SFS 1992:1193

921193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1193 Lag

Utkom från trycket

oiH dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

den 18 december 1992 Tyskland^

Utfärdad den 10 december 1992.

' '

J

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesi­
dig handräckning vid beskattning som Sverige och Tyskland underteckna­
de den 14 juli 1992 skall gälla som lag här i lan det.

Avtalet är intaget som bilaga till den na lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § I fråga om ansökan om skattelindring beträffande arvsskatt och
gåvoskatt gäller 2 § kungörelsen (1967; 721) om förfarandet rörande efter­
gift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning.

4 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen (1 967:721) om förfarandet rörande
eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges
enligt det av följande alternativ som ger det lägsta beloppe t, nämligen

1. den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Tyskland

för egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller

2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning

belöper på samma egendom.

2748

' Prop. 1992/93: 3, bet. 1992/93: SkU2, rskr. 1992/93:78.

¬

background image

Om skatt inte erlagts i Tyskland och uppgift sa knas om hur mycket skatt

SFS 1992; 1193

som kan komma att erläggas där, får anstånd medges med skäligt belopp,

i)[{ dock högst med ett belopp som motsvarar den del av den svenska skatten

som vid en proportionell fördelning belöper på den egendom som enligt

avtalet får beskattas i Tyskland.

5 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt

3g bestämmelserna i av talet beskattas endast i Tyskland skall sådan inkomst

inte tas med vid tax eringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lagen u pphävs kungörelsen (1935; 567) angående särskilt för­

farande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattnings­
ärenden, kungörelsen (1 935:568) angående handräckning åt tysk myndig­

het i vissa bes kattningsärenden, kungörelsen (1960: 549) om tillämpning
av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959
ingånget avtal fÖr undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å

^ inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungö­

relsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet
mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för

i undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och för­

mögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungörelsen

(1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och

Tyska riket fÖr undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

samt förordningen (1975:846) om kupongskatt fÖr person med hemvist i

Förbundsrepubliken Tyskland, m. m.

.,,j. På regeringens vägnar

b!

CARL BILDT

ANNE WIBBLE
(Finansdepartementet)

t0

2749

¬

background image

SFS 1992:1193

Abkommen zwischen dem Königreich

Schweden und der Bundesrepublik

Deutschland

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige oclh
Förbundsrepubliken Tyskland

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

bei den Steuern vem Einkommen und vem

Vermögen sowie bei den Erbschaft- und

Schenkungsteuern und zur Leistung ge-

genseitigen Beistands bei den Steuern

(Schwedisch-deutsches Steuerabkommen)

Das Königreich Schweden

und

die Bundesrepublik Deutschland -

von dem Wunsch gelei tet, durch ein neues

Abkommen, das den heutigen Beziehungen

zwischen beiden Staaten und den Rechtsent-

wicklungen Rechnung trägt, die Doppel­

besteuerung zu vermeiden und sich gegensei-

tig Beistand bei den Steuern zu leisten - sind

wie folgt iibereingekommen:

för att undvika dubbelbeskattning be-

träfTande skatter på inkomst och för­

mögenhet och på arv och gåva samt för att
lämna ömsesidig handräckning vid be­
skattning
(Svensk-tyskt skatteavtal)

Konungariket Sverige

och

Förbundsrepubliken Tyskland

har, föranledda av önskan att genom ett nytt

avtal, som tar hänsyn till dagens förb indelser

mellan de båda staterna och till rättsu tveck­

lingen, undvika dubbelbeskattning och lämna

ömsesidig handräckning vid beskattning, kom­

mit överens om följande:

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Ziel des Abkommens

Die beiden Vertragsstaaten wirken zusam-

men, um die Doppelbesteuerung auf der

Grundlage dieses Abkommens zu vermeiden,

sich gegenseitig bei der Anwendung der

Steuergesetze Beistand zu leisten und die zwi-

schenstaatlichen Steuerbeziehungen durch

Verständigung zu verbessern. Die zuständigen

Behörden der Vertragsstaaten werden sich

hierzu in geeigneten Zeitabständen iiber die

Entwicklung ihres Steuerrechts informieren

und beraten, wie die vorgenannten Ziele zu

erreichen sind.

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Avtalets syfte

De båda avtalsslutande staterna skall enligt

avtalet tillsammans verk a för att med stöd av

avtalet undvika dubbelbeskattning, att lämna

ömsesidig handräckning vid tillämpningen av

skattelagstiftningen samt att förbättra de mel-

lanstatliga förbindelserna på skatteområdet

genom ömsesidiga överenskommelser. De be­

höriga myndigheterna i de avtalsslutande sta­

terna skall i detta syfte med lämpl iga tidsmel­

lanrum informera varandra om utvecklingen

inom respektive stats skattelagstiftning och

rådgöra med varandra om hur förutnämnda

mål skall uppnås.

Artikel 2

Geltungsbereich des A bkommens

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Riicksicht

Artikel 2
Avtalets tillämpningsområde

1. Detta avtal tillämpas på följ ande skatter.

2750

¬

background image

SFS 1992:1193

auf die Art der Erhebung, fiir folgende

Steuern, die fiir Rechnung eines Ver-

tragsstaats, seiner Länder oder seiner Ge-

bietskörperschaften erhoben werden:

a) Abschnitt II fiir Steu ern vom Einkom-

men und vom Vermögen; als solche gel-

ten alle Steuern, die vom Gesamtein-

kommen, vom Gesamtvermögen oder

von Teilen des Einkommens oder des

Vermögens erhoben werden, ein-

schlieBlich der Steuern vom Gewinn aus

der VeräuBerung beweglichen oder un-

beweglichen Vermögens sowie der

Steuern vom Vermögenszuwachs.

b) Abschnitt III fiir NachlaB-, Erb schaft-

und Sc henkungsteuern; als solche gel-

ten die Steuern, die
aa) von Todes wegen als NachlaB steu-

ern, Erbanfallsteuern, Abgaben

vom Vermögensiibergang oder

Steuern von Schenkungen auf den
Todesfall erhoben werden, oder

bb) auf Ubertragungen unter Leben-

den nur deshalb erhoben werden,

weil die Ubertragungen unent-

geltlich oder gegen ein zu geringes

Entgelt vorgenommen werden.

c) Abschnitt IV fiir Steuern jeder Art und

Bezeichnung, soweit der Zusammen-

hang nichts anderes erfordert. Ausge-
nommen sind jedoch Zölle und Ver-

brauchsabgaben; die Umsatz- und

Luxussteuern gelten fiir den Anwen-

dungsbereich dieses Abscnitts nicht als

Verbrauchsabgaben.

(2) Die zur Zeit bestehenden Steuern, fiir

die das Abkommen gilt, sind in der Anlage

zum Abkommen aufgefiihrt.

(3) Das Abkommen gilt auch fiir alle

Steuern gleicher oder im wesentlichen

ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung

des Abkommens neben den bestehenden

Steuern oder an deren Stelle erhoben werden.

(4) In diesem Abkommen gelten

a) der Abschnitt 11 fiir Personen, die in ei -

nem Vertragsstaat oder in beiden Ver-

tragsstaaten ansässig sind;

b) der Abschnitt III fiir

aa) Nachiässe und Erbschaften, wenn

der Erblasser im Zeitpunkt seines

som påförs för en avtalsslutande stats, dess

delstaters eller lokala myndigheters räkning,

oberoende av det sätt på vilket s katterna tas

ut:

a) kapitel II på skatter på inkomst och för­

mögenhet; som sådana förstås alla skat­

ter, som utgår på inkomst eller förmö­

genhet i dess helh et eller på delar av in­

komst eller förmögenhet, däri inbe­

gripna skatter på vinst på grund av över­

låtelse av lös eller fast egendom, samt

skatter på värdestegring,

b) kapitel III på kvarlåtenskapsskatter,

arvsskatter och gåvoskatter; som så­

dana förstås skatter, som utgår

1) på grund av dödsfall såsom kvarlå-

tenskapsskatt, skatt på arv, skatt

på egendomsöverlåtelse eller skatt
på gåva vid dödsfall, eller

2) vid överlåtelse mellan levande per­

soner, men endast om de utgår

emedan överlåtelsen sker utan er­
sättning eller mot för lågt veder­

lag,

c) kapitel IV på skatter av varje slag och

beskaffenhet, om inte sammanhanget

föranleder annat. Undantagna är dock

tullar och konsumtionsavgifter; vid till-

lämpningen av detta kapitel anses dock

inte omsättnings- och lyxskatter som

konsumtionsavgifter.

2. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, finns angivna i bilaga n

till avtalet.

3. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter

undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av

eller i stället för de för närvarande utgående

skatterna.

4. I detta avtal tillämpas

a) kapitel II på personer som har hemvist

i en avtalsslutande stat eller i båda av­
talsslutande staterna.

b) kapitel III på

1) kvarlåtenskap och arv. när arvlåta-

ren vid sin död hade hemvist i en

2751

¬

background image

SFS 1992:1193

Todes in einem Vertragsstaat oder

in beiden Vertragsstaaten ansässig
war, und

bb) Schenkungen, wenn der Schenker

im Zeitpunkt der Schenkung in ei­

nem Vertragsstaat oder in beiden
Vertragsstaaten ansässig war.

avtalsslutande stat eller i bå da av­

talsslutande staterna, och

2) gåva, när givaren vid gåvotillfället

hade hemvist i en avtalsslutande

stat eller i bå da avtalsslutande sta­

terna.

