SFS 1991:1886

911886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1886

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Utkom från trycket

Singapore;

den 30 december 1991

Utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige

och Singapore undertecknade den 17 juni 1968, i den lydelse detta erhållit

genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 28

september 1983, skall tillsammans med den överenskommelse om tillämp­

ningen av avtalet som ingåtts geno m brev den 7 respektiv e den 28 juni

1991 gälla som lag här i landet.

Avtalet i de ss genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga 1

till denna lag och överenskommelsen som bilaga 2.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskränkn ing av den skattskyldighet i Sverige som annars skull e

föreligga.

3 § Om en per son som är bosatt i Sverig e förvärvar inkomst som en ligt

bestämmelserna i artike l X § 4 eller § 5 beskattas endast i Singa pore eller

förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i ar tikel XIII § 2 är undan­

tagen från svensk skatt eller förvärvar inkomst som enligt artikel XIX § 6

delvis skall vara undantagen från svensk skatt, skall inkomsten, respektive

beträffande inkomst som avses i artikel XIX § 6 den del av inkomsten som

skall vara undantagen från svensk skatt, inte tas med vid taxeringen i

Sverige.

1. Denna lag träder i kr aft den 1 ja nuari 1992.

2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1969:190) om tillämpning av

avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av

dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på

inkomst och för mögenhet och förordningen (1975:853) om kupongskatt

för person med hemvist i Singapore, m. m.

På regermgens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:45, SkUl 1, rskr. 102.

3425

108-SFS 1991

¬

background image

fy

SFS 1991:1886

3426

Convention between the

Government of the King­

dom of Sweden and the

Government of the Repub­

lic of Singapore for the

Avoidance of Double Tax­

ation and the Prevention of

Fiscal Evasion with re­

spect to Taxes on Income

and Capital

The Government of the King­

dom of Sweden and the Govern­

ment of the Republic of Singapore;

Desiring to conclude a Conven­

tion for the Avoidance of Double

Taxation and the Prevention of Fis­

cal Evasion with respect to Taxes

on Income and Capital;

Have agreed as follows:

Article I

1. The taxes which are the subject

of this Convention are -

(a) in Sweden:

(i) the State income tax, in­

cluding sailors' tax and coupon

tax;

(ii) the tax on the undistribu­

ted profits of companies and the

tax on distribution in connection

with reduction of share-capital or

the winding-up of a company;

(iii) the tax on public enter­

tainers;

(iv) the communal income

tax; and

(v) the State capital tax (he­

reinafter referred to as "Swedish

tax"); and

(b) in th e Republic of Singapore:

the income tax (hereinafter referred

to as "Singapore tax").

2. This Convention shall also

apply to any other taxes of a sub­

stantially similar character impo­

sed in th e Republic of Singapore or

in Sweden subsequently to the date

of signature of this Convention.

Bilaga I

(Översättning)

Avtal mellan Konungariket

Sveriges regering och Re­

publiken Singapores rege­

ring för undvikande av dub­

belbeskattning och för­

hindrande av skatteflykt

beträffande skatter på in­

komst och förmögenhet

Konungariket Sveriges regering

och Republiken Singapores rege­

ring har, föranledda av önskan att

ingå ett avtal for undvikande av

dubbelbeskattning och förhindran­

de av skatteflykt beträffande skat­

ter på inkomst och förmögenhet,

Överenskommit om följande be­

stämmelser:

Artikel I

1 §. De skatter som avses i detta

avtal är;

a) Beträffande Sverige:

1) Den statliga inkomstskat­

ten, sjömansskatten och ku­

pongskatten däri inbegripna,

2) ersättningsskatten och ut-

skiftningsskatten,

3) bevillningsavgiften för

vissa offentliga foreställningar,

4) den kommunala inkomst­

skatten, samt

5) den statliga förmögen­

hetsskatten; skatt av sådant slag

benämnes i det följande "svensk

skatt".

b) Beträffande Republiken Singa­

pore: Inkomstskatten; i det följan­

de

benämnd

"singaporeansk

skatt".

2 §. Detta avtal tillämpas även på

alla andra skatter av i huvudsak lik­

artat slag, som framdeles uttages i

Republiken Singapore eller i Sveri­

ge efter undertecknandet av detta

avtal.

¬

background image

A;

Article II

1. In this Convention unless the

context otherwise requires -

(a) the term "Sweden" means the

Kingdom of Sweden;

(b) the term "Singapore" means

the Republic of Singapore;

(c) the terms "one of the Contrac­

ting States" and "the other Con­

tracting State" mean Sweden or

Singapore, as the context requires;

(d)the term "tax" means Swedish

tax or Singapore tax, as the context

requires;

(e) the term "company" means

any body corporate or any entity

which is treated as a body corporate

for tax purposes;

(f) the term "person" includes

any body of persons, corporate or

not corporate;

(g) (i) the term "resident of S we­

den" means any person who is resi­

dent in Sw eden for the purposes of

Swedish tax; and the term "resident

of Singpore" means any person

who is resident in Singapore for the

purposes of Singapore tax;

(ii) where by reason of the

provisions of sub-paragraph (i)

above an individual is a reside nt

of both Contracting States , then

his residence shall be determined

in accordance with the foll owing

rules —

(aa) he shall be deemed to be

a resident of the Contracting Sta­

te in which he has a permanent

home available to him. If he has

a permanent home available to

him in both Contracting States,

he shall be deemed to be a resi­

dent of the Contracting State

with which his pe rsonal and eco­

nomic relations are closest;

(bb) if the Contracti ng State

with which his pe rsonal and eco -

Artikel II

• 1 §. Där icke sammanhanget för­

anleder annat, har i detta avtal föl­

jande uttryck nedan angive n bety­

delse:

a) Uttrycket "Sverige" åsyftar

Konungariket Sverige.

b) Uttrycket "Singapore" åsyftar

Republiken Singapore.

c) Uttrycken "en av de avtalsslu­

tande staterna" och "den andra av­

talsslutande staten" åsyftar Sverige

eller Singapore, alltefter som sam­

manhanget kräver.

d) Uttrycket "skatt" åsyftar

svensk skatt eller singaporeansk

skatt, alltefter som sammanhanget

kräver.

e) Uttrycket "bolag" åsyftar vaije

slag av juridisk person eller vaije

subjekt, som i beskattningshänse­

ende behandlas såsom juridisk per­

son.

O Utt rycket "person" inbegriper

varje sammanslutning av personer,

vare sig denna utgör en juridisk

person eller ej.

g) 1) Uttrycket "person med

hemvist i Sverige" åsyftar varje

person, som enligt svenska beskatt­

ningsregler anses bosatt i Sverige

och uttrycket "person med hemvist

i Singapore" åsyftar varje person,

som enligt singaporeanska beskatt­

ningsregler anses bosatt i Singapo­

re.

2) Då på grund av bestäm­

melserna i punkt 1) ovan en

fysisk person äger hemvist i båd a

avtalsslutande staterna, faststäl­

les hans hemvist enligt följande

regler:

A) Han anses äga hemvist i

den avtalsslutande stat, där han

har ett hem som stadigvarande

står till hans förfogande. Om han

har ett sådant hem i båda avtals­

slutande staterna, anses han äga

hemvist i den avtalsslutande stat,

med vilken hans personliga och

ekonomiska förbindelser är star­

kast.

B) Om det icke k an avgöras,

med vilken avtalsslutande stat

SFS 1991:1886

3427

¬

background image

SFS 1991:1886

3428

nomic relations are closest, can­

not be determined, or if he has

not a permanent home available

to him in either Contracting Sta­

te, he shall be deemed to be a

resident of the Contracting State

in which he has an habitual abo­

de;

(cc) if he has an habitual

abode in both Contracting States

or in neither of them, the compe­

tent authorities of the Contrac­

ting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement;

(iii) where by reason of the

provisions of sub-paragraph (i)

above a person other than an in­

dividual is a resident of both

Contracting States, then it shall

be deemed to be a resident of the

Contracting State in which it is

managed and controlled;

(h) the terms "resident of one of

the Contracting States" and "resi­

dent of the other Contracting Sta­

te" mean a resident of Sweden or a

resident of Singapore, as the

context requires;

(i) the terms "Swedish enterpri­

se" and "Singapore enterprise"

mean, respectively, an industrial,

mining, commercial, timber, plan­

tation or agricultural enterprise or

undertaking carried on by a resi­

dent of Sweden and an industrial,

mining, commercial, timber, plan­

tation or agricultural enterprise or

undertaking carried on by a resi­

dent of Singapore;

0) the terms "enterprise of one of

the Contracting States" and "en­

terprise of the other Contracting

State" mean a Swedish enterprise

or a Singapore enterprise, as the

context requires;

(k) the terms "profits of a Swe­

dish enterprise" and "profits of a

Singapore enterprise" do not inclu­

de rents or royalties in respect of

motion picture films or of tapes for

television or broadcasting or of mi-

hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast, eller om

han icke i någondera avtalsslu­

tande staten har ett hem, som

stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han äga hemvist i

den stat, där han stadigvarande

vistas.

C) Om han stadigvarande

vistas i båda avtalsslutande sta­

terna eller om han icke vistas sta­

digvarande i någon av dem, av­
gör de behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna frågan

genom överenskommelse.

3) Då på grund av bestäm­

melserna i pun kt I) ovan en per­

son, som ej är fysisk person, äger

hemvist i båda avtalsslutande

staterna, anses denna äga

hemvist i den avtalsslutande stat,

där ledningen och övervakningen

av personen i fråga äger rum.

h) Uttrycken "person med

hemvist i en av de avtalsslutande

staterna" och "person med hemvist

i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar en person med hemvist i

Sverige eller en person med

hemvist i Singapore, alltefter som

sammanhanget kräver.

i) Uttrycken "svenskt företag"

och

"singaporeanskt

företag"

åsyftar ett industriföretag, ett gruv-

eller skogsföretag, ett handelsföre­

tag, en plantage eller ett jordbruk,

som bedrives av en person med

hemvist i Sverige, respektive ett in­

dustriföretag, ett gruv- eller skogs­

företag, ett handelsföretag, en plan­

tage eller ett jordbruk, som be­

drives av en person med hemvist i

Singapore.

j) Uttrycken "företag i en av de

avtalsslutande staterna" och "före­

tag i den andra avtalsslutande sta­

ten" åsyftar ett svenskt företag eller

ett singaporeanskt företag, alltefter

som sammanhanget kräver.

k) Uttrycken "inkomst av rörel­

se, som förvärvas av ett svenskt fö­

retag" och "inkomst av rörelse som

förvärvas av ett singaporeanskt fö­

retag" innefattar icke hyresavgift

eller royalty for kinematografisk

¬

background image

nes, oil wells, quarries or other pla­

ces of extra ction of natural resour­

ces, or income in the form of divi­

dends, interest, rents, royaltie s, or

capital gains, or fees or other remu­

neration derived from the mana ge­

ment, control or supervision of the

trade, busine ss or other activity of

another enterprise or concern, or

remuneration for labour or perso­

nal services, or profits derived from

the operation of ships or aircraft;

(I) (i) subject to the provisions of

this sub-paragraph, the term "per ­

manent establishment" means a

fixed place of business in which the

business of the enterprise is wholly

or partly carried on;

(ii) a permanent establishment

shall include especially -

(aa) a place of management;

(bb) a branch;

(cc) an office;

(dd) a factory;

(ee) a workshop;

(ff) a farm or plantation;

(gg) a mine, oil well, quarry or

place of extraction of other natural

resources or of cutting of timber;

(hh) a building site or construc­

tion or ass embly proje ct which ex­

ists for more than six months:

(iii) the term "permanent estab­

lishment" shall not be deemed to

include —

(aa) the use of facilities solely for

the purpose of storage , display or

delivery of goods or merchandise

belonging to the enterprise;

(bb) the maintenance of a stock

of goods or merchandise belonging

to the enterprise solely for the pur­

pose of storage, display or delivery;

(cc) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to

the enterprise solely for the purpose

of processing by another enterprise;

(dd) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur­

pose of purchasing goods or mer-

film eller for inspelade band for te­

levisions- eller radiosändn ingar el­

ler för utnyttjandet av gruva, olje­

källa, stenbrott eller annan natur­

tillgång eller inkomst i form av ut­

delning, ränta, hyresavgift, royalty

eller realisationsvinst. Uttrycken

innefattar vidare icke arvode eller

annan ersättning for ledning eller

övervakning av ett annat foretags

eller en annan koncerns handels- el­

ler affärsrörelse eller annan verk­

samhet och icke heller ersättning

för arbete eller personliga tjänster

eller inkomst av sjö- eller luftfart.

1) 1) Där icke bestäm melserna i

denna punkt föranleder annat, for­

stås med uttrycket "fast driftställe"

en stadigvarande affarsanordning,

där foretagets verksamhet helt eller

delvis utövas.

2) Såsom fast driftställe anses

särskilt:

A) plats for företagsledning,

B) filial,

C) kontor,

D) fabrik,

E) verkstad,

F) jordbruk eller plantage,

G) gruva, oljekälla, stenbrott,

plats for skogsa vverkning eller an­

nan plats for utnyttjandet av natur­

tillgångar,

H) plats for byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete, som

varar mer än sex månader.

3) Uttrycket "fast driftställe" an­

ses icke innefatta:

A) användninge n av anordning­

ar, avsedda uteslutande för lagring,

utställning eller utlämnande av fö­

retaget tillhöriga varor,

B) innehavet av ett företaget till­

hörigt varulager, avsett uteslutande

for lagrin g, utställning eller utläm­

nande,

C) innehavet av ett foreta get till­

hörigt varulager, avsett uteslutande

för bearbetning eller forädling ge­

nom ett annat företags forsorg,

D) innehavet av en stadigvara n­

de affarsanordning, avsedd uteslu­

tande för inköp av varor eller infor-

SFS 1991:1886

3429

¬

background image

SFS 1991:1886

3430

chandise, or for collecting informa­

tion, for the enterprise;

(ee) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur­

pose of advertising, for the supply

of information for scientific resear­

ch or for similar activities which

have a preparatory or auxiliary cha­

racter, for the enterprise;

(iv) an enterprise of one of the

Contracting States shall be deemed

to have a permanent establishment

in the other Contracting State if it

carries on supervisory activities in

that other Contracting State for

more than six months in connec­

tion with a construction, installa­

tion or assembly project which is

being undertaken in that other

Contracting State;

(v) a person acting in o ne of the

Contracting States on behalf on an

enterprise of the other Contracting

State (other than an agent of i nde­

pendent status to whom sub-para-

graph (I) (vi) applies) shall be de­
emed to be a permanent establish­

ment in the former Contracting

State if —

(aa) he has, and habitually exer­

cises in that former Contracting

State, an authority to conclude

contracts in the name of the enter­

prise, unless his activities are limi­

ted to the purchase of goods or mer­

chandise for the enterprise; or

(bb) he maintains in that former

Contracting State a stock of goods

or merchandise belonging to the en­

terprise from which he regularly

fills orders on behalf of the enter­

prise;

(vi) an enterprise of one of the

Contracting States shall not be de­

emed to have a permanent estab­

lishment in the other Contracting

State merely because it carries on

business in that other Contracting

State through a broker, general

commission agent or any other

agent of independent status, where

such perso ns are acting in the ordi­

nary course of their business;

skaffande av upplysningar för före­

tagets räkning,

E) innehavet av en stadigvarande

affarsanordning, avsedd uteslutan­

de för att för företagets räkning om­

besörja reldam, meddela upplys­

ningar, bedriva vetenskaplig forsk­

ning eller utöva liknande verksam­

het, som är av förberedande eller

biträdande art.

