SFS 1989:676

890676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:676

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

utkom från trycket

Thailand;

den 4 juli 1989

utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal for att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte­

flykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Thailand underteck­
nade den 19 oktober 1988 skall, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla f�r Sveriges del.

Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon å tgärd som for honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avta let, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i

avtalet.

4 § �ven om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna
alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit

skyldig att lämna.

' Prop. 1988/89:120, SkU32, rskr. 233.

1153

37-SFS 1989

¬

background image

SFS 1989:676

Convention between Sweden and

Thailand for the avoidance of double

taxation and the prevention of fiscal

evasion with respect to taxes on inco ­

me

The Government of the Kingdom of Swe­

den and the Government of the Kingdom of
Thailand,

Desiring to conclude a Convention for the

avoidance of double taxation and the preven­

tion of fiscal evasron with respect to taxes on
income.

Have agreed as follows:

Bilaga

översättning

Avtal mellan Sverige och Thailand for

att undvika dubbelbeskattning och

förhindra skatteflykt beträffande

skatter på inkomst

Konungariket Sveriges regering och Ko­

nungariket Thailands regering, som önskar

ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskatt­

ning och förhindra skatteflykt beträffande

skatter på inkomst, har kommit överens om

följande:

Artide I

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­

tracting States.

Article 2

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income imposed on behalf of a Contracting

State or of its political subdivisions or local

authorities, irrespective of the manner in

which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on inco­

me all taxes imposed on total income, or on

elements of income, including taxes on gains

from the alienation of movable or immova­

ble property, as well as taxes on capital app­

reciation.

3. The existing taxes to which the Conven­

tion shall apply are:

a) In Thai land:

(i) the income tax; and

(ii) the petroleum income tax

(hereinafter referred to as "Thai tax")

b) In Sweden:

(i) the State income tax; including the

sailors' tax and the coupon tax;

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in­

komst som påförs för en avtalsslutande stats,

dess politiska underavdelningars eller lokala

myndigheters räkning, oberoende av det sätt
på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skat­

ter som utgår på inkomst i dess helhet eller på

delar av inkomst, däri inbegripna skatter på

vinst på grund av �verlåtelse av lös eller fast

egendom samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är

a) i Thailand:

1) inkomstskatten, och

2) petroleuminkomstskatten

(i det följande

benämnda "thailändsk

skatt"),

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegripna.

1154

¬

background image

/

(ii) the tax on the undistributed profits

of companies and the tax on distribution in

connection with reduction of share capital or

the winding up of a company;

(iii) the tax on public entertainers;

(iv) the profit sharing tax; and

(v) the communal income tax

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

4. The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in addition to, or in place of the
taxes referred to above. The competent au­

thorities of the Contracting States shall notify

each other of any significant changes which

have been made in their respective taxation
laws.

SFS 1989:676

2) ersättningsskatten och utskiftningsskat-

ten,

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar,

4) vinstdelningsskatten, och

5) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stället för de ovan angivna
skatterna. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna skall meddela var­

andra de väsentliga ändringar som vidtagits i

respektive skattelagstiftning.

Artide 3
General definitions

1, For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires;

a) the term "Thailand" means the King­

dom of Thailand and includes any area adja­

cent to the territorial waters of the Kingdom

of Thailand which by Thai legislation, and in
accordance with international law, has been

or may hereafter be designated as an area

within which the rights of the Kingdom of

Thailand with respect to the seabed and sub­
soil and their natural resources may be exer­

cised;

b) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and includes any area outside the

territorial sea of the Kingdom of Sweden wi­

thin which under the laws of the Kingdom of

Sweden and in accordance with international

law the rights of the Kingdom of Sweden with

respect to the exploration and exploitation of

the natural resources on the seabed or in its

subsoil may be exercised;

c) the term "person" includes an individu­

al, an estate, a company and any other body

of persons;

d) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Thailand" åsyftar Konungariket Thai­

land och innefattar vaije område som är belä­

get intill Konungariket Thailands territori­

alvatten och som enligt thailändsk lagstift­

ning och i överensstäm melse med internatio­

nell rätt är eller kommer att bli e tt område

inom vilket Konungariket Thailand äger ut­

öva sina rättigheter med avseende på havs­

bottnen och dennas underlag samt dessas na­

turtillgångar,

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar vaije utanför Konungariket

Sveriges territorialvatten beläget område,

inom vilket Konungariket Sverige enligt

svensk lag och i överensstämmelse med inter­

nationell rätt äger utöva sina rättigheter med

avseende på utforskandet och utnyttjandet

av naturtillgångarna på havsbottnen eller i

dennas underlag,

c) "person" inbegriper fysisk person, döds­

bo, bolag och annan sammanslutning,

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk person,

1155

¬

background image

SFS 1989:676

e) the terms "a Contracting State" and "the

other Contracting State" mean Thailand or

Sweden, as the context requires;

f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a C ontracting Sta­

te and an enterprise carried on by a resident

of the other Contracting State;

g) the term "international trafTic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise of a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­

ing State;

h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationa­

lity of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership, associ­

ation and any other entity deriving its status

as such fr om the laws in force in a Contract­

ing State;

i) the term "competent authority" means:

(i) in Thailand, the Minister of Finance

or his authorized representative, and

(ii) in Sweden, the Minister of Finance,

his authorized representative, or the authori­

ty designated to act as competent authority

for the purposes of the Convention;

j) the term "tax" means Thai tax or Swe­

dish tax, as the context requires. The term

shall, however, not include penalties, sur­

charges or interest for late payments of taxes.

2. As regards the application of the

Convention by a Contracting State any term

not defined therein shall, unless th e context

otherwise requires, have the meaning which

it has under the law of that State concerning

the taxes to which the Convention applies.

e) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Thailand eller

Sverige allteftersom sammanhanget kräver,

f) "foretag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar foretag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

foretag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten,

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

foretag i en avtalsslutande stat utom då skep­

pet eller luftfartyget används uteslutande

mellan platser i den andra avtalsslutande sta­

ten,

h) "medborgare" åsyftar;

1) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person och a nnan sammanslut­

ning eller subjekt som bildats enligt den lag­

stiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

i) "behörig myndighet" åsyftar;

1) i Thailand, finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud, och

2) i Sverige, finansministern, dennes be­

fullmäktigade ombud eller den myndighet åt

vilken uppdras att vara behörig myndighet

vid tillämpningen av detta avtal,

j) "skatt" åsyftar thailändsk skatt eller

svensk skatt beroende på sammanhanget. Ut­

trycket inbegriper emellertid inte straffavgif­

ter, tilläggsbelopp eller ränta som påfors på

grund av sen betalning av skatt.

2, Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föranle­

der annat, vaije uttryck som inte definierats i

avtalet ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning i fråga om såda­

na skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artide 4

Resident

1. For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by reason of his

domicile, residence, place of incorporation,

place of management or any other criterion

Artikel 4

Hemvist

1. Vid til lämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" person som enligt lagstiftningen i

denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats for bolagsbildning

eller företagsledning eller annan liknande

1156

¬

background image

SFS 1989:676

of a similar nature. But this term does not

include any person who is liable to tax in that

State in respect only of income from sources

in that State.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of

both Contracting States, then his status shall

be determined as follows;

a) he shall be deemed to be a resident of the

State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him

in either State, he shall be deemed to be a

resident of the State in which he has an habi­

tual abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to

be a resident of the State of which he is a
national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individu­

al is a resident of both Contracting States,

then the competent authorities of the Con­

tracting States shall settle the question by

mutual agreement.

omständighet. Uttrycket inbegriper emeller­

tid inte person som är skattskyldig i denna

stat endast för inkomst från källa i denna

stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande. Om han har en sådan bo­

stad i b åda staterna, anses han ha hemvist i

den stat med vilken hans personliga och eko­

nomiska förbindelser är starkast (centrum för

levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemvist i den stat där

han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i d e

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, skall de behöri­

ga myndigheterna avgöra frågan genom öm­

sesidig överenskommelse.

Article 5
Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention the

term "permanent establishment" means a

fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly

carried on,

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

a) a place of management;
b) a branch;

c) an office;

Artikel 5
Fast driftställe

1. Vid til lämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­

retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor.

