaltyns bruttobe-

lopp.

3 §. Med uttrycket "royalty" förstås i

denna artikel varje slag av royalty eller

annat belopp som utbetalas såsom ersätt­

ning för nyttjandet av eller rätten att nytt­

ja upphovsrätt, patent, mönster, hemligt re­

cept eller fabrikationsmetod, varumärke,

kinematografisk film eller rättighet eller

egendom av liknande slag. Uttrycket inbe­

griper däremot icke något slag av royalty

eller annat belopp, som utbetalas såsom

ersättning för nyttjande av gruva, sten­

brott, oljekälla eller annan naturtillgång.

¬

background image

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

of this A rticle shall not apply if the recipient

of the royalties, being a resident of a Con­

tracting State, has in the other Contracting

State in which the royalties arise a perma­

nent establishment with which the right or

property giving rise to the royalties is ef­

fectively connected. In such a case the

provisions of Article IV shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in

a Contracting State when the payer is that

Contracting State itself, a political sub­

division, a local authority or a resident of

that State. Where, however, the person

paying the royalties, whether he is a resi­

dent of a Contracting State or not, has in

a Contracting State a permanent establish­

ment in connection with which the liability

to pay the royalties was incurred and such

royalties are borne by such permanent

establishment, then such royalties shall be

deemed to arise in the Contracting State in

which the permanent establishment is situ­
ated.

6- Where, owing t o a special relationship

between the payer and the recipient or be­

tween both of them and some other person,

the amount of royalties paid, having regard

to the use, right or information for which

they are paid, exceeds the amount which

would have been agreed upon by the payer

and the recipient in the absence of such

relationship, the provisions of this Article

shall apply only to the last-mentioned

amount; in that case, the excess p art of the

payment shall remain taxable according to

the law of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of

this Convention.

SFS 1974: 69

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av

denna artikel tillämpas icke, om den som

uppbär royaltyn har hemvist i en avtals­

slutande stat och har fast driftställe i den

andra avtalsslutande staten, från vilken

royaltyn härrör, samt den rättighet eller

egendom av vilken royaltyn härflyter äger

verkligt samband med det fasta driftstället.

I sådant fall tillämpas bestämmelserna i

artikel IV.

5 §. Royalty anses härröra från en av­

talsslutande stat då utbetalaren är staten

själv, politisk underavdelning, lokal myn­

dighet eller person med hemvist i denna

stat. Om den person som betalar royaltyn

� antingen han har hemvist i en avtals­

slutande stat eller ej � har fast driftställe

i en avtalsslutande stat, till vilket skyldig­

heten att betala royaltyn är Icnuten och

royaltyn bestrides av det fasta driftstället,

anses dock royaltyn härröra från den av­

talsslutande stat, där det fasta driftstället

är beläget.

6 §. Beträffande sådana fall då särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och motta­

garen eller mellan dem båda och annan

person föranleder att beloppet av utbetald

royalty med hänsyn till det nyttjande, den

rätt eller upplysning för vilken royaltyn

erlägges, överstiger det belopp, som skulle

ha avtalats mellan utbetalaren och motta­

garen om sådana förbindelser icke förele­

gat, gäller bestämmelserna i denna artikel

endast för sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp enligt lag­

stiftningen i vardera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artide XI

1. Management or professional fees

arising in a Contracting State and paid to a

resident of the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of par­

agraphs 1 and 2 of Article XV such man­

agement or professional fees may, however,

be taxed in the Contracting State in which

they arise, and according to the laws of

that State, but the tax so charged shall not

Artikel XI

1 §. Ersättning för företagsledning eller

utövande av fritt yrke, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas till per­

son med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1

och 2 §§ av artikel XV får emellertid sådan

ersättning för företagsledning eller utövan­

de av fritt yrke beskattas i den avtalsslutan­

de stat från vilken den härrör i enlighet med

lagstiftningen i denna stat men därvid får

175

¬

background image

\

SFS 1974: 69

exceed 20 per cent of the gross amount of

the management or professional fees.

3. The term "management or professional

fees" as used in this Article means payments

of any kind to any person, o ther than ^o an

employee of the person making the pay­

ments, in consideration for any services of

a managerial, technical, professional or

consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

of this Article shall not apply if the re­

cipient of the management or professional

fees, being a resident of a Contracting State,

has in the other Contracting State in which

the management or professional fees arise a

permanent establishment with which the

services giving rise to the management or

professional fees are effectively connected.

In such a case the provisions of Article IV

shall apply.

5. Management or professional fees shall

be deemed to arise in a Contracting State

when the payer is that Contracting State

itself, a political subdivision, a local author­

ity or a resident of that State. Where, how­

ever, the person paying the management or

professional fees, whether he is a resident

of a Contracting State or not, has in a Con­

tracting State a permanent establishment in

connection with which the liability to pay

the management or professional fees was in­

curred and such management or professional

fees are borne by such permanent establish­

ment, then such management or professional

fees shall be deemed to arise in the Con­

tracting State in which the permanent

establishment is situated.

skattesatsen icke överstiga 20 procent av er­

sättningens bruttobelopp.

3 §. Med uttrycket "ersättning för före­

tagsledning eller utövande av fritt yrke"

förstås i denna artikel varje slag av betal­

ning till person, som icke är anställd hos

utbetalaren, såsom ersättning för tjänster i

dennes egenskap av företagsledare, tekniker,

konsult eller annan yrkesutövare.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i den­

na artikel tillämpas icke, om mottagaren av

ersättningen har hemvist i en avtalsslutande

stat och har fast driftställe i den andra av­

talsslutande staten från vilken ersättningen

härrör samt de tjänster på grund varav er­

sättningen betalas äger verkligt samband

med det fasta driftstället. I sådant fall till-

lämpas bestämmelserna i artikel IV.

5 §. Ersättning för företagsledning eller

utövande av fritt yrke anses härröra från en

avtalsslutande stat då utbctalaren är staten

själv, politisk underavdelning, lokal myndig­

het eller person med hemvist i denna stat.

Om den person som betalar ersättningen �

antingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller ej � har fast driftställe i en av­

talsslutande stat, till vilket skyldigheten att

betala ersättningen är knuten och ersättning­

en bestrides av det fasta driftstället, anses

dock ersättningen härröra från den avtals­

slutande stat, där det fasta driftstället är

beläget.

Il

Artide XII

1. Income of whatever nature derived

from real prope rty (other than income from

mortgages or bonds secured by real pro­

perty) within a Contracting State by a resi­

dent of the other Contracting State may be

taxed in the Contracting State in which

such property is situat ed.

2. Any royalty or other amount paid in

respect of the operation of a mine, oil well

or quarry or of any other extraction of

natural resources witW a Contracting State

Artikel XII

1 §. Varje slag av inkomst, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat upp­

bär från fastighet belägen i den andra av­

talsslutande staten (med undantag för in­

komst av obligation eller annan slculdför-

bindelse för vilken lämnats säkerhet i fastig­

het), får beskattas i den avtalsslutande

stat, där fastigheten är belägen.

2 §. Varje slag av royalty eller annat

belopp, som utbetalas såsom ersättning för

nyttjande av gruva, oljekälla, stenbrott el­

ler annan naturtillgång i en avtalsslutande

176

¬

background image

to a resident of the other Contraeting State

may be taxed in the Contracting State in

which such a mine, oil well, quarry or other

natural resources are situated.