4) Ett företag i en av de avtalsslu­

tande staterna anses ha ett fast

driftställe i den andra avtalsslutan­

de staten, om företaget utövar över­

vakande verksamhet i denna andra

stat under mer än sex månader i

samband med byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete, som

utföres i denna andra stat.

5) En person som är verksam i en

av de avtalsslutande staterna för ett

företag i den andra avtalsslutande

staten — härunder inbegripes icke

sådan oberoende representant som

avses i punkt 1) 6) — behandlas

såsom ett fast driftställe i den först­

nämnda staten om

A) han innehar och i denna först­

nämnda stat regelbundet använder

en fullmakt att sluta avtal i företa­

gets namn samt verksamheten icke

begränsas till inköp av varor för fö­

retagets räkning, eller

B) han innehar i denna först­

nämnda stat ett företaget tillhörigt

varulager, från vilket han regelbun­

det effektuerar order på företagets

vägnar.

6) Ett företag i en av de avtalsslu­

tande staterna anses icka ha ett fast

driftställe i den andra avtalsslutan­

de staten endast på den grund att

företaget uppehåller affärsförbin­

delser i denna andra stat genom

förmedling av en mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende repre­

sentant, under förutsättning

att

dessa personer därvid utövar sin

vanliga affärsverksamhet.

¬

background image

(vii) the fact that a company

which is a resident of one of the

Contracting States controls or is

controlled by a company which is a

resident of the other Contracting

State, or which carries on business

in that other Contracting State

(whether through a permanent es­

tablishment or otherwise), shall not

of itsel f constitute either company

a permanent establishment of the

other;

(m) the term "competent autho­

rity" means, in the c ase of Sweden,

the Ministe r of Finance or his au­

thorised represent ative; and in the

case of Singapore, the Minister for

Finance or his authorised represen­

tative;

(np the term "international traf­

fic" means carria ge of passengers,

mails, livestock or goo ds by a ship

or aircraft which is opera ted by an

enterprise of one of the Contracting

States, except when the ship or air­

craft is operated solely between pla­

ces in the other Contracting State

or solely between such places and

one or more structures used for the

exploration or exploitation of na­

tural resources.

2. In the application of the provi­

sions of this Convent ion by one of

the Contracting States, any term

not otherwise defined shall, unless

the context otherwise requires,

have the meaning which it has un­

der the laws of that Contracting

State relating to the taxes which are

the subject of this Convention.

7) Den omständigheten, att ett

bolag med hemvist i en av de av­

talsslutande staterna kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med

hemvist i den andra avtalsslutande

staten eller av ett bolag som uppe­

håller affärsförbindelser i denna

andra stat (antingen ge nom ett fas t

driftställe eller annorledes), medför

icke i och för sig att någotdera bola­

get betraktas såsom ett fast drift­

ställe för det andra bolaget.

m) Uttrycket "behörig myndig­

het" åsyftar för Sveriges vidkom­

mande finansministern eller hans

befullmäktigade ombud och för

Singapores vidkommande finans­

ministern eller hans befull mäktiga­

de ombud;

n)' Uttrycket "internationell tra­

fik" åsyftar transport av passa gera­

re, post, kreatur eller gods med

skepp eller luftf artyg som används

av företag i en av de avtalsslutande

staterna, utom då skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mel­

lan platser i den andra avtalsslutan­

de staten eller uteslutande mellan

sådana platser och en eller flera an­

läggningar som används för utfors­

kandet eller utnyttjandet av natur­

tillgångar.

2 §. Då en av de avtalsslutande

staterna tillämpar bestämmelserna

i detta avtal anses, såvitt icke sam­

manhanget föranleder annat, vaije

däri förekommande uttryck, vars

innebörd icke särskilt angivits, ha

den betydelse som uttrycket har en­

ligt den statens lagstiftning rörande

sådana skatter som omfattas av av­

talet.

SFS 1991:1886

Artide 111

1. —(a) The profits of a Swedish

enterprise sha ll be taxabl e only in

Sweden unle ss the enterprise carri­

es on business in Singapore through

a permanent establishment situated

in Singapore. If the enterprise carri­

es on business as aforesaid, tax may

be imposed in Singapore on the

profits of the enterprise but only on

Artikel 111

1 §. a) Inkomst av rörelse, som

förvärvas av ett svenskt företag, be­

skattas endast i Sverige, såvida icke

företaget bedriver rörelse i Singa­

pore från ett där beläget fast drift­

ställe. Om företaget bedriver rör el­

se på nyss angivet sätt, må Singapo­

re beskatta företagets inkomst men

endast så stor del därav, som direkt

' Art. II § 1 n) har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

3431

¬

background image

SFS 1991:1886

so much of them as is directly or

indirectly attributable to that per­

manent establishment.

(b) The profits of a Singapore en­

terprise shall be taxable only in

Singapore unless the enterprise car­

ries on business in Sweden through

a permanent establishment situated

in Sweden. If the enterprise carries

on business as aforesaid, tax may

be imposed in Sweden on the pro­
fits of the enterprise but only on so

much of them as is directly or indi­

rectly attributable to that perma­

nent establishment.

2. Where an enterprise of one of

the Contracting States carries on

business in the other Contracting

State through a permanent estab­

lishment situated therein, there

shall in each Contracting State be

attributed to that permanent estab­

lishment the profits which it might

be expected to make if it were a

distinct and separate enterprise

engaged in the same or similar ac­

tivities under the same or similar

conditions and dealing wholly inde­

pendently with the enterprise of

which it is a permanent establish­

ment.

3. In determining the profits of a

permanent establishment, there

shall be allowed as deductions all

expenses, including executive and

general administrative expenses,

which would be deductible if the

permanent establishment were an

independent enterprise in so far as

they are reasonably allocable to the

permanent establishment, whether

incurred in the Contracting State in

which the permanent establishment

is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributable

to a permanent establishment by

reason of the mere purchase or

transportation by that permanent

establishment of goods or merchan­
dise for the enterprise.

eller indirekt är hänforlig till det

fasta driftstället.

b) Inkomst av rörelse, som

förvärvas av ett singaporeanskt fö­

retag, beskattas endast i Singapore,

såvida icke företaget bedriver rörel­

se i Sverige från ett där beläget fast

driftställe. Om företaget bedriver

rörelse på nyss angivet sätt, må

Sverige beskatta företagets inkomst

men endast så stor del därav, som

direkt eller indirekt är hänförlig till

det fasta driftstället.

2 §. Om ett företag i en av de

avtalsslutande staterna bedriver rö­

relse i den andra avtalsslutande sta­

ten från ett där beläget fast drift­

ställe, hänföres i vardera staten till

det fasta driftstället den inkomst av

rörelse, som driftstället kan antagas

skola ha förvärvat, om detta varit

ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknan­

de slag under samma eller liknande

villkor och självständigt avslutat af­

färer med det företag till vilket

driftstället hör.

3 §. Vid bestämmandet av in­

komst, som är hänförlig till det fas­

ta driftstället, medges avdrag för

alla kostnader - härunder inbe­

gripna kostnader för företagets led­

ning och allmänna förvaltning —

för vilka avdrag skulle ha medgivits

om det fasta driftstället varit ett

oberoende företag, i den mån kost­

naderna skäligen kan anses hänför­

liga till det fasta dr iftstället, anting­

en kostnaderna uppkommit i den

avtalsslutande stat där det fasta

driftstället är beläget eller annorstä­

des.

4 §, Inkomst anses icke hänförlig

till ett fast driftställe endast av den

anledningen att varor inköpes eller

transporteras genom det fasta

driftställets försorg för företagets

räkning.

3432

¬

background image

Artide IV

1. Income from immovable pro­

perty may be taxed in the Contrac­
ting State in which such property is

situated.

2. The term "immovable proper­

ty" shall be defined in accordance

with the law of the Contracting Sta­

te in which the property in question
is situated. The term shall in any

case include rights to variable or

fixed payments as consideration for

the working of, or the right to work,

mineral deposits, oil wells, quarries

or other places of extraction of na­

tural resources.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from

the direct use, letting, or use in any

other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1

and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an en­

terprise.

Artide

1. Notwithstanding the provi­

sions of Article III, profits of an
enterprise of one of the Contracting

States from the operation of ships

in international traffic may be tax­

ed in the other Contracting State

only if such profits are derived
from that other Contracting State.

Provided that —

(a) when a Singapore enterprise

derives profits from Sweden by
operating ships in international

traffic the tax charged in Sweden in
respect of such profits shall be re­

duced by an amount equal to 50 per

cent thereof and the reduced amo­

unt of the Swedish tax payable on

the profits shall be allowed as a cre­
dit against the Singapore tax char­

ged in respect of these profits in

accordance with the provisions of

paragraph 2 of Article XIX;

(b) when a Swedish enterprise de­

rives profits from Singapore by

Artikel IV

1 §. In komst av fastighet må be­

skattas i den avtalsslutande stat,

där fastigheten är belägen.

2 §. Uttrycket "fastighet" har

den betydelse som uttrycket har en­
ligt gällande lagar i den stat, där
fastigheten i fråga är belägen. Un­

der detta uttryck inbegripes dock
alltid rätt till föränderliga eller fasta

ersättningar för nyttjandet av eller

rätten att nyttja gruva, oljekälla,

stenbrott eller annan naturtillgång.

3 §. Bestämmelserna i 1 § äger

tillämpning på inkomst, som

förvärvas genom omedelbart bru­

kande, genom uthyrning eller ge­
nom annan användning av fastig­

het.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§

äger även tillämpning på inkomst
av fastighet som förvärvas av ett

företag.

Artikel

1 §. Utan hinder av bestämmel­

serna i artikel III får inkomst som

företag i en av de avtalsslutande

staterna förvärvar genom att bedri­

va sjöfart i i nternationell trafik be­

skattas i den andra avtalsslutande
staten endast om inkomsten upp-

burits från denna andra stat. Där­
vid gäller dock följande bestämmel­

ser:

a) Då ett singaporeanskt företag

uppbär inkomst från Sverige ge­
nom att bedriva sjöfart i internatio­
nell trafik, nedsätts den i Sverige
utgående skatten på inkomsten
med ett belopp som motsvarar 50
procent av skatten. Det nedsatta

skattebeloppet avräknas från den
singaporeanska skatt som belöper

på inkomsten enligt bestämmelser­

na i artikel XIX § 2.

b) Då ett svenskt företag uppbär

inkomst från Singapore genom att

SFS 1991:1886

^ Art. V har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

3433

¬

background image

SFS 1991:1886

3434

operating ships in international

traffic the tax charged in Singapore

in respect of such profits shall be

reduced by an amount equal to 50

per cent thereof and the reduced

amount of the Singapore tax payab­

le on the profits shall be allowed as

a credit against the Swedish tax

charged in respect of these profits

in accordance with the provisions

of paragraph 3 of Article XIX.

2. The provisions of paragraph 1

shall also apply to profits from the

participation in a pool, a joint busi­
ness or an international operating

agency.

3. For the purposes of this Article

profits derived from the other

Contracting State shall mean pro­

fits from the carriage of passengers,
mails, livestock or goods shipped in

that State:

Provided that there shall be ex­

cluded the profits accruing from

passengers, mails, livestock or

goods which are brought to that

other State solely for transhipment,

or for the transfer from an aircraft

to a ship.

Article V

1. Notwithstanding the provi­

sions of Article III, profits of an

enterprise of one of the Contracting

States from the operation of air­

craft in international traffic shall be

taxable only in that State.

2. With respect to profits derived

by the Swedish, Danish and

Norwegian air transport consorti­

um Scandinavian Airlines System

(SAS), the provisions of paragraph

1 shall apply, but only to such part

of the profits as corresponds to the

shareholding in that consortium

held by AB A erotransport (ABA),

the Swedish partner of Scandinavi­

an Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraph 1

shall likewise apply to profits de­

rived from the participation in a

pool, a joint business or in an inter­

national operating agency.

' Art. V A har tillagts genom protokollet

bedriva sjöfart i internationell tra­

fik, nedsätts den i S ingapore utgå­

ende skatten på inkomsten med ett

belopp som motsvarar 50 procent

av skatten. Det nedsatta skattebe­

loppet avräknas från den svenska

skatt som belöper på inkomsten en­

ligt bestämmelserna i artik el XIX §

3.

2 §. Bestämmelserna i 1 § tilläm­

pas även på inkomst som förvärvas

genom deltagande i en pool, ett ge­

mensamt foretag eller en interna­

tionell driftsorganisation.

3 §. Vid tillämpningen av denna

artikel forstås med inkomst som

uppburits från den andra avtalsslu­

tande staten inkomst genom be­

fordran av passagerare, post, krea­

tur eller gods som tagits ombord i

den staten. Däremot inbegrips inte

inkomst som är hänforlig till passa­

gerare, post, kreatur eller gods som

befordrats till denna andra stat en­

dast for vidarebefordran med ett

annat skepp eller for omlastning

från ett luftfartyg till ett skepp.

Artikel VA^

1 §, Utan hinder av bestämmel­

serna i artikel III beskattas in­

komst, som foretag i en avtalsslu­

tande stat förvärvar genom att be­

driva luftfart i internationell trafik,

endast i de nna stat.

2 §. Bestämmelserna i 1 § tilläm­

pas beträffande inkomst som det

svenska, danska och norska luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airli­

nes System (SAS) förvärvar men

endast i fråga om den del av in­

komsten som motsvarar den andel i

konsortiet som innehas av AB

Aerotransport (ABA), den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines

System (SAS).