1157

¬

background image

SFS 1989:676

d) a factory ;

e) a workshop;

f) a warehouse in relation lo a person

providing storage facilities for others; and

g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" li­

kewise encompasses:

a) a building site, a construction, assembly

or installation project or supervisory activiti­

es in connection therewith, but only where

such site, project o r activities continue for a

period of more than

(i) 6 months, in the case of installation or

setting up of plant equipment or machinery

including the auxiliary construction as is ne­

cessary for such in stallation;

(ii) 3 months in all other cases;

b) the furnishing of services including con­

sultancy services by an enterprise through

employees or other personnel engaged by the

enterprise for such purpose, but only where

activities of that nature continue (for the

same or a connected project) within the co­

untry for a period or periods aggregating
more than 6 months within any twelvemonth
period,

4. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to inclu­

de:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage or display of goods or merchandise

belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage or display;

c) th e maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by an other

enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

d) fabrik,

e) verkstad,

0 lagerbyggnad, i fråga om person som till­

handahåller andra personer lagerutrymme,

och

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

även:

a) plats för byggnads-, anläggnings-, mon­

terings- eller installationsverksamhet eller

därmed sammanhängande övervakande

verksamhet men endast om verksamheten

pågår under en tidrymd som överstiger

1) sex månader i fråga om in stallation eller

montering av fabriksutrustning eller maski­

ner, inbegripet därmed sammanhängande

anläggningsarbeten som betingas av installa­

tionen,

2) tre månader i alla a ndra fall,

b) tillhandahållandet av tjänster, konsult­

tjänster häri inbegripna, om sådan verksam­

het bedrivs av företag genom anställda eller

annan personal som anlitats av företaget för

sådana tjänster, men endast om verksamhe­

ten pågår (för samma eller för därmed sam­

manhängande projekt) inom landet under

tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

överstiger sex månader under en period av

tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­

ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring eller utställning av företaget

tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller föräd­

ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av va­

ror eller inhämtande av upplysningar för fö­

retaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa-

I

1158

¬

background image

SFS 1989:676

the enterprise, any other activity of a prepa­

ratory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraphs 1 and 2, where a person - other

than an agent of an independent status to

whom paragraph 6 applies � is acting in a

Contracting State on behalf of an enterprise

of the other Contracting State, that enterprise

shall be deemed to have a permanent estab­

lishment in the first-mentioned Contracting

State in respect of any activities which that

person undertakes for the enterprise, if such a

person:

a) has and habitually exercises in that State

an authority to conclude contracts in the

name of the enterprise, unless the activities

of such person are limited to those mentio­

ned in paragraph 4 which, if exercised

through a fixed place of business, would not

make this fixed place of business a perma­

nent establishment under the provisions of

that paragraph; or

b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a

stock of goods or merchandise from which he

regularly fills orders or delivers goods or mer­

chandise on behalf of the enterprise; or

c) has no such authority, but habitually

secures orders in the first-mentioned Con­

tracting State wholly or almost wholly on be­
half of the enterprise or on behalf of that

enterprise and other enterprises which are

controlled by it or have a controlling interest

in it.

6. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in that State through a broker, gene­
ral commission agent or any other agent of an

independent status, provided that such per­

sons are acting in the ordinary course of their

business. However, when the activities of

such an agent are devoted wholly or almost
wholly on behalf of that enterprise or on be­

half of that enterprise and other enterprises,

which are controlled by it or have a control­

ling interest in it, he will not be considered an
agent of an independent status within the

meaning of this paragraph but in such cases

get bedriva annan verksamhet av förberedan­

de eller biträdande art.

5. Om en person, som inte är sådan obero­

ende representant på vilken punkt 6 tilläm­

pas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den an dra avtalsslutande staten, an­

ses detta företag - utan hinder av bestäm­

melserna i punk terna 1 och 2 � ha fast drift­

ställe i den förstnämnda avtalsslutande sta­

ten beträffande vaije verksamhet som denna

person bedriver för företaget om

a) han har och i denna stat regelmässigt

använder fullmakt att sluta avtal i företagets

namn samt verksamheten inte är begränsad

till sådan som anges i punkt 4 och som - om

den bedrevs från en stadigvarande plats för

affärsverksamhet � inte skulle göra denna

stadigvarande plats för afiarsverksamhet till

fast driftställe enligt bestämmelserna i n ämn­

da punkt, eller

b) han inte har sådan fullmakt men regel­

mässigt i den förstnämnda staten innehar va­

rulager från vilket han för företagets räkning

regelbundet fullgör beställningar eller levere­

rar varor, eller

c) h an inte har sådan fullmakt men regel­

mässigt i den förstnämnda avtalsslutande

staten införskaffar order uteslutande eller

nästan uteslutande för företaget i fråga eller

för detta företag och andra företag över vilka

förstnämnda företag har ett bestämmande in­

flytande eller vilka själva har ett bestämman­

de inflytande �ver det förstnämnda företaget.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver afiarsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

När sådan representant bedriver sin verk­

samhet uteslutande eller nästan uteslutande

för företaget i fråga eller för detta företag och

andra företag över vilka förstnämnda företag

har ett bestämmande inflytande eller vilka

själva har ett bestämmande inflytande över

det förstnämnda företaget, anses han emel­

lertid inte såsom sådan oberoende represen-

1159

¬

background image

SFS 1989:676

the provisions of paragraph 5 shall apply.

7. The fact that a company which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is

controlled by a c ompany which is a resident

of the other Contracting State, or which carri­

es on business in that other State (whether

through a permanent establishment or

otherwise), shall not of itself constitute either

company a permanent establishment of the

other.

8. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph 7, where an enterprise of a Contract­

ing State sells to a resident of the other Con­

tracting State goods manufactured, assem­

bled, processed, packed or distributed in that

other Contracting State by an industrial or

commercial enterprise for, or at, or to the

order of, that first-mentioned enterprise and

a) either enterprise participates directly or

indirectly in t he management, control or ca­

pital of the other enterprise; or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of both enterprises,

then, for the purposes of this Convention,

that first-mentioned enterprise shall be de­

emed to have a permanent establishment in

that other Contracting State and to carry on

business in that other Contracting State

through that permanent establishment.

tant som avses i denna punkt. I sådant fall

tillämpas bestämmelserna i punkt 5.

7. Den omständigheten att ett bolag me d

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

8. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

7, skall ett företag i en avtalsslutande stat

som till en person i den an dra avtalsslutande

staten säljer varor som tillverkats, samman­

satts, bearbetats, förpackats eller distribue­

rats i denna andra stat av ett rörelsedrivande

företag för eller vid eller på uppdrag av det

förstnämnda företaget samt

a) endera företaget direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av det and­

ra företaget eller äger del i detta företags kapi­
tal, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av båda

företagen eller äger del i bå da företagens ka­

pital,

vid tillämpningen av detta avtal anses ha

fast driftställe i den a ndra avtalsslutande sta­

ten och där bedriva rörelse från det fasta
driftstället.

Artide ö

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which th e proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respec-

Arlikel 6
Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan­

de staten, får beskattas i d enna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i la ntbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten

om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till

1160

¬

background image

SFS 1989:676

ting landed property apply, usufruct of im­

movable property and rights to variable or

fixed payments as consideration for the

working of, or the right t o work, mineral de­

posits, sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded

as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall app­

ly to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immova­

ble property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from im­

movable property of an enterprise and to in­

come from immovable property used for the

performance of independent personal servi­

ces.

fast egendom samt rätt till föränderliga eller

fasta ersättningar för nyttjandet av eller rät­

ten att nyttja mineralfyndighet, källa eller an­

nan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg

anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom

som tillhör företag och på inkomst av fast

egendom som används vid självständig yr­

kesutövning.

Artide 7
Business profits

1. The income or profits of an enterprise

of a Contracting State shall be taxable only in

that State unless the enterprise carries on bu­

siness in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein.

If the enterprise carries on business as afore­

said, the income or profits of the enterprise

may be taxed in the other State but only so

much of them as is attributable to that per­

manent establishment.

2. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph I w here an enterprise of a Contract­
ing State which has a permanent establish­
ment in the other Contracting State

a) sells goods or merchandise in that other

State of the same or similar kind as those sold

through that permanent establishment; or

b) carries on other business activities in

that other State of the same or similar kind as

those effected through that permanent estab­

lishment,

then the income or profits from such sales

or activities may be attributable to the per­

manent establishment unless the enterprise

shows that such activities could not have

been reasonably undertaken by the perma­
nent establishment.

3. Subject to the provisions of paragraph 4,

where an enterprise of a Contracting State

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast driftställe. Om företaget

bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före­

tagets inkomst beskattas i den andra staten,

men endast så stor del därav som är hänförlig

till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat, vil­

ket har ett fast driftställe i den andra avtals­

slutande staten,

a) säljer varor i denna andra stat vilka är av

samma eller liknande slag som de som säljs

genom det fasta driftstället, eller

b) bedriver annan affärsverksamhet i den­

na andra stat som är av samma eller liknande

slag som den som bedrivs genom det fasta

driftstället,

kan inkomsten från försäljningen eller

verksamheten � utan hinder av bestämmel­

serna i punkt 1 - anses hänförlig till det fasta
driftstället, såvida inte företaget visar, att

verksamheten inte skäligen kunde ha bedri­
vits av det fasta driftstället.

3. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta-

1161

¬

background image

SFS 1989:676

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment si­

tuated therein, there shall in e ach Contract­

ing State be attributed to that permanent es­

tablishment the income or profits which it

might be expected to make if it were a dis­

tinct and separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the same or

similar conditions and dealing wholly in de­

pendently with the enterprise of which it is a
permanent establishment.

4. In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which are incurred for

the purposes of the permanent establish­

ment, including executive and general admi­

nistrative expenses so incurred, whether in

the State in which the permanent establish­

ment is situated or elsewhere.

5. No profits shall be attributed to a perma­

nent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

6. Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of a certain percentage of the

gross receipts of the enterprise or of the per­

manent establishment or on the basis of an

apportionment of the total profits of the en­

terprise to its various parts, nothing in para­

graph 3 of this Article shall preclude that

Contracting State from determining the pro­

fits to be tax ed by such methods as may be

customary; the methods adopted shall,

however, be such that the result shall be in

accordance with the principles contained in

this Article.

7. For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be determi­

ned by the same method year by year, unless

there is good and sufficient reason to the

contrary.

