SFS 1992:857

920857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:857

om ändring i lagen (1991:1886) om

Utkom från trycket

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1991:1886) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore skall inforas en ny

bestämmelse, 4 §, av följande lydelse.

4 § Singapores regering, "the Monetary Authority of Singapore", "the
Board of Commissioners of Currency" och "the Government of Singapore
Investment Corporation Pte Ltd." häri inbegripna, beskattas inte i Sverige
för utdelning på aktier i sven ska aktiebolag som är officiellt registrerade

vid Stockholms fondbörs om

1) aktierna for vilka utdelningen betalas innehas endast i d et allmännas

intresse, och

2) innehavaren eller innehavarna av aktierna tillsammans inte direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller innehar mer än fem

procent av aktiekapitalet i det svenska aktiebolag som betalar utdelningen.

Denna lag t räder i kr aft den 1 jan uari 1993 och tillämpas på utdelning

som blir tillgänglig för lyftning efter utgången av åf 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92: 114, SkU26. rskr. 256.

1865

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.