3 §. Bestämmelserna i 1 § tilläm­

pas även på inkomst som förvärvas

av företag i de avtalsslutande sta­

terna genom deltagande i en pool,

ett gemensamt företag eller en in­

ternationell driftsorganisation.

den 28 september 1983.

¬

background image

-

Article VI

1/Where

(a) an enterprise of one of the

Contracting States participates di­

rectly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enter­

prise of the other Contracting State,

or

(h) the same persons participate

directly or indirectly in the mana­

gement, control or capital of an en­

terprise of one of the Contracting

Stats and an enterprise of the other

Contracting State,

and in either cas e conditions are

made or impose d between the two

enterprises in their commercial or

financial relations, which difiFer

from those which would be made

between independent enterprises,

then any profits which would but

for those conditions have accrued

to one of the enterprises, but by

reason of those conditions have not

so accrued, may be incl uded in the

profits of that enterprise a nd taxed

accordingly.

2.® Where a Contracting State in­

cludes in the pro fits of an enterpri­

se of that State-and taxes accor­

dingly-profits on which an enter­

prise of the other Contracting State

has been charged to tax in that

other State and the profits so inclu­

ded are profits which would have

accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the condi­

tions made bet ween the two enter­

prises had been thos e which would

have been made between indepen­

dent enterprises, then that other

State shall make an appropriate

adjustment to the amount of the

tax char ged therein on those pro­

fits. In determining such adjust­

ment, due regard shall be had to the

other provisions of this Convention

and the competent authorities of

the Contracting States shall if ne­

cessary consult each other.

Artikel VI

1 §." I fall då

a) ett företag i en av de avtalsslu­

tande staterna direkt eller indirekt

deltager i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra

avtalsslutande staten eller äger del i

detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller

indirekt deltager i ledningen eller

övervakningen av såväl ett företag i

en av de avtalsslutande staterna

som ett företag i den andra avtals­

slutande staten eller äger del i båda

dessa företags kapital,

iakttages följande. Om mellan fö­

retagen i fråga om handel eller and­

ra ekonomiska förbindelser avtalas

eller föreskrives villkor, som avvi­

ker från dem som skulle ha avtalats

mellan av varandra oberoende fö­

retag, må alla inkomster, so m utan

sådana villkor skulle ha tillkommit

det ena företaget men som på grund

av villkoren i fråg a icke tillkommit

detta företag, inräknas i detta före­

tags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2 §.' I fall då inkomst, för vil ken

ett företag i en avtalsslutande stat

beskattats i denna stat, även inräk­

nas i inkomsten för ett företag i den

andra avtalsslutande staten och be­

skattas i överensstämmelse därmed

i denna andra stat, samt den så lun­

da inräknade inkomsten är sådan

som skulle ha tillkommit företaget i

denna andra stat om de villkor som

avtalats mellan företagen hade va­

rit sådana som skulle ha avtalats

mellan av varandra oberoende fö­

retag, skall den förstnämnda staten

genomföra vederbörlig justering av

det skattebelopp som påförts för in­

komsten i denna stat. Vid sådan

justering iakttas övriga bestämmel­

ser i detta avtal och de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande

staterna överlägger vid behov med

varandra.

SFS 1991:1886

'Paragrafen har erhållit denna numrering g enom pro tokollet de n 28 se ptember

1983.

' Art. VI § 2 har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

3435

¬

background image

SFS 1991:1886

Artide VII'

1. The rate of tax charged by

Sweden in respect of dividends

paid by a company which is a resi­

dent of Sweden to a resident of

Singapore shall, if the recipient is

the beneficial owner of the divi­

dends, not exceed 15 per cent of the

gross amount of such dividends.

Where the resident of Singapore

is a parent company the rate of tax

charged on such dividends shall, if

the recipient is the beneficial owner

of the dividends, not exceed 10 per
cent of the gross amount of such

dividends.

2. Dividends paid by a com pany

which is a resident of Singapore to

a resident of Sweden shall, if the

recipient is the beneficial owner of

the dividends, be exempt from any

tax in Singapore which is chargeab­

le on dividends in addition to the

tax chargeable in respect of the pro­

fits or income of any company;

(a) provided that nothing in this

paragraph shall affect the provi­

sions of Singapore law under which

the tax in respect of a dividend paid

by a company which is a resident of

Singapore from which Singapore

tax has been, or has been deemed to

be, deducted may be adjusted by

reference to the rate of tax appro­

priate to the Singapore year of as­

sessment immediately following

that in which the dividend was

paid;

(b) provided further that if Singa­

pore, subsequent to the signing of

this Convention, imposes a tax on

dividends paid by a company resi­

dent in Singapore out of its profits

or income, such tax may be charged

but the rate of tax so charged shall,

if the recipient is the beneficial

owner of the dividends, not exceed

15 per cent of the gross amount of

such dividends, and where the divi­

dend is paid to a parent company

which is a resident of Sweden the

Artikel VII'

1 §. Skattesatsen i fråga om

svensk skatt på utdelning från ett

bolag med hemvist i Sverige till en

person med hemvist i Singapore

får, om mottagaren har rätt till ut­

delningen, inte överstiga 15 pro­

cent av utdelningens bruttobelopp.

Då utdelningsmottagaren är ett

moderbolag med hemvist i Singa­

pore, får skattesatsen, om mottaga­

ren har rätt till utdelningen, inte

överstiga 10 procent av utdelning­

ens bruttobelopp.

2 §. Utdelning från ett bolag med

hemvist i Singapore till en person

med hemvist i Sverige är, om mot­

tagaren har rätt till utdelningen,

undantagen från vaije singapore-

ansk skatt som tas ut på utdelning

utöver skatt på bolagets vinst. Där­

vid gäller dock följande bestämmel­

ser:

a) Denna paragraf berör inte de

föreskrifter i singaporeansk lag en­

ligt vilka skatt, som belöper på ut­

delning från ett bolag med hemvist

i Singapore från vilken singapore­

ansk skatt har avräknats eller anses

vara avräknad, kan ändras att utgå

efter den skattesats som gäller för

det taxeringsår i Singapore som

följer omedelbart efter det då utdel­

ningen utbetalades.

b) Om Singapore efter underteck­

nandet av detta avtal inför en skatt

på utdelning som ett bolag med

hemvist i Sin gapore har gjort från

sin vinst eller inkomst, kan denna

skatt tas ut men därvid får skatte­

satsen, om mottagaren har rätt till

utdelningen, inte överstiga 15 pro­

cent av utdelningens bruttobelopp.

Då utdelningen utbetalas till mo­

derbolag med hemvist i Sverige, får

skattesatsen, om mottagaren har

rätt till utdelningen, inte överstiga

3436

'' Art. V II § § 1—6 har erh ållit denn a lydelse genom protokollet den 28 se ptember

1983 och den tid igare 6 § har blivit 7 §.

y>r

¬

background image

ii*"'

rate of tax so charged shall, if the

recipient is the bene ficial owner of

the dividends, not exceed 10 per

cent of the gross amount of such

dividend.

3. For the purposes of this Article

the term "parent company" means

a company resident in one of the

Contracting States owning directly

or indirectly not less than 25 per

cent of the share capital of the com­

pany resident in the other Contrac­

ting State paying the dividends.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the benefici­

al owner of the dividends, being a

resident of one of the Contracting

States, has in the other Contracting

State, of which the company paying

the dividends is a resident, a per­

manent establishment with which

the holding by virtue of whic h the

dividends are paid is effectively

connected. In such a case Article III

shall apply.

5. The Government of the Re­

public of Singa pore, including the

Monetary Authority of Singapore,

the Board of Commissioners of

Currency and the Government of

Singapore Investment Corporation

Pte Ltd., shall be exempt from Swe­

dish tax with respec t to dividends

on shares in Swedish joint stock

companies, provided that the scope

of this exem ption has been agreed

by the competent authorities of the

Contracting States. However, such

exemption shall in no case be given

with respect to shares held for other

than public purposes and not if the

holding constitutes a substantial

participation.

6. Where a company which is a

resident of one of the Contracting

States derives profits or income

from the other Contracting State,

that other State may not impose

any tax on the dividends paid by

the company, except insofar as

such dividends are paid to a resi­

dent of that other State or insofar as

the holding in resp ect of wh ich the

dividends are paid is effectively

connected wit h a permanent estab -

10 procent av utdelningens brutto­

belopp.

3 §. Med uttrycket "moderbolag"

förstås vid tillämp ningen av denna

artikel ett bolag med hemvist i en

av de avtalsslutande staterna som

direkt eller indirekt äger minst 25

procent av aktiekapitalet i det utbe­

talande bolaget med hemvist i den

andra avtalsslutande staten.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§

tillämpas inte, om den som har rätt

till utdelningen har hemvist i en a v

de avtalsslutande staterna och har

ett fast driftställe i den andra av­

talsslutande staten, där det utbeta­

lande bolaget har hemvist, samt

den andel på grund av vilken utdel­

ningen betalas äger verkligt sam­

band med det fasta driftstället. I

sådant fall tillämpas artikel III.

5 §. Singapores regering, "the

Monetary Authority of Singapore",

"the Board of Commissioners of

Currency" och "the Government of

Singapore Investment Corporation

Pte Ltd." häri inbegripna, beskat­

tas inte i Sverige för utdelning på

aktier i svenska aktiebolag, under

förutsättning att de behöriga myn­

digheterna i de avtalsslutande sta­

terna har träffat överenskommelse

om omfattningen av skattebefriel­

sen. Sådan skattebefrielse medges

dock inte beträffande aktier som

innehas för annat ändamål än i det

allmännas intresse och inte om in­

nehavet utgör en väsentlig andel.

6 §. Om bolag med hemvist i en

av de avtalsslutande staterna

förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna

andra stat inte beskatta utdelning

som bolaget betalar, utom i den

mån utdelningen betalas till person

med hemvist i denna an dra stat el­

ler i den mån den andel på grund av

vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med fast driftstäl­

le i denna andra stat, och inte heller

SFS 1991:1886

3437

¬

background image

SFS 1991:1886

lishment in that other State, nor

subject the company's undistribu­

ted profits to a tax on the compa­

ny's undistributed profits, even if

the dividends paid or the undistri­

buted profits consist wholly or part­

ly of profits or income arising in

such other State.

7. If the system of taxation appli­

cable in either of the Contracting

States to the profits and distribu­

tions of companies is altered, the

competent authorities may consult

each other in order to determine

whether it is necessary for this rea­

son to amend the provisions of this

Article.

Article VHP

1. Interest and other income

from bonds, securities, notes, de­

bentures or any other form of in­

debtedness, whether or not secured

by mortgages, derived from sources

within one of the Contracting Sta­

tes by a resident of the other Con­

tracting State may, if the recipient

is the beneficial owner of the inco­

me, not be taxed in the first-men­

tioned Contracting State at a rate

exceeding 15 per cent of the gross

amount of such income.

2. Notwithstanding the provi­

sions of paragraph 1, the tax on

interest derived from sources with­

in one of the Contracting States by

any financial institution which is a

resident of the other Contracting

State shall in the first-mentioned

State not exceed 10 per cent of the

gross amount of the interest, if the

recipient is the beneficial owner of

the interest and if the enterprise

paying the interest engages in an

industrial undertaking within the

meaning of paragraph 3 of this Ar­

ticle.

3. The term "industrial underta­

king" means any undertaking enga­

ged in:

beskatta bolagets icke utdelade ^

vinst, även om utdelningen eller

den icke utdelade vinsten helt eller

delvis utgörs av inkomst som upp­

kommit i denna andra stat.

7 §. Om principerna för beskatt­

ning av bolagsvinst eller utdelning i

endera avtalsslutande staten änd­

ras, kan de behöriga myndigheter­

na överlägga med varandra i syfte

att fastställa om bestämmelserna i

denna artikel behöver ändras till

följd därav.

Artikel VIIP

1 §. Ränta och annan inkomst av

obligationer, värdepapper, skuld­
sedlar, debentures eller vaije annat

slags fordran, som antingen den sä­

kerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte uppbärs från

källa i en av de avtalsslutande sta­

terna av en person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten,

får, om mottagaren har rätt till in­

komsten, inte beskattas i den först­

nämnda avtalsslutande staten efter

högre skattesats än 15 procent av

inkomstens bruttobelopp.

2 §. Utan hinder av bestämmel­

serna i I § får skatten på ränta, som

uppbärs från källa i en av de avtals­

slutande staterna av ett kredit­

institut med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, i den först­

nämnda staten inte överstiga 10

procent av räntans bruttobelopp,
under förutsättning att mottagaren

har rätt till inkomsten och att det

företag som betalar räntan bedriver

sådan industriell verksamhet som

avses i 3 § i denna artik el.

3 §. Uttrycket "industriell verk­

samhet" åsyftar vaije verksamhet
som består av:

3438

' Art, VII I §§ I, 2, 4, 7 o ch 8 ha r erhållit denna lydelse genom p rotokollet den 2 8

september 1983.

¬

background image

(i) manufacturing, assembling

and processing;

(ii) construction, civil engine­

ering and shipbuilding;

(iii) production of electricity,

hydraulic power, gas or the suppl y

of water, or

(iv) fishing.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 above shall not apply if the

beneficial owner of the interest,

being a resident of one of the C on­

tracting States, has in the other

Contracting State in which the inte­

rest arises, a permanent establish­

ment situated therein, with which

the debt-claim from which the inte­

rest arises, is effectively connected.

In such a case Article III shall app­

ly.

5. The Government of Sweden

shall be exempt from Singapore tax

in respect of interest received by

that Government from sources

within Singapore.

6. The Government of Singapore

shall be exem pt from Swed ish tax

in respect of interest received by

that Government from sources

within Sweden.

7. For the purposes of paragraphs

5 and 6 the term "Government"

shall include —

(a) in the case of Singapore:

(i) the Monetary Authority of

Singapore and the Board of Com­

missioners of Currency;

(ii) the Government of Singa ­

pore Investment Corporation Pte

Ltd.;

(iii) the Export Credit Insuran­

ce Company of Singapore Limited;

and

(iv) a statutory body;

(b) in the case of Sweden:

(i) the Central Bank of Sweden;

(ii) the National Debt Office;

(iii) the Export Credit Board;

and

(iv) a commune.