8. Where income or profits include items

of income which are dealt with separately in

other Articles of this Convention, then the

provisions of those Articles shall not be affec­

ted by the provisions of this Article.

ten från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder

annat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det foretag till

vilket driftstället hör.

4. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag for utgifter som upp­

kommit for det fasta driftstället, härunder

inbegripna utgifter for företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg for före­

taget.

6. 1 den mån inkomst hänf�rlig till fast

driftställe i en avtalsslutande stat brukat be­

stämmas på grundval av en viss procent av

företagets eller driftställets bruttointäkter el­

ler på grundval av en fördelning av företagets

hela inkomst på de olika delarna av företaget,

hindrar bestämmelserna i punkt 3 i denna

artikel inte att i denna avtalsslutande stat den

skattepliktiga inkomsten bestäms genom så­

dant brukligt förfarande. Den fördelningsme­

tod som används skall dock vara sådan att

resultatet �verensstämmer med principerna i

denna artikel.

7. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänf�rlig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl

föranleder annat.

8. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

1162

¬

background image

SFS 1989:676

Artide 8

Shipping and air transport

1. Income or profits derived by an enter­

prise of a Contracting State from the opera­

tion of aircraft in international traffic shall be

taxable only in that Contracting State.

2. With respect to income or profits de­

rived by the the air transport consortium

Scandinavian Airlines System (SAS), the

provisions of paragraph 1 shall apply to such

part of the income or profits as corresponds

to the participation held in that consortium

by AB Aerotransport (ABA), the Swedish
partner of Scandinavian Airlines System

(SAS).

3. Income or profits derived by a n enter­

prise of a Contracting State from the opera­
tion of ships in international traffic may be

taxed in the other Contracting State, but the

tax imposed in that other Contracting State

shall be reduced by an amount equal to 50

per cent thereof.

4. The provisions of the preceding para­

graphs shall also apply to income or profits

from the participation in a pool, a joint busi­

ness or an international operating agency.

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av

luftfartyg i in ternationell trafik beskattas en­

dast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt I tillämpas be­

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts­

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel i konsortiet som inne­

has av AB Aerotransport (ABA), den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines System

(SAS).

3. Inkomst som förvärvas av företag i e n

avtalsslutande stat genom användningen av

skepp i internationell trafik får beskattas i

den andra avtalsslutande staten, men den i

den andra avtalsslutande staten utgående

skatten skall sättas ned med ett belopp som

motsvarar 50 procent av skatten.

4. Bestämmelserna i föregående punkter

tillämpas även på inkomst som förvärvas ge­

nom deltagande i en pool, ett gemensamt fö­

retag eller en internationell driftsorganisa­

tion.

Artide 9
Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State part­

icipates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting

State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which dif­

fer from those which would be m ade between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

1.1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra avtalsslutan­

de staten eller äger del i detta företags kapital,

eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen av så­

väl ett företag i en avtalsslutande stat som ett

företag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handels­

förbindelser eller finansiella förbindelser av­

talas eller föreskrivs villkor, som avviker från

dem som skulle ha avtalats mellan av varand­

ra oberoende företag, får all inkomst, som

utan sådana villkor skulle ha tillkommit det

1163

¬

background image

SFS 1989:676

reason of those conditions, have not so accru­

ed, may be included in the profits of that

enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State �

and taxes accordingly - profits on which an

enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and

the profits so included are profits which

would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between the two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall, subject to the time limits provided for

in the domestic laws of that other State, make

an appropriate adjustment to the amount of

the tax charged therein on those profits. In

determining such adjustment, due regard

shall be had to the other provisions of this

Convention and the competent authorities of

the Contracting States shall, if necessary,

consult each other.

ena företaget men som pa grund av villkoren

i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas

i detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i den na stat,

även inräknas i inkomsten for ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskattas

i �verensstämmelse därmed i denna andra

stat samt den sålunda inräknade inkomsten

är sådan som skulle ha tillkommit företaget i

den förstnämnda staten om de villkor som

avtalats mellan foretagen hade varit sådana

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende foretag, skall den andra staten �

om tidsfristerna i denna stats interna lagstift­

ning medger detta � genomföra vederbörlig

justering av det skattebelopp som påforts for

inkomsten i denna stat. Vid så dan justering

iakttas övriga bestämmelser i dett a avtal och

de behöriga myndigheterna i de avtalsslutan­

de staterna överlägger vid behov med var­
andra.

Artide 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident,

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends and is a company, other than a

partnership, which holds directly at least 25

per cent of the capital of the company paying

the dividends, the tax so charged shall not

exceed:

a) 15 per cent of the gross amount of the

dividends if the company paying the divi­

dends engages in an industrial undertaking;

b) 20 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contract­

ing Sta tes shall by mutual agreement settle

the mode of application of these limitations.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om mottaga­

ren har rätt till utdelningen och är ett bolag

(med undantag för handelsbolag) som direkt

behärskar minst 25 procent av det utbetalan­

de bolagets kapital får skatten inte överstiga

a) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om bolaget som betalar utdelningen be­

driver industriell verksamhet,

b) 20 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall träffa överenskommelse

om sättet att genomföra dessa begränsningar.

1164

¬

background image

-ti- �

SFS 1989:676

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the p rofits out of

which the dividends are paid.

3. a) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders' shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a resident.

b) The term "industrial undertaking"

means:

1) any undertaking engaged in

(i) manufacturing, assembling and pro­

cessing,

(ii) construction, civil engineering and

shipbuilding,

(iii) production of electricity, hydraulic

power, gas or the supply of water, or

(iv) agriculture, forestry and fishery and

the carrying on of a plantation, and

2) any other undertaking entitled to the

privileges accorded under the laws of Thai­

land on the promotion of industrial invest­

ment, and

3) any other undertaking which may be

declared to be an "industrial undertaking"

for the purpose of this Article by the compe­

tent authority of Thailand.

4. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph 1, dividends paid by a company

being a resident of Thailand to a company

which is a resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax to the extent that the divi­

dends would have been exempt under Swe­

dish law if both c ompanies had been Swedish
companies.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a C ontracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying

the dividends is a r esident, through a perma­
nent establishment situated therein, or per­

forms in that other State independent perso­

nal services from a fixed base situated there­

in, and the holding in respect of which the

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken u tdelningen betalas.

3. a) Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvandelar,

stiftarandelar eller andra rättigheter, som

inte är fordringar, med rätt till andel i vin st,

samt inkomst av andra andelar i bolag, som

enligt lagstiftningen i den stat där det utde­

lande bolaget har hemvist vid beskattningen

likställs med inkomst av aktier.

b) Uttrycket "industriell verksamhet"

åsyftar:

1) verksamhet innebärande

a) tillverkning, montering, bearbetning el­

ler förädling,

b) byggnadsarbete, väg- och vattenbygg­

nadsverksamhet eller skeppsbyggnad,

c) produktion av elektricitet, hydraulisk

kraft och gas eller tillhandahållande av vat­

ten, eller

d) jordbruk, skogsbruk, fiske eller växtod­

ling, och

2) annan verksamhet som åtnjuter förmån­

lig behandling enligt den thailändska lagstift­

ningen om fr ämjande av industriella investe­

ringar, samt

3) annan verksamhet som den behöriga

myndigheten i Thailan d förklarar vara indu­

striell verksamhet för tillämpningen av den­

na artikel.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Thai­

land till bolag med hemvist i Sverige undan ­

tagen från beskattning i Sverige i den mån
utdelningen skulle ha varit undantagen från

beskattning enligt svensk lagstiftning, om

båda bolagen hade v arit svenska.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtaisslutande stat

och bedriver rörelse i den andr a avtalsslutan­

de staten, där bolaget som betalar utdelning­
en har hemvist, från där beläget fast driftst äl­

le eller utövar självständig yrkesverksamhet i

denna andra stat från där belägen stadigva­

rande anordning, samt den andel på grund av

vilken utdelningen betalas äger verkligt sam-

1165

¬

background image

SFS 1989:676

dividends are paid is effectively connected

with such permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7

or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid to a resident of that

other State or insofar as the holding in res­

pect of which t he dividends are paid is effec­

tively connected with a permanent establish­

ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribu­

ted profits to a tax on the company's undistri­

buted profits, even if the dividends paid or

the undistributed profits consist wholly or

partly of profits or income arising in such

other State.

band med det fasta driftstället eller den sta­

digvarande anordningen. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i artike l 7 respektive ar­

tikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan­

de stat förvärvar inkomst från den andra av­

talsslutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom

i den mån utdelningen betalas till person med

hemvist i denna andra stat eller i den mån

den andel på grund av vilken utdelningen

betalas äger verkligt samband med fast drift­

ställe eller stadigvarande anordning i denna

andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke

utdelade vinst, även om utdelningen eller

den icke utdelade vinsten helt eller delvis

utgörs av inkomst som uppkommit i denna

andra stat.

Artide II
Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be tax­

ed in the Contracting State in which it arises,

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

interest, the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the

interest if it is received by a bank, an insuran­

ce company or any other financial institu­

tion;

b) 25 per cent of t he gross amount of the

interest if it is received by any other compa­

ny.

The competent authorities of the Contract­

ing States shall by mutual agreement settle

the mode of application of these limitations.

3. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph 2, interest arising in a Contracting

State and paid to the Government of the

other Contracting State or the Central Bank

of that other State shall be exempt from tax

in the first-mentioned State.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutan­

de stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till räntan får skatten

inte överstiga:

a) 10 procent av räntans bruttobelopp, om

räntan uppbärs av en bank, ett försäkringsbo­

lag eller annan finansieringsinrättning,

b) 25 procent av räntans bruttobelopp om

den uppbärs av annat bolag.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall träffa överenskommelse

om sättet att genomfora dessa begränsningar.

3. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

2 skall ränta, som härrör från en avtalsslutan­

de stat och som betalas till den andra avtals­

slutande statens regering eller riksbank, vara

undantagen från skatt i den för stnämnda sta­

ten.

1166

¬

background image

v v

/

SFS 1989:676

4. The term "interest" as used in this Artic­

le means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage,

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,

income from government securities and inco­

me from bonds or debentures, including pre­

miums and prizes attaching to such securiti­

es, bonds or debentures. Penalty charges for

late payment shall not be regarded as interest

for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs I and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

interest, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­
tracting State in which the interest arises,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in res­

pect of which the interest is paid is effectively

connected with

a) such permanent establishment or fixed

base, or with

b) sales or other business activities referred

to under paragraph 2 of Article 7.

In such cases the provisions of Article 7 or

Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a political subdivision, a local authori­

ty or a resident of that State. Where,

however, the person paying the interest, whe­
ther he is a resident of a Contracting State or

not, has in a Contracting State a permanent

establishment or a fixed base in connection

with which the indebtedness on which the

interest is paid was incurred, and such inte­

rest is borne by such permanent establish­

ment or fixed base, then such interest shall be

deemed to arise in the State in which the

permanent establishment or fixed base is si­

tuated.

7. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest,

having regard to the debt-claim for which it is

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbegri­

pet agiobelopp och vinster som hänför sig till

sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning anses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till rän­

tan har hemvist i en avtalsslutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken räntan härrör, från där

beläget fast driftställe eller utövar självstän­

dig yrkesverksamhet i denna andra stat från

där belägen stadigvarande anordning, samt

den fordran f�r vilken räntan betalas äger

verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) försäljningar eller annan affärsverksam­

het som avses i artik el 7 punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet el­

ler person med hemvist i denna stat. Om

emellertid den person som betalar räntan,

antingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning som

har samband med den skuld för vilken räntan

betalas, och räntan belastar det fasta drift­

stället eller den stadigvarande anordningen,

anses räntan härröra från den stat där det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­

ordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

1167

¬

background image

SFS 1989:676

paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

�verskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iakttagan­

de av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artide 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be tax­

ed in the Contracting State in which they
arise, and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner of

the royalties, the tax so charged shall not

exceed 15 per cent of the gross amount of the

royalties. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of application of this limita­

tion.

3. The term "royalties" as used in this Ar­

ticle means payments of any kind received a s

a consideration for the alienation of, or the

use of, or the right to use, any copyright of

literary, artistic or scientific work including

cinematograph films or films or tapes used

for radio or television broadcasting, any pa­

tent, trade mark, design or model, plan, sec­

ret formula or process, or for the use of. or

the right to use industrial, commercial, or

scientific equipment, or for information con­

cerning industrial, commercial, or scientific

experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in tha t other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the right or property in

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till royaltyn, får skat­

ten inte överstiga 15 procent av royaltyns

bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall träffa över­

enskommelse om sättet att genomföra denna

begränsning.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottas så­

som ersättning för överlåtelse av, nyttjandet

av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litte­

rärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk,

häri inbegripet biograffilm och film eller

band för radio- eller televisionsutsändning,

patent, varumärke, mönster eller modell, rit­

ning, hemligt recept eller hemlig tillverk­

ningsmetod samt för nyttjandet av eller för

rätten att nyttja industriell, kommersiell eller

vetenskaplig utrustning eller för upplysning

om erfarenhetsrön av industriell, kommersi­

ell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till royal­

tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken royaltyn härrör, från där

beläget fast driftställe eller utövar självstän­

dig yrkesverksamhet i den na andra stat från

där belägen stadigvarande anordning, samt

den rättighet eller egendom i fråga om vilken

1168

¬

background image

SFS 1989:676

respect of which the royalties are paid is ef­

fectively connected with

a) such permanent establishment or fixed

base, or with

b) sales or other business activities referred

to under paragraph 2 of Article 7,

In such cases the provisions of Article 7 or

Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a political subdivision, a local authori­

ty or a resident of that State. Where,

however, the person paying the royalties,

whether he is a resident of a Contracting Sta­
te or not, has in a Contracting State a perma­

nent establishment or a fixed base in connec­

tion with which the liability to pay the royal­

ties was incurred, and such royalties are bor­
ne by such permanent establishment or fixed

base, then such royalties shall be deemed to

arise in the State in which the permanent

establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by t he

payer and the beneficial owner in the absence
of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this
Convention.

royaltyn betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) försäljningar eller annan affärsverksam­

het som avses i artikel 7 punkt 2.

1 sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, po­

litisk underavdelning, lokal myndighet eller

person med hemvist i de nna stat. Om emel­

lertid den person som betalar royaltyn, an­

tingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband varmed skyldigheten att betala ro­

yaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­

ordningen, anses royaltyn härröra från den

stat där det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och d en som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn be talas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sistnämn­

da belopp. 1 sådan t fall beskattas överskju­

tande belopp enligt lagstiftningen i vardera

avtalsslutande staten med iakttagande av öv­

riga bestämmelser i detta a vtal.

Artide 13

Gains from the alienation of property

1. Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of im­

movable property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar-

na i fast driftställe, vilket ett företag i en

1169

¬

background image

SFS 1989:676

\

enteqjrise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable pro­

perty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a

Contracting State from the alienation of

ships or aircraft operated in international

traffic or movable property pertaining to the

operation of such ships or aircraft, shall be

taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any proper­

ty other than that referred to in paragraphs 1,

2 and 3 of this Article and paragraph 3 of

Article 12, shall be taxable only in the Con­

tracting State of which the alienator is a resi­
dent.

5. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph 4, gains from the alienation of shares

or similar rights in a company which is a

resident of a Contracting State may be taxed

in that State.

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom hänforlig

till stadigvarande anordning for att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, fär beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst som

förvärvas på grund av överlåtelse av sådant

fast driftställe (for sig eller ti llsammans med

hela foretaget) eller av sådan stadigvarande

anordning.

3. Vinst som foretag i en avtalsslutande

stat förvärvar på grund av överlåtelse av

skepp eller luftfartyg som används i interna­

tionell trafik eller lös egendom som är hän­

forlig till användningen av sådana skepp eller

luftfartyg beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av egen­

dom av annat slag än sådan som avses i punk­

terna 1,2 och 3 i denna artikel och i artikel 12

punkt 3 beskattas endast i den avtalsslutande

stat där överlåtaren har sitt hemvist.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

4 få r vinst på grund av överlåtelse av aktier

eller liknande andelar i ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat beskattas i

denna stat.

Artide 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional servi­

ces or other activities of an independent cha­

racter shall be taxable only in that State ex­

cept in the following circumstances, when

such inc ome may also be taxed in the other

Contracting State:

a) If he has a fixed base available to him in

the other Contracting State for the purpose of

performing his activities; in that case, only so

much of the income as is attributable to that

fixed base may be taxed in that other State;

or

b) If his stay in th e other Contracting State

is for a period or periods amounting to or

exceeding in the aggregate 90 days within any

twelve-month period; in that case, only so

Artikel 14
Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna stat utom i föl­

jande fall då inkomsten får beskattas även i

den andra avtalsslutande staten;

a) om han i den andra avtalsslutande staten

har stadigvarande anordning, som regelmäs­

sigt står till hans förfogande för att utöva

verksamheten; i sådant fall får endast så stor

del av inkomsten beskattas i denna andra

avtalsslutande stat, som är hänförlig till den­

na stadigvarande anordning, eller

b) om han vistas i den andra avtalsslutande

staten under tidrymd eller tidrymder som

sammanlagt uppgår till eller överstiger 90 da­

gar under en tolvmånadersperiod; i sådant

1170

¬

background image

-/

SFS 1989:676

much of the income as is derived from his

activities performed in that other State may

be taxed in that other State; or

c) If the remuneration for his activities in

the other Contracting State is paid by a resi­

dent of that Contracting State or is borne by a

permanent establishment or a fixed base situ­

ated in that Contracting State; in that case,

only so much of the remuneration as is de­

rived therefrom may be taxed in that other

State.