Artikel 3

Allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der

Zusammenhang nichts anderes erfordert:

a) bedeutet der Ausdruck ,,Bundesrepub-

lik Deutschland", im geographischen

Sinne verwendet, das Gebiet, in dem

das Steuerrecht der Bundesrepublik

Deutschland gilt einschlieBlich des an
das Kiistenmeer angrenzenden Ge biets
des Meeresbodens, des Meeresunter-
grunds und der daruber befindlichen

Wassersäule, soweit die Bundesre­

publik

Deutschland

dort

in

Ubereinstimmung mit dem Völkerrecht

souveräne Rechte und Hoheitsbe-

fugnisse ausiibt;

b) bedeutet der Ausdruck ,,Schweden"

das Königreich Schweden, und, im geo­
graphischen Sinne werwendet, das
schwedische Hoheitsgebiet und alle

Gebiete auBerhalb der schwedischen
Hoheitsgewässer, soweit Schweden
dort in Ubereinstimmung mit dem Völ­

kerrecht seine Hoheitsrechte zur Erfor-

schung des Festlandsockels und zur

Ausbeutung seiner Naturschätze aus-

iiben darf;

c) bedeuten die Ausdriicke ,,ein Ver­

tragsstaat" und ,,der andere Ver­
tragsstaat", je nach dem Zusammen­
hang, die Bundesrepublik Deutschland

oder Schweden;

d) umfaBt der Ausdruck ,,Person" natiir-

liche Personen und Gesellschaften;

e) bedeutet der Ausdruck ,,Gesellschaft"

juristische Personen oder Rechtsträger,

die fiir die Besteuerung wie juristische

Personen behandelt werden;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse;

a) "Förbundsrepubliken Tyskland" åsyf­

tar, när det används i geografisk bety­
delse, det område inom vilket För­

bundsrepubliken Tysklands skattelag­

stiftning äger tillämpning, däri inbegri­

pet den del av havsbottnen, dennas un­

derlag och vattenutrymmet däröver
som gränsar till Förbundsrepubliken
Tysklands kustvatten, i den mån För­

bundsrepubliken Tyskland där i över­

ensstämmelse med folkrättens regler

utövar suveräna rättigheter och befo­

genheter,

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och, när det används i geog rafisk bety­
delse, Sveriges territorium, samt varje

utanför Sveriges territorialvatten belä­

get område, i den mån Sverige enligt

folkrättens regler äger utöva sina rättig­

heter att utforska kontinentalsockeln

där och att utvinna dess naturtillgångar.

c) "en avtalsslutande stat" eller "den

andra avtalsslutande staten" åsyftar
Förbundsrepubliken Tyskland eller

Sverige, beroende på sammanhanget,

d) "person" inbegriper fysisk person och

bolag,

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas

som juridisk person,

2752

¬

background image

SFS 1992:1193

f) bedeuten die Ausdriicke ,,Unterneh-

f)

men eines Vertragsstaats" und ,,Unter-

nehmen des anderen Vertragsstaats", je

nachdem, ein Unternehmen, das von

einer in einem Vertragsstaat ansässigen

Person be trieben wird, oder ein Unter­

nehmen, das von einer in dem an deren

Vertragsstaat ansässigen Person betrie­

ben wird;

g) umfaBt der Ausdruck ,,internationaler

g)

Verkehr" jede Beförderung mit einem

Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von ei­

nem Unternehmen eines Vertragsstaats
betrieben wird, es sei denn, das See­

schiff oder Luftfahrzeug wird aus-

schliesslich zwischen Orten im anderen

Vertragsstaat betrieben;

h) hat der Ausdruck ,,unbewegliches Ver-

h)

mogen" die Bedeutung, die ihm nach

dem Recht des Vertragsstaats zu-

kommt, in dem das Vermögen liegt.

Der Ausdruck umfaBt in jedem Fal l das

Zubehör zum unbeweglichen Vermö­
gen, das lebende und tote Inventar

land- und forstwirtschaftlicher Be-

triebe, Gebäude, die Rechte, fiir die die

Vorschriften des Privatrechts iiber
Grundstiicke gelten, Nutzungsrechte an

unbeweglichem

Vermögen

sowie

Rechte auf veränderliche oder feste

Vergiitungen fur die Ausbeutung oder

das Recht auf Ausbeutung von Mine-

ralvorkommen, Quellen und anderen
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahr-

zeuge gelten nicht als unbewegliches

Vermögen;

i) umfaBt d er Ausdruck ,,Vermögen, das

i)

Teil des Nachlasses oder einer Schenk-

ung einer in einem Vertragsstaat ansäs­

sigen Person ist" alle Vermögenswerte,

deren Ubergang oder Ubertragung ei­

ner unter Abschnitt III des Abkom-

mens fallenden Steuer unterliegt;

j) bedeutet der Ausdruck ,,Staatsangehö-

j)

riger"

aa) in bezug auf die Bundesrepublik

Deutschland

alle Deutschen im Sinne des

Grundgesetzes fiir die Bundesre­

publik Deutschland und alle ju-

"företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den an dra avtalsslutande sta­

ten" åsyftar företag som bedrivs av per­

son med hemvist i en avtalsslutande

stat, respektive företag som bedrivs av

person med hemvis t i den and ra avtals­

slutande staten,

"internationell trafik" omfattar varje

transport med skepp eller luftfartyg

som används av företag i en avtalsslu­

tande stat, utom d å skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan

platser i den andra avtalsslutande sta­
ten,

"fast egendom" har den betydelse som

uttrycket har enligt lagstiftningen i den

avtalsslutande stat där egendomen är

belägen. Uttrycket inbegriper dock all­

tid tillbehör till fast ege ndom, levande

och döda inventarier i lantbruk och

skogsbruk, byggnader, rättigheter på

vilka bestämmelserna i privaträtte n om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt

till fast egendom samt rätt till föränder­

liga eller fasta e rsättningar för nyttjan­

det av eller rätten att nyttja mineral­

förekomst, källa eller annan naturtill­

gång. Skepp och luftfartyg anses inte

vara fast egendom,

"egendom, som ingår i kvarlåtenskap

efter eller gåva från person med hem­

vist i en avtalsslutande stat" omfattar

alla tillgångar vilkas överföring eller

överlåtelse är underkastade någon av

de skatter på vilka kapitel III i avtalet

tillämpas,

"medborgare" åsyftar

1) i fråga om Förbundsrepubliken

Tyskland,

alla tyskar i den betydelse detta

uttryck har i Förbundsrepubliken

Tysklands grundlag och alla juri-

2753

87-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1193

bb)

k)

ristischen Personen, Personenge-

sellschaften und anderen Perso-

nenvereinigungen, die nach dem in

der Bundesrepublik Deutschland

geltenden Recht errichtet worden
sind;

in bezug auf Schweden

alle natiirlichen Personen, die

die schwedisclie Staatsangehörig-

keit besitzen und alle juristischen

Personen,

Personengesellschaf-

ten und anderen Personenvereini-
gungen, die nach dem in Schweden
geltenden Recht errichtet worden
sind;

bedeutet der Ausdruck ,,zuständige
Behörde"
aa) in der Bundesrepublik Deutsch­

land den Bundesminister der Fi-
nanzen oder die Behörde, an die er
seine Befugnisse delegiert hat;
in Schweden den Finanzminister,

seinen Bevollmächtigten oder die

Behörde, an die er seine Befug­
nisse delegiert hat.

(2) Dieses Abkommen ist bei seiner Anwen-

dung durch beide Vertragsstaaten iiberein-
stimmend aus sich selbst heraus auszulegen.

Ein in diesem Abkommen nicht definierter

Ausdruck hat jedoch dann die Bedeutung, die
ihm nach dem Recht des anwendenden Staates
zukommt, wenn der Zusammenhang dies er-
fordert und die zuständigen Behörden sich

nicht auf eine gemeinsame Auslegung geeinigt

haben (Artikel 39 Absatz 3, Artikel 40 Absatz

3).

bb)

Artikel 4

Ansässige Person

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck .,eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person"

a) fiir Zwecke der Steuern vom Einkom-

men und vom Vermögen eine Person,

die nach dem Recht dieses Staates dort
aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres stän-
digen Aufenthalts, des Örtes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines anderen ähn-

diska personer och andra person­

sammanslutningar som bildats en­

ligt den lagstiftning som gäller i
Förbundsrepubliken Tyskland,

2) i fråga om Sverige,

alla fysiska personer som är

svenska medborgare och alla juri­

diska personer och andra person­
sammanslutningar som bildats en­

ligt den lagstiftning som gäller i

Sverige,

k) "behörig myndighet" åsyftar

1)

2)

i Förbundsrepubliken Tyskland, fi­

nansministern eller den myndighet
till vilken denne har delegerat sina
befogenheter,

i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den
myndighet till vilken denne har de­

legerat sina befogenheter.

2. Detta avtal tillämpas i de avtalsslutande

staterna i e nlighet med dess lydelse. Uttryck
som inte definierats i avtalet har likväl, om
sammanhanget föranleder detta och inte de

behöriga myndigheterna överenskommit om

en gemensam tolkning (artikel 39 punkt 3, ar­

tikel 40 punkt 3), den betydelse som uttrycket

har enligt den tillämpande statens lagstiftning.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­
tande stat",

a) i fr åga om skatter på inkomst och för­

mögenhet, person som enligt lagstift­
ningen i d enna stat är skattskyldig där

på grund av hemvist, bosättning, plats

för företagsledning eller annan lik­

nande omständighet. Uttrycket inbegri-

^

2754

¬

background image

SFS 1992:1193

lichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der

Ausdruck umfaBt jedoch nicht eine Per­

son, die in diesem Staat nur mit Ein-

kiinften aus Quellen in diesem Staat

eder mit in diesem Staat gelegenem

Vermögen steuerpflichtig ist;

b) fiir Zwecke der NachlaB-, Erbschaft-

und Schenkungsteuern eine Person, de-

ren NachlaB ode r Schenkung oder de-

ren Erwerb nach dem Recht dieses

Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes,

ihres standigen Aufenthalts, des Örtes

ihrer Geschäftsleitung oder eines ande-

ren ähnlichen Merkmals steuerpflichtig

ist. Der Ausdruck umfaBt jedoch nicht

eine Person, deren NachlaB oder

Schenkung in diesem Staat nur mit in

diesem Staat gelegenem Vermögen

steuerpflichtig ist.

