SFS 1986:76

860076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:76

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica;

utkom från trycket

utfärdad den 6 februari 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande inko mstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den

13 mars 1985 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av

bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i d en mån dessa

medför inskränkn ing av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i

avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den

tid som anges i nämnda b estämmelse.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna
alla de uppgifter till ledning för tax eringen som han annars skulle ha varit
skyldig att lämna.

den 4 mars 1986

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning

därtill meddelar regeringen föreskrifter om tillämpning av avtalet.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

' Prop. 1985/86; 69, SkU 1 9, rskr. 106.

123

¬

background image

\

SFS 1986:76

Convention between the Government of
Jamaica and the Government of Sweden

for the Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion with re­
spect to Taxes on Income

The Government of Jamaica and the Gov­

ernment of Sweden, desiring to conclude a

Convention for the Avoidance of Double

Taxation and the Prevention of Fiscal Eva­

sion with res pect to Taxes on Income, have

agreed as follows:

Bilaga

(Översättning)

Avtal mellan Jamaicas regering och Sveri­

ges regering för att undvika dubbelbe­

skattning och förhindra skatteflykt be­

träffande inkomstskatter

Jamaicas regering och Sveriges regering,

som önskar ingå ett avtal för att undvika dub­

belbeskattning och förhindra skatteflykt be­

träffande inkomstskatter, har kommit över­

ens om följande:

ARTICLE 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of th e Con­

tracting States.

ARTIKEL 1
Personer på vilka avtalet tillämp as

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

ARTICLE 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which this Con­

vention shall apply are;

(a) In Jamacia:

(i) the income tax;

(ii) the company profits tax, the addi­

tional company profits tax; and

(iii) the transfer tax

(hereinafter referred to as "Jamaican

tax").

(b) In Sweden:

(i) the State income tax, including the

sailors' tax and the coupo n tax;

(ii) the tax on the undistributed profits

of companies and the tax on distrib ution in

connection with reduction of share capital

or the winding-up of a company;

(iii) the tax on public entertainers; and

(iv) the Communal income tax

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

2. The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in addition to, or in place of, the

above-mentioned taxes. The competent au-

ARTIKEL 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på

vilka detta avtal tillämpas, är:

a) I Jamaica:

1) inkomstskatten;

2) skatten på bolagsvinst, tilläggsskatten

på bolagsvinst; och

3) överföringsskatten

(i det följande benämnda "jamaicansk

skatt").
b) I Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri inbe­

gripna;

2) ersättningsskatten och utskiftnings-

skatten;

3) bevillningsavgiften för vissa offent­

liga föreställningar; och

4) den kommunala inkom stskatten

(i det följande benämnda "s vensk skatt"),

2. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stället för de ovan nämnda

skatterna. De behöriga myndigheterna i de

124

¬

background image

SFS 1986:76

thorities of the Contracting States shall each

year notify each other of any significant

changes which have been made in their re­
spective taxation laws.

ARTICLE 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires;

(a) the term "Jamaica" means the island

of Jamaica, the Morant Cays, the Pedro Cays

and their Dependencies and, when used in a

geographical sense, includes the territorial

waters of Jamaica and any area outside such
territorial waters which in accordance with

international law and the laws of Ja maica is

an area within which the rights of Jamaica

with respect to the natural resources of the

sea-bed and sub-soil, and any objects there­
on, may be exercised;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden and includes any area outside

the territorial sea of Sweden within which

under the laws of S weden and in accordance

with international law the rights of Sweden

with respect to the exploration and exploita­

tion of the natural resources on the sea-bed

or in its sub-soil, and any objects thereon,

may be exercised;

(c) the term "person" includes an indivi­

dual, a company and any other body of per­
sons;

(d) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing S tate" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­

dent of the other Contracting State;

(f) the term "tax" means Jamaican tax or

Swedish tax, as the context requires;

(g) the term "international traffic" means

any tr ansport by a ship or aircraft operated

by an enterp rise which has its place of effec­

tive management in a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­

ing State;

avtalsslutande staterna skall varje år meddela

varandra de väsentliga ändringar som gjorts i

respektive skattelagstiftning.

ARTIKEL 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven b etydelse:

a) "Jamaica" åsyftar ön Jamaica, Morant-

reven, Pedroreven och deras underlydande

områden och innefattar, när uttrycket an­

vänds i geografisk bemärkelse, Jamaicas ter­

ritorialvatten och vaije område beläget utan­

för detta vilket - i överensstämmelse med
folkrättens allmänna regler och jamaicansk

lag - är ett område inom vilket Jamaica äger

utöva sina rättigheter med avseende på naiur-

tillgångarna på havsbottnen eller i dennas un­

derlag samt varje därpå beläget föremål;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri­

ge och inbegriper vaije utanför Sveriges terri­

torialvatten beläget område, inom vilket Sve­

rige enligt svensk lag och i överensstämmelse
med folkrättens allmänna regler äger utöva

sina rättigheter med a vseende på utforskan­

det och utnyttjandet av naturtillgångarna på

havsbottnen eller i dennas underlag samt var­

je därpå beläget föremål;

c) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattni ngen behandlas såsom

juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten;

f) "skatt" åsyftar jamaicansk skatt eller

svensk skatt, beroende på sammanhanget;

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

företag som har sin verkliga ledning i en av­

talsslutande stat utom då skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan platser i

den andra avtalsslutande staten;

125

¬

background image

SFS 1986:76

(h) the term "national" means:

(i) any individual who is a citizen of a

Contracting State;

(ii) any legal person, association or

other entity deriving its status as such from

the laws of a Contracting State;

(i) the term "competent authority"

means;

(i) in J amaica, the Minister responsible

for finance or his authorized representa­

tive;

(ii) in S weden, the Minister of Finance

or his authorized representative.

2. As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State any term not

defined therein shall, unless the context

otherwise requires, have the meaning which

it has under the laws of that State concerning

the taxes to which the Convention applies.

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en avtalsslutande st at;

2) juridisk person, förening eller annan

sammanslutning som bildats enligt lagstift­

ningen i en avtalsslutande st at;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Jamaica, den minister som ansvarar

för finansfrågor eller dennes befullmäkti-

gade ombud;

2) i Sverige, finansministern

eller

dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föranle­

der annat, vaije uttryck som inte definierats i

avtalet, ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning i fråga om så­

dana skatter på vilka avtalet tillämpas.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management

or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both

Contracting States, then his status shall be

determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him. If he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre

of vital in terests cannot be determined, or if

he has not a permanent home available to him

in either State, he shall be deemed to be a

resident of the State in which he has an habi­

tual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a national of both S tates or of

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstiftning­

en i denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande; om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken h ans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller

om han inte i någondera staten har en bostad

som stadigvarande står till hans förfogande,

anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas;

c) om han stadigv arande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

126

¬

background image

SFS 1986:76

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual

is a resident of both Contracting States, then

it shall be deemed to be a resident of the State

in which its place of effective management is
situated.

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

ARTICLE 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention,

except as otherwise specified in this Article,

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly

carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of managem ent;
(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a store or premises used as a sales out­

let;

(g) a warehouse, in relation to a person

providing storage facilities for others;

(h) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­
sources;

(i) a building si te or construction, assem­

bly, installation or dredging project, or a drill­
ing rig or ship used for the exploration or

development of natural resources within a

Contracting State, but only if such site, pro­

ject or activity continues within that State for

a period or periods aggregating more than 183

days in any twelve-month period (including

the period of any supervisory activity con­

nected therewith), provided that a permanent

establishment shall not exist in any taxable

year in which such site, proj. ct or activity

continues within that State for a period or

periods aggregating less than 30 days in tha t

taxable year;

(j) t he maintenance of substantial equip­

ment or machinery within a Contracting

ARTIKEL 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar,

utom när annat anges i denna artikel, uttryc­

ket "fast driftställe" en stadigvarande plats

för affärsverksamhet, från vilken ett företags

verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad;

f) affär eller annat försäljningsställe;

g) lagerbyggnad, i fråga om person som

upplåter lagerutrymme åt andra;

h) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott el­

ler annan plats för utvinning av naturtillgång­

ar;

i) plats för byggnads-, anläggnings-, mon­

terings-, installations- eller muddringsverk-

samhet, borrplattform eller skepp som an­

vänds för utforskning eller utveckling av na­

turtillgångar i en avtalsslutande stat men en­

dast om verksamheten pågår inom denna stat

under tidrymd eller tidrymder som samman­

lagt överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod (däri inbegripet tid för därmed

sammanhängande övervakande verksamhet).