2. The term "professional services" inclu­

des especially independent scientific, litera­

ry, artistic, educational or teaching activities

as well as the independent activities of physi­

cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

fall får endast så stor del av inkomsten be­
skattas i denna andra stat som är hänförlig

till verksamheten som utövas där, eller

c) om ersättningen för hans verksamhet i

den andra avtalsslutande staten betalas av

person med hemvist i denna avtalsslutande

stat eller belastar fast driftställe eller stadig­

varande anordning i denna avtalsslutande

stat; i sådant fall får endast så stor del av

inkomsten som förvärvas därifrån beskattas i

denna andra stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och under­
visningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,

arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artide 15
Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Artides 16,

18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other

similar remuneration, other than a pension,

derived by a resident of a Contracting State

in respect of an employment shall be taxable

only in that State unless the employment is

exercised in the other Contracting State. If

the employment is so exercised, such remu­

neration as is derived therefrom may be tax­

ed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph 1, remuneration derived by a resi­

dent of a Contracting State in respect of an

employment exercised in the other Contract­

ing State shall be taxable only in the first-
mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the

aggregate 183 days within any twelve-month

period, and

b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of
the other State, and

c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

Artikel 15
Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas

lön och annan liknande ersättning, med un­

dantag för pension, som person med hemvist

i en avtalsslutande stat uppbär på grund av

anställning endast i denna stat, såvida inte

arbetet utförs i den andra avtalsslutande sta­

ten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får

ersättning som uppbärs för arbetet beskattas

där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande Stat uppbär för

arbete som utförs i den andra avtalsslutande

staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-

dersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i d en andra staten eller på

dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel beskattas ersättning för

arbete, som utförs ombord på skepp eller

1171

¬

background image

SFS 1989:676

ship or aircraft operated in international traf­

fic by an enterprise of a Contracting State

shall be taxable only in that State. Where a

resident of Sweden derives remuneration in

respect of an employment exercised aboard

an aircraft operated in international traffic

by t he air transport consortium Scandinavi­

an Airlines System (SAS), such remuneration

shall be taxable only in Sweden.

luftfartyg som används i inte rnationell trafik

av ett företag i en avtalsslutande stat. endast i

denna stat. Om person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst av arbete, vilket utförs om­

bord på ett luftfartyg som används i inte rna­

tionell trafik av luftfartskonsortiet Scandi­

navian Airlines System (SAS), beskattas in­

komsten endast i Sverige.

Anicle 16

Direciors' fcci and remuneration of top-level
managerial qfjieial.s

1. Directors' fees and other similar pay­

ments derived by a resident of a Contracting

State in his capacity as a member of the

board of directors of a company which is a

resident of the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a Contract­

ing State in his capacity as an official in a

top-level managerial position of a company

which is a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State.

Artikel 16
Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i
högre J�retagsledande ställning

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat uppbär i egenskap av med­

lem i styrelse i b olag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Lön och liknande ersättning, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i

egenskap av tjänsteman i högre foretagsle-

dande ställning i bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

Artide 17

Income earned by entertainers and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Ar­

ticles 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as theatre, motion picture, radio or television

artiste, or a musician, or as an athlete, from

his personal activities as such exercised in the

other Contracting State, may be taxed in that

other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

3. Notwithstanding the provisions of Artic­

les 7 and 14, where the activities mentioned

Artikel 17

Inkomst som förvärvas av underhållningsar­

tister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avta lsslutande stat förvärvar ge­
nom sin personliga verksamhet i d en andra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall d å inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7,14 och 15, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

3. I fall då d en personliga verksamhet som

utövas av sådan artist eller idrottsman som

1172

¬

background image

/

SFS 1989:676

in paragraph I ar e provided in a Contracting

State by an enterprise of the other Contract­

ing State the profits derived from providing

these activities by such an enterprise may be

taxed in the first-mentioned State unless the

enterprise is substantially supported by pub­

lic f unds of the other Contracting State, in­

cluding any political subdivision or local au­

thority in connection with the provision of

such activities.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply to remuneration

or profits, salaries, wages and similar income

derived from activities performed in a Con­

tracting State by an entertainer or an athlete

if the visit to that Contracting State is subs­

tantially supported by public funds of the

other Contracting State, including any politi­

cal subdivision or local authority thereof.

avses i punkt 1 t illhandahålls i en avtalsslu­

tande stat av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten, får - utan hinder av bestäm­

melserna i artiklarna 7 och 14 - inkomst,

som sådant företag förvärvar genom a tt till­

handahålla sådan verksamhet, beskattas i

den avtalsslutande stat där verksamheten ut­

övas, om inte företaget i sa mband med till­

handahållandet av verksamheten till väsent­

lig del finansieras av allmänna medel från

den andra avtalsslutande staten eller från en

av dess politiska underavdelningar eller loka­

la myndigheter.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte på vinst, lön och

liknande inkomst från verksamhet som ut­

övas i en avtalsslutande stat av artist eller

idrottsman, om hans vistelse i d enna avtals­

slutande stat till väsentlig del bekostas av

allmänna medel från den andra avtalsslutan­

de staten eller från en av dess politiska under­

avdelningar eller lokala myndigheter.

Artide 18

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to

that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in that State and the

individual is a resident of that State who;

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering the
services.

2. a) Any pe nsion paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the

Artikel IS
Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförs i denna stats, dess politiska

underavdelningars eller lokala myndigheters

tjänst, beskattas endast i denna s tat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den a ndra avtalsslutande staten, om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutan­

de för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som ulförts i denna stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myndig­

heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten, om

1173

¬

background image

SFS 1989:676

individual is a re sident of, and a national of,

that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 21

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection

with a business carried on by a Contracting

State or a political subdivision or a local au­
thority thereof.

personen i fråga h ar hemvist och är medbor­

gare i denna andra stat.

3. Bestämmelserna i artik larna 15, 16 och

21 tillämpas på ersättning och pension som

betalas på grund av arbete som utförts i sam­

band med rörelse som bedrivs av en avtals­

slutande stat, dess politiska underavdelning­

ar eller lokala myndigheter.

Artide 19

Students and trainees

An individual who, immediately before

visiting a Contracting State, was a resident of

the other Contracting State and whose visit

to the first-mentioned Contracting State is

solely for the purpose of;

a) studying at a university, college or

school or other recognised educational insti­
tution; or

b) securing training to qualify him to prac­

tice a profession or trade; or

c) studying or carrying out research as a

recipient of a grant, allowance or award from

a governmental, religious, charitable, scienti­

fic, literary or educational organisation; shall

be exempt from tax in the first-mentioned

Contracting State on;

(i) remittance from abroad for the pur­

pose of his maintenance, education, study,

research or training;

(ii) the grant, allowance or award; and

(iii) income from personal services ren­

dered in that State, provided the income does

not exceed 15,000 Swedish Kronor or its

equivalent in Thai currency for any calendar

year or such other amounts as the competent

authorities of the Contracting States may

from time to time agree upon.

Artikel 19
Studerande och praktikanter

Fysisk person som omedelbart före vistelse

i en avtalsslutande stat hade hemvist i den

andra avtalsslutande staten och som vistas i

den förstnämnda avtalsslutande staten ute­

slutande för att

a) studera vid universitet, högskola, skola

eller annan erkänd undervisningsanstalt, el­

ler

b) erhålla praktik för att få behörighet att

utöva yrke eller näring, eller

c) studera eller bedriva forskning i egen­

skap av mottagare av stipendium, anslag eller

belöning från statligt organ eller från organi­

sation med uppgift att främja religiöst, välgö­

rande, vetenskapligt, litterärt eller uppfost­

rande ändamål, är befriad från skatt i den

förstnämnda staten för

1) belopp, som betalas till honom från ut­

landet för hans uppehälle, utbildning, stu­

dier, forskning eller praktik,

2) stipendiet, anslaget eller belöningen,

samt

3) inkomst av arbete som utförs i denna

stat, under förutsättning att inkomsten inte

överstiger 15 000 svenska kronor eller mot­

svarande belopp i thailändsk valuta under

något kalenderår eller andra belopp som de

behöriga myndigheterna från tid till annan

kan komma överens om.

Artide 20
Professors, teachers and researchers

1. An individual who is a resident of a

Contracting State immediately before ma­

king a visit to the other Contracting State,

and who, at the invitation of any university,

college, school or other similar educational

Artikel 20
Professorer, lärare och forskare

1. Fysisk person som har hemvist i en av­

talsslutande stat omedelbart före vistelse i

den andra avtalsslutande staten och som, på

inbjudan av universitet, högskola, skola eller

annan liknande undervisningsanstalt som är

1174

¬

background image

/

institution, which is recognised by the due

authority in that other Contracting State, vi­

sits that other Contracting State for a period

not exceeding two years solely for th e purpo­

se of teaching or research or both at such

educational institution shall be exempt from

tax in that other Contracting State on any

remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall only apply to income

from research if such research is undertaken

by t he individual in the public interest and

not primarily for the benefit of some other

private person or persons.

SFS 1989:676

erkänd av vederbörlig myndighet i denna

andra avtalsslutande stat, vistas i denna a nd­

ra avtalsslutande stat under en tidrymd som

inte överstiger två år uteslutande för att be­

driva undervisning eller forskning eller båda­

dera vid sådan undervisningsanstalt, är befri­

ad från skatt i denna andra avtalsslutande

stat for inkomst på grund av undervisningen

eller forskningen.

2. Denna artikel tillämpas inte beträffande

inkomst av forskning om forskningen sker,
inte i allmänt intresse, utan företrädesvis för

att gagna viss annan persons eller vissa andra

personers privata intressen.

Artide 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from

immovable property as defined in paragraph

2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carri­

es on business in the other Contracting State

through a permanent establishment situated

therein, or performs in th at other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the right or property in

respect of which the income is paid is effec­

tively connected with such permanent estab­

lishment or fixed base. In such case the provi­
sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be. shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of pa­

ragraphs 1 and 2, items of income of a resi­

dent of a Contracting State not dealt with in

the foregoing Articles of this Convention and

arising in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artik lar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett var­

ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag for inkomst av

fast egendom som avses i art ikel 6 punkt 2,

om mottagaren av inkomsten har hemvist i

en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande staten från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denn a andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

rättighet eller egendom i fråga om vilken in­

komsten betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen. I sådan t fall tillämpas bestäm­

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

3. Inkomst vilken in te behandlas i föregå­

ende artiklar i d etta avtal, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och

som härrör från den andra avtalsslutande sta­

ten, får, utan hinder av bestämmelserna i

punkterna 1 och 2, beskattas i denna andra

stat.