3. The term "real property" shall be

defined in accordance with the law of the

Contracting State in which the property in

question is situated. The term shall in any

case include property accessory to real

property, livestock and equipment used in

agriculture and forestry, rights to which the

provisions of general law respecting landed

property apply, usufruct of real property

and rights to variable or fixed payments as

consideration for the working of, or the

right to work, mineral deposits, sources and

other natural resources; ships, boats and

aircraft shall not be regarded as real pro­

perty.

SFS 1974: 69

stat till person med hemvist i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i den av­

talsslutande stat, där ifrågavarande gruva,

oljekälla, stenbrott eller annan naturtill­

gång är belägen.

3 §. Uttrycket "fastighet" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen

i den avtalsslutande stat där fastigheten i

fråga är belägen. U ttrycket inbegriper dock

alltid egendom som utgör tillbehör till fas­

tighet, levande och döda inventarier i lant­

bruk och skogsbruk, rättigheter på vilka fö­

reskrifterna i allmän lag angående fastighe­

ter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet

samt rätt till föränderliga eller fasta ersätt­

ningar för nyttjandet av eller rätten att nytt­

ja gruva, källa eller annan naturtillgång.

Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som

fastighet.

Artide XIII

1. Gains from the sale, transfer or ex­

change of real property may be taxed in the

Contracting State in which such property is

situated.

2. Gains derived from the sale, transfer

or exchange of any capital assets other than

real property by a resident of a Contracting

State who does not carry on a trade or

business in the other Contracting State

through a permanent establishment situated

therein shall be exempt from tax in that

other State.

3. The provisions of paragraph 2 of this

Article shall not affect the right of Kenya to

levy according to its own law a tax on gains

derived from the sale, transfer or exchange

of any shares in any company incorporated

in Kenya by a person who is a resident of

Sweden and has been a resident of Kenya

at any time during the ten years preceding

the sale, transfer or exchange.

Artikel XIII

1 §. Vinst på grund av försäljning, byte

eller annan överlåtelse av fastighet får be­

skattas i den avtalsslutande stat, där egen­

domen är belägen.

2 §. Vinst, som på grund av försäljning,

byte eller annan överlåtelse av egendom

annan än fastighet förvärvas av person som

har hemvist i en avtalsslutande stat och

icke bedriver rörelse från fast driftställe be­

läget i den andra avtalsslutande staten, är

undantagen från beskattning i denna andra

stat.

3 §. Bestämmelserna i 2 § av denna ar­

tikel berör icke Kenyas rätt att enligt sin

egen lagstiftning b eskatta vinst på grund av

försäljning, byte eller annan överlåtelse av

aktier i bolag, som bildats i Kenya, om över­

låtelsen göres av person, som har hemvist i

Sverige och som h aft hemvist i Kenya under

någon del av de senaste tio åren före över­

låtelsen.

Artide XIV

1. Remuneration, including pensions, paid

by, or out of funds created by, the Govern­

ment of Kenya to any individual in respect

of services rendered to the Government

of Kenya in the discharge of governmental

functions shall be exempt from Swedish tax,

if the individual is not a national of Sweden.

12�SFS 1974

Artikel XIV

1 §. Ersättningar, pensioner däri inbe­

gripna, som utbetalas av � eller från fon­

der inrättade av � Kenyas regering till fy­

sisk person för arbete utfört i denna rege­

rings tjänst, är undantagna från svensk skatt,

om personen i fråga icke är svensk medbor­
gare.

177

¬

background image

\

SFS 1974: 69

2. Remuneration paid by the Government

of Sweden or pensions paid by, or out of

funds created by, the Government of

Sweden to any individual in respect of ser­

vices rendered to the Government of Sweden

in the discharge of governmental functions

shall be exempt from Kenyan tax, if the

individual is not ordinarily resident in

Kenya or is ordinarily resident in Kenya

solely for the purpose of rendering those

services, and in either case is subject to
tax thereon in Sweden.

3. The provisions of this Article shall not

apply to payments in respect of services

rendered in connection with any business

carried on by the Government of either of

the Contracting States for the purposes of
profit.

4. For the purpose of this Article, the

term "Government" shall include a ny local

authority of either Contract ing State.

Article XV

1. Subject to Articles XI, XIV, XVI,

XVII, XIX and XX an individual who is a

resident of Kenya shall be exempt from

Swedish tax on profits or remuneration in

respect of personal (including professional)

services performed within Sweden in any

taxation year if:

(a) he is present within Sweden for a

period or periods not exceeding in the ag­

gregate 183 days during that year, and

(b) the services are performed for or on

behalf of a resident of Kenya, an d

(c) the profits" or remuneration are not

home by a permanent establishment which

the employer has in Sweden.

2, Subject to Articles XI, XIV, XVI,

XVII, XIX and XX an individual who is a

resident of Sweden shall be exempt from

Kenyan tax on profits or remuneration in

respect of personal (including professional)

services performed within Kenya in any

taxation year if:

(a) he is present within Kenya for a

period or periods not exceeding in the ag­

gregate 183 days during that year, and

(b) the services are performed for or on

behalf of a resident of Sweden, and

(c) the profits or remuneration are not

2 §. Ersättningar, som utbetalas av Sve­

riges regering, och pensioner, som utbetalas

av � eller från fonder inrättade av � Sve­

riges regering, till fysisk person för arbete

utfört i den na regerings tjänst, är undantag­

na från kenyansk skatt, om personen i fråga

icke är fast bosatt ("ordinarhy resident") i

Kenya eller är fast bosatt i Kenya enbart för

att utföra ifrågavarande arbete; i båda dessa

fall gäller dock skattebefrielsen endast om

personen i fråga är skattskyldig för ersätt­

ningen respektive pensionen i Sverige.

3 §. Bestämmelserna i denna artikel till-

lämpas icke på ersättning för arbete, som

utförts i samband med rörelse som endera

avtalsslutande statens regering bedrivit i för­

värvssyfte.

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel

innefattar uttrycket "regering" lokal myn­

dighet i endera avtalsslutande staten.

Artikel XV

1 §. Där icke bestämmelserna i artiklarna

XI, XIV, XVI, XVU, XIX och XX föran­

leder annat, är fysisk person med hemvist i

Kenya befriad från svensk skatt på ersätt­

ning för arbete (utövandet av fritt yrke däri

inbegripet), som utföres i Sverige under nå­

got beskattningsår, imder förutsättning att

a) han vistas i Sverige under tidrymd el­

ler tidrymder, som sammanlagt icke över­

stiger 183 dagar under beskattningsåret,

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av

person med hemvist i Kenya, och

c) ersättningen icke såsom omkostnad be­

lastar fast driftställe, som arbetsgivaren har

i Sverige.

2 §, Där icke bestämmelserna i artiklarna

XI, XTV, X VI, XVII, XIX och XX föran­

leder annat, är fysisk perso n med hemvist i

Sverige befriad från kenyansk skatt på er­

sättning för arbete (utövandet av fritt yrke

däri inbegripet), som utföres i Kenya under

något beskattningsår, under förutsättning

att

a) han vistas i Kenya under tidrymd eUer

tidrymder, som sammanlagt icke överstiger

183 dagar under beskattningsåret,

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av

person med hemvist i Sverige, och

c) ersättningen icke såsom omkostnad be-

t

it:

178

¬

background image

borne by a permanent establishment which

the employer has in Kenya.

3. For the purposes of this Convention,

profits or remuneration for personal (in­

cluding professional) services performed in

a Contracting State, shall be deemed to be

income from sources within that State, and

the services of an individual whose services

are wholly or mainly performed on ships

or aircraft operated by a resident of a Con­

tracting State, shall be deemed to be per­

formed in that State.