Fast driftställe skall dock inte anses föreligga

under ett beskattningsår då verksamheten på­

går i denna stat under tidrymd eller tidrymder

som sammanlagt understiger 30 dagar under

detta beskattningsår; och

j) innehavet av avsevärd maskinell eller

annan utrustning i en avtalsslutande stat men

127

¬

background image

SFS 1986:76

State, but only if such equ ipment or machin­

ery is maintained within t hat State for a peri­

od of more than 120 consecutive days, pro­

vided that a permanent establishment shall

not exist in any taxable year in which s uch

equipment or machinery is maintained within

that State for a period or periods aggregating

less than 30 days in that taxable year.

3. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude any one or more of the following;

(a) the use of facilities solely for the pur­

pose of s torage, display or delivery of goods

or merchandise belonging to the enterprise

other than goods or merchandise held for sale

by such enterprise in a store or premises used

as a sales outlet;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage, display or deli­

very other than goods or merchandise held

for sale by such enterprise in a store or pre­

mises used as a sales outlet;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by another
enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of bu­

siness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of bu­

siness solely for the purpose of carrying on,

for the enterprise, any other activity of a

preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, where a person-other than

an agent of an independent status to whom

paragraph 5 applies-is acting in a Contract­

ing State on behalf of an enterprise of the

other Contracting State, that enterprise shall

be deemed to have a permanent establish­

ment in the first-mentioned Contracting State

in respect of any activ ities which that person

undertakes for the enterprise, if such a per­

son

(a) has and habitually exercises in that

State an authority to conclude contracts in

the name of the enterprise, unless the activi­

ties of such a person are limited to those

endast om utrustningen innehas i denna stat

under en tidrymd av mer än 120 på varandra

följande dagar. Fast driftställe anses dock

inte föreligga under e tt beskattningsår då ut­

rustningen innehas i denna stat under tid­

rymd eller tidrymder som sammanlagt under­

stiger 30 dagar under detta beskattningsår.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­

ställe" inte innefatta ett eller flera av följande

slag av verksamheter:

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring, utställning eller utlämnande av

företaget tillhöriga v aror, med undantag för

varor som företaget innehar för försäljning i

butik eller annat försäljningsställe;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för lagring, utställning el­

ler utlämnande, utom då företaget innehar

varorna för försäljning i butik eller annat för­

säljningsställe;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning eller för­

ädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­

get bedriva annan verksamhet av förberedan­

de eller biträdande art.

4. Om en person, som inte är sådan obero­

ende representant på vilken punkt 5 tilläm­

pas, är verksam i en avtalsslutande stat för

ett företag i den andra avtalsslutande staten,

anses detta företag - utan hinder av bestäm­

melserna i punkterna 1 och 2 - ha fast drift­

ställe i den förstnämnda avtalsslutande staten

beträffande vaije verksamhet som denna per­

son bedriver för företaget om:

a) han i denna stat har och där regelmäs­

sigt använder fullmakt att sluta avtal i företa­

gets namn samt verksamheten inte är begrän­

sad till sådan som anges i punkt 3 och som -

128

¬

background image

mentioned in paragr aph 3 which, if exercised

through a fixed place of business, would not

make tha t fixed place of business a perma­

nent establishment under the provisions of
that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a stock

of goods or merchandise from which he regu­

larly delivers goods or merchandise on behalf
of the enterprise.

5. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting S tate merely because it carries on

business in that State through a broker, gene­

ral commission agent or any other agent of an

independent s tatus, provided that such per­

sons are acting in the ordinary course of their

business. However, when the activities of

such an agent are devoted exclusively or al­

most exclusively on behalf of that enterprise,

he will not be considered an agent of an inde­

pendent status within the meaning of this

paragraph but in such c ases the provisions of
paragraph 4 shall apply.

6. The fact that a company which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether

through a permanent establishment or other­

wise) shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

SFS 1986:76

om den bedrevs från en stadigvarande plats

för affärsverksamhet - inte skulle göra den­

na stadigvarande plats för affärsverksamhet

till fast driftställe enligt bestämmelserna i

denna punkt, eller

b) han inte har sådan fullmakt men regel­

mässigt i den förstnämnda staten innehar va­

rulager från vilket han för företagets räkning

regelbundet levererar varor.

5. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

När sådan representant bedriver sin verk­

samhet uteslutande eller nästan uteslutande

för företagets räkning, anses han emellertid
inte såsom sådan oberoende representant

som avses i denna punkt. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i punkt 4.

6. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

ARTICLE 6
Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the pro­

perty in question is situated. The term shall in

any cas e include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respect­

ing landed property apply, usufruct of im-

ARTIKEL 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast

egendom samt rätt till föränderliga eller fasta

129

5-SFS 1986

¬

background image

SFS 1986:76

movable property and rights to variable or

fixed payments as consideration for the

working of, or the right to work, mineral de­

posits, sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded

as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall ap­

ply to income derived from the direct use,

letting or use in any other form of immovable

property.

4. The provisions of peu^graphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov­

able property of an e nterprise and to income

from immovable property used for the perfor­

mance of independent personal services.

ersättningar för nyttjandet av eller rätten att

nyttja mineralförekomst, källa eller annan na­

turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses

inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och inkomst av fast egendom

som används vid självständig yrkesutövning.

ARTICLE 7

Business profits

1. The business profits of an enterprise of a

Contracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi­

ness in the other Contracting State through a

permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said, the business profits of the enterprise

may be taxed in the other State but only so

much of them as is attributable to that perma­

nent establishment.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1 where an enterprise of a Contracting

State which has a permanent establishment in

the other Contracting State carries on busi­

ness activities in th at other State, otherwise

than through the permanent establishment, of

the same or similar kind as the business acti­

vities carried on by the permanent establish­

ment, then the business profits of such activi­

ties may be attributab le to the permanent es­

tablishment unless the enterprise shows that

such activities could not have been reas ona­

bly undertaken by the permanent establish­

ment.

3. Subject to the provisions of paragraph 4,

where an enterprise of a Contracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment si­

tuated therein, there shall in each Contract­

ing State be attributed to that permanent es­

tablishment the business profits which it

might be expected to make if it were a dis-

ARTIKEL 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast driftställe. Om företaget

bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före­

tagets inkomst beskattas i den andra ståten,

men endast så stor del av den som är hänför-

1ig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtal sslutande stat, vil­

ket har fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten, bedriver rörelse i denna andra

stat på annat sätt än genom det fasta driftstäl­

let och rörelsen är av samma eller liknande

slag som den som bedrivs från det fasta drift­

stället, kan inkomsten av sådan rörelse -

utan hinder av bestämmelserna i punkt I -

anses hänförlig till det fasta driftstället, såvi­

da inte företaget visar, att verksamheten inte

skäligen kunde ha bedrivits från det fasta

driftstället.

3. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den a ndra avtalsslutande sta­

ten från där beläget f ast driftställe hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 4 föranlede r

annat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

130

¬

background image

SFS 1986:76

tinct and separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the same or

similar conditions and dealing wholly inde­

pendently with the enterprise of which it is a

permanent establishment.

4. In determining the business profits of a

permanent establishment, there shall be al­

lowed as deductions expenses which are rea­

sonably allocable to the income of that per­

manent establishment, including executive

and general

administrative

expenses,

whether incurred in the State where the per­

manent establishment is situated or else­

where.

5. No business profits shall be attributed to

a permanent es tablishment by reason of the

mere purcha se by that permanent establish­

ment of goods or merchandise for the enter­
prise.

6. Insofar as it has been customary in a

Contracting Stat e to determine the business

profits to be attributed to a permanent estab­
lishment on the basis of an apportionment of

the total business profits of the enterprise to

its various parts, nothing in paragraph 3 of

this Article shall preclude that Contracting

State from determining the business profits to

be so taxed by such an apportionment as may

be customary; the method of ap portionment

adopted shall, however, be such that the re­
sult shall be in accordance with the principles

laid down in this Article.

7. For the purposes of the preceding para­

graphs, the business profits to be attributed

to the permanent establishment shall be de­

termined by the same method year by year

unless there is good and sufficient reason to

the contrary.

8. Where business profits include items of

income which are dealt with separately in
other Articles of this Convention, then the

provisions of those Articles shall, except as

otherwise specifically provided therein, not

be affected by the provisions of this Article.

9. For the purposes of the Convention,

"business profits" means income derived

from the conduct of any trade or business

including the rental of tangible personal

(movable) proper ty and the furnishing of th e

personal services of another person but not

including income from the rental or licensing

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör.

4. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som skäli-

gen kan anses hänförliga till det fasta drift­

ställets inkomst, härunder inbegripna utgifter

för företagets ledning och allmänna förvalt­

ning, oavsett om utgifterna uppkommit i den

stat där det fasta driftstället är beläget eller
annorstädes.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för före­
taget.

6. I den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe brukat i en avtalsslutande stat be­

stämmas på grundval av en fördelning av fö­
retagets hela inkomst på de olika delarna av

företaget, hindrar bestämmelserna i pu nkt 3

inte att i denna avtalsslutande stat den skatte­

pliktiga inkomsten bestäms genom sådant

förfarande. Den fördelningsmetod som an­

vänds skall dock vara sådan att resultatet

överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

7. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fas­

ta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl

föranleder annat.

8. Ingår i in komst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av det­
ta avtal, berörs inte bestämmelserna i de ssa

artiklar - om inte annat särskilt anges i dessa

- av reglerna i förevara nde artikel.

9. Vid tillämpningen av avtalet åsyf tar "in­

komst av rörelse" inkomst från bedrivandet

av handel eller affärsverksamhet. Häri inbe­

grips uthyrning av lös egendom och tillhanda­

hållandet av annans personliga arbete men

inte inkomst av uthyrning av eller upplåtelse

av rätt att använda biograffilm eller film eller

131

¬

background image

SFS 1986:76

of cinematograph films or films or tapes used

for radio or television broadcasting and not

including income derived by an individual

from the performance of personal services

either as an employee or in an independent
capacity.

band för radio- eller televisionsutsändning

och inte heller inkomst som en fysisk person

erhåller för personligt arbete, vare sig som

anställd eller som självständig yrkesutövare.

ARTICLE 8
Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or

aircraft in in ternational traffic shall be taxa­

ble only in the Contracting State in which the

place of effective management of the enter­

prise is situated.

2. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) the provisions of paragraph 1

shall apply, but only to such part of the pro­

fits as corresponds to the participation held in

that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a

pool, a Joint business or an international

operating agency.

ARTIKEL 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp

eller luftfartyg i internationell trafik beskattas

endast i den avtals slutande stat där företaget

har sin verkliga ledning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be ­

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts­

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) men enda st i fråga om den del av in­
komsten som motsvarar den andel i konsor­

tiet vilken innehas av AB Aerotransport

(ABA), den svenske delägaren i Scandina­

vian Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som f örvärvas genom deltagande

i en pool, ett gemensamt företag eller en in­

ternationell driftsorganisation.

ARTICLE 9

Associated enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State and in either case conditions are made

or imposed between the two enterprises in

their commercial or financial relations which

differ from those which would be made

between independent enterprises, then any

profits which would, but for those condi­

tions, have accrued to one of the enterprises,

but, by reason of those conditions, have not

so accrued, may be included in the profits of

that enterprise and taxed accordingly.

ARTIKEL 9
Företag med intressegemenskap

I. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutand e stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del­

tar i ledningen eller övervakningen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stat som ett

företag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda d essa företags kapital, iakttas

följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, får all inkomst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i

fråga inte tillkommit detta före tag, inräknas i

132

¬

background image

SFS 1986:76

2. Where a redetermination has been made

by a Contracting State to the income of an

enterprise in accordance with paragraph 1,

then the other Contracting State shall, if it

agrees with such redetermination and if

necessary to prevent double taxation, make a

corresponding adjustment to the income of

the enterprise of that other Contracting State.

In the ev ent the other Contracting State dis­

agrees with such redetermination, the two

Contracting States shall endeavour to reach

agreement in accordance with Article 26.

detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat omförde­

lat ett företags inkomst i enlighet med punkt

1, skall den andra avtalsslutande staten, om

den godtar omfördelningen och om det be­

hövs för att förhindra dubbelbeskattning,

göra motsvarande justering av inkomsten för

företaget i den andra avtalsslutande staten.

Om den andra avtalsslutande staten inte god­

tar en sådan omfördelning, skall de avtalsslu­

tande staterna söka nå en överenskommelse

enligt artikel 26.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the o ther Contracting State may be taxed
in that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident,
and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not ex­

ceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of th e

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly or indirectly at least 25 per cent of

the voting powe r of the company paying the

dividends;

(b) 22.5 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contract­

ing States shall by mutual agreement settle

the mode of application of thes e limitations.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders' shares or other rigths, not
being debt-claims, participating in profi ts, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of

ARTIKEL 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med he mvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen har rätt till utdelningen får s katten inte

överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om den som har rätt till utdelningen ä r

ett bolag (med undantag för handelsbolag)
som direkt eller indirekt behärskar minst 25

procent av röstetalet för samtliga aktier eller

andelar i det utbetalande bolaget;

b) 22,5 pro cent av utdelningens bruttobe­

lopp i alla övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall träffa överenskommelse

om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i den­

na artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stif-

tarandelar eller andra rättigheter, som inte är

fordringar, med rätt till andel i vinst, samt

inkomst av andra andelar i bolag, som enligt

lagstiftningen i den stat där d et utdelande bo­

laget har hemvist i skattehänseende behand-

133

¬

background image

SFS 1986:76

the State of which t he company making the

distribution is a resident.

4. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, dividends paid by a company being a

resident of Jamaica to a company which is a

resident of Sweden shall be exempt from

Swedish tax to the extent that the dividends

would have been exempt under Swedish law

if both companies had been Swedish compan­

ies. This exemption shall not apply unless the

profits out of which the dividends are paid

have been subjected in Jamaica to the normal

income tax which applies at the date of signa­

ture of this Convention or an income tax

comparable thereto, or the principal part of

the profits of the company paying the divi­

dends arises, directly or indirectly, from bu­

siness activities other than the management

of securities and other similar property and

such activities are carried on within Jamaica

by the company paying the dividends or by a

company in which it owns at least 25 per cent

of the voting power.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma-

. nent establishment situated therein, or per­

forms in that other State independent perso­

nal services from a fixed base situated there­

in, and the holding in respect of which the

dividends are paid is effectively connected

with such permanent establishment or fixed

base. In such a case the provisions of Article

7 or Article 15, as the case may be, shall

apply.

6. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid to a resident of th at

other State or insofar as the holding in re­

spect of which the dividends are paid is effec­

tively connected with a permanent establish­

ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribut­

ed profits to a tax on the c ompany's undistri­

buted profits, even if the dividends paid or

las på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Ja­

maica till bolag med hemvist i Sverige undan­

tagen från beskattning i Sverige i den mån

utdelningen skulle ha varit undantagen från

beskattning enligt svensk lagstiftning, om

båda bolagen hade varit svenska. Detta un­

dantag gäller endast om den vinst av vilken

utdelningen betalas har varit föremål för den

normala bolagsskatt i Jamaica som gäller vid

tidpunkten för undertecknandet av detta av­

tal eller därmed jämförbar bolagsskatt eller

om den huvudsakliga delen av det utbeta­

lande bolagets inkomst direkt eller indirekt

härrör från annan verksamhet än förvaltning

av värdepapper och därmed likartad egen­

dom samt verksamheten bedrivs i Jamaica av

det utbetalande bolaget eller av ett bolag i

vilket det äger aktier eller andelar motsvaran­

de 25 procent av röstetalet för samtliga aktier

eller andelar.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den andel på

grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I sådant

fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re­

spektive artikel 15.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i den

mån den andel på grund av vilken utdelnin g­

en betalas äger verkligt samband med fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

denna andra stat, och ej heller beskatta bola­

gets icke utdelade vinst, även om utdelningen

eller den icke utdelade vinsten helt eller del­

vis utgörs av inkomst som uppkommit i den-

134

¬

background image

SFS 1986:76

the undistributed profits consist wholly or

partly of profits or income arising in such

other State.

na andra stat.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid t o a resident of th e other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises and according to the laws of that State,

but if the rec ipient is the beneficial owner of
the interest the tax so charged shall not ex­

ceed 12.5 per cent of the gross amount of the
interest. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of app lication of this limita­
tion.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, interest derived by

(a) a Contracting State or an instrumental­

ity thereof (including the Bank of Jamaica,

the National Development Bank, the Agricul­
tural Development Bank, the Jamaica Mort­

gage Bank, the Bank of Sweden, the Swedish

National Debt Office, the Swedish Export

Credit Board, the Swedish Export Credit Inc.

and the Investment Bank of Sweden, and
such other institutions of either Contracting

State as the competent authorities may agree,

pursuant to Article 25); or

(b) a resident of a Contracting State with

respect to debt obligations guaranteed or in­

sured by that Contracting State or an instru­

mentality thereof, including any institutions

mentioned in sub-parag raph (a) above

shall be exempt from tax by the other Con­

tracting State.