8. Where, owing to a special rela­

tionship between the payer and the

beneficial owner or between both of

them and some other person, the

1) tillverkning, sammansätt­

ning och förädling,

2) byggnadsarbete, väg- och

vattenbyggnad samt skeppsbygg­

nad,

3) produktion av elektricitet,

hydraulisk kraft, gas eller tillhanda­

hållande av vatten, eller

4) fiske.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§

tillämpas inte, om den som har rätt

till räntan har hemvist i en av de

avtalsslutande staterna och har ett

fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten, från vilken räntan

härrör, samt den fordran för vilken

räntan betalas äger verkligt sam­

band med det fasta driftstället. I

sådant fall tillämpas artikel III.

5 §. Sveriges regering ä r befriad

från singaporeansk skatt på ränta

som rege ringen uppbär från källa i

Singapore.

6 §. Singapores regering är befri­

ad från svensk skatt på ränta som

regeringen uppbär från käll a i Sve­

rige.

7 §, Vid tillämpningen av 5 och 6

§§ inbegriper uttrycket "regering"

a) beträffande Singapore:

1) "the Monetary Authority of

Singapore" och "the Board of

Commissioners of Currency";

2) "the Government of Singa­

pore Investment Corporation Pte

Ltd.";

3) "the Export Credit Insuran­

ce Company of Singapore Limi­

ted"; och

4) ett statligt organ;

b) beträffande Sverige:

1) Sveriges riksbank;

2) riksgäldskontoret;

3) exportkreditnämnden; och

4) en kommun.

8 §. Då på grund av särskilda för­

bindelser mellan utbetalaren och

den som har rätt till räntan eller

mellan dem båda och annan person

SFS 1991:1886

3439

¬

background image

SFS 1991:1886

amount of the interest paid, having

regard to the debt-claim for which

it is paid, exceeds the amount

which would have been agreed

upon by the payer and the benefici­

al owner in the absence of such re­

lationship and dealing with each

other at arm's length, the provi­

sions of this Article shall apply only

to the last-mentioned amount. In

that case, the excess part of the pay­

ments shall remain taxable accor­

ding to the law of each Contracting

State, due regard being had to the

other provisions of this Conven­

tion.

Article IX^

1. Royalties derived from sources

within one of the Contracting Sta­

tes and paid to a resident of the

other Contracting State shall be ex­

empt from tax in the former

Contracting State if such resident is

the beneficial owner of the royalti­

es.

2. The term "royalties" as used

in this Article means payments of

any kind received as consideration

for the use of, or the right to use,

any copyright of scientific work,

any patent, trade mark, design or

model, plan, secret formula or pro­

cess or for the use of, or the right to

use, industrial, commercial or sci­

entific equipment, or for informa­

tion concerning industrial, com­

mercial or scientific experience, but

does not include any royalty or

other amount paid in respect of li­

terary or artistic copyri^ts or of
motion picture films or of tapes for

television or broadcasting or of the

operation of a mine, oil well, q uar­

ry or any other place of extraction

of natural resources.

3. Sums derived by a resident of

one of the Contracting States from
sources within the other Contrac-

räntebeloppet, med hänsyn till den

fordran för vilken räntan betalas,

överstiger det belopp som skulle ha

avtalats mellan utbetalaren och den

som har rätt till räntan om sådana

förbindelser inte förelegat, tilläm­

pas bestämmelserna i denna artikel

endast på sistnämnda belopp. I så­

dant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i varde­

ra avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i det­

ta avtal.

Artikel IX^

1 §. Royalty, som härrör från käl­

la i en av de avtalsslutande staterna

och betalas till person med hemvist

i den andra avtalsslutande staten

är, om mottagaren har rätt till

royaltyn, undantagen från beskatt­

ning i den förstnämnda avtalsslu­

tande staten.

2 §. Med uttrycket "royalty" for­

stås i denna artikel varje slag av

belopp, som utbetalas såsom ersätt­

ning for nyttjandet av eller rätten

att nyttja upphovsrätt till veten­

skapliga verk, patent, varumärke,

mönster eller modell, ritning, hem­

ligt recept eller fabrikationsmetod

ävensom för nyttjandet av eller rät­

ten att nyttja industriell, kommer­

siell eller vetenskaplig utrustning

eller for upplysningar om erfaren­

hetsrön av industriell, kommersiell

eller vetenskaplig natur. Uttrycket

inbegriper däremot icke något slag

av royalty eller annat belopp, som

utbetalas for upphovsrätt till litte­

rära eller konstnärliga verk, for

kinematografisk film, for inspelade

band for televisions- eller radio­

sändningar eller for utnyttjandet av

gruva, oljekälla, stenbrott eller an­

nan naturtillgång.

3 §. Belopp, som uppbärs av per­

son med hemvist i en av de avtals­

slutande staterna från källa i den

3440

® Art. IX §§ 1,3 och 5 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september

1983.

/

r v

¬

background image

ting State from the alienation of

any property from which royalti es,

as defined in paragraph 2 of this

Article, are or may be derived,

shall, if such resident is the ben efi­

cial owner of the income, be ex-

ethpt from tax in the other

Contracting State.

4. The provisions of paragraphs I

and 3 of this Article shall not apply

to royalties or sums received by a

resident of one of the Contracting

States where such royalties or sums

are attributable to a permanent es­

tablishment of su ch resident in the

other Contracting State; in such

event, such royalties or sums as are

attributable to that permanent es­

tablishment shall be treated as if

they were profits to which the

provisions of Artic le III are appli­

cable.

5. Where, owing to a special rela­

tionship between the payer and the

beneficial owner or between both of

them and some other person, the

amount of the royalties or profits

paid, having regard to the use,

right, property or information for

which they are paid, exceeds the

amount which would have been ag­

reed up on by the p ayer and the be­

neficial owner in the absence of

such relation ship and dealing wi th

each other at arm's length, the

provisions of this Article shall app­

ly only to the last-men tioned amo­

unt. In that case, the excess part of

the payment shall remain taxable

according to the laws of each

Contracting State, due regard being

had to the other provisio ns of this

Convention.

andra avtalsslutande staten på

grund av överlåtelse av vaije rättig­

het eller egendom for vilken royalty

som avses i 2 § i denna artikel er­

hålls eller kan erhållas, är, om mot­

tagaren har rätt till inkomsten, un­

dantaget från beskattning i den

andra avtalsslutande staten.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§

tillämpas icke på royalty eller for-

säljningsbelopp, som uppbäres av

en person med hemvist i en av de

avtalsslutande staterna, om sådan

royalty eller sådant belopp är hän-

fbrligt till ett fast driftställe, som

denna person har i den andra av­

talsslutande staten. I sådant fall be­

handlas royalty eller försäljningsbe-

lopp, som är hänforligt till det fasta

driftstället, såsom inkomst av rörel­

se enligt bestämmelserna i artikel

III.

5 §. Då på grund av särskilda för­

bindelser mellan utbetalaren och

den som har rätt till royalty n eller

inkomsten eller mellan dem båda

och annan person royaltybeloppet

eller inkomsten, med hänsyn till

det nyttjande, den rättighet, egen­

dom eller uppl ysning for vilken de

betalas, överstige r det belopp som

skulle ha avtalats mellan utbetala­

ren och den som har rätt till royal­

tyn eller inkomsten om sådan a för­

bindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel en­

dast på sistnämnda belopp. I så­

dant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i va rde­

ra staten med iakttagande av övriga

bestämmelser i detta avtal.

SFS 1991:1886

Artide X

1. Gains from the alienation of

immovable property, as defined in

paragraph 2 of Article IV may be

taxed in the Contracting State in

which such property is situated.

2. Gains from the alienation of

movable property forming part of

the busine ss property of a perma­

nent establishment which an en­

terprise of one of the Contracting

Artikel X

1 §. Vinst på grund av avyttring

av sådan fastighet som avses i arti­

kel IV § 2 må beskattas i den avtals­

slutande stat, där fastigheten är be­

lägen.

2 §. Vinst på grund av avyttring

av lös egendom, som är att hänföra

till anlä ggnings- eller driftkapital i

ett fast driftställ e, vilket ett företag

i en av de avtalsslutande staterna

3441

¬

background image

SFS 1991:1886

States has in the other Contracting

State, including such gains from the

alienation of such a permanent es­

tablishment (alone or together with

the whole enterprise), may be taxed

in the other Contracting State.

However, gains from the alienation

of movable property of the kind re­

ferred to in paragraph (c) of Article

XVII shall be taxable only in the

Contracting State in which such

movable property is taxable accor­

ding to the said Article.

3. Gains from the alienation of

any capital assets other than those

mentioned in paragraphs 1 and 2,

shall be taxable only in the Con­

tracting State of which the alienator

is a resident.

4. Notwithstanding the provi­

sions of paragraph 3, where a per­

son owns 25 per cent or more of the

share capital of a company and

where the business property of the

company consists wholly or mainly

of immovable property, the gains

from the alienation of some or all of

such shares shall be taxable only in

the Contracting State where such

immovable property is situated.

5. Notwithstanding the provi­

sions of paragraphs 3 and 4, where

a company resident in one of the

Contracting States, other than a

company referred to in paragraph

4, owns 25 per cent or more of the

share capital of a company resident

in the other Contracting State, the

gains from the alienation of some

or all of such shares shall be taxable

only in the other Contracting State.

har i d en andra avtalsslutande sta.

ten, däri inbegripen vinst genom

avyttring av sådant fast driftställe ^

(för sig eller i samband med avytt­

ring av hela företaget), må beskat­

tas i den andra avtalsslutande sta­

ten. Vinst på grund av avyttring av

lös egendom, som avses i artikel

XVII c), beskattas dock endast i

den avtalsslutande stat, där sådan

egendom må beskattas enligt

nämnda artikel.

3 §. Vinst på grund av avyttring

av annan än i 1 och 2 §§ angiven

egendom beskattas endast i den av­

talsslutande stat, där överlåtaren

äger hemvist.

4 §. Om en person äger 25 pro­

cent eller mer av aktiekapitalet i ett

bolag och bolagets anläggnings- el­

ler driftkapital helt eller huvudsak­

ligen utgöres av fastighet, beskattas

vinst på grund av avyttring av hela

eller en del av aktieinnehavet i bo­

laget, utan hinder av bestämmelser­

na i 3 §, endast i den avtalsslutan de

stat, där sådan fastighet är belägen.

5 §. Om ett bolag med hemvist i

en av de avtalsslutande staterna,

som icke är ett sådant bolag som

avses i 4 §, äger 25 procent eller

mer av aktiekapitalet i ett bolag

med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten, beskattas vinst på

grund av avyttring av hela eller en

del av aktieinnehavet i bolaget,

utan hinder av bestämmelserna i 3

och 4 §§, endast i den andra avtals­

slutande staten.

3442

Artide XI

1. Where under the provisions of

this Convention a resident of

Singapore is ex empt or entitled to

relief from Swedish tax, s imilar ex­

emption or relief shall be applied to

the undivided estates of deceased

persons in so as far as one or more

of th e beneficiaries is a resident of

Singapore.

2. Swedish tax on the undivided

estate of a deceased person shall, in

Artikel XI

1 §. Om enligt bestämmelserna i

detta avtal en person med hemvist i

Singapore är befriad från eller be­

rättigad till nedsättning av svensk

skatt, tillgodoräknas motsvarande

befrielse eller nedsättning ett oskif­

tat dödsbo, i den mån en eller flera

av dödsbodelägarna äger hemvist i

Singapore.

2 §. Svensk skatt, som påföres ett

oskiftat dödsbo, avräknas från

/

¬

background image

SÖ far as the income accrues to a

beneficiary who is a resident of

Singapore, be allowed as a credit

against Singapore tax under Article

XIX.

singaporeansk skatt enligt artikel

XIX, i den mån inkomsten tillkom­

mer en dödsbodelägare med

hemvist i Singapore.

SFS 1991:1886

Artide XII

1. Subject to the provisions of

paragraphs 2 and 3 of this Artide

and Artides XIII, XIV, XV and

XVI, salaries, wages and other si­

milar remuneration or profits from

an employment or profession de­

rived by a resident of—

(a) Sweden shall be taxable only

in Sweden unless the personal (in­

cluding professional) services are

performed in Singapore. If the per­

sonal services are so performed,

such income as is derived there­

from may be taxed in Singapore;

(b) Singapore shall be taxable

only in S ingapore unless the perso­

nal (including professional) servi­

ces are performed in Sweden. If the

personal services are so performed,

such income as is derived there­

from may be taxed in Sweden.

2. In rela tion to remuneration of

a director of a company, derived

from the company, the provisions

of this Article and of Article XV

shall appl y as if the remuneration

were remuneration of an emplo yee

in respect of an employment. Di­

rector's fees and similar payments

derived by a resident of one of the

Contracting States in his capacity

as a member of the boar d of direc­

tors of a company whi ch is a resi­

dent of the oth er Contracting State

shall be deemed to have been de­

rived from an employment exerci­

sed in, and may be taxed in, that

other Contracting State.

Artikel XII

1 §. Där icke bestämmelserna i 2

och 3 §§ i denna artikel s amt artik­

larna XIII, XIV, XV och XV I för­

anleder annat, beskattas löner och

liknande ersättningar på grund av

arbetsanställning samt inkomst av

fritt yrke enligt följande regler.

a) Sådan ersättning eller inkomst

som uppbäres av en person med

hemvist i Sverige beskattas endast i

Sverige, såvida icke arbetet (ut­

övandet av fritt yrke därunder in­

begripet) utföres i Singapore. Om

arbetet utföres i Singa pore, må er­

sättning eller inkomst som uppbä­

res på grund av arbetet beskattas

där.

b) Sådan ersättning eller inkomst

som uppbäres av en person med

hemvist i Singapore beskattas en­

dast i Singapore, såvida icke arbe­

tet (utövandet av fritt yrke därun­

der inbegripet) utföres i Sverige.

Om arbetet utföres i Sverige, må

ersättning eller inkomst som upp­

bäres på grund av arbetet beskattas

där.

2 §. Beträffande ersättning, som

en direktör i ett bolag uppbär från

bolaget, tillämpas bestämmelserna

i denna artikel och artikel XV som

om ersättningen utgår till anställd

på grund av anställning. Styrelsear­

vode och liknande ersättning, som

uppbäres av en person med

hemvist i en av de avtalsslutande

staterna i egenska p av styrelseleda­

mot i ett bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, anses

ha förvärvats på grund av anställ­

ning som utövas i de nna andra stat

och må beskattas där.

3443

¬

background image

SFS 1991:1886

3.^ A resident of one of the

Contracting States shall be exempt

from tax in the other Contracting

State on remuneration for services

performed on aircraft in internatio­
nal traffic.

4.'° Remuneration derived in

respect of an employment exercised

on ships operated in international

traffic by an enterprise of one of the

Contracting States may be tax ed in

that State.