Article XVI

Directors' fees and similar payments de­

rived by a resident of a Contracting State in

his capacity as a member of the board of

directors of a company which is a resident

of th e other Contracting State may be taxed
in that other State.

Article XVII

1. Notwithstanding the provisions of Ar­

ticle XV income derived by public enter­

tainers, such as theatre, motion picture,

radio and television artistes, and musicians,

and by athletes, from their personal activ­

ities as such may be taxed in the Contrac­

ting State in which those activities are exer­

cised.

2. Notwithstanding anything contained in

this Convention where the services of a

public entertainer or an athlete mentioned

in paragraph 1 are provided in a Contracting

State by an enterprise of the other Con­

tracting State, the profits derived by that

enterprise from providing those services may

be taxed in the first-mentioned State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2

of this Article shall not apply to services of

public entertainers and athletes, if t heir visit

to a Contracting State is supported wholly

or substantially from public funds of the

other Contracting State.

SFS 1974: 69

lastar fast driftställe, som arbetsgivaren har

i Kenya.

3 §. Vid tillämpningen av detta avtal an­

ses ersättning för arbete (utövandet av fritt

yrke däri inbegripet), som utföres i en av­

talsslutande stat, utgöra inkomst från källa

i denna stat. Då arbetet utföres av fysisk

person helt eller till huvudsaklig del ombord

på fartyg eller luftfartyg, som användes i

verksamhet utövad av person med hemvist

i en avtalsslutande stat, anses arbetet vara

utfört i den na stat.

Artikel XVI

Styrelsearvoden och liknande ersättning­

ar, som uppbäres av person med hemvist i

en avtalsslutande stat i egenskap av styrelse­

ledamot i ett bolag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

Artikel XVII

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i ar­

tikel XV får inkomst, som teater- eller film­

skådespelare, radio- eller televisionsartister,

musiker, professionella idrottsmän och lik­

nande yrkesutövare förvärvar genom sin

personliga verksamhet i denna egenskap,

beskattas i den avtalsslutande stat där verk­

samheten utövas.

2 §. I de fall då tjänster av yrkesutövare,

som avses i 1 §, tillhandahålles i en avtals­

slutande stat av företag i den andra avtals­

slutande staten, får inkomst, som företaget

förvärvar genom att tillhandahålla tjänster­

na i fråga, utan hinder av övriga bestäm­

melser i detta avtal, beskattas i den först­

nämnda staten.

3 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av

denna artikel tillämpas icke beträffande

tjänster, som utföres av artist eller profes­

sionell idrottsman, om besöket i en avtals­

slutande stat helt eller till betydande del be­

kostas genom bidrag av allmänna medel

från den andra avtalsslutande staten.

"i

\.

Vj:

'⬢1,1

£r

Artide XVIII

1. Subject to Artide XIV, any pension

and annuity derived by an individual who is

a resident of a Contracting State from

sources within the other Contracting State

may be taxed in that other State.

Artikel XVIII

1 §. Där icke bestämmelserna i artikel

XIV föranleder annat, får varje slag av pen­

sion eller livränta, som uppbäres av fysisk

person med hemvist i en avtalsslutande stat

från källa i den andra avtalsslutande staten,

beskattas i denna andra stat.

179

¬

background image

SFS 1974: 69

2. The term "pension" as used in this Ar­

ticle means a periodic payment made in con­

sideration of services rendered in the past,

by way of compensation for injuries re­

ceived or under the provisions of a public
social security system.

The term "annuity" means a stated sum

payable periodically at stated times, during

life or during a specified or ascertainable

period of time, under an obligation to make

the payments in return for adequate and full

consideration in money or money's worth.

Article XIX

A student or business apprentice who

is present in a Contracting State for the

purposes of his education or training and

who is, or was immediately before his stay

in that State, a resident of the other Con­

tracting State, shall be exempt from tax

in the first-mentioned Contracting State

on:

(i) payments made to him by persons

residing outside th at first-mentioned State

for the purposes of his maintenance,

education or training; and

(ii) remuneration for personal services

performed in that first-mentioned State

provided the remuneration does not ex­

ceed 9 500 Swedish Crowns or its equi­

valent in Kenyan currency for any

taxable year.

The benefits under sub-paragraph (ii)

shall extend only for such period of time

as may be resonably or customarily re­

quired to complete the education or train­

ing unde rtaken but shall in no event exceed

a period of thre e consecutive years.

Article XX

1. A professor or teacher who visits a

Contracting State for a period not ex­

ceeding two years for the purposes of

teaching or conducting research at a uni­

versity, college, school or other education

institution in that Contracting State and

who is, or was immediately before such

visit, a resident of the other Contracting

2 §. Med uttrycket "pension" förstås i

denna artikel periodisk utbetalning, som ut­

gör ersättning för tidigare utfört arbete el­

ler för liden skada eller som utgår enligt

bestämmelser om allmän socialförsäkring.

Med uttrycket "livränta" förstås ett fast­

ställt belopp, som skall utbetalas periodiskt

på fastställda tider under vederbörandes

livstid eller under annan angiven eller fast­

ställbar tidsperiod och som utgår på grund

av förpliktelse att verkställa dessa utbetal­

ningar såsom ersättning för däremot fullt

svarande vederlag i penningar eller pen­

ningars värde.

Artikel XIX

Studerande eller affärs- eller hantverks­

praktikant, som vistas i en avtalsslutande

stat för att erhålla undervisning eller utbild­

ning och som har eller omedelbart före vis­

telsen i de nna stat hade hemvist i den andra

avtalsslutande staten, är befriad från skatt

i den förstnämnda staten på:

1) belopp, som utbetalas till honom

från person med hemvist utanför den

förstnämnda staten till bestridande av

hans uppehälle, undervisning eller utbild­

ning, samt

2) ersättning för personligt arbete, som

utföres i den förstnämnda avtalsslutande

staten, under förutsättning att ersätt­

ningen icke under något beskattningsår

överstiger 9 500 svenska kronor eller

motsvarande belopp i kenyansk valuta.

Skattebefrielse enligt punkt 2) medges en­

dast för den tid, som skäligen eller vanligt­

vis åtgår för att fullborda studierna eller ut­

bildningen i fråga, men får icke i något fall

avse längre tidrymd än tre på varandra föl­

jande år.

Artikel XX

1 §. En professor eller lärare, som vistas

i en avtalsslutande stat under en tidrymd

icke överstigande två år i syfte att bedriva

undervisning eller forskning vid universitet,

högskola, skola eller annan undervisnings­

anstalt i denna avtalsslutande stat och som

har � eller omedelbart före vistelsen hade

� hemvist i den andra avtalsslutande sta-

180

¬

background image

State shall be exempt from tax in the

first-mentioned Contracting State on any

remuneration for such teaching or research

in respect of which he is subject to tax

in the other Contracting State.

2. This Article shall not apply to in­

come from research if such research is

undertaken not in the public interest but

primarily for the private benefit of a spe­

cific person or persons.

Article XXI

Where taxes on capital are imposed by

one or both of the Contracting States the

following provisions shall apply;

(a) Capital represented by real property

may be taxed in the Contracting State in

which such property is situated.

(b) Subject to the provisions of para­

graph (a) of this Article, capital represent­

ed by assets forming part of the business

property employed in a permanent esta­

blishment of an enterprise, may be taxed in

the Contracting State in which the per­

manent establishment is situated.

(c) Ships and aircraft as well as assets,

other than real property, pertaining to the

operation of such ships and aircraft, shall

be taxable only in the Contracting State

of which th e enterprise is a resident.