Artide 22

Undivided estate

1. Where under the provisions of this

Artikel 22

Oskiftat dödsbo

1. Då enligt bestämmelserna i d etta avtal

1175

¬

background image

SFS 1989:676

Convention a resident of a Contracting State

is exempt or entitled to relief from tax in the

other Contracting State, similar exemption

or relief shall be applied to the undivided

estate of a deceased person in so far as one or

more of the beneficiaries is a resident of the

first-mentioned Contracting State. Such ex­

emption or relief shall however be applied

only to the part of income to which such

beneficiary is entitled.

2. Where the undivided estate of a dece­

ased person has been subject to tax on inco­

me in a Co ntracting State in accordance with

the provisions of paragraph 1 of this Article,

a beneficiary who is a resident of the other

Contracting State shall be granted relief from

tax in th at other State in accordance with the

provisions of Article 23.

person med hemvist i en avtalsslutande stat

är befriad från eller berättigad till nedsätt­

ning av skatt i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall oskiftat dödsbo erhålla motsvaran­

de befrielse eller nedsättning i den mån en

eller flera av dödsbodelägarna har hemvist i

den förstnämnda avtalsslutande staten. Be­

frielse eller nedsättning medges dock endast

for den del av inkomsten som rätteligen till­

kommer sådan dödsbodelägare.

2. Då skatt på inkomst påfors ett oskiftat

dödsbo i en avtalsslutande stat i enlighet med

bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel,

skall dödsbodelägare som har hemvist i den

andra avtalsslutande staten medges nedsätt­

ning av skatt i denna andra stat enligt be­

stämmelserna i arti kel 23.

Artide 23

Elimination of double taxation

1. The laws in force in e ither of the Con­

tracting States shall continue to govern the

taxation of income in the respective Con­

tracting State except where express provi­

sions to the contrary are made in this

Convention.

2. In the case of Thailand, where a resident

of Thailand derives income which, under the

laws of Sweden and in accordance with the

provisions of this Convention, may be taxed

in Sweden, Thailand shall allow as a deduc­

tion from Thai tax on such income, an amo­

unt equal to the tax paid in Sweden. Such

deduction shall not, however, exceed that

part of the Thai tax, as computed before the

deduction is given, which is appropriate to

the income derived from Sweden.

3. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives in­

come which under the laws of Tha iland and

in accordance with the provisions of this

Convention may be taxed in T hailand, Swe­

den shall allow � subject to the provisions of

the law of Sweden co ncerning credit for for­

eign tax (as it may be amended from time to

time without changing the general principle

hereoO � as a deduction from the tax on

Artikel 23
Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Gällande lagstiftning i vardera avtalsslu­

tande staten skall alltjämt tillämpas vid be­

skattning av inkomst i respektive avtalsslu­

tande stat, utom då annat uttryckligen fö­

reskrivs i detta avtal.

2. Beträffande Thailand skall, i fall då per­

son med hemvist i Thailand förvärvar in­

komst som enligt svensk lagstiftning och i

enlighet med bestämmelserna i detta avtal får

beskattas i Sverige, Thai land från thailändsk

skatt på inkomsten avräkna ett belopp mot­

svarande den skatt som erlagts i Sverige. Av-

räkningsbeloppet skall emellertid inte över­

stiga den del av den thailändska skatten, be­

räknad utan sådan avräkning, som belöper på

inkomsten som förvärvats från Sverige.

3. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt­

ning undvikas enligt följande:

a) 1 fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt thailändsk lag­

stiftning och i enlighet med bestämm elserna i

detta avtal får beskattas i Thailand, skall Sve­

rige - med beaktande av bestämmelserna i

svensk lagstiftning om avräkning av utländsk

skatt (såsom den kan k omma att ändras från

tid till annan utan att den allmänna princip

som anges här ändras) - från skatten på

1176

¬

background image

v

/

such income, an amount equal to the Thai

tax paid in respect of such income.

For the application of this subparagraph,

the following rules shall apply;

(i) The Thai tax paid on dividends which

are not exempted from Swedish tax under the

provisions of paragraph 4 of Article 10 and

received by a comp any, other than a partner­

ship, which is a resident of Sweden shall, in

any case, be deemed to have been paid at the

rate of 25 per cent of the gross amount of the

dividends;

(ii) The Thai tax paid on royalties, in

accordance with the provisions of paragraph
2 of Article 12, shall, in any case, be deemed

to have been paid at the rate of 20 per cent of

the gross amount of the royalties;

(iii) The term "Thai tax paid", as used in

this subparagraph, shall be deemed to inclu­
de the amount of Thai tax which would hav e

been paid if exemption from or reduction of

Thai tax had not been granted in accordance

with the special incentive laws, effective on

the date of signature of this Convention, or

which, subject to the agreement by the com­
petent authorities of the Contracting States,

may be introduced hereafter in modification

of, or in addition to the existing laws.

b) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a) of this paragraph where a resi­

dent of Sweden derives income or gains

which, in accordance with the provisions of

Articles 7 or 14 or paragraph 2 of Article 13

may be taxed in Thailand, Sweden shall ex­

empt such income or gains from tax provided

that the principal part of the income or gains

arises from independent personal services or
business activities, other than the manage­

ment of securities and other similar property.

(c) Where a resident of Sweden derives in­

come which, in accordance with the provi­

sions of Article 18, shall be taxable only in

Thailand, or income or gains which, in accor­

dance with the provisions of subparagraph

(b) of this paragraph, shall be exempted from

Swedish tax, Sweden may, when determining

the graduated rate of Swedish tax, take into

SFS 1989:676

inkomsten avräkna ett belopp motsvarande

den skatt som erlagts i Th ailand for inkoms­

ten.

Vid tillämpningen av a) skall följande be­

stämmelser gälla;

1) Thailändsk skatt som erlagts på utdel­

ning, som inte är undantagen från svensk

skatt enligt bestämmelserna i artikel 10

punkt 4 och som förvärvas av bolag (med

undantag för handelsbolag) med hemvist i

Sverige, skall alltid anses ha erlagts med 25

procent av utdelningens bruttobelopp.

2) Thailändsk skatt, som utgått på royalty

enligt bestämmelserna i artikel 12 punkt 2,

skall alltid anses ha erlagts med 20 procent av

royaltyns bruttobelopp.

3) Uttrycket "den skatt som erlagts i Thai­

land" i denna punkt skall anses innefatta det

thailändska skattebelopp som skulle ha er­

lagts om inte befrielse från eller nedsättning

av thailändsk skatt hade medgivits enligt d e

särskilda lagar, avsedda att främja ekono­

misk utveckling, som är tillämpliga vid

undertecknandet av avtalet, eller, efter över­

enskommelse mellan de behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna, enligt såda­

na lagar som införs efter undertecknandet i

stället för eller vid sidan av de f�r närvarande

gällande lagarna.

b) Om person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst eller vinst som enligt be­

stämmelserna i artikel 7, artikel 13 punkt 2

eller artikel 14 får beskattas i Tha iland, skall

Sverige, utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt, undanta denna inkomst eller

vinst från skatt, under förutsättning att den

huvudsakliga delen av inkomsten eller vins­

ten härrör från annan självständig yrkesutöv­

ning eller affärsverksamhet än förvaltning av

värdepapper och annan liknande egendom.

c) Om person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt bestämmelser­

na i artikel 18 beskattas endast i Thailand,

eller förvärvar inkomst eller vinst som enligt

bestämmelserna i b) i de nna punkt skall un-

dantas från svensk skatt, får Sverige � v id

bestämmandet av skattesatsen för svensk

progressiv skatt � beakta den inkomst som

1177

¬

background image

SFS 1989:676

account the income which shall be taxable

only in Thailand or the income or gains

which shall be exempted from Swedish tax,
respectively.

skall beskattas endast i T hailand respektive

den inkomst eller vinst som skall undantas
från svensk skatt.

Artide 24

Non-discrimi nation

I. Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting Sta­

te to any taxation or any requirement con­

nected therewith which is other or more bur­

densome than the taxation and connected

requirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected.

2. The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same ac­

tivities. This provision shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions

for taxation purposes on account of civil sta­

tus or family responsibilities which it grants

to its own residents.

3. Except where the provisions of para­

graph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article

11, or paragraph 6 of Article 12, apply, inte­

rest, royalties and other disbursements paid

by an enterprise of a Contracting State to a

resident of the other Contracting State shall,

for the purpose of determining the taxable

profits of such enterprise, be deductible un­

der the same conditions as if they had been

paid to a resident of the first-mentioned Sta­

te.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting Sta­

te, shall not be subjected in the first-mentio­

ned State to any taxation or any requirement

connected therewith which is other or more

burdensome than the taxation and connected

requirements to which other similar enterpri-

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och där­

med sammanhängande krav som medborga­

re i denna andra stat under samma förhållan­

den är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö­

retag i en avtalsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattning­

en av företag i de nna andra stat, som bedri­

ver verksamhet av samma slag. Denna be­

stämmelse anses inte medföra skyldighet för

en avtalsslutande stat att medge person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten så­

dant personligt avdrag vid beskattningen, så­

dan skattebefrielse eller skattenedsättning på

grund av civilstånd eller försöijningsplikt

mot familj som medges person med hemvist i

den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 pun kt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel

12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och

annan betalning från företag i en avtalsslu­

tande stat till person med hemvist i den and­

ra avtalsslutande staten avdragsgilla vid be­

stämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och där­

med sammanhängande krav som annat lik-

1178

¬

background image

/

ses of the first-mentioned State are or may be
subjected.