(2) 1st nach Absatz 1 eine natiirliche Person

in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt fol-

gendes:

a) Die Person gilt als in dem Staat ansäs­

sig, in dem sie iiber eine ständige Wohn-

stätte verfiigt; verfiigt sie in beiden

Staaten uber eine ständige Wohnstätte,

so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu

dem sie die engeren persönlichen und

wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mit-

telpunkt der Lebensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in wel-

chem Staat die Person den Mittelpunkt

ihrer Lebensinteressen hat, oder ver­

fiigt sie in keinem der Staaten iiber eine

ständige Wohnstätte, so gilt sie als in

dem Staat ansässig, in dem sie ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt hat;

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Auf­

enthalt in beiden Staaten oder in kei­
nem de r Staaten, so gilt sie als in dem

Staat ansässig, dessen Staatsangehöri-

ger sie ist;

d) ist die Person Staatsangehöriger beider

Staaten oder keines der Staaten, so re­
geln die zuständigen Behörden der Ver­

tragsstaaten die Frage in gegenseitigem

Einvernehmen.

(3) 1st nach Absatz 1 eine andere als eine na-

turliche Person in beiden Vertragsstaaten an-

per emellertid inte person som är skatt­

skyldig i denna stat endast för inkomst

från källa i denna stat eller för förmö­

genhet belägen där,

b) i fråga om kvarlåtenskapsskatt, arvs­

skatt och gåvoskatt, person vars kvarlå-

tenskap eller gåva eller vars förvärv en­
ligt lagstiftningen i denna stat är skatte­

pliktig där på grund av denna persons
hemvist, bosättning, plats för företags­

ledning eller annan liknande omstän­

dighet. Uttrycket inbegriper emellertid

inte person vars kvarlåtenskap eller
gåva är skattepliktig i denna stat endast

såvitt avser där belägen förmögenhet.

2. Då på grund av bestämm elserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande

staterna, bestäms hans hemvist på följande

sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står

till hans förfogande; om han har en så­

dan bostad i båda staterna, anses han ha

hemvist i den stat med vilken hans per­

sonliga och ekonomiska förbindelser är

starkast (centrum för levnadsintres­

sena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har

en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande, anses han ha hemvist i

den stat där han stadigvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigva­

rande i någon av dem, anses han ha

hemvist i den stat där han är medbor­

gare,

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon

av dem , avgör de behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna frågan

genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i

2755

¬

background image

SFS 1992:1193

sässig, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in
dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Ge-

schäftsleitung befindet.

Artikel 5

Betriebsstätte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck ,,Betriebsstätte" eine feste Ge-

schäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit ei-

nes Unternehmens ganz eder teilweise aus-

geiibt wird.

(2) Der Ausdruck ,,Betriebsstätte" umfaBt

insbesondere:

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,

c) eine Geschäftsstelle,

d) eine Fabrikationsstätte,

e) eine Werkstätte und

f) ein Bergwerk, ein Öl- eder Gasvor-

kommen, einen Steinbruch eder eine
andere Stätte der Ausbeutung von Bo-
denschätzen.

(3) Eine Bauausfiihrung oder Montage ist

nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre Dauer
zwölf Monate iiberschreitet.

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestim-

mungen dieses Artikels gelten nicht als Be-
triebsstätten:

a) Einrichtungen, die ausschlieUlich zur

Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-

rung von Giitern oder Waren des Un­
ternehmens benutzt werden;

b) Bestände von Giitern oder Waren des

Unternehmens, die ausschlieBlich zur

Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-
rung unterhalten werden;

c) Bestände von Giitern oder Waren des

Unternehmens, die ausschlieBlich zu

dem Zweck unterhalten werden, durch
ein anderes Unternehmen bearbeitet

oder verarbeitet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschlieBlich zu dem Zweck unterhal­

ten wird, fiir das Unternehmen Giiter
oder Waren einzukaufen oder Informa­

tionen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschlieBlich zu dem Zweck unterhal-

båda avtalsslutande staterna, anses personen i

fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­
retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär­

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott el­

ler annan plats för utvinning av natur­
tillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller in­

stallationsverksamhet utgör fast driftställe en­
dast om verksamheten pågår mer än tolv må­

nader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe"
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring, utställning eller ut­
lämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för lagring, utställ­
ning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning el­
ler förädling genom annat företags för­

sorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp

av varor eller inhämtande av upplys­

ningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för

2756

¬

background image

SFS 1992:1193

ten wird, fiir das Unternehmen zu wer-

ben, Informationen zu erteilen, wissen-

schaftliche Forschung zu betreiben oder

ähnliche Tätigkeiten auszuiiben, die

vorbereitender Art sind oder eine

Hilfstätigkeit darstellen;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschlieBlich zu dem Zweck u nterhal-

ten wird, mehrere der unter den Buch-

staben a bis e genannten Tätigkeiten

auszuiiben, vorausgesetzt, daB die sich

daraus ergebende Gesamttätigkeit der

festen Geschäftseinrichtung vorberei­

tender Art ist oder eine Hilfstätigkeit

darstellt.

(5) 1st eine Person - mit Ausnahme eines

unabhängigen Vertreters im Sinne des Absat-

zes 6 - fiir ein Unt ernehmen tätig und besitzt
sie in einem Vertagsstaat die Vollmacht, im

Namen des Unternehmens Verträge abzu-

schlieBen, und iibt sie die Vollmacht dort ge-

wöhnlich aus, so wird das Unternehmen unge-

achtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als

habe es in diesem Staat fiir alle von der Person

fur das Unternehmen ausgeubten Tätigkeiten

eine Betrieb sstätte, es sei denn, diese Tätig­

keiten beschränken sich auf die in Absatz 4 ge­

nannten Tätigkeiten, die, wiirden sie durch

eine feste Geschäftseinrichtung ausgeiibt,

diese Einrichtung nach dem genannten Absatz

nicht zu einer Betriebsstätte machten.

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon des-

halb so b ehandelt, als hab e es eine Betriebs­

stätte in einem Vertragsstaat, weil es dort
seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommis-

sionär oder einen anderen unabhängigen Ver-

treter ausubt, sofern diese Personen im Rah-

men ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit

handeln.

(7) Allein dadurch, daB eine in ein em Ver­

tragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesell-

schaft beherrscht oder von einer Gesellschaft

beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat

ansässig ist oder dort (entweder durch eine

Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Tä­

tigkeit ausubt, wird keine der beiden Gesell-

schaften zur Betriebsstätte der anderen.

företaget ombesörja reklam, ge upplys­

ningar, bedriva vetenskaplig forskning

eller liknande verksamhet av förbere­

dande eller biträdande art.

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att

kombinera verksamheter som anges i

punkterna a-e, under förutsättning att
hela den verksamhet som bedrivs från

den stadigvarande platsen för affärs­

verksamhet på grund av denna kombi­

nation är av förberedande eller biträ­

dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende

representant på vilken punkt 6 tillämpas, är

verksam för ett företag samt i en avtalsslu­
tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn, an­

ses detta företag - utan hinder av bestämmel­

serna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i

denna stat beträffande varje verksamhet som

denna person bedriver för företaget. Detta

gäller dock inte, om den verksamhet som

denna person bedriver är begränsad till sådan

som anges i punkt 4 och som - om den bedrevs

från en stadigvarande plats för affärsverksam­

het - inte skulle göra denna stadigvarande

plats för affärsverksamhet till fast driftställe

enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el­

ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten eller som bedriver

affärsverksamhet i denna andra stat (antingen

från fast driftställe eller på annat sätt), medför

inte att någotdera bolaget utgör fast driftst älle

för det andra.

2757

¬

background image

SFS 1992:1193

Abschnitt II
Besteuerung des Einkommens und Vermö-

gens

Kapitel II
Beskattning av inkomst och förmögenhet

Artikel 6

Einkunfte ans imbeweglichem Vermögen

(1) Einkunfte, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person aus unbewegli-

chem Vermögen (einschlieBlich der Einkunfte

aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben)

bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt,
können im anderen Staat besteuert werden.

(2) Absatz 1 gilt fiir Einkunfte aus der un-

mittelbaren Nutzung, der Vermietung oder
Verpachtung sowie jeder anderen Art der
Nutzung unbeweglichen Vermögens.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch fiir Ein-

kiinfte aus unbeweglichem Vermögen eines

Unternehmens und fiir Einkiinfte aus unbe­
weglichem Vermögen, das der Ausiibung ei-
ner selbständigen Arbeit dient.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i de nna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in­

komst som förvärvas genom omedelbart bru­
kande, genom uthyrning eller varje annan an­
vändning av fast egendom.

3. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas äveapå inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egendom

som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1)Ge\vinne eines Unternehmens eines

Vertragsstaats können nur in diesem Staat

besteuert werden, es sei denn, das Unterneh-
men iibt seine Tätigkeit im anderen Ver­
tragsstaat durch eine dort gelegene Betriebs-

stätte aus. Ubt das Unternehmen seine Tätig­

keit auf diese Weise aus, so können die Ge-
winne eines Unternehmens im anderen Staat

besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie
dieser Betriebsstätte zugerechnet werden kön-
nen.

(2) Ubt ein Unternehmen eines Ver­

tragsstaats seine Tätigkeit im anderen Ver­

tragsstaat

durch

eine

dort

gelegene

Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich

des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser

Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die

sie hatte erzielen können, wenn sie eine glei-
che oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen
oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges

Unternehmen ausgeiibt hätte und im Verkehr

mit dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte

sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av­

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i

denna stat, såvida inte företaget bedriver rö­

relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in­
komst beskattas i d enna andra stat, men en­
dast så stor del av den som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast driftställe, hänförs, om

inte bestämmelserna i p unkt 3 föranleder an­
nat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan an­

tas att driftstället skulle ha förvärvat, om det

varit ett fristående företag, som bedrivit verk­

samhet av samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och självständigt

avslutat affärer med det företag till vilket drift­
stället hör.

2758

¬

background image

SFS 1992:1193

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer

Betriebsstätte

werden

die fiir

diese

Betriebsstätte entstandenen Aufwendungen,

einschlieBlich der Geschäftsfiihrungs- und all-

gemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zu-

gelassen, gleichgiiltig, ob sie in dem Staat, in

dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo
entstanden sind.

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat iiblich

ist, die einer Betriebsstätte zuzurechnenden

Gewinne durch Aufteilung der Gesamtge-
winne des Un ternehmens auf seine einzelnen

Teile zu ermitteln, schlieBt Absatz 2 nicht aus,

daB dieser Vertragsstaat die zu besteuernden

Gewinne nach der iiblichen Auftei lung ermit-
telt; die gewählte Gewinnaufteilung muB je-

doch derart sein, daB das Ergebnis mit den

Grundsätzen dieses Artikels iibereinstimmt.