Article XIII

1. Any salary, wage, pension or

similar remuneration, paid by the

Government of Sweden to an in­

dividual (other than a resident of

Singapore who is not a citizen of

Sweden) in respect of services ren­

dered to Sweden in the diseharge of
governmental functions, shall be

exempt from Singapore tax.

2. Any salary, wage, pension or

similar remuneration, paid by the

Government of Singapore to an in­

dividual (other than a resident of

Sweden who is not a citizen of

Singapore) in respect of services

rendered to Singapore in the dis­

charge of governmental functions,

shall be exempt from Swedish ta x.

3. The provisions of this Article

shall not apply to any remuneration

in respect of services rendered in

connection with any trade or busi­

ness carried on for purposes of pro­

fit.

4. For the purposes of this Article

the word "Government" shall in­

clude any political sub-division and

any local authority of either of the

Contracting States.

Article XIV

1. Subject to Article XIII any

pension or annuity derived from

sources within one of the Contrac­

ting States by an individual who is

a resident of the other Contracting

3 §.' Person med hemvist i en av'

de avtalsslutande staterna är befri­
ad från skatt i den and ra avtalsslu­

tande staten på ersättning för arbe­

te som utförs ombord på luftfartyg i

internationell trafik.

4 §.'° Ersättning för arbete, som

utförs ombord på skepp som an­

vänds i internationell trafik av ett

företag i en av de avtalsslutande

staterna, får beskattas i denna stat.

Artikel XIII

1 §. Löner, pensioner eller lik­

nande ersättningar, som utbetalas

av Sveriges regering till en fysisk

person på grund av arbete, som ut­

förts i svenska state ns tjänst, är un­

dantagna från singaporeansk skatt,

såvida icke ersättningen utgår till

en person med hemvist i Singapore,

som icke är svensk medborgare.

2 §. Löner, pensioner eller lik­

nande ersättningar, som utbetalas

av Singapores regering till fysisk

person på grund av arbete, som ut­

förts i singaporeanska statens

tjänst, är undantagna från svensk

skatt, såvida icke ersättningen ut­

går till en person med hemvist i

Sverige, som icke är medborgare i
Singapore.

3 §. Bestämmelserna i denna arti­

kel tillämpas icke på ersättningar,

vilka utbetalas på grund av arbete

som utförts i samband med rörelse

som bedrivits i förvärvssyfte.

4 §. Vid tillämpningen av denna

artikel innefattar uttrycket "rege­

ring" politiska underavdelningar

och lokala myndigheter i endera av­

talsslutande staten.

Artikel XIV

1 §. Där icke bestämmelserna i

artikel XIII föranleder annat, må

varje slag av pension eller livränta,

som uppbäres från källa i en av de

avtalsslutande staterna av en fysisk

3444

' Art. XII § 3 har erhållit denna lydelse genom pr otokollet den 28 september 1983.

Art. XII § 4 har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

¬

background image

State may bé täked iii the former

Contracting State.

2. The term "annuity" means a

stated su m payable periodically at

stated times, during life or during a

specified or ascertainable period of

time, unde r an oblig ation to make

the payments in ret urn for adequa­

te and full consideration in money

or money's worth.

3. The term "pension", as used

in this Article, means periodic pay­

ments made in consideration for

services rendered, or by way of

compensation for injuries received,

or under the provisions of a public

social security system.

Article XV

1. An individual who is a resi­

dent of Sweden shall be exempt

from Singa pore tax on remunera­

tion or profits in respect of personal

(including professional) services

performed within Singapore in any

year of assessment, if—

(a) he is present within Singapore

for a period or periods not exce­

eding in the aggregate 183 days du­

ring that year, and

(b) the services are performed for

or on behalf of a person who is a

resident of Sweden, and

(c) the remuneration or profits

are subject to Swedish tax, and

(d) the remuneration or profits

are not directly deductible from the

profits for Singap ore tax purposes

of a permanent establishment in

Singapore of that person.

2. An individual who is a resi­

dent of Singapo re shall be exempt

from Swedish tax on remuneration

or profits in respect of personal (in­

cluding professional) services per­

formed within Sweden in any fiscal

year, if-

(a) he is present within Sweden

for a period or periods not exce­

eding in the aggregate 183 days du­

ring that year, and

person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, beskattas i

den förstnämnda

avtalsslutande

staten.

2 §. Med uttrycket "livränta" för­

stås ett fastställt belopp, som sk all

utbetalas periodiskt på fastställda

tider under vederbörandes livstid

eller under annan angiven eller

fastställbar tidsperiod och som ut­

går på grund av en förpliktelse att

verkställa dessa utbetalningar så­

som ersättning för ett däremot fullt

svarande vederlag i penningar eller

penningars värde.

3 §. Med uttrycket "pension" för­

stås i denna artikel en periodisk ut­

betalning som utgör ersättning för

utfört arbete eller för liden skada

eller som utgår enligt bestämmelser

om allmän socialförsäkring.

Artikel XV

1 §. En fysisk person med

hemvist i Sverige är befriad från

singaporeansk skatt på ersättning

för arbete (utövandet av fritt yrke

därunder inbegripet), som utföres i

Singapore under ett beskattningsår,

under förutsättning att

a) han vistas i Singapore under

en tidrymd eller tidrymder, som

sammanlagt icke överstiger 183 da­

gar under beskattningsåret,

b) arbetet utföres för eller på

uppdrag av en person med he mvist

i Sverige,

c) ersättningen är skattepliktig i

Sverige, och

d) ersättningen vid beska ttning i

Singapore icke kan som omkostnad

direkt belasta ett fast driftställe,

som denna person har i Singapore.

2 §. En fysisk person med

hemvist i Singapore är befriad från

svensk skatt på ersättning för arbe­

te (utövandet av fritt yrke därunder

inbegripet), som utföres i Sverige

under ett beskattningsår, under för­

utsättning att

a) han vistas i Sverige under en

tidrymd eller tidrymder, som sam ­

manlagt icke överstig er 183 dagar

under beskattningsåret,

SFS 1991:1886

3445

¬

background image

SFS 1991:1886

3446

(b) the services are performed for

or on behalf of a person who is a

resident of Singapore, and

(c) the remuneration or profits

are subject to Singapore tax, and

(d) the remuneration or profits

are not directly deductible from the

profits for Swedish tax purposes of

a permanent establishment in Swe­

den of that person.

3. The provisions of paragraphs 1

and 2 of this Article shall apply to

remuneration or profits, salaries,

wages a nd similar income derived

from services rendered in one of

the Contracting States by public en­

tertainers (such as stage, motion

picture, radio or television artists,

musicians and athletes) only if the

visit to that Contracting State is

substantially supported from the

public funds of the Government of

the other Contracting State.

4. Notwithstanding anything

contained in this Convention, whe­

re the services mentioned in para­

graph 3 of this Article are provided

in one of the Contracting States by

an enterprise of the other Contrac­

ting State, then the profits derived

from providing those services by

such an enterprise may be taxed in

the first-mentioned

Contracting

State unless the enterprise is sub­

stantially supported from the pub­

lic funds of the Government of the

other Contracting State in connec­

tion with the provision of such

services.

5. For the purpose of this Article,

the term "Government" shall have

the same meaning as in paragraph 4

of Article XIII.

Article XVI

1. An individual, who immedi­

ately before visiting one of the

Contracting States, is a resident of

the other Contracting State and is

temporarily present in the first-

mentioned Contracting State solely

as a student at a recognised univer­

sity, college or school in that first-

mentioned Contracting State, or as

b) arbetet utfores för eller på

uppdrag av en person med hemvist

i Singapore,

c) ersättningen är skattepliktig i

Singapore, och

d) ersättningen vid beskattning i

Sverige icke kan som omkostnad

direkt belasta ett fast driftställe,

som denna person har i Sverige.

3 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i

denna artikel tillämpas på ersätt­

ningar, löner och liknande inkoms­

ter, som skådespelare, filmskåde­

spelare, radio- eller televisionsartis­

ter, musiker, idrottsmän och andra

liknande yrkesutövare förvärvar

under sin verksamhet i en av de

avtalsslutande staterna endast un­

der förutsättning att deras vistelse i

denna avtalsslutande stat åtnjuter

betydande bidrag av allmänna me­

del från den andra avtalsslutande

statens regering.

4 §. I fall då de tjänster som avses

i 3 § i denna artikel tillhandahålles i

en av de avtalsslutande staterna av

ett företag i den andra avtalsslutan­

de staten, må utan hinder av övriga

bestämmelser i d etta avtal inkomst

som uppkommer för företaget ge­

nom sådan verksamhet beskattas i

den förstnämnda

avtalsslutande

staten, såvida icke företaget åtnju­

ter betydande bidrag av allmänna

medel från den andra avtalsslutan­

de statens regering i sam band med

verksamheten.

5 §. Vid tillämpningen av denna

artikel har uttrycket "regering"

samma innebörd som i artikel XIII

§4.

Artikel XVI

1 §. En fysisk person, som tillfäl­

ligtvis vistas i en av de avtalsslutan­

de staterna - och omedelbart dess­

förinnan äger hemvist i den andra

avtalsslutande staten — uteslutan­

de såsom studerande vid ett erkänt

universitet, högskola eller skola i

denna förstnämnda stat eller såsom

affärs- eller hantverkspraktikant

/

¬

background image

ä business apprentice therein, shall

be exempt from tax in the first-

mentioned Contracting State in res­

pect of—

(a) all remittances from the other

Contracting State for the purposes

of his maintenance, education, or

training; and

(by^ any remuneration for perso­

nal servic es rendered in the first-

mentioned Contracting State with a

view to supplementing the resour­

ces available to him for such purpo­

ses provided the remuneration does

not exceed in any calendar year

12.000 Swedish kronor or its equi­

valent in Singapore Dollars as the

case may be,

2. An individual, who immedi­

ately before visiting one of the

Contracting States, is a resident of

the other Contracting State and is

temporarily present in the first-

mentioned Contracting State for

the purpose of study, research or

training solely as a recipient of a

grant, allowance or award from a

scientific, educational, religious

and charitable organisa tion or un­

der a technical assistance pro­

gramme entered into by the Gov­

ernment of one of the Contracting

States, shall be exempt from tax in

the first-mentioned

Contracting

State on -

(a) the amount of su ch grant, al­

lowance or award; and

(by^ any remuneration for perso­

nal services rendered in the first-

mentioned Contracting State provi­

ded such services are in connection

with his study, research or training

or are incidental thereto provided

the remuneration does not exceed

in any calendar year 12.000 Swe­

dish kronor or its equivalent in

Singapore Dollars as the case may

be.

3.'^ The benefits under sub-pa­

ragraph (b) of paragraph 1 and of

där, är befriad från skatt i den först­

nämnda avtalsslutande staten på

a) belopp, som utbetalas från den

andra avtalsslutande staten for att

bestrida hans uppehälle, undervis­

ning eller utbildning, och

b)" ersättning for arbete, som ut-

fores i den förstnämnda avtalsslu ­

tande staten i syfte att öka de medel

som han förfogar över för nyss­

nämnda ändamål, under förutsätt­

ning att ersättningen icke under nå­

got kalenderår överstiger 12000

svenska kronor, respektive motsva­

rande belopp i singaporeanska dol­

lar.

2 §. En f ysisk pers on, som tillfäl­

ligtvis vistas i en av de avtalsslutan­

de staterna — och omedelbart dess­

förinnan äger hemvis t i den andra

avtalsslutande staten - fÖr studier,

forskning eller utbildning uteslu­

tande såsom innehavare av stipen­

dium, anslag eller annat penning­

understöd som utbetala s av en stif­

telse eller inrättning med uppgift

att främja ett vetenskapligt, upp­

fostrande, religiöst eller välgörande

ändamål eller som utgår inom ra­

men för ett tekniskt biståndsprog­

ram som antagits av regeringen i en

av de avtalsslutande staterna, är be­

friad från skatt i den förstnämnda

avtalsslutande staten på

a) stipendiet, anslaget eller

penningunderstödet, och

b)" ersättning fÖr arbete, som ut-

föres i den förstnämnda avtalsslu­

tande staten, under förutsättning

att arbetet äger samband med stu­

dierna, forskningen eller utbild­

ningen eller i jämförelse därmed

framstår som tillfälligt samt att er­

sättningen icke under något kalen­

derår överstiger 12000 svenska

kronor, respektive motsvarande be­

lopp i singaporeanska dollar.

3 §.'^ Skattebefrielse enligt 1 § b)

och 2 § b) medges endast för den tid

SFS 1991:1886

" An. XVI § 1 b ) och § 2 b ) ha r erhållit de nna ly delse genom p rotokollet de n 28

september 1983.

Art. XVI § 3 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28 september 1983.

3447

¬

background image

SFS 1991:1886

paragraph 2 shall extend only for

such period of time as may be rea­

sonably or customarily required to
complete the education, study, re­

search or training undertaken but
shall in no event exceed a period of

five consecutive years.

The competent authorities of the

Contracting States may agree on

such changes of the amounts men­

tioned in sub-paragraph (b) of pa­

ragraph 1 and of paragraph 2 as
may be reasonable having regard to

changes in the value of money or

living expenses, amended legisla­
tion in one of the Contracting Sta­

tes or other similar circumstances.

4. For the purposes of this Artic­

le, the term "Government" shall

have the same meaning as in para­

graph 4 of Article XIII.

Article XVIV^

Where taxes on capital are impo­

sed by both Contracting States the

following provisions shall apply-

(a) Capital represented by im­

movable property as defined in pa­

ragraph 2 of Article IV may be tax­

ed in the Contracting State in

which such property is situated.

(b) Subject to the provisions of

paragraph (a) above, capital repre­

sented by assets forming part of the

business property employed in a

permanent establishment of an en­

terprise, may be taxed in the Con­

tracting State in which the perma­

nent establishment is situated.

(c) Ships and aircraft operated by

an enterprise of one of the Contrac­
ting States in international trafiic

and assets, other than immovable

property, pertaining to the opera­

tion of such ships and aircraft, shall

be taxable only in the Contracting

State of which the enterprise is a

resident.

(d) All o ther elements of capital

of a resident of one of the Contrac-

som skäligen eller vanligtvis erford­

ras for att fullborda utbildningen,

studierna, forskningen eller prakti­

ken i fråga, men får inte i något fall

avse längre tidrymd än fem på var­

andra följande år.

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna kan komma

överens om sådana ändringar av de

i I § b) och 2 § b) nämnda beloppen

som är skäliga med hänsyn till för­

ändring i penningvärde, levnads­

kostnader, ändrad lagstiftning i en

av de avtalsslutande staterna eller

liknande omständighet.