4. The term "interest" as used in this Arti­

cle means income from debt-claims of ever y

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not ca rrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures, including

premiums and prizes attaching to such secu­

rities, bonds or debentures. Penalty charges

ARTIKEL 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, far

beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om

mottagaren har rätt till räntan, får skatten

inte överstiga 12,5 procent av räntans brutto­

belopp. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall träffa överenskom­

melse om sättet att genomföra denna be­

gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1 och 2 i denn a artikel skall ränta som

betalas till

a) en avtalsslutande stat eller något av

dess organ, däri inbegripet "the Bank of Ja­

maica", "the National Development Bank",

"the Agricultural Development Bank", "the

Jamaica Mortgage Bank", Sveriges riksbank,

riksgäldskontoret, exportkreditnämnden, AB

Svensk Exportkredit och Sveriges investe­

ringsbank samt sådana andra institutioner i

endera avtalsslutande staten som de behöriga

myndigheterna kan komma överens om enligt

artikel 25; eller

b) person med hemvist i en avtalss lutande

stat på grund av skuld garanterad eller för­

säkrad av denna avtalsslutande stat eller nå­

got av dess organ, däri inbegripet de institu­

tioner som nämnts i punkt a) ovan,

vara undantagen från skatt i den a ndra av­

talsslutande staten.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i g äldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbegri­

pet agiobelopp och vinster som hänför sig till

135

¬

background image

SFS 1986:76

for late payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this Arti cle.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

interest, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the interest arises,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in re­

spect of which the interest is paid is effective­
ly connected with

(a) such permanent establishment or fixed

base, or

(b) business activities referred to in para­

graph 2 of Article 7.

In such a case, the provisions of Article 7

or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or a resident of tha t State. Where,

however, the person paying the interest,

whether he is a resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the indebtedness on

which t he interest is paid was incurred, and

such interest is borne by such permanent es­

tablishment or fixed base, then such interest

shall be deemed to arise in the State in which

the permanent establishment or fixed base is

situated.

7. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such a

case, the excess part of the payments shall

remain taxable a ccording to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning anses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till räntan

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten, från vilken räntan härrör, från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

fordran för vilken räntan betalas äger verkligt

samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar­

tikel 7 respektive artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i denna stat. Om

emellertid den person som betalar räntan, an­

tingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband med vilken den skuld uppkommit

på vilken räntan betalas, och räntan belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses räntan härröra från den

stat där det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan u tbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem b åda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga be stämmelser i detta avtal.

136

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 12
Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of th e other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in th e Contracting State in which they

arise and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner of

the royalties the tax so charged shall not ex­

ceed 10 per cent of the gross amount of the

royalties. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of application of this limita­

tion.

3. The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph films

and films or tapes for radio or television

broadcasting, any patent, trade mark, design

or model, plan, secret formula or process, or

for the use of, or the right to use, industrial,

commercial or scientific equipment, or for

information concerning industrial, commer­

cial or scientific experience.

4, The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent perso nal services from a fixed base

situated th erein, and the right or property in

respect of which the royalties are paid is ef­

fectively connected with

(a) such permanent establishment or fixed

base, or

(b) business activities referred to in para­

graph 2 of Article 7.

In such a case, the provisions of Article 7

or Article 15, as the case may be, shall apply.

5, Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

ARTIKEL 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om

mottagaren har rätt till roya ltyn, får skatten

inte överstiga 10 procent av royaltyns brutto­

belopp. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall träffa överenskom­

melse om sättet att genomföra denna be­

gränsning.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel vaije slag av betalning som mottas

såsom ersättning för nyttjandet av eller för

rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,

konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri in­

begripet biograffilm och film eller band för

radio- eller televisionsutsändning, patent,

varumärke, mönster eller modell, ritning,

hemligt recept eller hemlig tillverkningsme­

tod samt för nyttjandet av eller för rätten att

nyttja industriell, kommersiell eller veten­

skaplig utrustning eller för upplysning om er­

farenhetsrön av industriell, kommersiell eller

vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den and ra avtalsslutande sta­

ten, från vilken royaltyn härrör, från där be­

läget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

rättighet eller egendom i fråga om vilken

royaltyn betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar­

tikel 7 respektive artikel 15.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, poli­

tisk underavdelning, lokal myndighet eller

137

¬

background image

SFS 1986:76

authority or a resident of th at State. Where,

however, the person paying the royalties,

whether he is a resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the liability to pay th e

royalties was incurred, and such royalties are

borne by such permanent establishment or

fixed base, then such royalties shall be

deemed to arise in the State in which the

permanent establishment or fixed base is sit­
uated.

6. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both or them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-m entioned

amount. In such a case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

person med hemvist i denna stat. Om emel­

lertid den person som betalar royaltyn, an­

tingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband varmed skyldigheten att betala

royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses royaltyn härröra från den

avtalsslutande stat där det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan u tbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royalty beloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till royaltyn om s ådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals­

slutande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i detta avtal.

ARTICLE 13

Management fees

1. Management fees arising in a Contract­

ing State and paid to a resident of the other

Contracting State may be taxed in that other

State.

2. However, such management fees may

also be taxed in the Contracting State in

which they arise and according to the laws of

that State, but if the recipient is the beneficial

owner of the management fees the tax so

charged shall not ex ceed 10 per cent of the

gross amount of the management fees. The

competent authorities of the Contracting

States shall by mutual agreement settle the

mode of application of this limitation.

3. The term "management fees" as used

in this Article means payments of any kind to

any person, other than to an employee of the

person making the payments for, or in re­

spect of, the provision of industrial or com-

ARTIKEL 13
Ersättning för företagsledning

1. Ersättning för företagsledning, som här­

rör från en avtalsslutande stat och som beta­

las till person med hemvist i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i denna and­

ra stat.

2. Ersättningen får emellertid beskattas

även i den avtalss lutande stat från vilken den

härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till ersättn ingen, får

skatten inte överstiga 10 p rocent av ersätt­

ningens bruttobelopp. De behöriga myndig­

heterna i de avtalsslutande staterna skall

träffa överenskommelse om sättet att genom­

föra denna begränsning.

3. Med uttryc ket "ersättning för företags­

ledning" förstås i denna artikel ersättning av

vaije slag till person , som inte är anställd av

den som erlägger ersättningen, för eller på

grund av tillhandahållandet av rådgivning på

138

¬

background image

SFS 1986:76

mercial advice, or management or technical

services, or similar services or facilities, but

it does not include payments for professional

services mentioned in Article 15.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of th e

management fees, being a resident of a Con­

tracting State, carries on business in the o th­

er Contracting State in which the manage­

ment fees arise, through a permanent estab­

lishment situated therein, and the obligation

to pay the management fees is effectively

connected with

(a) such permanent establishment, or

(b) business activities referred to in para­

graph 2 of Article 7.

In such a case, the provisions of Article 7

shall apply.

5. Management fees shall be deemed to

arise in a Contracting State when the payer is

that Stale itself, a political subdivision, a lo­

cal authority or a resident of that Contracting

State. Where, however, the person paying

the management fees, whether he is a resi­

dent of a Contracting State or not, has in a

Contracting State a permanent establishment

in connection with which the obligation to

pay the management fees was incurred, and

the management fees are borne by that per­

manent establishment, then the management

fees shall be deemed to arise in the State in

which the pe rmanent establishment is situat­

ed.

6. Where by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the management

fees, having regard to the advice, services or

use for which they are paid, exceeds the

amount which would have been agreed upon

by the payer and the beneficial o wner in the

absence of such relationship, the provisions

of this Article shall apply only to the last-

mentioned amount. In such a case, the ex­

cess part of the payment shall remain taxable

according to the laws of each Contracting

State, due regard being had to the other pro­

visions of this Conve ntion.

7. If a resid ent of a Contracting State who

det industriella eller kommersiella området

eller av tjänster av företagsledande eller tek­

nisk natur eller av liknande tjänster eller bi­

stånd, Uttrycket inbegriper dock inte ersätt­

ning för sådan självständig yrkesverksamhet

som anges i artikel 15.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till e rsätt­

ningen fö r företagsledning har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten, från vilken er­

sättningen härrör, från där beläget fast drift­

ställe samt skyldigheten att erlägga ersätt­

ningen äger verkligt samban d med

a) det fasta driftstället, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7.