(5) Aufgrund des bloBen Einkaufs von G u-

tern oder Waren fiir das Unternehmen wird ei­

ner Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet.

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden

Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurech­

nenden Gewin ne jedes Jahr auf dieselbe Art

zu ermitteln , es sei denn, daB ausreic hende

Griinde dafur bestehen, änders zu verfahren.

(7) Gehören zu den Gewinnen Einklinfte,

die in anderen Artikeln dieses Abkommens

behandelt werden, so werden die Bestimmun-

gen jener Artikel durch die Bestimmungen
dieses Artikels nicht beriihrt.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in­

komst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­

begripna utgifter för företagets ledning och all­
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp­

kommit i den stat där det fasta driftstället är

beläget eller annorstädes.

4.1 den mån inkomst hänförlig till fast drift­

ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm­

mas på grundval av en fördelning av företagets

hela inkomst på de olika delarna av företaget,

hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i

denna avtalsslutande stat den skattepliktiga
inkomsten bestäms genom sådant förfarande.

Den fördelningsmetod som används skall dock

vara sådan att resultatet överensstämmer med

principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge­

nom det fasta driftställets försorg f ör företa­

get.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran­

leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av detta

avtal, berörs bestämmelserna i dessa artikl ar

inte av reglerna i förevarande arti kel.

Artikel 8

Seeschijfahrt, Luftfahrt und Container-Betrieb

(1) Gewinne eines Unternehmens eines

Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschif-

fen oder Luftfahrzeugen im internationalen

Verkehr können nur in diesem Staat besteuert

werden.

(2) Gewinne eines Unternehmens eines

Vertragsstaats aus dem Betrieb (Nutzung oder
Vermietung) von Containern, die im interna­

tionalen Verkehr verwendet werden, und der

dazugehörigen Ausrustung fur die Beförde-

rung der Container können nur in diesem

Staat besteuert werden.

Artikel 8

Sjöfart, luftfart och användning av containers

1. Inkomst, som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skep p

eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas

endast i denna st at.

2. Inkomst, som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen (eget nytt­

jande ell er uthyrning) av containers som an­

vänds i internationell trafik samt därtill hö­

rande utrustning för transport av containers ,

beskattas endast i denna stat.

2759

¬

background image

SFS 1992:1193

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch fur Ge-

wlnne aus der Beteiligung an einem Pool, ei-
ner Betriebsgemeinschaft oder einer interna-

tionalen Betriebsstelle.

Artikel 9

Verbimdene Unternehmen

(1) Wenn

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats

unmittelbar oder mittelbar an der Ge-

schäftsleitung, der Kontrolle oder dem

Kapital eines Unternehmens des ande-
ren Vertragsstaats beteiligt ist oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder

mittelbar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder dem Kapital eines Un­
ternehmens eines Vertragsstaats und ei­
nes Unternehmens des anderen Ver­

tragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fallen die beiden Unterneh­

men in ihren kaufmännischen oder finanziel-

len Beziehungen an vereinbarte oder aufer-
legte Bedingungen gebunden sind, die von de-

nen abweichen, die unabhängige Unterneh­
men miteinander vereinbaren wiirden, so diir-

fen die Gewinne, die eines der Unternehmen

ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen
dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet

und entsprechend besteuert werden.

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Ge­

winnen eines Unternehmens dieses Staates
Gewinne zugerechnet - und entsprechend
besteuert -, mit denen ein Unternehmen des

anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteu­

ert worden ist, und handelt es sich bei den zu-
gerechneten Gewinnen um solche, die das Un­

ternehmen des erstgenannten Staates erzielt
hätte. wenn die zwischen den beiden Unter­
nehmen vereinbarten Bedingungen die glei-

chen gewesen wären, die unabhängige Unter­

nehmen miteinander vereinbaren wiirden, so
nimmt der andere Staat eine entsprechende
Anderung der dort von diesen Gewinnen er-
hobenen Steuer vor. soweit diese notwendig

ist, um eine doppelte Belaslung der Gewinne
zu vermeiden. Bei der Änderungsind die iibri-
gen Bestimmungen dieses Abkommens zu be-

riicksichtigen; erforderlichenfalls werden die

zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
einander konsuitieren.

3. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas även på inkomst som förvärvas genom
deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen
av såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i d en andra avtals­
slutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe­

roende företag, får all inkomst, som utan så­
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före­
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i de tta

företags inkomst och beskattas i övere nsstäm­

melse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattas i d enna stat,
även inräknas i inkomsten för ett företag i den
andra avtalsslutande staten och beskattas i
överensstämmelse därmed i d enna andra stat

samt den sålunda inräknade inkomsten är så­
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende

företag, skall den andra staten genomföra ve­
derbörlig justering av det skattebelopp som

påförts för inkomsten i de nna stat, i den mån

detta är nödvändigt för att förhindra dubbel­

beskattning av inkomsten. Vid sådan justering

iakttas de övriga bestämmelserna i dett a avtal
och de behöriga myndigheterna i de avtalsslu­
tande staterna överlägger vid behov med var­
andra.

2760

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im

anderen Vertragsstaat ansässige Person zah lt,

können im anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden können jedoch auch

in dem V ertragsstaat, in dem die die Dividen­

den zahlende Gesellschaft ansässig ist , nach

dem Recht dieses Staates besteuert werden;

die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der

Dividenden der Nutzungsberechtigte ist, 15

vom Hund ert des Bruttobetrags der Dividen­

den nicht i ibersteigen.

Dieser Absatz beruhrt nicht die Besteue-

rung der Gesellschaft in bezug auf die Ge-

winne, aus denen die Dividenden gezahlt wer­
den.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Divi­

denden, deren Nutzungsberechtigter eine Ge­

sellschaft ist, die unmittelbar iiber mindestens
10 vom Hundert des Kapitals der die Dividen­

den zahlenden Gesellschaft verfiigt,

a) die Steuer nicht erhoben werden, wenn

die Dividenden von einer in Schweden

ansässigen Gesellschaft gezahlt werden,
und

b) die Steuer 5 vom H undert des Brutto­

betrags der Dividenden nicht iiberstei­

gen, wenn die Dividenden von einer in

der Bundesrepublik Deutschland ansäs­

sigen Kapitalgesellschaft gezahlt wer­

den; die Steuer darf jedoch nicht erho­

ben werden, wenn der Unterschied zwi-

schen den Sätzen der deutschen Kör-

perschaftsteuer fiir ausgeschtittete Ge-

winne und nichtausgeschtittete Ge-

winne weniger als 5 Prozentpunkte

beträgt.

(4) Der Ausdruck ,,Dividenden" bedeutet

fiir die Zwecke dieses Artikels Einkiinfte aus

Aktien, GenuBrechten oder GenuBscheinen,

Kuxen, Griinderanteilen oder aus sonstigen

Gesellschaftsanteilen, wenn die Einkiinfte

hieraus nach dem Recht des Staates, in dem

die zahlende Gesellschaft ansässig ist. den

Einkiinften aus Aktien Steuerlich gleich-

gestellt sind. Der Ausdruck ,.Dividenden"

umfaBt auch

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av­

talsslutande stat till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten får beskattas i

denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget som

betalar utdelningen har hemvist, enligt lag­

stiftningen i denna stat, men om mottagaren

har rätt till utdelningen får skatten inte över­

stiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilk en utdelningen betalas.

3. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkt 2 får beträffande utdelning som tillfaller

bolag som har rätt till utdelningen o ch som di­

rekt äger minst 10 procent av det utbetalande

bolagets kapital,

a) skatten inte tas ut om utdelningen beta­

las av ett i Sverige hemmahörande bo­

lag, och

b) skatten inte överstiga 5 procent av ut­

delningens bruttobelopp om utdel­

ningen betalas av ett i Förbundsrepubli­

ken Tyskland hemmahörande bolag

vars delägare inte personligen ansvarar

för bolagets förbindelser (Kapitalgesell­

schaft); skatten får emellertid inte tas ut

om skillnaden i bolagsskattesats mellan

skatt på utdelad vinst och på icke utde­

lad vinst uppgår till mindre än 5 pro­

centenheter.

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna

artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller

andra liknande bevis med rätt till andel i vinst,

gruvaktier, stiftarandelar eller av andra ande­

lar i bolag, om inkomsten av dessa a ndelar i

bolag enligt lagstiftningen i den stat där det ut­

delande bolaget har hemvist i beskattnings­

hänseende jämställs med inkomst av aktier.

Uttrycket utdelning omfattar också

2761

¬

background image

SFS 1992:1193

a) in der Bundesrepublik Deutschland

Einkiinfte eines stillen Gesellschaf-

ters aus seiner Beteiligung als stiller Ge-

sellschafter, Einkiinfte aus partiari-
schen Darlehen, Gewinnobligationen

und ähnlichen gewinnabhängigen Ver-

giitungen sowie Ausschiittungen auf

Anteilscheine an einem Investmentver-

mögen:

in Schweden

Ausschiittungen auf Anteilscheine an

einem ,,Aktiefond",

b) andere Einkiinfte, die nach dem Recht

des Staates, in dem der Schuldner an-
sässig ist, den Einkiinften aus Anteilen
an Gesellschaften steuerlich gleich-

gestellt sind;

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3

diirfen Einkiinfte aus Rechten Oder Forderun-
gen mit Gewinnbeteiligung (in der Bundesre­

publik Deutschland einschlieBlich der Ein­

kiinfte eines stillen Gesellschafters aus seiner
Beteiligung als stiller Gesellschafter oder aus
partiarischen Darlehen und Gewinnobligatio­
nen) nach dem Recht des Staates, aus dem sie

stammen, besteuert werden, wenn sie dort bei
der Ermittlung des Gewinns des Schuldners

abzugsfähig sind.