SFS 1989:676

nande foretag i den förstnämnda staten ar

eller kan bli underkastat.

Artide 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this

Convention, he may, irrespective of the re­

medies provided by the domestic law of those

States, present his case to the competent au­

thority of the Contracting State of which he is
a resident or, if his case comes under para­

graph 1 of Article 24, to that of the Contract­

ing State of which he is a national. The case

must be presented within three years from

the first notification of the action resulting in

taxation not in accordance with the provi­

sions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavo­

ur, if t he objection appears to it to be justifi­

ed and if it is not itself aole to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent autho­

rity of the other Contracting State, with a
view to the avoidance of taxation which is

not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult
together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in the

Convention.

4. The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding pa­

ragraphs. The competent authorities shall,

through consultations, develop appropriate

bilateral procedures, conditions, methods

and techniques for the implementation of the

mutual agreement procedure provided for in
this Article.

Artikel 25
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en avtals­

slutande stat eller båda avtalsslutande stater­

na vidtagit åtgärder som for honom medför

eller kommer att medföra beskattning som

strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan

han, utan att detta påverkar hans rätt att

använda sig av de rättsmedel som finns i

dessa staters interna rättsordning, framlägga

saken för den behöriga myndigheten i den

avtalsslutande stat där han har hemvist eller,

om fråga är om tillämpning av artikel 24

punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är

medborgare. Saken skall framläggas inom tre

år från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som givit upphov till

beskattning som strider mot bestämmelserna

i avtalet .

2. Om denna behöriga myndighet finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som s tri­
der mot avtalet.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter el­

ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte omfattas av

avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt forbindel-

se med varandra i syfte att träffa �verens­

kommelse i de fall s om angivits i föregående

punkter. De behöriga myndigheterna skall

genom överläggningar utveckla lämpliga bila­

terala förfaringssätt, villkor, metoder och

tekniska lösningar f�r att genomför a det för­

farande vid ömsesidig överenskommelse som

föreskrivs i denna artikel.

1179

¬

background image

SFS 1989:676

Artide 26
Exchange of information

1. The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the provi­

sions of this Convention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Convention insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Convention. Any in formation received by a

Contracting State shall be treated as secret in

the same manner as information obtained

under the domestic laws of that State and

shall be disclosed only to persons or authori­

ties (including courts and administrative bo­

dies) involved in the assessment or collection

of, the enforcement or prosecution in respect

of, or the determination of appeals in relation

to, the taxes covered by the Convention.

Such persons or authorities shall use the in­

formation only for such purposes. They may

disclose the information in public court pro­

ceedings or in judicial decisions. The compe­

tent authorities shall through consultation

develop appropriate conditions, methods,

and techniques concerning the matters in res­

pect of which such exchanges of information

shall be made, including, where appropriate,

exchanges of information regarding tax av­

oidance.

2. In no case shall the provisions of para­

graph 1 be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

b) to supply information which is not obta­

inable under the laws or in the normal course

of the administration of that or of the other

Contracting State;

c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the diclosure of which

would be contrary to public policy (ordre

public).

Artikel 26
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals­

slutande statemas interna lagstiftning i fråga

om skatter som omfattas av avtalet, i den

mån beskattningen enligt denna lagstiftning

inte strider mot avtalet. Upplysningar som en

avtalsslutande stat mottagit skall behandlas

såsom hemliga på samma sätt som upplys­

ningar, som erhållits enligt den interna lag­

stiftningen i denna stat, och får yppas endast

för personer eller myndigheter (däri inbegrip­

na domstolar och förvaltningsorgan) som

fastställer, uppbär eller indriver de skatter
som omfattas av avtalet eller handlägger åtal

eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa

personer eller myndigheter skall använda

upplysningarna endast för sådana ändamål.

De får yppa upplysningarna vid offentlig rät­

tegång eller i dom stolsavgöranden. De behö­

riga myndigheterna skall genom överlägg­

ningar utveckla lämpliga villkor, metoder

och tekniska lösningar beträffande de fall där

sådant informationsutbyte skall ske, däri in­

begripet, när så är lämpligt, utbyte av upplys­

ningar om skatteundandragande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat

eller i den an dra avtalsslutande staten,

c) läm na upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

1180

¬

background image

/

SFS 1989:676

Artide 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of speci­

al agreements.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare

och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer dip­

lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­

män.

Artide 28

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­

changed at Stockholm as soon as possible.

2. Upon the exchange of instruments of

ratification this Convention shall enter into

force in both Contracting States and its

provisions shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at the sour­

ce, on amounts paid or remitted to non-resi­

dents on or after the first day of January next

following the exchange of instruments of rati­

fication;

b) in respect of other taxes on income, for

taxable years or accounting periods begin­
ning on or after the first day of January next

following the exchange of instruments of rati­

fication.

3. The Agreement between Thailand and

Sweden for the avoidance of double taxation

with respect to taxes on income and capital

signed at Bangkok on October 20, 1961, sball

terminate and cease to have effect:

a) in respect of taxes to which this Conven­

tion applies as from the time when the provi­

sions of this Convention begin to have effect;

b) in respect of taxes on capital

(i) in Thailand, for taxes the payment of

which is required in or after the second ca­

lendar year next following the exchange of

instruments of ratification of this Conven­

tion;

(ii) in Sweden, for taxes which are assess­

ed in or after the second calendar year next

Artikel 28
Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika­

tionshandlingarna skall utväxlas i Stockholm

snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft i båda avtalsslutan­

de staterna med utväxlingen av ratifikations-

handlingarna och dess bestämmelser tilläm­

pas

a) beträffande skatt som innehålls vid

källan, på belopp som betalas eller överfors

till person med hemvist utomlands den 1 ja­

nuari det år som följer närmast efter utväx­

lingen av ratifikationshandlingama eller se­

nare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst,

för beskattningsår eller räkenskapsperiod

som böljar den 1 jan uari året närmast efter

utväxlingen av ratifikationshandlingama el­

ler senare.

3. Avtalet mellan Sverige och Thaila nd för

undvikande av dubbelbeskattning beträffan­

de skatter å inkomst och förmögenhet, som

undertecknades i Bangkok den 20 oktober

1961, skall upphöra att gälla och skall inte

längre tillämpas.

a) beträffande de skatter på vilka föreva­

rande avtal tillämpas, från och med den tid­

punkt då bestämmelserna i förevarande avtal
blir tillämpliga,

b) beträffande skatt på förmögenhet

1) i Thailand beträffande skatt som skall

erläggas under andra kalenderåret närmast

efter det då utväxlingen av ratifikationshand­

lingama avseende detta avtal äger mm eller
senare,

2) i Sverige beträffande skatt som taxeras

andra kalenderåret närmast efter det då ut-

1181

¬

background image

SFS 1989:676

\

following the exchange of instruments of rati­

fication of this Convention.

växlingen av ratifikationshandlingama avse­

ende detta avtal äger rum eller senare.

Artide 29

Termination

This Convention shall remain in force in­

definitely, but either of the Contracting Sta­

tes may, on or before 30th June in any ca­

lendar year beginning after the expiration of

a period of five years from the date of its

entry into force, give to the other Contracting

State, through diplomatic channels, written

notice of termination.

In such event the Convention shall cease to

have effect:

a) in respect of taxes withheld at the sour­

ce, on amounts paid or remitted to non-resi­

dents on or after the first day of January next

following the submission of such notice;

b) in respect of o ther taxes on income, for

taxable years or accounting periods begin­

ning on or after the first day of January next

following the submission of such notice.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,

being duly authorized thereto, have signed

this Convention.

Done at Bangkok, this nineteenth day of

October, 1988, in duplicate in the English

language.

Artikel 29
Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande

staterna kan � senast den 30 juni under ett

kalenderår som böljar efter utgången av en

tidrymd av fem år från den dag då avtalet

trädde i kraft � på diplomatisk väg skriftli­

gen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslu­

tande staten.

I händelse av sådan uppsägning upphör av­

talet att gälla

a) beträffande skatt som innehålls vid

källan, på belopp som betalas eller �verfors

till person med hemvist utomlands den I ja­

nuari som följer närmast efter uppsägningen

eller senare,

b) beträffande andra skatter på inkomst, i

fråga om beskattningsår eller räkenskapspe­

riod som böljar den 1 janu ari närmast efter

uppsägningen eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal.

Som skedde i Bangkok den 19 oktober

1988, i två exempla r på engelska språket .

For the Government
of Sweden

För Sveriges regering

Sten Andersson

Minister of Foreign

Affairs

Sten Andersson

Utrikesminister

For the Government

of Thailand

För Thailands regering

Siddhi Savetsila

Minister of Foreign

Affairs

Siddhi Savetsila

Utrikesminister

1182

¬

background image

. ^''

SFS 1989:676

PROTOCOL

At the time of signing the Convention be­

tween the Government of Thailand and the

Government of Sweden for the Avoidance of

Double Taxation and the Prevention of Fis­

cal Evasion with respect to Taxes on Inco­
me, the undersigned have agreed that the fol­

lowing provisions shall form an integral part

of the Convention:

1. Nothing in this Convention shall be

construed as preventing Thailand from im­

posing income tax, according to the laws of

Thailand, on the profits remitted from or

disposed out of Thailand by a permanent

establishment situated therein.