5. Ersättning för företagsledning anses

härröra från en avtalsslutande stat, om utbe­

talaren är den staten själv, politisk underav­

delning, lokal myndighet eller person med
hemvist i de nna stat. Om emellertid den per­

son som betalar ersättningen, antingen har

hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en

avtalsslutande stat har fast driftställe i sam­

band varmed skyldigheten att betala ersätt­
ningen uppkommit, och ersättningen belastar

det fasta driftstället, anses dock ersättningen

härröra från den stat där det fasta driftstället

finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

ersättningen för företagsledning eller mellan

dem båda och annan person föranleder att

ersättningsbeloppet, med hänsyn till den råd­

givning, de tjänster eller det nyttjande för

vilka ersättningen betalas, överstiger det be­

lopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till ersä ttningen,

om sådana förbindelser inte förelegat, tilläm­

pas bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Person med hemvist i en avtalssl utande

139

¬

background image

SFS 1986:76

is the beneficial ow ner of management fees

which arise in the other Contracting State so

elects, the tax chargeable in respect of those

management fees in the Contracting State in

which they arise shall be calculated as if he

had a permanent establishment in that State

and as if those management fees were taxable

in accordance with Article 7; such election

must be notified within three years of the

receipt of the management fees.

Stat som har rätt till ersättning för företags­

ledning som h ärrör från den andra avtalsslu­

tande staten, kan, om han så önskar, få den

skatt, som utgår på ersättningen i den avtals­

slutande stat från vilken ersättningen härrör,

beräknad som om han hade fast driftställe i

denna stat och ersättningen skulle beskattas

enligt artikel 7. Framställan härom måste

göras inom tre år efter mottagandet av ersätt­

ningen.

ARTICLE 14

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State, or

from the alienation of shares or similar rights

in a company the assets of which consist

mainly of su ch immovable pro perty, may be
taxed in that ot her State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may

be taxed in that o ther State.

3. Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic or

movable property pertaining to the operation

of such ships or aircraft, shall be taxable only

in the Contracting State in which the place of

effective management of the enterprise is sit­

uated.

4. Gains from the alienation of any proper­

ty other than that referred to in paragraphs 1,

2 and 3 shall be taxable only in the Contract­

ing State of which the alienator is a resident.

ARTIKEL 14

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar på grund av över­

låtelse av sådan fast egendom som avses i

artikel 6 och som är belägen i den andra av­

talsslutande staten, samt vinst genom överlå­

telse av aktier eller liknande andelar i ett

bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av

sådan fast egendom, får beskattas i denna

andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång­

arna i f ast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåtelse av sådant fast driftställe

(för sig eller tillsammans med hela företaget)

eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell

trafik eller lös egendom som är hänförlig till

användningen av sådana skepp eller luftfar­

tyg beskattas endast i den avtalsslutande stat

där företaget har sin verkliga ledning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2

och 3 beskattas endast i den avtalsslutande

stat där överlåtaren har hemvist.

140

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 15
Independent personal s ervices

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­

vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that State

except in the following circumstances, when

such income may a lso be taxed in the other

Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly avail­

able to him in the ot her Contracting State for

the purpose of performing his activities; in

that case, only so much of the income as is

attributable to that fixed base may be taxed in

that other Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting

State is for a period or periods amounting to

or exceeding in the aggregate 90 days in the

taxable year concerned; in such a case only

so much of the income as is derived from his

activities performed in that other State may

be taxed in that othe r State; or

(c) if the re muneration for his activities in

the other Contracting State is paid by a resi­

dent of that Contracting State or is borne by a

permanent estab lishment or a fixed base si­

tuated in that Contracting State and exceeds

in the taxable year an amount of 40 000 Swed­

ish kronor or the equivalent in Jamaican cur­

rency.

2. The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, lit­
erary, artistic, educational or teaching activ­

ities as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants.

ARTIKEL 15

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna stat utom i föl­

jande fall då inkomsten också får beskattas i

den andra avtalsslutande staten:

a) Om han i den andra avtalsslutande sta­

ten har stadigvarande anordning, som regel­

mässigt står till han s förfogande för att utöva

verksamheten; i sådant fall får endast så stor

del av inkomsten beskattas i denna andra av­

talsslutande stat som är hänförlig till den na
stadigvarande anordning; eller

b) om han vistas i den andra avtalsslu­

tande staten under tidrymd eller tidrymder

som sammanlagt uppgår till eller överstiger

90 dagar under beskattningsåret i fråga; i så­

dant fall får endast så stor del av inkomsten

beskattas i denna andra stat som är hänförlig

till verksamheten som utövas där; eller

c) om ersättningen för hans verksamhet i

den andra avtalsslutande staten betalas av

person med hemvist i denna avtalsslutande

stat eller belastar fast driftställe eller stadig­

varande anordning i denna avtalsslutande

stat och under beskattningsåret överstiger ett

belopp av 40000 svenska kronor eller mot-

värdet i jamaicansk valuta.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokat, in­

genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar.

ARTICLE 16
Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Artides 17,

19, 20, 21 and 22 salaries, wages and other

similar remuneration, but not including pen­

sions, derived by a resident of a Contracting

State in respect of an employment shall be

taxable only in tha t State unless the employ­

ment is exercised in the other Contracting

State. If the employment is so exercised.

ARTIKEL 16

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17,

19, 20, 21 och 22 föranleder annat, beskattas

lön och annan liknande ersättning - med un­

dantag för pension - som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund

av anställning, endast i denna stat, såvida

inte arbetet utförs i den an dra avtalsslutande

staten. Om arbetet utförs i denn a andra stat.

141

¬

background image

SFS 1986:76

such remuneration as is derived therefrom

may be taxed in that ot her State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an em­

ployment exercised in th e other Contracting

State shall be taxable only in the first-men­

tioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in any twelve month

period; and

(b) the remuneration is paid by , or on be­

half of, an employer who is not a resident of
the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent es tablishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic, may be taxed in the C ontracting State in

which th e place of effective management of

the enterprise is situated.

Where a resident of Sweden derives re­

muneration in respect of an employment

exercised aboard an aircraft operated in in­

ternational traffic by the air transport consor­

tium Scandinavian Airlines System (SAS),

such remuneration shall be taxable only in

Sweden.

Where a resident of Jamaica de rives remu­

neration in respect of an employment exer­

cised ab oard an a ircraft operated in inte rna­

tional traffic by Air Jamaic a, such remunera­

tion shall be taxable only in Jamaica.

far ersättning som uppbärs för arbetet beskat­

tas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

I b eskattas ersättning som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten

endast i den förstnämnda staten, om:

a) Mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-

dersperiod, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i den

andra staten, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra sta ten.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i den na artikel får ersättning för arbete,

som utförs ombord på sk epp eller luftfartyg i

internationell trafik, beskattas i den avtals­

slutande stat där företaget har sin verkliga

ledning.

Om person med hemvist i Sverige uppbär

inkomst av anställning ombord på luftfartyg

som används i internationell trafik av luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) beskattas inkomsten endast i Sverige.

Om person med hemvist i Jamaica uppbär

inkomst av anställning ombord på luftfartyg

som används i internationell trafik av Air Ja­

maica beskattas inkomsten endast i Jamaica.

ARTICLE 17

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State

in his capacity as a member of the Board of

Directors of a company which is a resident of

the other Contracting State may be taxed in

that other State.

ARTIKEL 17

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt­

ning, som person med hemvist i en avtalssl u­

tande stat uppbär i egenskap av medlem i

styrelse eller annat liknande organ i bolag

med hemvist i den a ndra avtalsslutande sta­

ten, får beskattas i denna andra s tat.

142

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 18
Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti­

cles 15 and 16, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion artiste, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his cap acity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­

standing the provisions of A rticles 7, 15 and

16, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

3. Where the personal activities of an en­

tertainer or an athlete referred to in para­

graph 1 are provided in a Contracting State

by an enterprise of the other Contracting

State then the profits derived by that enter­

prise for providing those activities may,

notwithstanding the provisions of Article 7 or

Article 15, be taxed in the Contracting State
in which such activities are exercised.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply:

(a) to income derived from personal activi­

ties exercised in a Contracting State by an

entertainer or an athlete if the visit to that

Contracting St ate is substantially supported

by public funds of the other Contracting

State, including any political subdivision, lo­

cal authority or statutory body thereof;

(b) to a non-profit organization, no part of

the income of which was payable to, or was

otherwise available for the personal benefit

of any proprietor, member or shareholder

thereof; or

(c) to an entertainer or an athlete in re­

spect of services provided to an organization

referred to in sub -paragraph (b).