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwen-

den, wenn der in einem Vertragsstaat ansäs-
sige Nutzungsberechtigte im anderen Ver­

tragsstaat. in dem die die Dividenden zah-

lende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbli-

che Tätigkeit durch eine dort gelegene

Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit

durch eine dort gelegene feste Einrichtung
ausiibt und die Beteiligung, fiir die die Divi­
denden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser

Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehort.
In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise

Artikel 14 anzuwenden.

(7) Bezieht eine in einem Vertragsstaat an-

sässige Gesellschaft Gewinne oder Einkiinfte
aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser
andere Staat weder die von der Gesellschaft

gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn,

daB diese Dividenden an eine in diesem ande­

ren Staat ansässige Person gezahlt werden

Oder daB die Beteiligung. fiir die die Dividen­
den gezahlt werden, tatsächlich zu einer in die-

a) i Förbundsrepubliken Tyskland,

inkomst som bolagsman i tyst bolag

uppbär i denna egenskap, inkomst av

vinstandelslån, inkomst av obligationer

på vilka avkastning utgår i förhållande
till vinsten och liknande vinstberoende

ersättningar samt utdelning på andels­

bevis i en "Investmentvermögen",

i Sver ige,
utdelning på andelar i aktiefond,

b) inkomst, som enligt lagstiftningen i den

stat där gäldenären har hemvist i be­
skattningshänseende jämställs med in­

komst av andelar i bolag.

5. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkterna 1-3 får inkomst av rättigheter eller

fordringar med rätt till andel i vinst (i För­

bundsrepubliken Tyskland innefattande in­
komst som bolagsman i tyst bolag i denna

egenskap uppbär eller inkomst av vinstandels­
lån och av obligationer på vilka avkastning ut­
går i f örhållande till vinsten) beskattas enligt
lagstiftningen i den stat från vilken inkomsten

härrör, om den vid beräkningen av gäldenä-
rens vinst är avdragsgill där.

6. Bestämmelserna i punkterna 1—3 tilläm­

pas inte, om den som har rätt till utdelningen
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri­
ver rörelse i d en andra avtalsslutande staten,

där bolaget som betalar utdelningen har hem­

vist, från där beläget fast driftställe eller ut­

övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an­
ordning, samt den andel på grund av vilken ut­
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i art ikel 7 respektive artikel 14.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom
i den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denn a andra stat eller i den mån den

andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller

stadigvarande anordning i denna andra stat.

2762

¬

background image

SFS 1992:1193

sem anderen Staat gelegenen Betriebsstätte

öder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne

der Gesellschaft einer Steuer fiir nichtausge-

schiittete Gewinne unterwerfen, selbst wenn

die gezahlten Dividenden oder die nichtausge-

schutteten Gewinne ganz oder teilweise aus im

anderen Staat erzielten Gewinnen oder Ein-

kiinften bestehen.

och ej heller beskatta bolagets icke utdelade

vinst, även om utdelningen eller den icke utde­

lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst

som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat

stammen und an eine im anderen Ver­

tragsstaat ansässige Person gezahlt werden,

können, wenn diese Person der Nutzungsbe-
rechtigte ist, nur im anderen Staat besteuert

werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Aus-

druck ,,Zinsen" bedeutet Einkiinfte aus For-

derungen jeder Art, auch wenn die Forderun-
gen durch Pfandrechte an Grundstiicken gesi-
chert oder mit einer Beteiligung am Gewinn

des Schuldners ausgestattet sind, und insbe-

sondere Einkiinfte aus öffentlichen Anleihen

und aus Obligationen einschlieölich der damit

verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus
Losanleihen. Zuschläge fiir verspätete Zahl-

ung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Ar­

tikels. Der Ausdruck ,,Zinsen" umfaBt nicht

die in Artikel 10 be handelten Einkiinfte.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-

zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat,
aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbli-

che Tätigkeit durch eine dort gelegene
Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit

durch eine dort gelegene feste Einrichtung

ausiibt und die Forderung, fiir die die Zinsen

gezahlt werden, tatsächlich zu dieser

Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört.

In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise

Artikel 14 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und

dem Nutzungsberechtigten oder zwischen je-

dem von ihnen und einem Dritten besondere

Beziehungen und iibersteigen deshalb die Zin­

sen, gemessen an der zugrundeliegenden For-

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas en­

dast i den na andra stat, om personen i fråga

har rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna ar­

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen

den säkerställts genom inteckning i fast egen­
dom eller inte och antingen den medför rätt till

andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket

åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av obligationer

eller debentures, däri inbegripna agiobelopp

och vinster som hänför sig till så dana värde­

papper, obligationer eller debentures. Straff­

avgift på grund av sen betalning anses inte som

ränta vid tillämpningen av de nna artikel. Ut­
trycket "ränta" innefattar inte de inkomster

som behandlas i artikel 10.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan

härrör, från där beläget fast driftställe eller ut­

övar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den fordran för vilken räntan

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna

i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

2763

¬

background image

SFS 1992:1193

derung, den Betrag, den Schuldner und Nut-

zungsberechtigter ohne diese Beziehungen

vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur

auf den letzteren Betrag angewendet. In die-

sem Fall kan der ubersteigende Betrag nach

dem Recht eines jeden Vertragsstaats und un-

ter Beriicksichtigung der anderen Bestimmun-

gen dieses Abkommens besteuert werden.

belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala­

ren och den som har rätt till räntan om sådana

förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu­

tande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i detta avtal.

Artikel 12
Lizenzgebiiliren

(1) Lizenzgebiihren, die aus einem Ver-

tragsstaat stammen und an eine im anderen

Vertragsstaat ansässige Person gezahlt wer­

den, können, wenn diese Person der Nut-

zungsberechtigte ist, nur im anderen Staat

besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Aus-

druck ,,Lizenzgebuhren" bedeutet Vergiitun-

gen jeder Art, die fiir die Benutzung oder fur

das Recht auf Benutzung von Urheberrechten

an literarischen, kiinstlerischen oder wissen-

schaftlichen Werken, einschlieBlich kinema-

tographischer Filme oder Bandaufnahmen fur

Fernsehen oder Rundfunk, von Patenten, Wa-

renzeichen, Mustern oder Modellen, Plänen,

geheimen Formeln oder Verfahren oder fiir

die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer

oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt

werden.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der

in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsbe-

rechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem

die Lizenzgebuhren stammen, eine gewerbli-

che Tätigkeit durch eine dort gelegene

Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit

durch eine dort gelegene feste Einrichtung

ausiibt und die Rechte oder Vermögenswerte,

fiir die die Lizenzgebuhren gezahlt werden,

tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen

Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Arti­

kel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und

dem Nutzungsberechtigten od er zwischen je-

dem von ihnen und einem Dritten besondere

Beziehungen und iibersteigen deshalb die Li-

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, be­

skattas endast i denna andra stat, om personen

i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottas såsom

ersättning för nyttjandet av eller för rätten att

nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el­

ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf­

film eller bandupptagning för television eller

radio, patent, varumärke, mönster eller mo­

dell, ritning, hemligt recept eller hemlig till­

verkningsmetod samt för upplysn ing om erfa­

renhetsrön av industriell, kommersiell eller

vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i p unkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i

en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande sta ten, från vilken

royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe

eller utövar självständig yrkesverksamhet i

denna andra stat från där belägen stadigva­

rande anordning, samt den rättighet eller

egendom i fråga om vilken royaltyn betalas

äger verkligt samband med det fasta driftstäl­

let eller den stadigvarande anordningen. I så ­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan per­

son royaltybeloppet, med hänsyn til l det nytt-

2764

¬

background image

SFS 1992:1193

zenzgebuhren, gemessen an der zugrundelie-

genden Leistung, den Betrag, den Schuldner

und Nutzu ngsberechtigter ohne diese Bezieh-

ungen vere inbart hätten, so wird dieser Arti­

kel nur auf den letzteren Betrag angewendet.

In diesem Fall kan der ubersteigende Betrag

nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats

und u nter Beriicksichtigung der anderen Be-

stimmungen dieses Abkommens besteuert
werden.

jande, den rätt eller den upplysning för vilken

royaltyn betalas, överstiger det belopp som

skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den

som har rätt till royaltyn om sådana förbindel­

ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i

denna artikel endast på sistnämnda belopp. I

sådant fall beskattas överskjutande belopp en­

ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta­

ten med ia kttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

Artikel 13
Gewinne aus der Veräufierung von Vermögen

(1) Gewinne, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person aus der Veräus-

serung unbeweglichen Vermögens bezieht,

das im anderen Vertragsstaat liegt, können im
anderen Staat besteuert werden. Dies gilt auch

be! der VeräuBerung einer Beteiligung an ei-
ner Gesellschaft, deren Hauptzweck im direk-
ten oder indirekten Halten oder Verwalten

derartigen unbeweglichen Vermögens be-
steht, wenn der VeräuBerer an der Gesell­
schaft zu irgendeinem Zeitpunkt in den fiinf

der VeräuBerung vorausgehenden Jahren zu

mindestens 10 vom Hundert an der Gesell­

schaft beteiligt war. Unbewegliches Vermö­

gen, das einem eigenen land- und forstwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieb dient,

bleibt hierbei auBer Betra cht.

(2) Gewinne aus der VeräuBerung bewegli-

chen Vermögens, das Betriebsvermögen einer
Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines

Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat,

oder das zu einer festen Einrichtung gehört,
die einer in einem Vertragsstaat ansässigen

Person fiir die Ausiibung einer selbständigen
Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfii-

gung steht, einschlieBlich derartiger Gewinne,

die bei der VeräuBerung einer solchen

Betriebsstätte (allein oder mit dem tibrigen

Unternehmen) oder einer solchen festen Ein­

richtung erzielt werden, können im anderen

Staat besteuert werden.