(d) All other elements of capital of a

resident of a Contracting State shall be

taxable only in that State.

Article XXII

1. Subject to the provisions of the law

of Kenya regarding the allowance as a

credit against Kenyan tax of tax payable

in a territory outside Kenya, Swedish tax

payable under the laws of Sweden and in

accordance with this Convention, whether

directly or by deduction, in respect of in­

come from sources within Sweden shall

be allowed as a credit against any Kenyan

tax payable in respect of that income.

The credit shall not exceed the Kenyan

tax, computed before allowing any such

credit, which is appropriate to the in­

come derived from Sweden.

2. Where income from sources within

Kenya or capital situated therein under the

laws of Kenya and in accordance with

SFS 1974: 69

ten, är befriad från skatt i den förstnämnda

avtalsslutande staten på ersättning, som han

uppbär för sådan undervisning eller forsk­

ning, om ersättningen är skattepliktig i den

andra avtalsslutande staten.

2 §. Denna artikel tillämpas icke på in­

komst genom forskning, om forskningen

sker, icke i allmänt intresse utan företrä­

desvis till gagn för en eller flera personers

privata intressen.

Artikel XXI

Om skatt på förmögenhet förekommer

i en avtalsslutande stat, tillämpas följan­

de bestämmelser:

a) Förmögenhet, som består av fastig­

het, får beskattas i den avtalsslutande stat,

där fastigheten är belägen.

b) Med förbehåll för bestämmelsen i

punkt a) av denna artikel får förmögenhet,

bestående av tillgångar som är att hänföra

till anläggnings- eller driftkapital i ett fö­

retags fasta driftställe, beskattas i den av­

talsslutande stat, där det fasta driftstället

är beläget.

c) Fartyg eller luftfartyg samt tillgång,

som ej utgör fastighet och som är att hän­

föra till användningen av fartyg eller luft­

fartyg, beskattas endast i den avtalsslutan­

de stat, där företaget har hemvist.

d) Alla andra slag av förmögenhet, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

innehar, beskattas endast i denna stat.

Artikel XXII

1 §. I enlighet med kenyansk lagstiftning

angående avräkning från kenyansk skatt

av skatt, som utgår i annat land än Kenya,

avräknas svensk skatt, som enligt svensk

lag och i överensstämmelse med detta av­

tal utgår antingen direkt eller genom skatte­

avdrag på inkomst från källa i Sverige,

från kenyansk skatt på samma inkomst.

Avräkningsbeloppet skall icke överstiga be­

loppet av den kenyanska skatt, som utan

sådan avräkning belöper på den inkomst

som uppbäres från Sverige.

2 §. Om inkomst från källa i Kenya eller

där belägen förmögenhet enligt kenyansk

lag och i överensstämmelse med detta avtal

181

¬

background image

SFS 1974:69

this Convention may be taxed in Kenya,

Sweden shall allow the Kenyan tax paid

in respect of such income or capital as a

credit against any Swedish tax payable in

respect of that income or capital. The

credit in either case shall not, however,

exceed t hat part of the Swedish income tax

or capital tax, respectively, as computed

before the credit is given, which is ap­

propriate to the income or capital which

may be taxed in Kenya.

3. Where under this Convention a resi­

dent of a Contracting State is exempt from

tax in that Contracting State in respect of

income derived from the other Contracting

State, then the first-mentioned Contracting

State may, in calculating tax on the re­

maining income of that person, apply the

rate of tax which would have been appli­

cable if the income exempted from tax in

accordance with this Convention had not

been so exempted.

4. For the purposes of paragraph 2 of

this Article in relation to income tax the

term "Kenyan tax paid":

(a) shall be understood to mean payments

made in respect of the tax allocated to

Kenya in any assessment in accordance

with Section 88 (2) of the East African

Income Tax Management Act;

(b) shall be deemed to include any

amount which would have been payable

as Kenyan tax for any year but for;

(i) any investment deduction granted

under paragraph 27 of the Second

Schedule of the East African Income

Tax Management Act, or

(ii) the lower corporation rate of in­

come tax provided by paragraph 2 of

the Second Schedule of the Income Tax

(Allowances and Rates) (No. 2) Act,

1971, or

(iii) any other provision which may

subsequently be enacted granting an

exemption or reduction of tax which the

competent authorities of the Contracting

States agree to be for the purpose of

economic development.

The provisions of sub-paragraphs (b) (i)

and (ii) shall apply for the first ten years

182

får beskattas i Kenya, avräknas i Sverige

kenyansk skatt på inkomsten eller förmö­

genheten från svensk skatt på samma in­

komst eller förmögenhet. Avräkningsbe-

loppet skall dock icke överstiga den del av

svensk inkomstskatt respektive förmögen­

hetsskatt, som utan sådan avräkning belö­

per på den inkomst eller förmögenhet som

får beskattas i Kenya.

3 §. Om person med hemvist i en av­

talsslutande stat enligt detta avtal är be­

friad från skatt i denna stat på inkomst

som uppbäres från den andra avtalsslutan­

de staten, får den förstnämnda avtalsslu­

tande staten vid beräkning av skatt på ifrå­

gavarande persons övriga inkomster tiU-

lämpa den skattesats som skulle ha varit

tillämplig, om skattebefrielse enligt detta

avtal icke hade medgivits för inkomsten.

4 §. Vid tillämpning av 2 § av denna

artikel i fråga om inkomstskatt anses ut­

trycket "kenyansk skatt på inkomsten"

a) åsyfta betalningar av sådan skatt som

är hänförlig till Kenya vid taxering i en­

lighet med paragraf 88 punkt 2 i den öst­

afrikanska inkomstskattelagen ("East Afri­

can Income Tax Management Act"),

b) omfatta belopp som skulle ha utta-

gits som kenyansk skatt under ett år, om

icke

1) investeringsavdrag medgivits enligt

paragraf 27 i bihang 2 till den östafri­

kanska inkomstskattelagen,

2) den lägre inkomstskattesats för bo­

lag, som föreskrives i paragraf 2 i bi­

hang 2 till 1971 års inkomstskattelag

nr 2 beträffande avdrag och skattesatser

("Income Tax (Allowances and Rates)

(No. 2) Act, 1971") tillämpats, eller

3) skattebefrielse eller skattenedsätt-

ning medgivits i enlighet med bestäm­

melser härom, som senare kan komma

att införas i lagstiftningen och som en­

ligt överenskommelse mellan de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande sta­

terna har till syfte att främja ekonomisk

utveekling.

Bestämmelserna i punkt b) 1 och 2 till-

lämpas beträffande de första tio åren, un-

¬

background image

for which this Convention is effective, but

the competent authorities of the Contracting

States may consult each other to determine

whether this period shall be extended.

SFS 1974: 69

der vilka detta avtal är tillämpligt, men de

behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

staterna kan överlägga med varandra i

syfte att bestämma om denna tidrymd skall

utsträckas.

30l

Artide XXIll

1. The nationals of a Contracting State

shall not be subjected in the other Con­

tracting State to any taxation or any re­

quirement connected therewith which is

other or more burdensome than the taxa­

tion and connected requirements to which

nationals of that other State in the same

circumstances are or may be subjected.

2. The term "nationals" means:

(a) All individuals who are citizens of a

Contracting State; and

(b) All legal persons, partnerships and

associations deriving their status as such

from the law in force in a Contracting
State.

