SFS 2013:374 Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica / SFS 2013:374 Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
130374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:76) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Jamaica;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1986:76) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica och bilagan till lagen ska ha
följande lydelse.

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den
13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll
om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som
lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas beträffande
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft
eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts

dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:86, bet. 2012/13:SkU26, rskr. 2012/13:237.

SFS 2013:374

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:374

Convention between the Government of
Jamaica and the Government of Sweden for
the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with respect to
Taxes on Income

ARTICLE 9

Associated enterprises

1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other

Contracting State, and in either case condi-

tions are made or imposed between the two en-
terprises in their commercial or financial rela-
tions which differ from those which would be
made between independent enterprises, then
any profits which would, but for those condi-
tions, have accrued to one of the enterprises,
but, by reason of those conditions, have not so
accrued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.

2. Where a redetermination has been made

by a Contracting State to the income of an en-
terprise in accordance with paragraph 1, then
the other Contracting State shall, if it agrees
with such redetermination and if necessary to
prevent double taxation, make a corresponding
adjustment to the Income of the enterprise of
that other Contracting State. In the event the
other Contracting State disagrees with such re-
determination, the two Contracting States shall
endeavour to reach agreement in accordance
with Article 25.

Avtal mellan Jamaicas regering och Sveriges
regering för att undvika dubbelbeskattning
och förhindra skatteflykt beträffande in-
komstskatter

ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak-
ningen av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital, el-
ler

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller övervakningen av såväl ett
företag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat omfördelat

ett företags inkomst i enlighet med punkt 1, ska
den andra avtalsslutande staten, om den godtar
omfördelningen och om det behövs för att för-
hindra dubbelbeskattning, göra motsvarande
justering av inkomsten för företaget i den andra
avtalsslutande staten. Om den andra avtalsslu-
tande staten inte godtar en sådan omfördelning,
ska de avtalsslutande staterna söka nå en över-
enskommelse enligt artikel 25.

Bilaga

(�versättning)

background image

3

SFS 2013:374

ARTICLE 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to the admin-
istration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contracting States, or
of their political subdivisions or local authori-
ties, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Articles 1 and
2.

2. Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, the determination of appeals in rela-
tion to the taxes referred to in paragraph 1, or
the oversight of the above. Such persons or
authorities shall use the information only for
such purposes. They may disclose the informa-
tion in public court proceedings or in judicial
decisions.

3. In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

ARTIKEL 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna ska utbyta sådana upplysnin-
gar som kan antas vara relevanta vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av intern
lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och
beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande
staterna eller för deras politiska underavdelnin-
gar eller lokala myndigheter, om beskattningen
enligt denna lagstiftning inte strider mot
avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte
av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningarna bara
för sådana ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentlig rättegång eller i domstolsav-
göranden.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet
eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt
eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

background image

4

SFS 2013:374

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of
paragraph 3 but in no case shall such limita-
tions be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because it has no domestic interest in such in-
formation.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

ARTICLE 28

Limitation of benefits

Notwithstanding any other provisions of this

Convention, where

(a) a company that is a resident of a Contrac-

ting State derives its income primarily from
other States

(i) from activities such as banking, shipping,

financing or insurance, or

(ii) from being the headquarters, co-ordina-

tion centre or similar entity providing adminis-
trative services or other support to a group of
companies which carry on business primarily
in other States; and

(b) such income would bear a significantly

lower tax under the laws of that State than in-
come from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-
ordination centre or similar entity providing
administrative services or other support to a

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra att lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en

rätt för en avtalsslutande stat att vägra att
lämna upplysningar uteslutande därför att upp-
lysningarna innehas av en bank, annan finan-
siell institution, ombud, representant eller för-
valtare eller därför att upplysningarna gäller
äganderätt i en person.

ARTIKEL 28

Begränsningar av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen
från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjö-

farts-, finans- eller försäkringsverksamhet, el-
ler

2) genom att vara huvudkontor, co-ordina-

tion centre eller liknande enhet som tillhanda-
håller administrativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsak-
ligen i andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre

enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster
från liknande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller från att vara huvudkontor, co-
ordination centre eller liknande enhet som till-
handahåller administrativa eller andra tjänster

background image

5

SFS 2013:374

group of companies which carry on business in
that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not ap-
ply to the income of such company and to the
dividends paid by such company.

till en grupp av bolag som bedriver rörelse i
denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som med-

ger undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag förvär-
var och inte heller på utdelning som betalas av
sådant bolag.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.