(3) Gewinne aus der VeräuBerung von See-

schiffen, Luftfahrzeugen oder Containern, die

ein Unternehmen eines Vertragsstaats im in-

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå­

telse av fast egendom som är belägen i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detta gäller också beträf­

fande överlåtelse av andel i bolag vars huvud­

sakliga ändamål är att direkt eller indirekt in­

neha eller förvalta sådan egendom i det fall

överlåtaren vid någon tid punkt under de fem

år som närmast föregått försäljningen innehaft

minst 10 procent i bolaget. Fast egendom, som

används i eget jord- eller skogsbruk eller i nä­

ringsverksamhet, beaktas därvid inte.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen­

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslutande sta­

ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig­

varande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat har i den andra avtals­

slutande staten, får beskattas i denna andra

stat. Detsamma gäller vinst på grund av över­

låtelse av så dant fast driftställe (för sig eller

tillsammans med hela företaget) eller av sådan

stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp,

luftfartyg eller containers som används i inter­

nationell trafik av företag i en avtalsslutande

2765

¬

background image

SFS 1992:1193

ternationalen Verkehr betreibt, und von be-

weglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser

Schiffe, Luftfahrzeuge eder Container dient,

können nur in diesem Staat besteuert werden.

(4) Gewinne aus der VeräuBerung des in

den Absätzen 1 bis 3 nicht genannten Vermö-

gens können nur in dem Vertragsstaat besteu­

ert werden, in dem der VeräuBerer ansässig

ist.

(5) Bei einer natiirlichen Person, die in ei-

nem Vertragsstaat während mindestens zwei

Jahren ansässig war und die im anderen Ver­

tragsstaat ansässig geworden ist, beruhrt Ab-

satz 4 nicht das Recht des erstgenannten Staa-

tes, bei Aktien und an deren Anteilen an Ge-

sellschaften und Personengesellschaften, die

in dem erstgenannten Vertragsstaat ansässig

sind, nach seinen innerstaatlichen Rechtsvor-

schriften bei d er Person einen Vermögenszu-

wachs bis zu ihrem Wohnsitzwechsel oder die

Gewinne aus der VeräuBerung zu besteuern,

die diese Person zu irgendeinem Zeitpunkt

während der ersten funf Jahre nach dem

Wohnsitzwechsel bezieht.

stat och lös egendom som är hänförlig til l an­

vändningen av sådana skepp, luftfartyg eller

containers beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1-3

beskattas endast i den avtalsslutande stat där

överlåtaren har hemvist.

5. I fråga om fysisk person som har haft

hemvist i en avtalsslutande stat under minst

två år och som har erhållit hemvist i den andra

avtalsslutande staten, påverkar bestämmel­

serna i punkt 4 inte den förstnämnda statens

rätt att fram till tidpunkten för bytet av hem ­

vist enligt sin interna lagstiftning beskatta så­

dan person för värdestegring på aktier och

andra andelar i bolag (Gesellschaften) och

handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag,

partrederi eller gruvbolag (Personengesell­

schaften) som är hemmahörande i den först­

nämnda staten eller att enligt sin interna lag­

stiftning beskatta vinst på grund av överlåtelse

av sådan egendom som denna person förvär­

var vid någon tidpunkt under de första fem

åren efter bytet av hemvist.

|l

Artikel 14

Selbständige Arbeit

(1) Einkunfte, die eine in einem Ver­

tragsstaat ansässige Person aus einem freien

Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätig-

keit bezieht, können nur in diesem Staat

besteuert werden, es sei denn, daB der Person

im anderen Vertragsstaat fur die Ausubung ih-

rer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrich-

tung zur Verfugung steht. Steht ihr eine solche

feste Einrichtung zur Verfugung, so können

die Einkunfte im anderen Staat besteuert wer­

den, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen

Einrichtung zugerechnet werden können.

(2) Der Ausdruck ,,freier Beruf" umfaBt

insbesondere die selbständig ausgeubte wis-

senschaftliche, literarische, kunstlerische, er-

zieherische oder unterrichtende Tätigkeit so-

wie die selbständige Tätigkeit der Ärzte,

Zahnärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Ar-

chitekten und Buchsachverständigen.

Artikel 14
Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksamhet,

beskattas endast i denna stat om han inte i den

andra avtalsslutande staten har stadigvarande

anordning, som regelmässigt står till han s för­

fogande för att utöva verksamheten. Om han

har sådan stadigvarande anordning, får in­

komsten beskattas i denna andra stat men en­

dast så stor del av den som är hänförlig till

denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närligverksamhet, uppfostrings- och undervis­

ningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare , tandläkare, advokat,

ingenjör, arkitekt och revis or utövar.

2766

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich de r Artikel 16 bis 19 kön-

nen Ge hälter, Löhne und ähn liche Vergiitun-

gen, die eine in ei nem Vertragsstaat ansässige

Person aus unseibständiger Arbeit bezieht,

nur in diesem Staat besteuert werden, es sei

denn, die Arbeit wird im anderen Ver­

tragsstaat ausgeiibt. Wird die Arbeit dort aus-

geiibt, so können die dafiir bezogenen Vergu-

tungen im anderen S taat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Ver-

giitungen, die eine in einem Vertragsstaat an­
sässige Person fiir eine im anderen Ver­

tragsstaat ausgeiibte unselbständige Arbeit
bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert

werden, wenn

a) der Empfänger sich im anderen Staat

insgesamt nicht länger als 183 Tage

während des betreffenden Kalender-

jahrs aufhält und

b) die Vergiitungen von einem Arbeitge-

ber oder fiir einen Arbeitgeber gezahlt

werden, der nicht im ande ren Staat an-

sässig ist, und

c) die Vergiitungen nicht von einer

Betriebsstätte oder einer festen Ein-
richtung getragen werden, die der Ar­

beitgeber im anderen Staat hat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestim-

mungen dieses Artikels können Vergiitungen

fiir unselbständige Arbeit, die an Bord eines

Seeschiffs oder Luftfahrzeugs, das ein Unter-

nehmen eines Vertragsstaats im inter nationa-

len Verkehr betreibt, ausgeiibt wird, in diesem

Staat besteuert werden.

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 2 fin-

den keine Anwendung auf Vergiitungen fiir

Arbeit im Rahmen gewerbsmäBiger Arbeit-

nehmeriiberlassung. Die zuständigen Behör-

den treffen nach Artikel 40 die Vereinbarun-

gen, die notwendig sind, um eine doppelte Er-

hebung von Abzugsteuern zu verme iden und

die Steueranspruche der beiden Vertragsstaa-

ten zu sichern.

Artikel 15
Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna

16—19 föranleder annat, beskattas lön och an­

nan liknande ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på

grund av anställning, endast i denna stat, så­

vida inte arbetet utförs i d en andra avtalsslu­

tande staten. Om arbetet utförs i denna andra

stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be­

skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist

i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som

utförs i den andra avtalsslutande staten, en­

dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sam­

manlagt inte överstiger 183 dagar under
kalenderåret i fråg a, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra staten

eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som ar­

betsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som

utförs ombord på skepp eller luftfartyg som

används i internati onell trafik av företag i en

avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

4. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte

beträffande ersättning för arbete inom ramen

för yrkesmässig uthyrning av ar betskraft. De

behöriga myndigheterna skall enligt artikel 40

träffa de överenskommelser som erfordras för

att undvika dubbelt uttag av skatt och för att

säkra de båda avtalsslutande state rnas skatte­
anspråk.

2767

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 16

Aufsichtsrats-, Verwaltimgsrals- und Geschäfts-

leitungsvergiitungen

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergii-

tungen und ähnliche Zahlungen, die eine in ei-
nem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer
Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder

VeiAvaltungsrats, als Geschäftsfiihrer oder als
Vorstandsmitglied einer Gesellschaft bezieht,

die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, kön-

nen im anderen Staat besteuert werden.

Artikel 16

Styrelsearvode, ersättning till person iföretags-

ledande ställning och annan liknande ersätt­

ning

Styrelsearvode och annan liknande ersätt­

ning, som person med hemvist i e n avtalsslu­

tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty­

relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i de n andra avtalsslutande staten eller

såsom verkställande direktör eller medlem av
direktionen i sådant bolag, får beskattas i
denna andra stat.

Artikel 17

Kunstler und Sportler

(1) Ungeachtet der Artikel 7,14 und 15 kön-

nen Einkiinfte, die eine in einem Vertragsstaat

ansässige Person als Kunstler, wie Biihnen-,
Film-, Rundfunk- und Fernsehkiinstler sowie

Musiker, oder als Sportler aus ihrer im ande­
ren Vertragsstaat persönlich ausgeiibten Tä-
tigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert
werden.

(2) FlieBen Einkiinfte aus einer von einem

Kunstler oder Sportler in dieser Eigenschaft
persönlich ausgeiibten Tätigkeit nicht dem
Kunstler oder Sportler selbst, sondern einer
anderen Person zu, so können diese Einkiinfte
ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der
Kunstler oder Sportler seine Tätigkeit ausiibt,

wenn er auf diese andere Person einen
kontrollierenden EinfluB ausiiben kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht fiir Ein­

kiinfte aus der von Kiinstlern oder Sportlern in

einem Vertragsstaat ausgeiibten Tätigkeit,
wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz
oder im wesentlichen Umfang unmittelbar
oder mittelbar aus öffentlichen Kassen des an­
deren Vertragsstaats unterstiizt wird.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 7,14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­
nom sin personliga verksamhet i den an dra av­

talsslutande staten i ege nskap av artist, såsom

teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele­

visionsartist eller musiker, eller av idrottsman,

beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­
serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten om denne kan
utöva ett kontrollerande inflytande på denna

andra person.

3. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas inte på inkomst från uppträdande av
artister eller idrottsmän, om deras vistelse i en
avtalsslutande stat helt eller i väsentlig omfatt­

ning direkt eller indirekt är bekostad av all­
männa medel från den andra avtalsslutande

staten.

Artikel 18

Ruhegehälter und ähnliche Zahlungen

(1) Erhält eine in einem Vertragsstaat ansäs­

sige Person Ruhegehälter und ähnliche Vergii-

Artikel 18

Pension och liknande betalning

1. Pension och liknande ersättning och liv­

ränta, som person med hemvist i en avtalsslu-

2768

¬

background image

SFS 1992:1193

tungen oder Renten, so können diese Bezuge

nur in diesem Sta at besteuert werden.