3. The taxation on a permanent estab­

lishment which an enterprise of a Con­

tracting State has in the other Contracting

State shall not be less favourably levied in

that other State than the taxation levied on

enterprises of that other State carrying on

the same activities. This paragraph shall

not be construed as obliging a Contracting

State to grant to residents of the other

Contracting State any personal allowances,

reliefs and reductions for taxation pur­

poses on account of civil status or family

responsibilities which it grants to its own
residents.

4. Enterprises of a Contracting State,

the capital of which is wholly or partly

owned or controlled, directly or indirectly,

by one or more residents of the other Con­

tracting State, shall not be subjected in the

first-mentioned Contracting State to any

taxation or any requirement connected

therewith which is other or more burden­

some than the taxation and connected re­

quirements to which other similar enter­

prises of that first-mentioned State are or

may be subjected.

5. In this Article the term "taxation"

means tax es of every kind and description.

Artikel XXIII

1 §. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall icke i den andra avtalsslutande staten

bli föremål för beskattning eller därmed

sammanhängande krav av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning eller där­

med sammanhängande krav som med­

borgare i denna andra stat under samma

förhållanden är eller kan bli underkastade.

2 §. Uttrycket "medborgare" betyder:

a) Fysisk person, som är medborgare i

en avtalsslutande stat.

b) Juridisk person och annan samman­

slutning, som bildats enligt gällande lag­

stiftning i en avt alsslutande stat.

3 §. Beskattningen av fast driftställe,

som företag i en avtalsslutande stat har i

den andra avtalsslutande staten, skall i den­

na andra stat icke vara mindre fördelaktig

än beskattningen av företag i denna stat

som bedriver samma verksamhet. Denna

bestämmelse skall icke anses medföra för­

pliktelse för en avtalsslutande stat att med­

ge personer med hemvist i den andra av­

talsslutande staten sådana personliga av­

drag vid beskattningen, skattebefrielse eller

skattenedsättningar, som medges personer

med hemvist i den förstnämnda staten på

grund av civilstånd eller försörjningsplikt

mot familj.

4 §. Företag i en avtalsslutande stat, vil­

kas kapital helt eller delvis äges eller kon­

trolleras, direkt eller indirekt, av en eller

flera personer med hemvist i den andra av­

talsslutande staten, skall icke i den först­

nämnda avtalsslutande staten bli föremål

för någon beskattning eller något därmed

sammanhängande krav, som är av annat

slag eller mer tyngande än den beskattning

eller därmed sammanhängande krav, som

andra liknande företag i denna förstnämn­

da stat är eller kan bli underkastade.

5 §. I denna artikel åsyftar uttryckel

"beskattning" skatter av varje slag och be­

skaffenhet.

183

¬

background image

SFS 1974: 69

Artide XXIV

1. Any taxpayer who shows that the

action of the taxation authorities of one or

both of the Contracting States has resulted

or will result in taxation which is contrary

to the provisions of this Convention, may

lodge a claim with the competent authority

of the Contracting State of which he is a

resident. Should the claim be upheld, that

competent authority may come to an agree­

ment with the competent authority of the

other Contracting State with a view to the

avoidance of such taxation.

2. The competent authorities of the Con­

tracting States may likewise come to an

agreement for the purpose of overcoming

double taxation in cases not otherwise pro­

vided for by this Convention, as well as in

cases where the interpretation or the ap­

plication of this Convention gives rise to

difficulties or doubts.

3. The competent authorities of the Con­

tracting States may also communicate di­

rectly with each other in order to propose

changes in any of the Articles of this Con­

vention.

Artikel XXIV

1 §. Skattskyldig, som visar att åtgärd

som vidtagits av beskattningsmyndigheterna

i en av de avtalsslutande staterna eller i

båda dessa stater medfört eller kommer att

medföra en mot detta avtal stridande be­

skattning, kan göra framställning i saken

hos den behöriga myndigheten i den avtals­

slutande stat, där han har hemvist. Anses

framställningen grundad, kan denna behö­

riga myndighet träffa överenskommelse med

den behöriga myndigheten i den andra av­

talsslutande staten i syfte att undvika sådan

beskattning.

2 §. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna kan likaledes träffa

överenskommelse i syfte att undvika dub­

belbeskattning i sådana fall, som ej omfat­

tas av detta avtal, samt i fall där svårighe­

ter eller tvivel föreligger beträffande avta­

lets tolkning eller tillämpning.

3 §. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna kan även träda i direkt

förbindelse med varandra i syf te att föreslå

ändringar i artiklarna i detta avtal.

Artide XXV

The competent authorities of the Con­

tracting States shall arrange for the ex­

change of such information (being infor­

mation which is at their disposal under

their respective taxation laws in the normal

course of administration) as is necessary

for carrying out the provisions of the

present Convention or preventing fraud or

fiscal evasion in relation to the taxes which

are the subject of the Convention. Any

information so exchanged shall be treated

as secret and shall not be disclosed to any

persons other than those concerned with

the assessment and collection of or the

hearing of appeals in relation tc the taxes

which are the subject of the Convention.

No information as aforesaid shall be ex­

changed which would disclose any trade,

business, industrial or professional secret

or trade process, or information, the dis­

closure of which would he contrary to

public policy.

Artikel XXV

De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall ombesörja att utbyte

sker av sådana upplysningar, som enligt re­

spektive skattelagstiftning står till dessa

myndigheters förfogande under deras sed­

vanliga tjänsteutövning och som är nödvän­

diga för att tillämpa bestämmelserna i det­

ta avtal eller för att förebygga bedrägeri el­

ler undandragande av skatt i fråga om de

skatter som avses i detta avtal. De utbytta

upplysningarna skall behandlas som hemliga

och får icke yppas för andra personer än

dem, som handlägger taxering och uppbörd

av de skatter som avses i detta avtal eller

avgör besvär i anslutning därtill. Utbyte får

icke ske av sådana upplysningar som skulle

röja handels-, affärs-, industri -eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet använt

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas

överlämnande skulle strida mot allmänna

hänsyn.

184

¬

background image

Artide XXVI

1. This Convention shall come into force

on the date on which the last of all such

things shall have been done in Sweden and

Kenya as are necessary to give the Con­

vention the force of law in Sweden and

Kenya respectively. In the case of Sweden

the Convention shall be ratified.

2. The Contracting States shall notify

each other of the completion of the re-

quirements mentioned in paragraph 1 of

'tht

this Article. Such notifications shall be QX-

changed at Stockholm as soon as possible.

3. This Convention shall enter into force

upon the exchange of such notifications
and shall have effect:

(a) in Sweden:

(i) in respect of coupon tax on divi­

dends which are payable on or after 1st

January, 1973;

(ii) in respect of s ailors' tax and tax on

public entertainers on income which is

derived on or after 1st January, 1973;

(iii) in respect of other taxes on income

which is assessed in the year 1974 and

subsequent years; and

(iv) in respect of capital which is as­

sessed in the year 1974 and subsequent

years.

(b) in Kenya:

in respect of Kenyan tax for any year,

year of income or year of assessment be­

ginning on or after 1st January, 1973.

Artide XXV11

The present Convention shall continue

in effeet indefinitely but either of the Con­

tracting States may, on or before the thir­

tieth day of June in any calendar year be­

ginning after the expiration of five years

from the date of its entry into force, give

to the other Contracting State, through the

diplomatic channel, written notice of ter­

mination and, in such event, the present

Convention shall cease to be effective in

respect of income arising on or after 1st

January next following the year in which

such notice is given; and as regards the

Swedish Sta te capital tax, in respect of tax

assessed in or after the second calendar

^ Meddelanden utväxlades den 28 december 1973.