ARTIKEL 18

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 15 och 16 får inkomst, som person med

hemvist i en avta lsslutande stat förvärvar ge­

nom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­
som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst - utan hinder av bestämmel­

serna i artik larna 7, 15 och 16 - beskattas i
den avtalsslutande stat där artisten eller

idrottsmannen utövar verksamheten.

3. I fall då den personliga verksamhet som

utövas av sådan artist eller idrottsman som

avses i punkt 1 tillhan dahålls i en avtalsslu­

tande stat av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten, får - utan hinder av bestäm­

melserna i artikel 7 eller artikel 15 - inkomst,

som sådant företag förvärvar genom att till­

handahålla sådan verksamhet, beskattas i

den avtalsslutande stat där verksamheten ut­

övas.

4. Bestämmelserna i p unkterna 1, 2 oc h 3

tillämpas inte

a) på inkomst som artist eller idrottsman

erhåller genom sin personliga verksamhet i

en avtalsslutande stat om besöket i denna

avtalsslutande stat till avsevärd del finansi­
eras genom allmänna medel fr ån den andra

avtalsslutande staten, däri inbegripet dess

politiska underavdelningar eller lokala myn­

digheter;

b) på organisation vars verksamhet be­

drivs utan vinstsyfte och vars inkomst inte till

någon del betalas till innehavare, medlemmar

eller någon av organisationens andelsägare

eller kan användas för dessas personliga syf­

ten; eller

c) på artist eller idrottsman på grund av

tjänster utförda åt sådan organisation som

avses i punkt b).

143

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 19

Government service

1. (a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting Sta te or a political sub­

division or a local authority thereof to an

individual in respect of s ervices rendered to

that State or subdivision or authority shall be

taxable only in tha t State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in that State and the

individual is a resident of th at State who;

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering

the services.

2. The provisions of Articles 16 and 17

shall apply to remuneration in respect of ser­

vices rendered in connection with a business

carried on by a Contracting State or a politi­

cal subdivision or a local authority thereof.

ARTIKEL 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförs i denna stats, dess politiska

underavdelningars eller lokala myndigheters

tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna s tat och:

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i a rtiklarna 16 och 17

tillämpas på e rsättning som betalas på grund

av arbete som utförs i samband med rörelse

som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess

politiska underavdelningar eller lokala myn­

digheter.

ARTICLE 20

Students

A student or business apprentice who is

present in a Contracting State for the pur­

poses of his education or training and who is,

or was immediately before his stay in that

State, a resident of the other Contracting

State, shall be exe mpt from tax in the first-

mentioned Contracting State on:

(i) payments made to him by persons

residing outside that first-mentioned State

for the purposes of his maintenance, edu­

cation or training; and

(ii) remuneration for personal services

performed in that first-mentioned State

provided the remuneration does not ex­

ceed 12000 Swedish kronor or its equiva­

lent in Jamaican currency for any taxable

year.

The benefits under sub-paragraph (ii) shall

extend only for such period of time as may be

reasonably or customarily required to com­

plete the education or training undertaken

but shall in no event exceed a period of five

consecutive years.

ARTIKEL 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu­

tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten och som vistas i den förstnämn­

da staten för sin undervisning eller utbild­

ning, beskattas inte i denna stat för:

1) belopp, som betalas till honom från per­

son med hemvist u tanför denna förstnämnda

stat till bestridande av hans uppehälle, under­

visning eller utbildning; samt

2) ersättning för personligt arbete som ut­

förs i denna förstnämnda stat, under förut­

sättning att ersättningen inte under något be­

skattningsår överstiger 12000 svenska kronor

eller motvärdet i Jamaicansk valuta.

Skattebefrielse enligt punkt 2) medges en­

dast för den tid som skäligen eller vanligtvis

erfordras för att fullborda undervisningen, ut­

bildningen eller praktiken, men får inte i nå­

got fall avse längre tidrymd än fem på varand­

ra följande år.

144

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 21

Teachers and researchers

1. A prof essor, teacher or researcher who

visits a Contracting State for a period not

exceeding two years for the purposes of

teaching or conducting research at a universi­

ty, college, school or other educational insti­

tution in that Contracting State and who is, or

was immediately before such visit, a resident

of the other Contracting State shall be ex­

empt from tax in the first-mentioned Con­

tracting State on any remuneration for such

teaching or research in respect of which he is

subject to tax in the other Contracting State.

2. This Article shall not apply to income

from research if s uch research is undertaken

not in the public interest but primarily for the

private benefit of a specific person or per­

sons.

ARTIKEL 21
Lärare och forskare

1. En professor, lärare eller forskare som

vistas tillfälligt i en avtalssl utande stat under

en tidrymd som inte överstiger två år i s yfte

att undervisa eller forska vid universitet eller

annan undervisningsanstalt och som har, el­

ler omedelbart före vistelsen hade hemvist i

den andra avtalsslutande staten, är befriad

från skatt i de n förstnämnda avtalsslutande

staten på ersättning av sådan undervisning

eller forskning, under förutsättning att han är

skattskyldig för ersättningen i den andra av­

talsslutande staten.

2. Denna artikel tillämpas inte beträffande

inkomst av forskning, om forskni ngen sker,

inte i allmänt int resse, utan företrädesvis för

att gagna viss persons eller vissa personers

privata intressen.

ARTICLE 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragr aph 1 shall not

apply to income, other than income from im­

movable property as defined in paragraph 2

of Article 6, if the recipient of suc h income,

being a resident of a Contracting State, car­

ries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment si­

tuated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed
base s ituated therein, and the right or pro­

perty in respect of which the income is paid is

effectively connected with such permanent

establishment o r fixed base. In such a case,

the provisions of Article 7 or Article 15, as

the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graphs I and 2, pensions. Social Security

benefits, annuities and other items of income

of a resident of a Contracting State not dealt

with in the foregoing Article s of the Conven­

tion and arising in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

ARTIKEL 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett var­

ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i a rtikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten från där beläget

fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i denna andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rät­

tighet eller egendom i fråga om vilken in­

komsten betalas äger verkligt s amband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i artikel 7 res pektive artikel 15.

3. Pension, förmån enligt allmän socialför­

säkringslagstiftning, livränta och annan in­

komst vilken inte behandlas i föregående ar­

tiklar i avtalet, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som härrör

från den andra avtalsslutande staten, får utan

hinder av bestämmelserna i p unkterna 1 och

2 beskattas i denna andra stat.

145

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 23
Elimination of double taxation

1. In the case of Jamaica, double taxation

shall be avoided as follovvs:

Subject to the provisions of the law of Ja­

maica regarding the allowance as a credit

against Jamaican tax of tax paid in a ter ritory

outside of Jamaica (which shall not affect the

general principle hereoO, where a resident of

Jamaica derives income which, in accor­

dance with the provisions of this Convention

may be taxed in Swede n, Jamaica shall allow

as a deduction from the tax on the income of

that resident, an amount equal to the income

tax paid in Sweden; and where a company

which is a resident of Sweden pays a divi­

dend to a company resident in Jamaica,

which contro ls directly or indirectly at least

25 per cent of t he voting power in the first-

mentioned company, the deduction shall take

into account the tax payable in Sweden by

that first-mentioned company in respect of

the profits out of which such dividend is paid.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of sub-para­

graph (b) of this paragraph and of paragraph 4

of Article 10, where a resident of Sweden

derives income which, in accordance with

the provisions of the Convention may be

taxed in Jamaica, Sweden shall allow as a

deduction from the tax on the income of that

resident, an amount equal to the income tax

paid in Jamaica:

Provided that where such income is a divi­

dend paid by a company which is a resident

of Jamaica to a resident of Sweden, not being

a company which is exempt from Swedish

tax according to the provisions of paragraph

4 of Article 10, Swedish tax shall be charged

on such a sum as would after deduction of the

Jamaican tax at the appropriate rate corre­

spond to the amount received, but that

amount of the Jamaican tax appropriate to

the dividend shall be allowed as a credit

against any Swedish tax payable in respect of

the dividend.

Such deduction in either case shall not,

however, exceed that part of the income tax

as computed before the deduction is given,

which is appropriate to the income which

may be taxed in Jamaica.