(2) Bezuge, die eine in einem Vertragsstaat

ansässige Person aus der gesetzlichen Sozial-

versicherung des anderen Vertragsstaats er-

hält, können abweichend von Abs atz 1 nur in

diesem anderen Staat besteuert werden. Diese

Bezuge können jedoch nur im erstg enannten

Vertragsstaat besteuert werden, wenn diese

Person ein Staatsangehöriger dieses Staates
und nicht ei n Staatsangehöriger des anderen

Staates ist.

(3) W iederkehrende und einmalige Vergii-

tungen, die ein Vertragsstaat oder eine seiner

Gebietskörperschaften an eine in dem ande­

ren Vertragsstaat ansässige Person als Vergii-

tung fiir einen Schaden zahit, der als Folge von
Kriegshandlungen oder politischer Verfolgung

entstanden ist (einschlieBlich Wiedergut-
machungsleistungen), können abweichend
von Absatz 1 nur in dem erstgenannten Staat

besteuert werden.

(4) Der Begriff „Rente" bedeutet einen be-

stimmten Betrag, der regelmäBig zu festge-
setzten Zeitpunkten lebenslänglich oder wäh-

rend eines bestimmten oder bestimmbaren
Zeitabschnitts aufgrund einer Verpflichtung

zahlbar ist, die diese Zahlungen als Gegen-

leistung fiir in Geld oder Geldeswert bewirkte
angemessene Leistungen vorsieht.

(5) Einer in einem Vertragsstaat ansässigen

Person, die Bezuge aus der gesetzlichen Sozi-
alversicherung des anderen Vertragsstaats er-

hält, sind bei der Besteuerung dieser Bezuge

im erstgenannten Staat die gleichen Vergunsti-
gungen zu gewähren, die fiir derartige Bezuge

aus Quellen des erstgenannten Staates ge-

währt werden.

tände stat uppbär, beskattas endast i denna

stat.

2. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkt 1 beskattas belopp, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat e rhåller enligt

socialförsäkringslagstiftningen i den andra av­

talsslutande staten, endast i denna andra stat.

Dessa belopp kan eme llertid endast beskattas

i den förstnämnda staten om personen är med­

borgare i denna stat men inte är medborgare i

den andra staten.

3. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkt 1 beskattas periodiska ersättningar eller

engångsbelopp, som en avtalsslutande stat el­

ler dess lokala myndigheter betalar till person

med hemvist i den andra avtalsslutande staten

som ers ättning för skada som uppkommit till
följd av krigshandling eller politisk förföljelse
(däri inbegripet vissa gottgö relsebetalningar;

"Wiedergutmachungen"), endast i den först­

nämnda staten.

4. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast­

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast­

ställda tidpunkter under en p ersons livstid el­

ler under annan fastställd eller fastställbar
tidsperiod och som utgår på grund av förplik­

telse att verkställa dessa utbetalningar som er­

sättning för däremot fullt svarande vederlag i

penningar eller penningars värde.

5. Person med hemvist i e n avtalsslutande

stat som uppbär belopp enligt socialförsäk­

ringslagstiftningen i de n andra avtalsslutande

staten är berättigad till samma förmåner vid

beskattningen i den förstnämnda staten som

skulle ha medgivits om beloppet erhållits från

källa i den förstnämnda s taten.

Artikel 19

Öffentlicher Dienst

(1) Vergiitungen, ausgenommen Ruhege-

hälter, die von einem Vertragsstaat, einem sei­

ner Länder, einer ihrer Gebietskörperschaften

oder einer anderen juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts eines der beiden Staaten an

eine natiirliche Person fur geleistete Dienste

gezahlt werden, sowie die in Absatz 4 genann-

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat, någon av

dess delstater eller lokala myndigheter eller av

annan offentligrättslig juridisk person i endera

staten till fysisk person på grund av utfört ar­

bete samt sådan ersättning som anges i punkt

4, beskattas endast i denna st at. Sådan ersätt-

2769

¬

background image

SFS 1992:1193

ten Vergiitungen, können nur in diesem Staat

besteuert werden. Diese Vergiitungen können

jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert

werden, wenn die Dienste in diesem Staat ge-

leistet werden, die natiirliche Person in diesem

Staat ansässig ist, ein Staatsangehöriger dieses

Staates und nicht ein Staatsangehöriger des

erstgenannten Staates ist.

(2) Ruhegehälter, die von einem Ver­

tragsstaat, einem seiner Länder, einer ihrer

Gebietskörperschaften oder einer anderen ju-

ristischen Person des öffentlichen Rechts eines

der beiden Staaten an eine natiirliche Person

fiir geleistete Dienste gezahlt werden, können

abweichend von Artikel 18 nur in diesem Staat

besteuert werden. Diese Ruhegehälter kön­

nen jedoch nur im anderen Vertragsstaat

besteuert werden, wenn die natiirliche Person

in diesem Staat ansässig ist, ein Staatsangehö­

riger dieses Staates und nicht ein Staatsange­

höriger des erstgenannten Staates ist.

(3) Auf Vergiitungen fiir Dienstleistungen

und Ruhegehälter, die im Zusammenhang mit

einer gewerblichen Tätigkeit eines Ver-

tragsstaats, eines seiner Länder, einer ihrer

Gebietskörperschaften oder einer anderen ju-

ristischen Person des öffentlichen Rechts eines

der Staaten erbracht werden, sind die Artikel

15, 16 und 18 anzuwenden.

(4) Absatz 1 gilt auch fur Vergiitungen, die

gezahlt werden

a) im Fall der Bundesrepublik Deutsch-

land von der Deutschen Bundesbank,

der Deutschen Bundesbahn oder der

Deutschen Bundespost; im Fall S chwe-

dens von „Postverket", „Televerket",

„Statens Järnvägar" oder „Sveriges
Riksbank",

b) vom oder fiir das deutsche Goethe-In-

stitut in Schweden oder eine vergleich-

bare schwedische Institution in der

Bundesrepublik

Deutschland

fiir

Dienstleistungen an diese Institutionen,

c) als Ausgleichzulage aus deutschen öf­

fentlichen Kassen an zeitweise in

Schweden tätige Leh rkräfte,

d) vom oder fiir den „Sveriges Exportråd"

in der Bundesrepublik Deutschland

oder die Deutsch-schwedishe Handels-

kammer in Schweden fiir Dienstleistun-

ning beskattas emellertid endast i den andra

avtalsslutande staten, om arbetet utförs i

denna stat och personen i fråga har hemvist i

denna stat och är medborgare där och inte är

medborgare i den förstnämnda staten.

2. Pension, som betalas av en avtalsslutande

stat, någon av dess delstater eller lokala m yn­

digheter eller av annan offentligrättslig juri­

disk person i endera staten till fysisk person på

grund av utfört arbe te, beskattas, utan hinder

av bestämmelserna i artikel 18, endast i denna

stat. Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om pe r­

sonen i fråga har hemvist i denna stat och är

medborgare där och inte är medborgare i den

förstnämnda staten.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15,16 och 18

tillämpas på ersättning och pension som beta­

las på grund av arbete som utförs i sam band

med rörelse som bedrivs av en avtalsslutan de

stat, någon av dess delstater eller lokala m yn­

digheter eller av annan offentligrättslig juri­

disk person i endera staten.

4. Punkt 1 gäller också i fråga om ersättning,

som betalas

a) beträffande Förbundsrepubliken Tys k­

land av "die Deutsche Bundesbank",

"die Deutsche Bundesbahn" och "die

Deutsche Bundespost", och beträf­

fande Sverige av Postverket, Telever­

ket, Statens Järnvägar och Sveriges

Riksbank,

b) av tyska Goeth e-institutet i Sverig e el­

ler för dess räkning eller av en jämför­

bar svensk institution i Förbundsrepu­

bliken Tyskland eller för dess räkning

för arbete vid sådan institution,

c) som utjämningstillägg av tyska all­

männa medel till i Sverige tillfälligt

verksamma lärare,

d) av Sveriges Exportråd i Förbundsrepu ­

bliken Tysklan d eller av Tysk -svenska

handelskammaren i Sverige eller för en-

deras räkning för arbete som handels-

2770

¬

background image

SFS 1992:1193

gen als Handelssekretär beziehungs-

weise Geschäftsfiihrer.

Fiir Ruhegehäiter, die von den eder fiir die

in Buchstabe a) genannten Personen gezahlt

werden, gilt Absatz 2.

(5) Unterliegt der Zahlungsempfänger mit

den in Absatz 4 genannten Vergiitungen in

dem Staat, dem nach MaBgabe der vorstehen-

den Absätze 1 und 2 das Besteuerungsrecht

zustehen wvirde, nicht der dortigen Steuer-

pflicht, so hat der andere Staat das Besteu­
erungsrecht.

sekreterare respektive direktör ("Ge­

schäftsfiihrer").

Beträffande pension som betalas av eller för

räkning för en av de i punkt a nämnda institu­

tionerna gäller punkt 2.

5. Om mottagare av sådan ersättning som

avses i punkt 4 in te kan beskattas i den stat

som enligt punkte rna 1 och 2 erhållit beskatt­

ningsrätten, har den andra staten rätt att be­

skatta ersättningen.

Artikel 20
Unterhaltszahlungen und Zahlungen an Stu­
denten

(1) Unterhaltszahlungen, einschlieBlich der-

jenigen fiir Kinder, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person an eine im anderen

Vertragsstaat ansässige Person zahlt, sind in

dem anderen Staat von der Steuer befreit. Das
gilt nicht, soweit die Unterhaltszahlungen im

erstgenannten Staat bei der Berechnung des
steuerpflichtigen Ein kommens des Zahlungs-

verpflichteten abzugfähig sind; Steuerfrei-

beträge zur Milderung der sozialen lasten gel-

ten nicht als Abzug im S inne dieser Bestim-

mung.

(2) Zah lungen, die ein Student oder ein in

einem gewerblichen, technischen, land- oder

forstwirtschaftlichen Lehrverhältnis Stehen-
der (einschlieBlich eines Praktikanten), der

sich in einem Vertragsstaat ausschlieBlich zum
Studium oder zu Ausbildung aufhält und der

im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort

unmittelbar vor der Einreise in den erstge­

nannten Staat ansässig war, fiir seinen U nter-

halt, sein Studi um oder seine Ausbildung er-

hält, diirfen im erstgenannten Staat nicht

besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus

Quellen auBerhalb dieses Staates stammen.