2. With reference to the provisions of pa­

ragraphs 5 and 6 of Article 5, the term "al­

most wholly", as used in relation to the ac­

tivities of a person, who habitually secures

orders in a Contracting State for or on behalf

of an enterprise of the other Contracting Sta­

te or for or on behalf of the enterprise and

other enterprises which are controlled by it or

have a controlling interest in it, shall be in­

terpreted according to the following rules:

(1) Where a person has been habitually

securing orders in the way menti oned above

for one year he shall be considered to have

secured orders almost wholly on behalf of the

enterprise or enterprises in question during

this year if

a) 75 per cent or more of the commissions

received by him or accrued to him during this

year are attributable to orders secured for or

on behalf of such enterprise or enterprises, or

b) 75 per cent or more of the gross amount

of the total contract sums of all orders secu­

red by him during this year are attributable to

orders secured for or on behalf of such en­
terprise or enterprises.

(2) Where a person has been habitually

securing orders in the way mentioned above

for two years he shall be considered to have

secured orders almost wholly on behalf of the

enterprise or enterprises in question during

the second year if

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan

Sveriges regering och Thailands regering för

att undvika dubbelbeskattning och förhindra

skatteflykt beträffande inkomstskatter har

undertecknade kommit överens om att föl­

jande bestämmelser skall utgöra en integre­

rad del av av talet.

I. Detta avtal skall inte anses hindra Thai­

land att, enligt thailändsk lagstiftning, be­

skatta inkomst som förs ut från eller används

utanför Thailand av ett där beläget fast

driftställe.

IL Uttrycket "nästan uteslutande", som

används i artikel 5 punkterna 5 och 6 beträf­

fande den verksamhet som en person bedri­

ver som regelbundet tar upp order i en avtals­

slutande stat for ett foretag i den andra av­

talsslutande staten eller för detta företags räk­

ning eller för foretaget och andra företag över

vilka förstnämnda foretag har ett bestäm­

mande inflytande eller vilka själva har ett

bestämmande inflytande över det förstnämn­

da företaget, eller f�r dessa andra företags

räkning, skall tolkas enligt följande regler;

1. I fall då en person regelbundet har tagit

upp order på ov annämnda sätt under ett år

skall han anses ha tagit upp order nästan

uteslutande f�r företaget eller företagen i frå­

ga under detta år om

a) 75 procent eller mer av de provisioner

som han har uppburit eller intjänat under

detta år är hänförliga till order som tagits upp

för detta eller dessa företag eller för deras

räkning, eller

b) 75 procent eller mer av bruttobeloppet

av de sammanlagda kontraktssummoma f�r

samtliga order som han tagit upp under detta

år är hänförliga till order upptagna för företa­

get eller företagen i fråga eller for deras räk­

ning.

2. I fall då en person regelbundet har tagit

upp order på ovannämnda sätt under två år,

skall han anses ha tagit upp order nästan

uteslutande för företaget eller företagen i frå­

ga eller för deras räkning under det andra året
om

1183

¬

background image

SFS 1989:676

\

a) the yearly a verage for the two years of

the commissions received by him or accrued

to him for securing orders for or on behalf of

such enterprise or enterprises amounts to 75

per cent or more of the yearly average for

these two years of the total commissions rece­

ived by him or accrued to him, or

b) the yearly average for these two years of

the gross amounts of the aggregate contract

sums of orders secured by him for or on

behalf of such enterprise or enterprises amo­

unts to 75 per cent or more of the yearly

average for these two years of the gross amo­

unts of the total contract sums of all orders

secured by him, or

c) 75 per cent or more of the commissions

received by him or accrued to him during the

second year are attributable to orders secured

for or on behalf of such enterprise or enter­

prises, or

d) 75 per cent or more of the gross amount

of the total contract sums of all orders secu­

red by him during the second year are attri­

butable to orders secured for or on behalf of

such enterprise or enterprises.

(3) Where a person has been habitually

securing orders in the way mentioned above

for three or more years he shall be considered

to have secured orders almost wholly on be­

half of the enterprise or enterprises in ques­

tion during the last year if

a) the yearly average for the last three years

of the commissions received by him or accru­

ed to him for securing orders for or on behalf

of such enterprise or enterprises amounts to

75 per cent or more of the yearly average for

these three years of the total commissions

received by him or accrued to him, or

b) the yearly average for the last three years

of the gross amounts of the aggregate contract

sums of orders secured by him for or on

behalf of such enterprise or enterprises amo­

unts to 75 per cent or more of the yearly

average for the last three years of the gross

amounts of the total contract sums of all or­

ders secured by him, or

1184

a) det årliga genomsnittet för de två åren

av de provisioner som han har uppburit eller

intjänat för upptagande av order för detta

eller dessa företag eller för deras räkning upp­

går till 75 procent eller mer av det årliga

genomsnittet för dessa två år av samtliga

provisioner som han uppburit eller intjänat,

eller

b) det årliga genomsnittet för dessa två år

av bruttobeloppet av de sammanlagda kon-

traktssummoma för order som han tagit upp

för detta eller dessa företag eller för deras

räkning uppgår till 75 procent eller mer av

det årliga genomsnittet för dessa två år av

bruttobeloppet av de sammanlagda kon­
traktssummorna av samtliga order som han

tagit upp, eller

c) 75 procent eller mer av de provisioner

som han har uppburit eller intjänat under det

andra året är hänförliga till order som tagits

upp för detta eller dessa företag eller för deras

räkning, eller

d) 75 pro cent eller mer av bruttobeloppet

av de sammanlagda kontraktssummorna för

samtliga order som han tagit upp under det

andra året är hänförliga till order som tagits

upp för detta eller dessa företag eller för deras

räkning.

3. I fall då en person regelbundet har tagit

upp order på ovannämnda sätt under tre eller

flera år skall han anses ha tagit upp order

nästan uteslutande för företaget eller företa­

gen i fråga under de t sista året om

a) det årliga genomsnittet för de sista tre

åren av de provisioner som han har uppburit

eller intjänat för upptagande av order för det­

ta eller dessa företag eller för deras räkning

uppgår till 75 procent eller mer av det årliga

genomsnittet för dessa tre år av samtliga

provisioner som han har uppburit eller intjä­

nat, eller

b) det årliga g enomsnittet för de sista tre

åren av bruttobeloppet av de sammanlagda

kontraktssummorna av order som han tagit

upp för detta eller dessa företag eller för deras

räkning uppgår till 75 procent eller mer av

det årliga geno msnittet för dessa sista tre år

av bruttobeloppet av de sammanlagda kon­

traktssummorna av samtliga order som han

tagit upp, eller

¬

background image

'r ^

SFS 1989:676

c) 75 per cent or more of the commissions

received by him o r accrued to him during the

last year or the year preceding the last year

are attributable to orders secured for or on

behalf of such enterprise or enterprises, or

d) 75 per cent or more of the gross amount

of the total contract sums of all orders secu­

red by h im during the last year or during the

year preceding the last year are attributable

to orders secured for or on behalf of such

enterprise or enterprises.

(4) The term "commissions" as used in this

paragraph means compensations of any kind

for the services of securing orders.

(5) For the purpose of calculating the av­

erage under (2) and (3), these rules shall also

apply to the commissions and the contract

sums of orders secured during the two taxa­

ble years or accounting periods immediately

preceding the taxable year or accounting pe­

riod for which the relevant provisions of this

Convention begin to have effect.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,

being duly authorized thereto, have signed

this Convention.

Done at Bangkok, this nineteenth day of

October, 1988, in duplicate in the English

language.

c) 75 procent eller mer av de provisioner

som han har uppburit eller intjänat under det

sista eller näst sista året är hänförliga till or­

der som tagits upp för detta eller dessa före­

tag eller for deras räkning, eller

d) 75 procent eller mer av bruttobeloppet

av de sammanlagda kontraktssummoma for

samtliga order som han tagit upp under det

sista eller näst sista året är hänförliga till or­

der som tagits upp för detta eller dessa före­

tag eller för deras räkning.

4. Uttrycket "provisioner" i den na punkt

åsyftar alla slags ersättn ingar för arbete med

att ta upp order.

5. Vid beräkningen jv genomsnittet enligt

punkterna 2 och 3 skall dessa regler tillämpas

även i fråga om provisioner och kontrakts­

summor på order som tagits upp under de två

beskattningsår eller räkenskapsperioder som

närmast föregår det beskattningsår eller den

räkenskapsperiod under vilken de aktuella

bestämmelserna i detta avtal börjar tilläm­

pas.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta protokoll.

Som skedde i Bangkok den 19 oktober

1988, i två exempl ar på engelska språket .

For the Government

of Sweden

Sten Andersson

Minister of Foreign

Affairs

För Sveriges regering

Sten Andersson

Utrikesminister

For the Government
of Thailand

Siddhi Savetsila

Minister of Foreign

Affairs

För Thailands regering

Siddhi Savetsila

Utrikesminister

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ODD ENGSTR�M
(Finansdepartementet)

1185

38-SFS 1989

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.