4 §. Vid tillämpningen av denna

artikel har uttrycket "regering"

samma innebörd som i artikel XIII

§4.

Artikel XVI

Om skatt på förmögenhet före­

kommer i båda avtalsslutande sta­

terna, tillämpas följande bestäm­

melser:

a) Förmögenhet, bestående av så­

dan fastighet som avses i artikel IV

§ 2, må beskattas i den avtalsslu­

tande stat, där fastigheten är belä­

gen.

b) Med förbehåll for vad som

stadgas i punkt a) må förmögenhet,

bestående av tillgångar som är att

hänföra till anläggnings- eller drift­

kapital i ett företags fasta driftstäl­

le, beskattas i den avtalsslutande

stat, där det fasta driftstället är be­
läget.

c) Fartyg och luftfartyg, som ett

företag i en av de avtalsslutande

staterna använder i internationell

trafik, samt tillgångar, som är att

hänföra till användningen av såda­

na fartyg och luftfartyg och ej utgö-

res av fastighet, beskattas endast i

den avtalsslutande stat, där företa­
get äger hemvist.

d) Alla an dra slag av förmögen­

het, som innehaves av en person

3448

"Art. XVII första stycket har erh ållit denna lydelse gen om prot okollet den 28

september 1983.

7

^

.yi

¬

background image

ting States shall be taxable onl y in

that State.

med hemvist i en av de avtalsslu­

tande staterna, beskattas endast i

denna stat.

SFS 1991:1886

Artide XVIII

For the purposes of this Conven­

tion the following shall apply-

\.-(a) Dividends paid by a com­

pany which is a resi dent of Sweden

shall be treated as derived from

sources within Sweden.

(b) Dividends paid by a company

which is a resident of—

(i) Singapore shall be treated as

derived from sources within

Singapore, except to the extent

that such dividends are paid out

of profits accumulated prior to

the year of asse ssment 1966 and

which are deemed to have been

derived from sources in Malay­

sia;

(ii) Malaysia shall be treated as

derived from sources within

Singapore to the extent that such

dividends are paid out of profits

accumulated prior to the year of

assessment 1966 and which are

deemed to have been derived

from sources in Singapore,

in accordance with the provi­

sions of Artic le VII of the Double

Taxation

Agreement

between

Singapore and Malaysia.

2. Interest as defined in Article

VIII paid by the Government of

one of the Contracting States or by

a resident of one of the Contracting

States, shall be treated as derived

from source s within that Contrac­

ting State. Where, however, the

person paying the interest, whether

he is a reside nt of one of the Con­

tracting States or not, has in on e of

the Contracting States a permanent

establishment in connection with

which the indebtedness on which

the interest is paid was incurred,

and such interest is borne by such

permanent establishment, then

such inte rest shall be trea ted as de­

rived from sources within the

Contracting State in wh ich the per ­

manent establishment is situated.

Artikel XVIII

Vid tillämpningen av detta avtal

gäller följande:

1 §. a) Utdelning från ett bolag

med hemvist i Sve rige anses härrö­

ra från källa i Sverige.

b) Utdelning från ett bolag med

hemvist i

1) Singapore anses härröra från

källa i Sing apore, i den mån icke

utdelningen utbetalas av vinst,

som förvärvats före taxeringsår

1966 och som anses härröra från

källa i Ma laysia,

2) Malaysia anses härröra från

källa i Singapore, i den mån ut­

delningen utbetalas av vinst, som

förvärvats före taxeringsår 1966

och som anses härröra från källa i

Singapore,

allt enligt bestämmelserna i arti­

kel VII i dubbelbe skattningsavtalet

mellan Singapore och Malaysia.

2 §. Ränta, som avses i artikel

VIII och som utbetalas av regering­

en i en av de avtalsslutande stater­

na eller en person med hemvist i en

av de avtalsslutande staterna, anses

härröra från källa i denna avtalsslu­

tande stat. Om den person som ut­

betalar räntan, vare sig han äger

hemvist i en av de avtalsslutande

staterna eller ej, har ett fast drift­

ställe i en av de avtalsslutande sta­

terna för vilket upptagits det lån

som räntan avser, och räntan be­

strides av det fasta driftstället, an­

ses dock räntan härröra från kä lla i

den avtalsslutande stat, där det fas­

ta driftstället är beläget.

3449

¬

background image

SFS 1991:1886

3450

3. Royalties as defined in parä-

graph 2 of Article IX shall be tre­

ated as derived from sources within

the Contracting State in which the

property referred to in that parag­

raph is used.

4. Profits derived from the alie­

nation of rights or properties refer­

red to in paragraph 2 of Article X

shall be treated as derived from so­

urces within the Contracting State

in which such rights or properties

are used.

5. Royalties in respect of the ope­

ration of mines, oil wells, qu arries

or other places of extraction of na­

tural resources shall be treated as

derived from sources within the
Contracting State in which such

mines, oil wells, quarries or other

places of extraction of natural

resources are situated.

6. For the purpose of this Article,

the term "Government" shall have

the same meaning as in paragraph 4

of Article XIII.

Article XVIII

1. Where this Convention provi­

des (with or without other condi­

tions) that income from sources in

Sweden shall be exempt from tax,

or taxed at a reduced rate, in Swe­

den and under the laws in force in

Singapore the said income is

subject to tax by reference to the
amount thereof which is remitted

to or received in Singapore and not

by reference to the full amount the­

reof, then the exemption or reduc­

tion of tax to be allowed und er this

Convention in Sweden shall apply

only to so much of the income as is

remitted to or received in Singapo­

re.

2. However, this limitation does

not apply to income derived by the

Government of Singapore or any

person approved by the competent

authority of Singapore for the pur­

pose of this paragraph. The term

"the Government of Singapore"

shall include its agencies and statu­

tory bodies.

3 §. Royalty, som avses i artikel

IX § 2, anses härröra från källa i

den avtalsslutande stat, där egen­

dom som avses i nämnda paragraf

nyttjas.

4 §. Vinst på grund av avyttring

av rättigheter eller egendom som

avses i ar tikel X § 2, anses härröra

från källa i den avtalsslutande stat,

där rättigheterna eller egendomen

nyttjas.

5 §, Royalty för nyttjandet av

gruva, oljekälla, stenbrott eller an­

nan naturtillgång anses härröra

från källa i den avtalsslutande stat,

där gruvan, oljekällan, stenbrottet

eller naturtillgången är belägen.

6 §, Vid tillämpningen av denna

artikel har uttrycket "regering"
samma innebörd som i artikel XIII

§4.

Artikel XVIII A'^

1 §. Då detta avtal föreskriver

(med eller utan andra villkor) att

inkomst från källa i Sverige är un­

dantagen från beskattning där eller

skall beskattas där med nedsatt

skattesats, och inkomsten enligt

gällande lagstiftning i Singapore be­

skattas där endast till den del den

överförs till eller mottages i Singa­

pore och inte till hela sitt belopp,

skall den enligt detta avtal i Sverige

medgivna skattebefrielsen eller

skattenedsättningen avse endast

den del av inkomsten som överförs

till eller mottages i Singapore.

2 §. Denna begränsning gäller

dock inte beträffande inkomst som

uppbärs av Singapores regering el­

ler annan person som den behöriga

myndigheten i Singapore godkänt

för tillämpning av denna punkt.

Uttrycket "Singapores regering" in­

begriper dess underlydande myn­

digheter och statliga organ.

Art. XVIII A har tillagts genom protokollet den 28 september 1983.

/

¬

background image

Article XW

1. The laws of eac h Contracting

State sha ll continue to govern the

taxation of income arising in the

Contracting State or of capital situ­

ated therein except where express

provision to the contrary is made in

this Convention. Where inc ome or

capital is subject to tax in both

Contracting States, relief from

double taxation shall be given in

accordance with the following parä-

graphs of this Article.

2. - (a) Subject to the provisions

of the law s of Sing apore regarding

the allowance as a credit against

Singapore tax of tax payable in any

country other than Singapore, Swe­

dish tax paya ble, whether directly

or by deduction in respe ct of inco­

me from sources within Sweden,

shall subject to the provisions of

Article V, paragraphs 4 and 5 of

Article X and Article XIII be al­

lowed as a credit against Singapore

tax payable in respect of that in­

come.

(b) Where such income is a divi­

dend paid by a company which is a

resident of Swed en to a company

which is a resident of Singapore

and which owns not less than 25

per cent of the share capital in the

first-mentioned company, the cre­

dit shall take into account (in addi­

tion to any Swedish tax on the divi­

dend) the Swedish tax payable in

respect of its profits b y the compa­

ny paying the dividend.

3. Where income from sources

within Singapore or capital situated

therein under the laws of Singapore

and in accordance with this

Convention is subject to tax in

Singapore, whether directly or by

deduction, Singapore tax payable

in resp ect of such income or capi­

tal, sha ll subject t o the provisions

of Article V, paragraphs 4 and 5 of

Article X and Article XIII be al­

lowed as a credit against any Swe -

ArtikelXW

1 §. Lagstif tningen i vardera av­

talsslutande staten tillämpas allt­

jämt vid beskattning av inkomst,

som uppkommit i respektive stat,

eller av där belägen förmögenhet,

såvida icke annat uttryckligen fö-

reskrives i detta avtal. Om inkomst

eller förmögenhet är underkastad

beskattning i båda avtalsslutande

staterna, undanröjes dubbelbe­

skattningen enligt nedanstående

bestämmelser i denna artikel.

2 §. a) I enlighet med singapor e-

ansk lagstiftning i fråga om avräk­

ning från singaporeansk skatt av

skatt, som skall utgå i annat land än

Singapore, avräknas, såvida icke

bestämmelserna i artikel V, artikel

X §§ 4 och 5 samt artikel XIII för­

anleder annat, svensk skatt, som ut­

går antingen direkt eller genom

skatteavdrag för inkomst från källa

i Sverige, från singaporeansk skatt

som belöper på samma inkomst.

b) Om sådan inkomst utgör es av

utdelning från ett bolag med

hemvist i Sverige till ett bolag m ed

hemvist i Singapore, som äger

minst 25 procent av aktiekapitalet i

det förstnämnda bolaget, medräk­

nas vid avräkningen (förutom varje

svensk skatt på utdelningen) den

svenska skatt, som det utbetalande

bolaget har att erlägga för sin vinst.

3 §. Om inkomst från källa i

Singapore eller där belägen förmö­

genhet enligt singaporeansk skatte­

lagstiftning och i överensstämmelse

med detta avtal är underkastad be­

skattning i Singapore antingen di­

rekt eller genom skatteavdrag samt

bestämmelserna i artikel V, artike l

X §§ 4 och 5 samt artikel XIII icke

föranleder annat, avräknas singa­

poreansk skatt, som utgår för sådan

inkomst eller förmögenhet, från

SFS 1991:1886

" Art. XIX §§ 4, 5, 6, 7, 8 och 9 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 28

september 1983 och förutvarande 7 § harblivit 10 §.

3451

¬

background image

SFS 1991:1886

3452

dish tax payable in respect of that

income or capital. The deduction

in either case shall not, however,

exceed t hat part of the Swedish in­
come tax or capital tax, respective­

ly, as computed before the deduc­
tion is given, which is appropriate,

as the case may be, to the income or

capital which is subject to tax in

Singapore.

4. Notwithstanding the provi­

sions of paragraph 3 of this Article

dividends paid by a company

which is a resident of Singapore to

a company which is a resident of

Sweden shall be exempt from Swe­

dish tax to the extent that the divi­

dends would have been exempt un­

der Swedish law if both companies

had been Swedish co mpanies. This

exemption shall not apply unless

(a) the profits out of which the

dividends are paid have been

subjected to the normal corporate

income tax in Singapore or an inco­

me tax comparable thereto, or

(b) the dividends paid by the

company which is a resident of

Singapore consists wholly or almost

wholly of dividends which that

company has received, in the year

or previous years, in respect of sha­

res held by it in a company which is

a resident of a third State and

which would have been exempt

from Swedish tax if the shares in

respect of which they are paid had

been held directly by t he company

which is a resident of Sweden.

5. Notwithstanding the provi­

sions of paragraph 3 of this Article,

there shall be allowed as a credit

against Swedish tax payable in res­

pect of th e following items of inco­

me from sources within Singapore

in the case of—

(a) dividends, an amount of 15

per cent of the net amount of divi­

dends received. If, however, Singa­

pore imposes in accordance with

the provisions of paragraph 2(b) of

Article VII, a tax on dividends in

addition to the tax chargeable in

respect of the profits or income of

vaije svensk skatt som belöper på

inkomsten eller förmögenheten.

Avräkningsbeloppet skall emeller­

tid icke i något fall överstiga belop­

pet av den del av svensk inkomst­

skatt eller förmögenhetsskatt, som

utan sådan avräkning belöper på

den inkomst respektive förmögen­

het som är underkastad beskattning

i Singapore.

4§. Utdelning från bolag med

hemvist i Singapore till bolag med

hemvist i Sverige skall, utan hinder

av bestämmelserna i 3 § i denna ar­

tikel, vara undantagen från svensk

skatt i den mån detta skulle ha varit

fallet enligt svensk lagstiftning, om

båda bolagen hade varit svenska.

Sådan skattebefrielse medges dock

endast

a) om den vinst av vilken utdel­

ningen betalas underkastats den

normala singaporeanska inkomst­

skatten för bolag eller därmed jäm­

förlig inkomstskatt, eller

b) den utdelning som betalas av

bolaget med hemvist i Singapore
uteslutande eller så gott som uteslu­

tande utgörs av utdelning vilken

detta bolag under ifrågavarande år

eller tidigare år mottagit på aktier

eller andelar, som bolaget innehar i

ett bolag med hemvist i en tredje
stat, och vilken skulle ha varit un­

dantagen från svensk skatt om de

aktier eller andelar på vilka utdel­

ningen betalas hade innehafts di­

rekt av bolaget med hemvist i Sve­

rige.

5 §. Utan hinder av bestämmel­

serna i 3 § i denna artikel, medges

avräkning från svensk skatt på föl­

jande inkomstslag från källa i

Singapore;

a) Beträffande utdelning medges

avräkning med ett belopp motsva­

rande 15 procent av nettoutdel­

ningen. Om emellertid Singapore

enligt bestämmelserna i artikel VII

§ 2b) tar ut skatt på utdelning ut­

över skatt på det utbetalande bola­

gets vinst, medges avräkning med

¬

background image

the company paying such divi­
dends, there shall be credited an

amount of 15 per cent of the gross

amount of the dividends received;

(b) i nterest, within the meaning

of paragraphs 1 and 2 of Article

VIII, an amount of 15 per cent of

the gross amount of the interest re­

ceived.