ARTIKEL 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Jamaica skall dubbelbe­

skattning undvikas enligt följande:

I enlighet med bestämmelserna i jamai-

cansk lagstiftning om avräkning från jamai-

cansk skatt av skatt som betalas i annat land

än Jamaica (vilken lagstiftning inte skall på­

verka den allmänna princip som anges här)

skall, i fall då pe rson med hemvist i Jamaica

förvärvar inkomst som enligt bestämmelser­

na i detta avtal får beskattas i Sverige, Jamai­

ca från denna persons inkomstskatt avräkna

ett belopp motsvarande den inkomstskatt

som betalats i Sverige. Därvid skall i fall då

bolag med hemvist i Sverige erlägger utdel­

ning till bolag med hemvist i Jamaica som

direkt eller indirekt behärskar minst 25 pro­

cent av röstetalet för aktierna i det först­

nämnda bolaget, vid avräkningen medräknas

den skatt som det förstnämnda bolaget har att

erlägga i Sverige på vinst av vilken utdelning­

en betalas.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbe­

skattning undvikas enligt följande:

a) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt bestämmelser­

na i detta avtal får beskattas i Jamaica skall

Sverige, såvida inte bestämmelserna i b) i

denna punkt och artikel 10 punkt 4 föranleder

annat, från denna persons inkomstskatt av­

räkna ett belopp motsvarande den skatt som

betalats i Jamaica.

Vid tillämpningen av föregående stycke

iakttas följande: I de fall då inkomsten utgörs

av utdelning från bolag med hemvist i Jamai­

ca till person med hemvist i Sverige, vilken

inte är ett bolag som är befriat från svensk

skatt enligt bestämmelserna i artikel 10 punkt

4, skall svensk skatt påföras på ett belopp

som skulle motsvara det utdelningsbelopp

som m ottagits sedan avdrag skett för den ja-

maicanska skatten. Från den i enlighet här­

med påförda svenska skatten på utdelningen

avräknas den jamaicanska skatt som hänför

sig till utdelningen.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i

något fall överstiga den del av den svenska

skatten, beräknad utan sådan avräkning, som

belöper på den inkomst som får beskattas i

Jamaica.

146

¬

background image

SFS 1986:76

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the provi­

sions of the Convention shall be taxable only

in Jamaica, Sweden may include this income

in the tax base but shall allow as a deduction

from the income tax that part of t he income

tax which is attributable to the income de­
rived from Jamaica.

3. For the purposes of paragraph 2 (a),

income tax paid in Jamaica by a resident of

Sweden on profits attributable to a perma­

nent establishment or a fixed base in Jamaica

or on dividends, interest or royalties received

from a company which is a resident of Jamai­

ca shall include any amount which would

have been payable as Jamaican tax for any

income year but for an exemption from, or a

reduction of, tax granted for that year or any
part thereof under :

(a) any of the following provisions.

Sections 10, 15 and 23 of the Motion Pic­

ture Industry (Encouragement) Act;

Parts II and VI of the Indu strial Incentives
Act;

Sections 10 and 11 of th e Export Industry

Encouragement Act;

Sections 10 and 11 of the Petroleum Refin­

ing Industry (Encouragement) Act;

Part V of the Firs t Schedule of the Income

Tax Act;

Part II of the Third Schedule of the Income

Tax Act;

Sections 9 and 10 of the Hotels (Incentives)

Act;

Sections 7 and 8 of the Resort Cottages

(Incentives) Act;

Sections 7 and 8 of the Agricultural Incen­

tives Act;

The Industrial Incentives (Regional Har­

monization) Act

so far as they were in force on, and have not

been modified since the date of s ignature of

the Convention, or have been modified only

in minor respects so as not to affect their

general character;

(b) any other provision granting exemp­

tion or reduction of tax which is agreed by

the competent authorities of t he Contracting

States to be of a substantially similar char-

b) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt be stämmelser­

na i avtalet beskattas endast i Jamaica, far

Sverige inräkna inkomsten i beskatt ningsun­

derlaget men skall från inkomstskatten av­

räkna den del av skatten som bel öper på den

inkomst som förvärvats från Jamaica.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 a) skall

inkomstskatt som betalats i Jam aica av per­

son med hemvist i Sverige för inkomst som är

hänförlig till fast drifts tälle eller stadigvaran­

de anordning i Jamaica eller för utdelning,

ränta eller royalty som erhållits från bolag

med hemvist i Jamaica, anses innefatta be­

lopp som skulle ha erlagts som jamaicansk

skatt för ett inkomstår, om inte befrielse från

eller nedsättning av skatten hade givits för

detta år - eller del därav - enligt:

a) någon av följande bes tämmelser:

avdelningarna 10, 15 och 23 i lagen om

främjande av filmindustri;

del II och VI i lag en om främjande av indu­

stri;

avdelningarna 10 och 11 i lagen om främ­

jande av exportindustri;

avdelningarna 10 och 11 i lagen om främ­

jande av industri för förädling av petro­

leum;

del V av första bihanget till inkomstskat te­

lagen;

del II av tredje bihanget till inkomstskatte ­

lagen;

avdelningarna 9 och 10 i lagen om främ­

jande av hotellbygge;

avdelningarna 7 och 8 i lagen om främjande

av uppförande av semesterstugor;
avdelningarna 7 och 8 i lagen om främjande

av jordbruk; och

lagen om främjande av industri för att upp­

nå regional harmonisering

i den utst räckning som bestämmelserna var i

kraft vid tidpunkten för undertecknandet av

detta avtal och därefter inte ändrats eller änd­

rats endast i mindre betydelsefulla hänseen­

den utan att ändringen påverkar deras all­

männa innebörd;

b) andra bestämmelser om skattebefrielse

eller skattenedsättning som enligt överens­

kommelse mellan de behöriga myndigheterna

är av i huvudsak liknande slag, såvida dessa

147

¬

background image

SFS 1986:76

acter, if it has not been modified therea fter or

has been modified only in minor respects so

as not to affect its general character.

bestämmelser därefter inte ändrats eller änd­

rats endast i mindre betydelsefulla hänseen­

den utan att ändringen påverkar deras all­

männa innebörd.

ARTICLE 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article 1, also ap­

ply to persons who are not residents of one or

both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same acti­

vities.

3. Except where the provisions of para­

graph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article

11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 6

of Article 13 apply, interest, royalties, mana­

gement fees and other disbursements paid by

an enterprise of a Contracting State to a resi­

dent of the other Contracting State shall, for

the purpose of determining the taxable profits

of such enterprise, be deductible under the

same conditions as if they had been paid to a

resident of the first-mentioned State. Similar­

ly, any debts of an enterprise of a Contracting

State to a resident of the other Contracting

State shall, for the purpose of determining

the taxable capital of such enterprise, be de­

ductible under the same conditions as if they

had been contracted to a resident of the first-

mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require-

ARTIKEL 24
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden

är eller kan bli unde rkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller I båda

avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den and­

ra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7, artikel 12

punkt 6 eller artikel 13 punkt 6 tillämpas, är

ränta, royalty, ersättning för företagsledning

och annan betalning från fö retag i en avtals­

slutande stat till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid

bestämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda staten. På samma sätt är skuld

som företag i en avtalsslutande stat har till

person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten avdragsgill vid bestämmandet av

sådant företags beskattningsbara förmögen­

het på samma villkor som skuld till person

med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam-

148

¬

background image

SFS 1986:76

ment connected therewith which is o ther or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

maybe subjected.

5. Nothing co ntained in this Article shall

be construed

(a) a s obliging either Contracting State to

grant to individuals not resident in t hat State

any personal allowances, reliefs or credits for

taxation purposes which are by law available

only to individuals who are so resident, or

(b) as preventing Jamaica from charging

tax under section 48 (5) of the Income Tax

Act of Jamaica on a life insurance company
which is a resident of Sweden.

6. The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,

apply to taxes of every kind and description.

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande

företag i den förstnämnda staten är eller kan

bli underkastat.

5. Denna artikel anses inte

a) medföra skyldighet för en avtalsslu­

tande stat att medge fysisk person som inte

har hemvist i denna stat sådant personligt

avdrag vid beskattningen, sådan skattebe­

frielse eller sådan skattenedsättning, som en­

ligt lag endast medges fysisk person med

hemvist i den egna staten, eller

b) hindra Jamaica från att påföra livförsäk­

ringsbolag med hemvist i Sverige skatt enligt

avdelning 48 (5) i Jamaicas inkomstskattelag.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­

tikel på skatter av vaije slag och beskaffen­

het.

ARTICLE 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Co ntracting States
result or will result fo r him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States,

present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph 1
of Article 24, to that of the Contracting State

of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

notification of the action resulting in taxation

not in accordance with the provisions of th e

Convention.