SFS 1974:69

Artikel XXVI

1 §. Detta avtal träder i kraft när den

sista av de åtgärder vidtagits i Sverige och

Kenya som enligt lagstiftningen i respektive

stat fordras för att avtalet skall bli gällande.

Beträffande Sverige skall avtalet ratificeras.

2 §. De avtalsslutande staterna underrät­

tar varandra när åtgärder enligt 1 § av den­

na artikel vidtagits. Sådana meddelanden

utväxlas i Stockholm snara st möjligt.'

3 §. Avtalet träder i kraft med utväx-

lingen av sådana meddelanden och tilläm­

pas:

a) I Sverige:

1) Beträffande kupongskatt på utdel­

ning, som fö rfaller till betalning den 1 ja­

nuari 1973 eller senare,

2) beträffande sjömansskatt och bevill­

ningsavgift för vissa offentliga föreställ­

ningar på inkomst, som förvärvas den 1

januari 1973 eller senare,

3) beträffande övriga skatter på in­

komst, som taxeras år 1974 eller senare

år, och

4) beträffande förmögenhet, som taxe­

ras år 1974 eller senare år.

b) 1 Kenya:

Beträffande kenyansk skatt för varje år,

inkomstår eller beskattningsår som börjar

den 1 januari 1973 eller senare.

Artikel XXVII

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande

staterna äger att � senast den 30 juni un­

der ett kalenderår som börjar efter utgången

av femte året räknat från dagen för ikraft­

trädandet � på diplomatisk väg skriftligen

uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutan­

de staten. I händelse av sådan uppsägning

upphör avtalet att gälla beträffande inkomst

som förvärvas den 1 januari närmast efter

det år då uppsägningen skedde eller senare,

samt, såvitt avser den svenska statliga för­

mögenhetsskatten, beträffande skatt som ut­

går på grund av taxering andra kalender­

året efter det uppsägningen skedde eller se-

185

¬

background image

f, '

SFS 1974: 69

year next following that in which such
notice is given.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the

present Convention and have affixed there­
to their seals.

Done at Nairobi on this twenty-eighth

day of June, 1973, in duplicate in the En­

glish language.

For the Government of the Kingdom

of Sweden
C.-G. Crafoord

Ambassador of Sweden

For the Government of the Republic

of Kenya
Mwai Kibaki

Minister for Finance and Planning

nare ar.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal och försett det med sina

sigill.

Som skedde i Nairobi den 28 juni 1973 i

två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

C.-G. Crafoord

Sveriges sändebud

För Republiken Kenyas regering

Mwai Kibaki

Finans- och planeringsminister

186

. K ⬢"

¬

background image

Bilaga 2

SFS 1974; 69

Anvisningar

A. Allmänna anvi sningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i

Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfatt­

ningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger,
kan såd an ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet inne­
bär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de

svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efter­

rättelse.

�ven om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt

eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den
skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som

han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller

domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som
strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. XXIV § 1 göra

framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos Kungl.
Maj:t och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll

kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke

kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas

i S verige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några spe­

ciella arter av inkomst � t. ex. vissa slag av periodiskt understöd �
är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. XXII.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. XXI a�c. I

övrigt sker beskattningen enligt art. XXI d. Jfr även art. XXII § 2.

B. Särskilda anvisningar

till art. I
Avtalet gäller de skatter som anges i a rt. I. Angående annan beskatt­

ning se dock art. XXIII § 5.

till art. III
Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska

och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller K enya.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera

staten avgöres i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat.

I art. III §§ 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där

den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige
och enligt kenyanska beskattningsregler anses bosatt i Kenya. Vid till-
lämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hem­

vist endast i den avtalsslutande stat i vilken h an har hemvist enligt nämn­

da avtalsbestämmelser.

187

¬

background image

- .

v' ⬢ - 'i'

SFS 1974: 69

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928: 370), 17 § för­

ordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt och 17 § förordningen
(1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av
art. III anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning
eller lönat svenskt konsulat i Kenya.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom.

förordningen om statlig inkomstskatt och 18 § förordningen om statlig
förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. III anses bosatt i Ke­

nya, såvitt fråga är om kenyansk beskickning eller lönat kenyanskt kon­

sulat i S verige.

till art. IV

Inkomst av rörelse, som bedrives från fast driftställe, beskattas i regel

enligt art. IV. Vad som förstås med uttrytket "fast driftställe" anges
i a rt. V.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörel­

se från fast driftställe i Kenya, får den till driftstället hänförliga inkoms­

ten beskattas i Sverige men kenyansk skatt på inkomsten avräknas från

den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa
fall av kenyansk skatt som eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet

vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i

Kenya bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. IV

§§ 3�5. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand

den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I

mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen

sker i enlighet med den i 3 och 5 §§ angivna principen. Avdrag medges
för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen

kan anses belöpa på det fasta driftstället. Vid inkomstberäkningen iakt-
tages vidare, att inkomst av försäljning eller tillhandahållande av tjäns­
ter som avses i art. IV § 4 medtages vid beräkningen av de fasta drift­

ställets inkomst av rörelse, såvida icke den skattskyldige visar att för­
säljningen eller tillhandahållandet av tjänsterna icke är att hänföra

till verksamheten vid driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns sär­

skilda bestämmelser i a rt. VII.

till art. VI

Art. VI innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördel­

ningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid

taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928: 370).

�ger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Kenya,

skall skattechefen anmäla detta till Kungl. Maj:t och i korthet redo­
göra för vad som förekommit.

till art. VII

1. Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. VII

§ 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar

jgg

inkomst från Kenya av sjöfart i internationell trafik, beskattas in-

¬

background image

komsten i Sverige men kenyansk skatt på inkomsten avrälcnas från den

SFS 1974; 69

svenska skatten. Härvid iakttages, att den kenyanska skatten beräknats

på en inkomst som icke överstiger 5 % av de bruttointäkter som för­
värvats genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord
i Kenya, samt att den sålunda beräknade skatten har nedsatts till halva
beloppet (art. VII § 2). I fråga om avräkning i vissa andra fall då ke­

nyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisnin gspunkten 2 till a rt. XXII.

3. Om fysisk elle r juridisk person med hemvist i Kenya förvärvar in­

komst fr ån Sverige av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten
här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid beräkning
av den svenska skatten skall dock enligt art. VII § 2 följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. Om den

skattepliktiga nettointäkten därvid överstiger ett belopp motsvarande
5 % av de bruttointäkter som förvärvats genom befordran av passage­

rare eller gods som tagits ombord i Sverige, beräknas nettointäkten dock
till sistnämnda belopp. Såväl den statliga som den kommunala inkomst­

skatt som belöper på inkomsten av sjöfartsrörelsen skall nedsättas till

halva beloppet. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna de upp­
gifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för
att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

till art. VIII

1. Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. VIII § 3.

2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär ut­

delning från bolag med hemvist i Kenya och utdelningen icke är hän-
förlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som
den utdelningsberättigade har i K enya, iakttages bestämmelserna i andra
och tredje styckena.

Om utdelningen uppbäres av aktiebolag eller ekonomisk förening,

är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art.
VIII § 6 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. VIII § 6 finnes i 54 §
kommunalskattelagen (1928: 370) och 7 § förordningen (1947: 576) om
statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som be­
löper på aktier eller andelar i det kenyanska bolaget, bedömes vid till-

lämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen som om utdelning,
för vilken skattefrihet åtnjutes enligt avtalet, undantagits från skatteplikt
enligt 54 § samma lag.