The deductions in either case

shall not, however, exceed that part
of the Swedish income tax as com­

puted before the deduction is given
which is appropriate to the divi­

dends or interest, as the case may

be. The provisions of this para­

graph shall apply until 31st Decem­

ber 1985. The competent authoriti­

es shall consult each other in order
to determine whether the provi­
sions of this paragraph shall be app­
licable after that date.

6. Notwithstanding the provi­

sions of paragraph 3 of this Article,
where royalties as defined in para­
graph 2 of Article IX are derived by
a resident of Sweden from sources

within Singapore, 50 per cent of the

amount of such royalties shall be

taxable in Sweden and the remai­
ning 50 per cent of such amount

shall be exempt from Swedish tax

until 31st December 1985. The

competent authorities shall consult
each other in order to determine

whether the provisions of this para­

graph shall be applicable after that

date.

7. For the purposes of paragraph

3 of this Article, the term "Singapo­

re tax payable" shall be deemed to
include Singapore tax which would

have been paid on business income

as referred to in Article III or inco­

me from the provision of services

as referred to in Article XII but for
the exemption or reduction of tax
granted under the incentive provi­
sions contained in Singapore laws

designed to promote economic

development.

8. For the purposes of paragraph

4 of this Article the term "normal

corporate income tax in Singapore
or an income tax comparable there-

belopp motsvarande 15 procent av
bruttoutdelningen.

b) Beträffande ränta, som avses i

artikel VIII §§ 1 och 2, medges av­

räkning med belopp motsvarande
15 procent av räntans bruttobe­

lopp.

Avräkningsbeloppet skall dock

inte i något fall överstiga den del av
den svenska inkomstskatten, beräk­

nad utan sådan avräkning, som be­

löper på utdelningen respektive

räntan. Bestämmelserna i denna
paragraf tillämpas till den 31 de­

cember 1985. De behöriga myndig­

heterna skall överlägga i syfte att

avgöra om bestämmelserna i de nna

paragraf skall tillämpas efter detta

datum.

6 §. Då royalty, som avses i ar ti­

kel IX § 2 uppbärs av person med
hemvist i Sverige från källa i Singa­

pore, skall, utan hinder av bestäm­

melserna i 3 § i denna artikel, 50
procent av royaltybeloppet utgöra

skattepliktig inkomst i Sverige me­
dan återstående 50 procent skall

vara undantagna från svensk skatt

till den 31 december 1985. De be­
höriga myndigheterna skall över­
lägga i sy fte att avgöra om bestäm­
melserna i d enna paragraf skall til­
lämpas efter detta datum.

7 §. Vid tillämpningen av 3 § i

denna artikel skall uttrycket "singa-

poreansk skatt" anses innefatta

singaporeansk skatt som skulle ha
erlagts på inkomst av rörelse, som
avses i a rtikel III, eller på inkomst

av arbete, som avses i artikel XII,
om inte befrielse från eller nedsätt­

ning av skatt hade medgivits enligt

särskilda bestämmelser i singapore­

ansk lagstiftning avsedda att främja
ekonomisk utveckling.

8 §. Vid tillämpning av 4 § i den­

na artikel skall uttrycket "den nor­
mala singaporeanska inkomstskat­

ten för bolag eller en därmed jäm-

SFS 1991:1886

3453

¬

background image

SFS 1991:1886

to" shall be deemed to include

Singapore income tax which would

have been paid but for the exemp­

tion or reduction of tax granted un­

der the incentive provisions contai­

ned in Singapore laws designed to

promote economic development.

9. The provisions of paragraphs 7

and 8 shall apply until 31st Decem­

ber 1985. The competent authoriti­

es shall consult each other in order

to determine whether the provi­

sions of these paragraphs shall be
applicable after that date.

10. The graduated rate of Swe­

dish tax to be imposed on residents

of Sweden may be calculated as

though income or capital which un­

der this Convention, is exempted

from Swedish tax were included in

the amount of total income or capi­
tal.

Article XX

The competent authorities of the

Contracting States shall exchange

such information (being informa­

tion which is available under their

respective taxation laws in th e nor­

mal course of administration) as in

necessary for carrying out the

provisions of this Convention or

for the prevention of fraud or

underpayment of tax by reasons

other than fraud or for the admini­

stration of statutory provisions aga­

inst legal avoidance in relation to

the taxes which are the subject of

this Convention. Any information

so exchanged shall be treated as sec­

ret and shall not be disclosed to any

persons other than persons, inclu­

ding a court, concerned with the

assessment and collection of those

taxes or the determination of appe­

als in rela tion thereto. No informa­

tion shall be exchanged which

would disclose a ny trade secret or

trade process or which would be

contrary to public policy.

förlig inkomstskatt" anses innefat-'

ta singaporeansk inkomstskatt som

skulle ha erlagts, om inte befrielse

från eller nedsättning av skatt hade

medgivits enligt särskilda bestäm­

melser i singaporeansk lagstiftning

avsedda att främja ekonomisk ut-

veclding.

9 §. Bestämmelserna i 7 och 8 §§

skall tillämpas till den 31 december

1985. De behöriga myndigheterna

skall överlägga i syfte att avgöra om

bestämmelserna i dessa paragrafer

skall tillämpas efter detta datum.

10 §. Svensk progressiv skatt,

som påföres personer med hemvist

i Sverige, må beräknas efter den

skattesats, som skulle ha tillämpats,

om även sådan inkomst eller för­

mögenhet som enligt detta avtal är

undantagen från svensk skatt inräk­

nats i hela inkomsten eller förmö­

genheten.

Artikel XX

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna skall utbyta

sådana upplysningar, som enligt re­

spektive skattelagar står till dessa

myndigheters förfogande under de­
ras sedvanliga tjänsteutövning och

som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal, för

att förebygga bedrägeri eller undan­

dragande av skatt på annat sätt än

genom bedrägeri, och för att tilläm­

pa givna föreskrifter till förebyg­

gande av skatteflykt i fråga om

skatter som avses i de tta avtal. De

utbytta upplysningarna skall be­

handlas såsom hemliga och får icke

yppas för andra personer, befatt­

ningshavare vid domstolar inbe­

gripna, än dem som handlägger tax­

ering och uppbörd av sådana skat­

ter eller avgör besvär i anslutning

därtill. Sådana upplysningar får

emellertid icke utbytas, vilka skulle

röja affärshemlighet eller i närings­

verksamhet nyttjat förfaringssätt

eller vilkas överlämnande skulle
strida mot allmänna hänsyn.

3454

¬

background image

Artide XXI

1. Citizens of one of the Contrac­

ting States shall not be subjected in

the other Contracting State to any

taxation or any requirement con­

nected therewith which is other or

more burdensome than the tax­

ation and connected requirements

to which citizens of that other Con­
tracting State in the same circum­

stances are or may be subjected.

This provision shall not be constru­

ed as obliging a Contracting State

to grant to citizens of the other

Contracting State not resident in
the first-mentioned

Contracting

State those personal allowances, re­

liefs and reductions for tax purpo­

ses which are by law available to
citizens of the first-mentioned
Contracting State.

2. The term "citizens" means—

(a) in respect of Sweden all in­

dividuals possessing the citizenship
of Sweden and all legal persons,
partnerships, associations and
other entities deriving their status

as such from the law in force in

Sweden;

(b) in respect of Singapore all in­

dividuals possessing the citizenship

of Singapore and all legal persons,

partnerships, associations and

other entities deriving their status
as such from the law in force in
Singapore.

3. The taxation on a permanent

establishment which an enterprise
of one of the Contracting States has

in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that

other Contracting State than the

taxation levied on enterprises of
that other Contracting State carry­
ing on the same activities. This
provision shall not be construed as

obliging either of the Contracting

States to grant to residents of the

other Contracting State those per­

sonal allowances, reliefs and reduc­

tions for tax purposes which are by
law a vailable only to residents of

Artikel XXI

1 §. Medborgare i en av de avtals­

slutande staterna skall icke i den

andra avtalsslutande staten bli före­
mål för någon beskattning eller nå­

got därmed sammanhängande skat­

tekrav av annat slag eller mer tyng­

ande än medborgarna i denna and­

ra avtalsslutande stat under samma

förhållanden är eller kan bli under­

kastade.

Vad nu sagts anses icke medföra

förpliktelse för någon av de avtals­

slutande staterna att medge med­

borgare i den andra avtalsslutande

staten, vilka icke äger hemvist i den

förstnämnda avtalsslutande staten,

personliga avdrag vid beskattning­

en, skattebefrielser och skattened-
sättningar, som enligt lag medges

medborgare i den förstnämnda av­

talsslutande staten.

2 §. Uttrycket "medborgare" be­

tyder:

a) Beträffande Sverige alla fysis­

ka personer, som äger svenskt med­
borgarskap, och alla juridiska per­

soner och andra sammanslutning­
ar, som bildats enligt gällande

svensk lag.

b) Beträffande Singapore alla fy­

siska personer, som äger singapore-
anskt medborgarskap, och alla juri­
diska personer och andra samman­

slutningar, som bildats enligt gäl­

lande singaporeansk lag.

3 §. Beskattningen av ett fast

driftställe, som ett företag i en av de
avtalsslutande staterna har i den
andra avtalsslutande staten, skall i
denna andra stat icke vara mindre
fördelaktig än beskattningen av fö­
retag i den andra avtalsslutande
staten, som bedriver samma verk­

samhet.

Vad nu sagts anses icke medföra

förpliktelse för någon av de avtals­

slutande staterna att medge perso­

ner med hemvist i den andra avtals­

slutande staten personliga avdrag

vid beskattningen, skattebefrielser

och skattenedsättningar, som enligt

SFS 1991:1886

3455

¬

background image

SFS 1991:1886

3456

the first-mentioned

Contracting

State.

4. Enterprises of one of the Con­

tracting States, the capital of which

is wholly o r partly owned or con­

trolled, directly or indirectly, by

one or more residents of the other

Contracting State, shall not be

subjected in the first-mentioned

Contracting State to any taxation

or any requirement connected

therewith which is other or more
burdensome than the taxation and

connected requirements to which

other similar enterprises of the

first-mentioned Contracting State

are or may be subjected.

5. In this Article the term "tax­

ation" means taxes which are the

subject of this Convention.

Article XXII

1. Where a resident of one of the

Contracting States considers that

the actions of one or both of the

Contracting States has resulted or

will result for him in taxation not in

accordance with this Convention,

he may, notwithstanding the reme­

dies provided by the national laws

in force in the Contracting States,

present his case to the competent

authority of the Contracting State

of which he is a resi dent.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears

to it to be justified and if i t is not

itself able to arrive at an appropri­

ate solution, to resolve the case by

mutual agreement with the compe­

tent authority of the other Contrac­

ting State, with a view to the avoi­

dance of taxation not in accordance

with this Convention.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall endea­

vour to resolve by mutual agre­

ement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or

application of this Convention.

lag medges personer med hemvist i

den förstnämnda avtalsslutande

staten.

4 §. Företag i en av de avtalsslu­

tande staterna, vilkas kapital helt

eller delvis äges eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller fle­

ra personer med hemvist i den and­

ra avtalsslutande staten, skall icke i

den förstnämnda avtalsslutande

staten bli foremål för någon be­

skattning eller något därmed sam­

manhängande skattekrav, som är

av annat slag eller mer tyngande än

den beskattning och därmed sam­

manhängande skattekrav, som and­

ra liknande foretag i denna först­

nämnda stat är eller kan bli under­

kastade.

5 §. I denna artikel åsyftar uttryc­

ket "beskattning" skatter, som av­

ses i detta avtal.

Artikel XXII

1 §. När en person med hemvist i

en av de avtalsslutande staterna gör

gällande, att i en avtalsslutande stat

eller i båda staterna vidtagits åtgär­

der, som för honom medfört eller

kommer att medföra en mot detta

avtal stridande beskattning, äger

han — utan att detta påverkar hans

rätt att använda sig av de rättsme­

del som finns i dessa staters interna

rättsordning — göra framställning i

saken hos den behöriga myndighe­

ten i den avtalsslutande stat, där

han äger hemvist.

2 §. Om denna behöriga myndig­

het finner framställningen grundad

men ej själv kan få till stånd en

tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan ge­

nom ömsesidig överenskommelse

med den behöriga myndigheten i

den andra avtalsslutande staten i

syfte att undvika en mot detta avtal

stridande beskattning.

3 §, De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall ge­

nom ömsesidig överenskommelse

söka avgöra svårigheter eller

tvivelsmål som uppkommer röran­

de tolkningen eller tillämpningen

¬

background image

They may als o consult together for

the elimination of double taxation

in cases not provided for in this

Convention.

4. The competent authorities of

the Contracting States may com­

municate with each other directly

for the purpose of reaching an agre­

ement in the sense of the preceding

paragraphs.

Article XXIII

1. This Convention shall come

into force-

(a) in Sweden:

after ratification by His Majesty,

the King of Sweden, with the con­

sent of the Riksdag;

(b) in Singapore:

when the Minister responsible

has by order declared that this

Convention shall have effect.

2. The Contracting States shall

notify each other on the completion

of the requirements mentioned in

paragraph 1 and such notification

shall take place in Singapore as

soon as possible.

3. Upon exchange of such notifi­

cation this Convention shall have

effect: —

(a) in the case of Sweden:

in respect of income derived on

or after 1st January, 1966, and, as

regards the State capital tax, in res­

pect of tax which is asse ssed in or

after the year 1967;

(b) in the case of Singapore:

for any year of assessment begin­

ning on or after 1st January, 1967.

Article XXIV

This Convention shall continue

in eff ect indefinitely, but either of

the Contracting States may, on or

before 30th June in any calendar

year not earlier than 1970, give to

the other Contracting State through

diplomatic channels written notice

of termination and, in such event,

this Convention shall cease to be

effective-

(a) in the case of Sweden:

in respec t of income derived on

109-SFS 1991

av detta avtal. De kan även över­

lägga i syfte att undanröja dubbel­

beskattning i sådana fall som ej om­

fattas av detta avtal.

4 §. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan trä­

da i direkt förbindelse med varand­

ra för att träffa överenskommelse i

de fall som angivits i föregående

paragrafer.

Artikel XXIII

1 §. Detta avtal träder i kraft

a) i Sverige efter ratifikation av

Hans Majestät Konungen av Sveri­

ge med riksdagens samtycke och

b) i Singapor e när vederbörande

minister har forordnat, att avtalet

skall tillämpas.