2. The competent authority shall endeav­

our, if the objection appears to it to be justi­

fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solu tion, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in accordance with the Convention. Any

agreement reached shall be implemented

ARTIKEL 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslu­

tande stat eller båda avtalsslutande staterna

vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider

mot bestämmelserna i d etta avtal, kan han,

utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters

interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om fråga är om

tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den av­

talsslutande stat där han är medborgare. Sa­

ken skall framläggas inom tre år från den

tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till besk attning

som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som strider

mot a vtalet. Överenskommelse som träffats

genomförs utan hinder av tidsgränser i de

149

¬

background image

SFS 1986:76

notwithstanding any time limits in the domes­

tic law of the Contracting States, provided

that, in th e case of Jamaica, the taxpayer or

the competent authority of Sweden gives no­

tice within the time limits i n the domestic law

of Jamaica to the competent authority of Ja­

maica t hat there may be a claim fo r tax ad­

justment.

3. The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double taxa­

tion in cases not provided for in the Conven­
tion.

4. The competent authorities of the Con­

tracting States may c ommunicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs. The competent authorities shall

through consultation develop appropriate bi­

lateral procedures, conditions, methods and

techniques for the implementation of the mu­

tual agreement procedure provided for in this

Article.

avtalsslutande staternas interna lagstiftning

under förutsättning, såvitt gäller Jamaica, att

den skattskyldige eller den svenska behöriga

myndigheten inom tid som föreskrivs i Jamai­

cas interna lagstiftning underrättar den jamai-

canska behöriga myndigheten om att fram­

ställning kan komma att göras om ändring av

skatt.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte omfattas av av­

talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindel­

se med varandra i syfte att träffa överens­

kommelse i de fall som angivits i föregående

punkter. De behöriga myndigheterna skall

genom överläggningar utveckla lämpliga bila­

terala förfaringssätt, villkor och metoder för

att genomföra förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse enligt denna artikel.

ARTICLE 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the

provisions of this Convention or of the do­

mestic laws of the Contracting States con­

cerning taxes covered by the Convention in­

sofar as the taxation thereunder is not con­

trary to the Convention. The exchange of

information is not restricted by Article 1.

Any information received by a Contracting

State shall be treated as secret in the same

manner as information obtained under the

domestic laws of tha t State and shall be dis­

closed only to persons or authorities (includ­

ing courts and administrative bodies) in­

volved in the assessmen t or collection of, the

enforcement or prosecution in re spect of, or

the determination of appeals in relation to,

the taxes covered by the Convention. Such

persons or authorities shall use the informa­

tion only for such purposes. They may dis-

ARTIKEL 26

Utbyte av upplysningar

I. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­

tande staternas interna lagstiftning i fråga om

skatter som omfattas av avtalet i den mån

beskattningen enligt denna lagstiftning inte

strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar

begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som

en avtalsslutande stat mottagit skall behand ­

las såsom hemliga på samma sätt som upplys­

ningar som erhållits enligt den interna lag­

stiftningen i d enna stat och får yppas endast

för personer eller myndigheter (däri inbe­

gripna domstolar och förvaltningsorgan) som

fastställer, uppbär eller indriver de skatter

som omfattas av avtalet eller handlägger åtal

eller besvär i fråga om d essa skatter. Dessa

personer eller myndigheter skall använda

upplysningarna endast för sådana ändamål.

De får yppa upplysningarna vid offentlig r ät-

150

¬

background image

SFS 1986:76

close the information in public court proceed­

ings or in judicial decisions. The competent

authorities shall through consultation devel­

op appropriate conditions, methods and tech­

niques concerning the matters in respect of

which such exchanges of information shall be

made, including, where appropriate, ex­

changes of information regarding tax avoid­
ance.

2. In no case shall the provisions of para­

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation;

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the adm inistration of th at or of the
other Contracting State;

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre
public).

tegång eller i domsto lsavgöranden. De behö­

riga myndigheterna skall genom överlägg­

ningar utveckla lämpliga villkor och me toder

beträffande de fall där sådant informationsut­

byte skall ske, däri inbegripet, när så är lämp­

ligt, utbyte av upplysningar i fråga om skat-

teundandragande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra
avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat

eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

ARTICLE 27
Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Co nvention shall affect the

fiscal privileges of di plomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

ARTIKEL 27
Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid besk attningen som enligt folk­
rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer dip­

lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­

män.

ARTICLE 28

Excluded companies

This Convention shall not apply to com­

panies entitled to any special tax benefit un­

der the International Finance Companies (In­

come Tax Relief) Act. This Convention shall

also not apply to companies entitled to any

special tax benefit under any substantially

similar Act subsequently enacted by Jamaica

in addition to, or in place o f, the above-men­

tioned Act.

ARTIKEL 28
Bolag på vilka avtalet i nte tillämpas

Detta avtal tillämpas inte på bolag som är

berättigade till speciella skattelättnader enligt

lagen om i nkomstskattelättnader för interna­

tionella finansbolag. Avtalet tillämpas inte

heller på bolag som är berättigade till spe­

ciella skattelättnader enligt någon i huvudsak

likartad lag som vid senare tidpunkt antas av

Jamaica utöver eller i stället för ovannämnda

lag.

151

¬

background image

SFS 1986:76

ARTICLE 29

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­

changed at Stockholm as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force in

both Contracting States upon the exchange of

instruments of ratification and its provisions

shall have effect;

(a) in respect of taxes withheld at the

source on amounts paid or credited to non­

residents on or after the first day of January

next following the exchange of instruments of

ratification;

(b) in respect of other taxes on income de­

rived on o r after the first day of January next

following the exchange of instruments of rati­

fication.

3. The extension to Jamaica, by notifica­

tion dated 18th December, 1953 of the Con­

vention between the Government of Sweden

and the Government of th e United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland for the

avoidance of double taxation and the preven­

tion of fiscal evasion with respect to taxes on

income signed at London on the 30th of

March, 1949 shall terminate upon the entry

into force of th is Convention and thereupon

cease to have effect in respect of income to

which this Convention applies in accordance

with the provisions of paragraph 2 of this

Article.

ARTIKEL 29

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall rat ificeras och ratifika­

tionshandlingarna skall utvä xlas i S tockholm

snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft i båda avtalsslu­

tande staterna med utväxlingen av ratifika­

tionshandlingarna och dess bestämmelser till-

lämpas:

a) Beträffande skatter som innehålls vid

källan, på belopp som betalas till eller til lgo-

doförs personer med hemvist utomlands den

1 januari närmast efter utväxlingen av ratifi-

kationshandlingarna eller senare, och

b) beträffande andra skatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari närmast efter

utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller

senare.

3. Utvidgningen till Jam aica, som skedde

genom notväxling den 18 december 1953 , av
det avtal som undertecknades i London den

30 mars 1949 mellan Sveriges regering och

Det Förenade Konungariket Storbritannien

och Nordirlands regering för undvikande av

dubbelbeskattning och förhindrande av skat­

teflykt beträffande inkomstskatter, skall upp­

höra att gälla vid ikraftträ dandet av detta av­

tal och skall därefter inte längre tillämpas

beträffande inkomst på vilken förevarande

avtal tillämpas enligt bestämmelserna i punkt

2 i denna artikel.

ARTICLE 30

Termination

This Convention shall remain in force inde­

finitely, but either of the Contracting States

may, on or before 30th June in any calendar

year beginning after the expiration of a period

of five years from the date of its entry into

force, give to the other Contracting State,

through diplomatic channels, written notice

of termination.

In such event the Convention shall cease to

have effect:

(a) in respect of taxes withheld at the

source on amounts paid or credited to non­

residents on or after the first day of Jan uary

next following the notice of termination;

ARTIKEL 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande

staterna kan - senast den 30 juni under ett

kalenderår som böljar efter utgången av en

tidrymd av fem år från den dag då avtalet

trädde i kraft - på diplomatisk väg skriftligen

uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande

staten.

I händelse av sådan uppsägning upphör av­

talet att gälla:

a) Beträffande skatter som innehålls vid

källan, på belopp som betalas till eller til lgo-

doförs personer med hemvist utomlands den

1 januari närmast efter uppsägningen eller se­

nare, och

152

¬

background image

SFS 1986:76

(b) in respect of other taxes on income de­

rived on or after the first day of January next

following the notice of termination.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorised thereto, have signed this
Convention.

b) beträffande andra skatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari närmast efter

uppsägningen eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal.

Done at Kingston this I3th day of March,

1985 in duplicate in the English language.
For the Government of Sweden:

Jan Ståhl

For the Government of Jamaica:
Edward Seaga

Som skedde i Kingston den 13 mars 1985 i

två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering:

Jan Ståhl

För Jamaicas regering:

Edward Seaga

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.