I övriga fall beräknas svensk sk att på utdelningens bruttobelopp utan

avdrag för kenyansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för
förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen.

Svensk skatt på utdelningen nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräk­

ning av kenyansk skatt som uttagits enligt art. VIII § 2. Den kenyanska

skatten får därvid icke överstiga 25 % eller, i fall som avses i art.
VIII § 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning

i vissa fall d å kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet

vid avräkn ingen hänvisas till anv isningspunkten 2 till art. XXII.

3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär ut­

delning från bolag med hemvist i Kenya och utdelningen är hänförlig

jg9

¬

background image

SFS 1974: 69

till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den ut-

^

delningsberättigade har i Kenya, tillämpas art. IV. Utdelningen skall,
om icke annat gäller på grund av art. VIII § 6, i detta fall beskattas i

Sverige men kenyansk skatt på utdelningen avräknas från den svenska

skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då

kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräk-
ningen hänvisas till anvisningspun kten 2 till a rt. XXII.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridis k

person med hemvist i Kenya och utdelningen icke är hänförlig till

andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdel-

ningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 25 % eller, i

fall som avses i art . VIII § 2 a, med 15 % av utdelningens bruttobelopp.

Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt

6 § 1 mom. a och c förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt.
Den statliga inkomstskatten får icke �verstiga 25 % eller, i fall som
avses i a rt. VIII § 2 a, 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering
till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening

skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs
för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteck­

ning överförs till inkomst- och debiteringslängderna.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning

tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och ut­

delningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det

fasta driftstället, tillämpas art. IV. I sådant fall gäller icke ovan angivna

regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. IX

1. Ränta som utbetalas från Kenya till fysisk eller juridisk person med

hemvist i Sverige beskattas här.

�r räntan icke hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med

fast driftställe som inkomsttagaren har i Kenya, beräknas svensk skatt

på räntans bruttobelopp utan avdrag för kenyansk skatt. Avdrag medges
dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på

räntan nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av kenyansk

skatt, som uttagits enligt art. IX § 2. Denna får icke överstiga 15 %

av räntans bruttobelopp.

�r räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast

driftställe som inkomsttagaren har i Kenya tillämpas art. IV. Kenyansk
skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt
art. XXII § 2.

I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art.

XXII § 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisnings­

punkten 2 till art. XXII.

2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person

med hemvist i Kenya, kan enligt gällande skatteförfattningar icke be­

skattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör

inkomst av förvärvskällan kapital. �r räntan att hänföra till inkomst
av rörelse (jfr punlct 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen

190

/1928: 370/), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan

¬

background image

är hänförlig till fo rdran, som äger verkligt samband med fast driftställe

SFS 1974: 69

som inkomsttagaren har i Sverige (art. IX § 5).

3. Ränta, som regeringen, lokal myndighet, centralbank m. fl. organ i

en av staterna uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från

beskattning i denna andra stat (art. IX § 3).

till art. X

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som omfattas av art. X § 3

gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Kenya till fysisk eller juridisk person

med hemvist i Sverige, beskattas här. Kenyansk skatt får uttagas på

royaltyn endast i den mån det är medgivet enligt art. X § 2 eller § 4.
I fall som avses i art. X § 2 får den kenyanska skatten icke överstiga

20 % av royaltyns bruttobelopp, Kenyansk skatt, som uttagits enligt art.
X § 2 eller § 4, avräknas från den svenska skatten på royaltyn enligt
art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt efter-

givits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräkn ingen hänvisas till

anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person

med hemvist i Kenya, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje
stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen

(1928: 370) jämfört med 2 och 3 §§ förordningen (1947: 576) om stat­
lig inkomstskatt. Om icke fall som avses i art. X § 4 föreligger, får
emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som

belöper på royaltyn enligt art. X § 2 icke överstiga 20 % av royaltyns
bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttages

bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än

royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga
inkomstskatten som royaltyn � efter avdrag för kostnader som är
hänförliga till royaltyn � utgör av inkomsttagarens sammanlagda in­
komst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration an­
teckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna

delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av

den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga

och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 20 % av

royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels
att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det

överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längd-

förande myndighet svarar f�r att sådan anteckning överföres till inkomst-

och debiteringslängderna.

Exempel: En person med hemvist i Kenya uppbär royalty från Sverige

med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga av­

dragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages

vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvs­
källor med ett belopp, av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig

inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig
inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 5 000 �

1 000 =) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: "Enligt avtalet med

Kenya skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten ned-

¬

background image

SFS 1974:69

^ ^ . u ,

.

9 500

, , ^

sattas med det belopp varmed summan av

av hela den statliga

14 500

inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på
9 500 kronor, överstiger 20 % av 10 000 kronor. Den kommunala
inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande be-

9 500

loppet överstiger

av hela den statliga inkomstskatten."

14 500

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nytt­

jande av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång, beskattas

enligt art. XII.

till art. XI

1. Vad som förstås med uttrycket "ersättning för företagsledning eller

utövande av fritt yrke" framgår av art. XI § 3.

2. I fråga om beskattning av ersättning för företagsledning eller ut­

övande av fritt yrke som utbetalas från Kenya till fysisk eller juridisk

person med hemvist i Sverige, äger punkt 1 andra stycket av anvisning­

arna till art. X motsvarande tillämpning.

Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke, som ut­

betalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hentvist i

Kenya, beskattas i Sverige om det kan ske enligt gällande beskattnings­

regler. Om icke fall som avses i art. XI § 4 föreligger, får emellertid

summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på
ersättningen enligt art. XI § 2 icke överstiga 20 % av ersättningens

bruttobelopp. Punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till art. X äger

härvid motsvarande tillämpning.

till art. XII
Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från

fast egendom i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl. a. 27 § kom­

munalskattelagen /1928:370/). Inkomst som omfattas av art. XII

beskattas emellertid alltid i den stat där den fasta egendomen är belä­

gen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom

eller för nyttjande av eller rätten att nyttja gruva, oljekälla, stenbrott
eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. X.

till art. XIII
Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Kenya förvär­

var genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare

beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av annan

egendom än fastighet, under förutsättning att inkomsttagaren bedriver

rörelse från fast driftställe här, i den mån sådan beskattning kan ske

enligt gällande regler.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med

hemvist i Sverige, beskattas här. Kenyansk skatt får uttagas på reali­

sationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgöres av fastighet belägen
i Kenya eller om inkomsttagaren bedriver rörelse från fast driftställe

där (art. XIII §§ 1 och 2). Motsvarande gäller om vinsten uppkommit

Cl

¬

background image

genom sådan överlåtelse som avses i art. XIII § 3. Svensk skatt på

SFS 1974: 69

realisationsvinsten nedsättes i dessa fall genom avräkning enligt art.

XXII § 2 av den kenyanska skatt som påförts samma vinst. I fråga om

avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) s amt

förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art.

I;

XXII.

:||

till art. XIV

'

Löner, pensioner och liknande ersättningar, som kenyanska staten

utbetalar till person med hemvist i Sverige för arbete utfört i kenyanska

statens tjänst, beskattas här endast om mottagaren är svensk medborga­

re eller fall föreligger som avses i art. XIV § 3.

I

Löner, pensioner och liknande ersättningar, som svenska staten ut­

betalar för arbete utfört i dess tjä nst, beskattas i Sverige, om icke annat
följer av art. XIV § 3.