2 §. De avtalsslutande staterna

skall underrätta varandra när åtgär­

der enligt 1 § vidtagits. Sådana

meddelanden skall utväxlas i Singa­

pore snarast möjligt.

3 §. Sedan dessa meddelanden

utväxlats, tillämpas avtalet:

a) I Sverige: Beträffande in­

komst, som förvärvats den 1 janua­

ri 1966 eller senare, samt, såvitt av­

ser den statliga förmögenhetsskat­

ten, i fråga om skatt, som utgår på

grund av taxering år 1967 eller se­

nare år.

b) I Singapore: Beträffande taxe­

ringsår, som böljar den 1 januari

1967 eller senare.

Artikel XXIV

Detta avtal förblir i kraft utan

tidsbegränsning, men env ar av de

avtalsslutande staterna äger att -

senast den 30 juni under ett kalen­

derår, dock icke tidigare än år 1970

- på diplomatisk väg skriftligen

uppsäga avtalet hos den and ra av­

talsslutande staten. I händelse av

sådan uppsägning upphör avtalet

att gälla:

a) I Sverige: Beträffande in­

komst, som förvärvas den 1 januari

SFS 1991:1886

3457

¬

background image

SFS 1991:1886

or after 1st January in the calendar

year next following that in which

such notice is given, and as regards

capital tax, in respect of tax assess­

ed in or after the second calendar

year next following that in which

such notice is given;

(b) in the case of Singapore:

for any year of assessment begin­

ning on or after 1st January in the

second calendar year next following

that in which such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the

undersigned being duly authorised

thereto have signed this Conven­

tion.

Done at Singapore, this 17th day

of June of the year one thousand

nine hundred and sixty-eight in

duplicate in the English language.

For the Government of the King­

dom of Sweden

A. Lewenhaupt

kalenderåret närmast efter det upp­

sägningen ägde rum eller senare,

samt, såvitt avser förmögenhets­

skatt, i fråga om skatt, som utgår på

grund av taxering under andra ka­

lenderåret efter det uppsägningen

ägde rum eller senare.

b) I Singapore: BeträflFande vaije

taxeringsår, som börjar den 1 ja­

nuari andra kalenderåret efter det

uppsägningen ägde rum eller sena­

re.

Till bekräftelse härå har under­

tecknade, därtill vederbörligen be­

myndigade, undertecknat detta av­

tal.

Som skedde i Singapore den 17

juni 1968 i två exemplar på engels­

ka språket.

För Konungariket Sveriges regering

A. Lewenhaupt

For the Government of the Repub­

lic of Singapore

Goh Keng Swee

För Republiken Singapores rege­

ring

Goh Keng Swee

Bilaga 2

(Översättning)

3458

In pursuance of paragraphs 5, 6

and 9 of Artide XIX of the Con­

vention between the Government

of the Kingdom of Sweden a nd the
Government of the Republic of

Singapore for the avoidance of

double taxation and the prevention

of fiscal evasion with respect to tax­

es on income and capital, signed in

Singapore on 17th June 1968 and

amended by the Protocol which

was signed in Singapore on 28th

September 1983,1 have the honour

to propose that: -

(a) the provisions of paragraph 5

of Article XIX concerning the rate

of Swedish tax credit to be allowed

for dividends and interest derived

from Singapore shall apply for a pe­

riod of ten years following th e ex-

I enlighet med artikel XIX §§ 5, 6

och 9 i avtalet mellan Konungari­

ket Sveriges regering och Republi­

ken Singapores regering för undvi­

kande av dubbelbeskattning och

förhindrande av skatteflykt beträf­

fande skatter på inkomst och för­

mögenhet, som undertecknades i

Singapore den 17 juni 1968 och

som ändrats genom det protokoll

som undertecknades i Singapore

den 28 september 1983, har jag
äran föreslå att

a) bestämmelserna i artikel XIX

§ 5 beträffande de belopp med

vilka avräkning skall medges från

svensk skatt på utdelning och ränta

som uppburits från Singapore skall

tillämpas under en tidrymd av tio

¬

background image

SFS 1991:1886

piry of the period of validity on

31st December 1990. However, if

from the Swedish tax, in respe ct of

the dividends paid after 31st De­

cember 1991, a standard deduction

of 10 per cent of the gross amount

of the dividends is given under

Swedish internal law the said para­

graph is to b e interpreted in such a

way to g ive the taxpa yer a right to

an additional credit of 5 per cent of

the net amount of the dividends re­

ceived;

(b) where royalties as defined in

paragraph 2 of Article IX are de­

rived by a resident of Sweden from

sources within Singapore, 50 per

cent of the amount of such royalties

shall be exempt from Swedish tax

as provided in paragraph 6 of Artic­

le XIX for a further period of ten

years following the expiry of the pe­

riod of validity on 31st December

1990;

(c) the provisions of paragraph 9

of Article XIX con cerning the me­

aning of the terms "Singapore tax

payable" and "normal corporate

income tax in Singapore or an inco­

me tax comparable thereto" for the

purposes of paragr aphs 3 and 4 of

Article XIX shall apply for a fur­

ther period of one year follow ing

the expiry of the peri od of validity

on 31st December 1990;

(d) the provisions of paragraph 9

of Article XIX which relates to the

following incentive provisions con­

tained in the following Sections of

the Singapore Economic Expansion

Incentives (Relief from Income

Tax) Act: -

Section 13

Exemption from tax on the inco­

me of pioneer companies.

Section 19

Section 19 makes applicable the

provisions of Section 13 to pioneer

service companies.

år efter utgången av giltighetsperio­

den den 31 december 1990. Dock

skall, såvitt avser utdelning som de­

las ut efter den 31 december 1991, i

fall då en generell avräkning

medges från svensk skatt med tio

procent av utdelningens bruttobe­

lopp enligt svensk intern lagstift­

ning nämnda paragraf förstås på

det sättet att den skattskyldige er­

håller en ytterligare avräkning med

fem procent av den mottagna utdel­

ningens nettobelopp;

b) i de fall royalty som anges i

artikel IX § 2 uppbärs av person

med hemvist i Sveri ge från källa i

Singapore, skall 50 procent av ro-

yaltybeloppet vara undantaget från

svensk skatt som anges i artikel

XIX § 6 under ytterligare en tid­

rymd av tio år efter utgången av

giltighetsperioden den 31 december

1990;

c) de bestämmelser som anges i

artikel XIX § 9 beträffande bety­

delsen av uttrycken "singaporeansk

skatt" och "den normala singap o-

reanska inkomstskatten för bolag

eller en därmed jämförli g inkomst­

skatt" skall vid tillämpningen av

artikel XIX §§ 3 och 4 gälla under

ytterligare en tidrymd av ett år räk­

nat från utgången av giltighetspe­

rioden den 31 de cember 1990;

d) de bestämmelser som anges i

artikel XIX § 9 såvitt de hänför sig

till följande bestämmelser i följan­

de paragrafer i singaporeansk lag­

stiftning om lättnader i inkomstbe­

skattningen [the Singapore Econo­

mic Expansion Incentives (Relief

from Income Tax) Act]:

§13

Skattebefrielse för inkomst av

pionjärföretag.

§19

§ 19 utvidgar tillämpningen av

bestämmelserna i § 13 ti ll tjänstep-

roducerande pionjärföretag.

3459

¬

background image

SFS 1991:1886

Section I9B(5)

Concessionary tax rate of not less

than 10%, as Minister may specify,

on income of a post-pioneer com­

pany for a period not exceeding 5

years. With effect from Year of As­

sessment 1991, this was extended

to 10 years.

3460

Section 24(5)

Exemption from tax on the incre­

mental expansion income of an ex­

panding enterprise.

Section 28

Section 28 makes applicable the

provisions of Section 24(5) to ex­

panding service companies.

Section 39(3)

Exemption from tax on 90% of

the qualifying export profits of an

export enterprise. (Tax relief peri­

od ranges from 3 years to 15 years

as stipulated under Section 32).

Section 44F(2)

Exemption from tax on 90% of

the qualifying export income of an

export service company.

Section 51(2)

Exemption from tax on one-half

of the incremental export income

qualifying for relief, of an interna­
tional trading company.

Section 72

[Section 72 makes applicable the

provisions of Sections 53(3) and

53(6) to a company enjoying In­

vestment Allowance incentive].

Any amount of chargeable income

made exempt by an amount of in­

vestment allowance, to be credited

to an exempt dividend account for

purposes of declaring exempt divi­

dends, except dividends on prefer­

ential shares.

§ 19B(5)

Angående beviljandet av en för­

månlig skattesats som fastställs av

ministern, dock ej understigande

tio procent, för inkomster som

förvärvas av företag efter det att

företaget förlorat sin pionjärstatus.

Beskattningen enligt denna för­

månliga skattesats sker under en

tidsperiod av högst fem år, dock

från och med taxeringsåret 1991,

tio år.

§24(5)

Skattebefrielse avseende inkomst

av expansionsökning hos ett expan­

derande företag.

§28

§ 28 utvidgar tillämpningen av

bestämmelserna i § 24(5) till tjäns-

teproducerande expanderande fö­

retag.

§ 39(3)

Skattebefrielse för 90 procent av

kvalificerande exportinkomster hos

exportföretag. (Perioden för denna

skattebefrielse varierar från tre till

15 år enligt §32).

§ 44F(2)

Skattebefrielse för 90 procent av

kvalificerande exportinkomster hos

tjänsteproducerande exportföretag.

§51(2)

Skattebefrielse för hälften av den

exportinkomstökning hos ett inter­

nationellt handelsföretag som kva­

lificerar för denna befrielse.

§72

(§ 72 utvidgar tillämpningen av

bestämmelserna i §§ 53(3) och

53(6) till bolag som erhåller särskilt

investeringsavdrag). Dessa regler

innebär att i annat fall skattepliktig

inkomst förvärvad av bolag som

härigenom blir skattefri kan delas

ut av bolaget utan vidare skatte­

konsekvenser (detta gäller ej ut­

delning på preferensaktier).

¬

background image

>.

sr

Section 81(2)

Exemption from tax on one-half

of the qualifying export income of a

warehousing or servicing company.

(Tax relief period is 5 years from its

commencement day).

Section 89(2)

Exemption from tax on one-half

of the qualify ing income from the

provision of consultancy services

on approved overseas projects of a

consultancy company or consul­

tancy firm. "Consultancy services"

is defined in Sec tion 85. (Tax relief

period is 5 years from its com­

mencement date);

so far as they were in force on,

and have not been modified since

31st December 1990, or have been

modified only in minor respec ts so

as not to affect their general charac­

ter shall apply for a further period

from 1st January 1992 up to 31st

December 2000; and

(e) the competent authorities

shall consult each other in order to

determine whether the periods in

sub-paragraphs (a), (b) and (d)

above shall be further extended.

In the event of these proposals

being acceptable to you, this letter

together with your letter accepting

the proposals shall constitute an

agreement betw een the competent

authorities of the Government of

the Kingdom of Sweden and of the

Government of the Republic of

Singapore for the purposes of para­

graphs 5, 6 and 9 of Article XIX.

I avail myself of this opportunity,

Sir, to rene w to you the assurance

of my highest consideration.

Dated at Singa pore this 7th day of

June 1991.

TAN BOEN ENG

Senior Deputy Commissioner of

Inland Revenue

Republic of Singapore

§81(2)

Skattebefrielse for hälften av

kvalificerande exportinkomst som

förvärvas av bolag som bedriver

lagrings-, magasinerings- eller tjän-

steproducerande verksamhet. (Pe­

rioden for denna skattebefrielse

uppgår till fem år från det att verk­

samheten påböljades).

§ 89(2)

Skattebefrielse för hälften av

kvalificerande inkomst som består

av provisioner på konsulttjänster

avseende vissa godkända utländska

projekt som utförs av konsultfirma.

Vad som förstås med "konsulttjän­

ster" definieras i § 85. (Perioden

för denna skattebefrielse uppgår till

fem år från det att verksamheten

påböljades);

i den mån dessa bestämmelser

var i kraft den 31 decembe r 1990

och därefter inte ändrats eller änd­

rats endast i mindre betydelsefulla

hänseenden utan att deras all­

männa innebörd påverkats, skall

gälla under ytterligare en tidrymd

ftån den 1 januari 1992 till och med

den 31 december 2000; och

e) de behöriga myndigheterna

skall överlägga med varandra i syfte

att bestämma om de under punk­

terna a), b) och d) ovan angivna

tidrymderna skall utsträckas ytter­

ligare.

Om dessa förslag kan godtas av

Er, utgör detta brev samt Ert brev,

varigenom förslagen godtas, en

överenskommelse enligt artikel

XIX §§ 5, 6 och 9 mellan Konunga­

riket Sveriges regerings och Repub­

liken Singapores regerings behöriga

myndigheter.

Jag har etc.

Undertecknat i Singapore den 7

juni 1991.

TAN BOEN ENG

Senior Deputy Commissioner of

Inland Revenue

Republic of Singapore

SFS 1991:1886

3461

¬

background image

SFS 1991:1886

(Översättning)

I have the honour to acknow­

ledge receipt of your letter of the

7th day of June 1991 which reads as

follows: —

"In pursuance of

para­

graphs 5, 6 and 9 of Article XIX."

I h ave the honour to inform you

that the foregoing proposals are ac­

ceptable to me and that your letter

of the 7th day of June 1991 and this

letter, shall together constitute an

agreement between the competent

authorities of the Government of

the Republic of Singapore and the

Government of the Kingdom of

Sweden for the purpose of para­

graphs 5, 6 and 9 of,Article XIX.

I avail myself of this opportunity,

Sir, to renew to you the assurance

of my highest consi deration.

Jag har äran erkänna mottagan­

det av Ert brev daterat den 7 juni

1991, vilket har följande lydelse:

"I enlighet med

behöriga

myndigheter."

Jag har äran meddela Er, att jag

godtar ovanstående förslag och att

Ert brev daterat den 7 juni 1991

och förevarande brev tillsammans

utgör en överenskommelse enligt

artikel XIX §§ 5, 6 och 9 mellan

Republiken Singapores regerings

och Konungariket Sveriges rege­

rings behöriga myndigheter.

Jag har etc.

Dated at Stockholm this 28th day

of June 1991.

Stefan Ersson

Director

International Tax Department

Ministry of Finance

Kingdom of Sweden

Undertecknat i Stockholm den 28

juni 1991.

Stefan Ersson

Departementsråd

Enheten för internationella skatte­

frågor

Finansdepartementet

Konungariket Sverige

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.