[

Ersättning, som avses i art. XIV § 3, beskattas som inkomst av en-

'i

skild tjänst.

i

till a rt. XV och XVI (jfr art. XXII)

^

Inkomst av enskild tjänst eller fritt yrke får på grund av art. XV

§ 3 beskattas i den stat där arbetet utföres om icke annat följer av
art. XI, art. XV §§ 1 och 2, art. XVI, art. XVII § 3, art. XIX eller

Ij

art. XX. Arbete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg, anses

|j

utfört i den stat där den person som driver rederiet eller luftfartsföre-
taget har hemvist.

I

Beträffande beskattning av styrelsearvoden och liknande ersättningar

gäller enligt art. XVI följande.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i

Kenya, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande
beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hem­
vist i Sverige från bolag med hemvist i Kenya, får inkomsten beskattas

i Sverige men kenyansk skatt på inkomsten avräknas för den svenska

skatten enligt art. XXII ⬢§ 2. I fråga om avräkning i vissa fall då
kenyansk skatt eftergivits (art. XXII § 4) samt förfarandet vid avräk­

ningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XVII

h

Inkomst som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisions-

1

artister, musiker, professionella idrottsmän och liknande yrkesutövare
förvärvar genom sin yrkesverksamhet beskattas i regel i den stat där

verksamheten utövas (art. XVII § 1). Detta gäller enligt art. XVII § 2

s

även i fråga om inkomst som förvärvas av företag i den andra avtals-

j

slutande staten genom att tillhandahålla tjänster av här ifrågavarande

j

yrkesutövare. Ovanstående bestämmelser gäller dock enligt art. XVII

j

§ 3 icke om artistens eller idrottsmannens besök i en av staterna

I

bekostas av allmänna medel från den andra staten.

till art. XVIII

j

Pension, som utgår på grund av enskild tjänst eller enligt bestämmel-

!

ser om allmän socialförsäkring och som utbetalas från Sverige till

1^2

I

13�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 69

person med hemvist i Kenya, beskattas här om det kan ske enligt

gällande beskattningsregler. Utbetalas sådan pension från Kenya till
person med hemvist i Sverige, beskattas pensionen här men kenyansk

skatt på pensionen avräknas på den svenska skatten enligt art XXII
§ 2. I fråga om avräkning i vissa fall då kenyansk skatt eftergivits
(art. XXII § 4) samt förfarandet vid avrälcningen hänvisas till anvis­

ningspunkten 2 till art. XXII. Motsvarande regler gäller för beskatt­

ning av annan pension samt livränta i den mån art. XIV icke föran­

leder annat.

Vad som förstås med uttrycken "pension" och "livränta" anges i

art. XVUI § 2.

till art. XXI

Se allmänna anvisningarna, sista stycket, samt anvisningarna till art.

XXII och XXIII.

till art. XXII

1. Inkomst från källa i Sverige beskattas här i den mån svenska skat­

teförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten ic­
ke följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhets­

tillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten
beskattas även i Kenya, medges lättnad vid den kenyanska beskattning­

en enligt art. XXII § 1.

2. Inkomst från källa i Kenya, som uppbäres av person med hemvist i

Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för inkomst
som anges i anvisningspunkten 3 nedan och utdelning i vissa fall från

bolag i Kenya. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och

punkt 3 av anvisningarna till art. VIII. Likaså medtages förmögenhets­
tillgång, som är belägen i Kenya, vid taxering till svensk förmögenhets­

skatt. Svensk s katt på inkomsten eller förmögenheten nedsättes genom

avräkning enligt art. XXII §§ 2 och 4.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan av­

drag för kenyansk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i van­
lig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda
beräknade svenska skatten avräknas enligt art. XXII § 2 ett belopp
motsvarande den slutliga kenyanska skatt som i enlighet med bestäm­
melse i avtalet påförts inkomsten. Beträffande storleken av kenyansk

skatt på utdelning, ränta, royalty och ersättning för företagsledning
eller utövande av fritt yrke hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. VIII,
anvisningspunkten 1 till art. IX, anvisningspunkten 1 till art. X och an­
visningspunkten 2 till art. XI. Beträffande kenyansk skatt på inkomst av

sjöfart i internationell trafik iakttages, att inkomsten beräknats med
beaktande av art. VII § 2 a samt att skatten enligt art. VII § 2 b ned­

satts till halva beloppet (anvisningspunkten 2 till art. VII). I fråga om
kenyansk skatt på inkomst av annan rörelse som bedrivits i Kenya
iakttages att inkomsten beräknats enligt art. IV.

Har befrielse från eller nedsättning av kenyansk skatt på inkomst

från källa i Kenya meddelats i enlighet med sådan kenyansk lagstift­

ning som anges i art. XXII § 4 b, skall på grund av föreskriften i art.

XXII § 2 jämförd med art. XXII § 4 från den svenska skatten på så-

¬

background image

dan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den kenyanska skatt

SFS 1974:69

som skulle ha utgått om sådan befrielse eller nedsättning ej meddelats.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det

beskattningsår, för vilket inkomsten upptages till beskattning, förete
bevis eller annan utredning om den kenyanska skatt som påförts eller
skulle ha påförts inkomsten om skattebefrielse eller skattenedsättning
som avses i föregående stycke ej meddelats.

Avräkning av kenyansk inkomstskatt enligt art. XXII §§2 och 4

får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter
som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på

inkomsten från Kenya belöpa så stor andel av h ela den statliga inkomst­
skatten som inkomsten � efter avdrag för kostnader � utgör av den
skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommu­

nal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Kenya till så stor andel

som inkomsten � ef ter avdrag för kostnader � utgör av den skattskyl­

diges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras

i samma kommun som inkomsten från Kenya.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. För­

slår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som

belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska

kronor av den kenyanska skatten på inkomsten och ange att avräkning

skall ske med d etta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska
skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan

anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fas­

tighet i Kenya med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages

belöpa kenyansk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla
kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare upp­

bära nettointäkter av andra förvärvskällor med et t belopp av 90 000 kro­

nor och vid taxeringen till stat lig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag
med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten
blir sålunda (9 500 + 90 000 � 10 000 =) 89 500 kronor. I deklara­

tionen antecknas: "Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med
Kenya skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den

9 500

kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och

99 500

av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från

den statliga inkomstskatten."

Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt

gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av kenyansk skatt

på förmögenhet från svensk förm ögenhetsskatt.

3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som på grund

av art. VII § 1 eller art. XIV § 1 skall beskattas endast i Kenya, skall

inkomsten icke medtagas vid taxering i Sverige. Om personen i fråga

taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst, kan skatteprogres­
sionen komma att påverkas. För att förebygga detta iakttages följande.

Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts, om

den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter

¬

background image

SFS 1974: 69

fastställes hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela

den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den
sålunda erhållna procentsatsen uttages skatt på den inkomst som skall

beskattas i Sverige.

Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad beskatt­

ningsbar inkomst av 40 000 kronor. Av inkomsten utgör 30 000 kronor
inkomst som på grund av art. XIV § 1 skall beskattas endast i Kenya.

Om skatten på 40 000 kronor motsvarar 25 %, skall denna procentsats

f

tillämpas på de 10 000 krono r som skall beskattas i Sverige.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna

grunden för uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande

myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och

debiteringslängderna.

jjK

ä! .

3

ii ft

till ar t. XXIII

Q

Av art . XXIII § 3 följer att bolag i Kenya icke får påföras förmögen­

hetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från regeln i

iicibbKdLL 1 ovcugc. ocbLdiiiiiieiberna inneDar eti unaaniag Iran regeln

6 § 1 mom. första stycket c förordningen (1947: 577) om statlig förmö-

.

genhetsskatt.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.