Artikel 20
Underhållsbidrag och betalningar till stude­

rande

1. Underhållsbidrag, däri inbegripet bidrag

till barn, som person med hemvist i en avtals­

slutande stat betalar till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, undantas från

beskattning i denna andra stat. Detta gäller

dock inte i den mån underhållsbidraget är av­
dragsgillt i den förstnämnda avtalsslutande

staten vid beräkningen av den betalningsskyl­

diges skattepliktiga inkomst. Avdrag vid be­
skattningen som är socialt betingade anses inte

såsom avdrag vid tillämpningen av denna be­
stämmelse.

2. Studerande eller person som undergår ut­

bildning inom indu stri, teknik, jordbruk eller

skogsbruk (praktikant däri inbegripen) och

som har eller omedelbart före inresa till en av­

talsslutande stat hade hemvist i den and ra av­
talsslutande staten och som vistas i den f örst­

nämnda staten uteslutande för studier eller ut­
bildning, beskattas inte i denna stat för belopp

som han erhåller för sitt uppehälle, sina stu­

dier eller sin utbildning, under förutsättning

att beloppen härrör från källa utanför denna

stat.

Artikel 21

Andere Einkiinfte

(1) Einkiinfte einer in einem Vertragsstaat

ansässigen Person, die in den vorstehenden

Artikeln nicht behandelt wurden, können

Artikel 21
Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvis t i en av ­

talsslutande stat förvärvar och som inte be­

handlas i föregående artiklar beskattas endast

2771

¬

background image

SFS 1992:1193

ohne Riicksicht auf ihre Herkunft nur in die-
sem Staat besteuert werden.

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkiinfte als sol-

che aus unbeweglichem Vermögen nicht anzu-
wenden, wenn der in einem Vertragsstaat an-
sässige Empfänger im anderen Vertragsstaat

eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort ge-
legene Betriebsstätte oder eine selbständige

Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrich-
tung ausiibt und die Rechte oder Vermögens-
werte, fur die die Einkiinfte gezahlt werden.

tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen

Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Arti­
kel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

i denna stat, oavsett varifrån inkomsten här­
rör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

egendom, om mottagaren av inkomst har

hemvist i e n avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande staten från

där beläget fast driftställe eller utövar själv­
ständig yrkesverksamhet i denna andra stat
från där belägen stadigvarande anordning,

samt den rättighet eller egendom i fråga om

vilken inkomsten betalas äger verkligt sam­

band med det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen. I sådant fall tillämpas

bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel

14.

Artikel 22

Vermögen

(1) Unbewegliches Vermögen, das einer in

einem Vertragsstaat ansässigen Person gehört
und im anderen Vertragsstaat liegt, kann im

anderen Staat besteurert werden.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebs-

vermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Un-
temehemen eines Vertragsstaats im anderen
Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Ein­

richtung gehört, die einer in einem Ver­
tragsstaat ansässigen Person fiir die Ausubung
einer selbständigen Arbeit im anderen Ver­
tragsstaat zur Verfiigung steht, kann im ande­

ren Staat besteuert werden.

(3) Seeschiffe. Luftfahrzeuge und Contai­

ner, die von einem Unternehmen eines Ver­

tragsstaats im internationalen Verkehr betrie-

ben werden, sowie bewegliches Vermögen,

das dem Betrieb dieser Schiffe, Luftfahrzeuge
oder Container dient, können nur in diesem

Vertragsstaat besteuert werden.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in ei­

nem Vertragsstaat ansässigen Person können
nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wohn-
siizstaat

(1) Bei einer in der Bundesrepublik

Deutschland ansässigen Person wird die

Steuer wie folgt festgesetzt:

Artikel 22

Förmögenhet

1. Fast egendom, vilken person med hem­

vist i en avtalsslutande stat innehar och vilken
är belägen i den andra avtalsslutande staten,

får beskattas i den na andra stat.

2. Lös egendom, som utgör del av rörelse­

tillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag

i en avtalsslutande stat har i den andra avtals­

slutande staten, eller som är hänförlig till sta­

digvarande anordning för att utöva självstän­
dig yrkesverksamhet, som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat har i den andra av­
talsslutande staten, får beskattas i denna andra

stat.

3. Skepp, luftfartyg och containers som an­

vänds i in ternationell trafik av företag i en av­
talsslutande stat samt lös egendom som är hän­

förlig till användningen av sådana skepp, luft­
fartyg eller containers beskattas endast i denna
avtalsslutande stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat inne­

har, beskattas endast i den na stat.

Artikel 23

Undvikande av dubbelbeskattning i hemvistsla-
ten

1. Beträffande person som har hemvist i

Förbundsrepubliken Tyskland bestäms skat­
ten på följande sätt:

2772

¬

background image

SFS 1992:1193

a) Von der Bemessungsgrundlage der

a)

deutschen Steuer werden die Einkiifte

aus Schweden sowie die in Schweden

gelegenen Vermögenswerte ausgenom-

men, die nach diesem Abkommen in

Schweden besteuert werden können

und die nicht un ter Buchstabe b fallen.

Die Bundesrepublik Deutschland be-

hält aber das Recht, die so ausgenom-

menen Einkiinfte und Vermögenswerte

bei der Festsetzung des Steuersatzes fiir

andere Einkiinfte und Vermögenswerte

zu beriicksichtigen. Die vorstehenden

Bestimmungen sind auch auf Einkiinfte

aus Ausschiittungen auf Beteiligungen

an Kapitalgesellschaften anzuwenden,

die an eine in der Bundesrepublik
Deutschland ansässige Gesellschaft von

einer in Schweden ansässigen Gesell­
schaft gezahlt werden, deren Kapital zu

mindestens 10 v.H. unmittelbar der

deutschen Gesellschaft gehört.

Nicht von de r Steuerbemessungsgrund-

lage werden jedoch Ausschiittungen

ausgenommen, die von einem Invest-

mentfonds gezahlt werden, und Aus­

schiittungen von Beträgen, die bei der

Ermittlung der Gewinne der ausschiit-

tenden Gesellschaft fiir Zwecke der

schwedischen Steuer abgezogen wor-

den sind.

Fiir die Zwecke der Steuern vom Ver-
mögen werden von der Bemes­

sungsgrundlage der deutschen Steuer

ebenfalls Beteiligungen ausgenommen,
deren Ausschättungen, falls solche ge­

zahlt wurden, nach den vorhergehen-

den Sätzen von der Steuerbemessungs-

grundlage auszunehmen wären.

b) Auf die von den nachstehenden Ein-

b)

kiinften aus Schweden zu erhebende

deutsche Einkommen- und Körper-

schaftsteuer wird unter Beachtung der

Vorschriften des deutschen Steuer-

rechts iiber die Anrechnung ausländi-

scher Steuern die schwedische Steuer

angerechnet, die nach schwedischem

Recht und in Ubereinstimmung mit die­

sem Abkommen gezahlt worden ist fiir

Såvida inte bestämmelserna i punkt b)

nedan är tillämpliga und antas från be­

skattningsunderlaget för tysk skatt så­

dan inkomst som härrör från Sverige

och sådan förmögenhet som är belägen

i Sverige, vilka Sverige enligt detta avtal

har r ätt att beskatta. Förbundsrepubli­

ken Tyskland förbehåller sig emellertid

rätten att beakta den undantagna in­

komsten och förmögenheten vid be­

stämmandet av skattesat sen för annan

inkomst och för mögenhet. Föregående

bestämmelser gäller även i fråga om ut­

delning på and elar i ett aktiebolag som

betalas till bolag med hemvist i För­

bundsrepubliken Tyskland från bolag

med hemvist i Sverige, vars kapital till

minst 10 procen t direkt innehas av det
tyska bolaget

Från beskattningsunderlaget undantas

emellertid inte utdelning från investe­

ringsfonder ('Tnvestmentfonds") eller

utdelning av belopp för vilket avdrag

medgivits vid fastställandet av det utde­
lande bolagets beskattningsbara vinst i

Sverige.

Beträffande skatt på förmögenhet skall

likaså från beskattningsunderlaget för

tysk skatt undantas sådana andelar på
vilka utdelning - om sådan skulle beta­

las - enligt föregående meningar skulle

undantas från beskattningsunderlaget.

Med iakttagande av bestämmelserna i

tysk skattelagstiftning om avräkning av

utländsk skatt skall från tysk inkomst­

skatt och bolagsskatt avräknas sådan

svensk skatt på inkomst som enligt

svensk lagstiftning och i överensstäm­

melse med detta avtal erlagts på nedan­

stående inkomster som härrör från Sve­

rige:

2773

¬

background image

SFS 1992:1193

aa) Einkiinfte aus Dividenden, die

nicht unter Buchstabe a fallen,

bb) Einkunfte, die nach Artikel 13 Ab-

satz 1 Satz 2 und Artikel 13 Absatz

5 in Schweden besteuert werden

können,

cc) Vergiitungen, die nach den Arti­

keln 15 Absatz 4, 16 und 17 in

Schweden besteuert werden kö­

nen, und

dd) Einkunfte auf die nach Artikel 43

Absatz 1 anstelle einer Steuerbe-

freiung eine Steueranrechnung zu

gewähren ist.

Im Sinne dieses Absatzes gelten Gewinne

Oder Einkunfte einer in der Bundesrepublik

Deutschland ansässigen Person als aus Quel-

len in Schweden stammend, wenn sie in Uber-

einstimmung mit diesem Abkommen in

Schweden besteuert werden.

(2) Bei einer in Schweden ansässigen Person

wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermie-

den:

a) Bezieht eine in Schweden ansässige

Person Einkunfte, die nach diesem Ab­

kommen in der Bundesrepublik

Deutschland besteuert werden können,

so rechnet Schweden u nter Beachtung

der Bestimmungen des schwedischen

Steuerrechts (unter Beachtung der je-

weils anzuwendenden Änderungen, die

den allgemeinen Grundsatz dieser Be­

stimmungen unberiihrt lassen) auf seine

von diesen Einkiinften erhobene Steuer

den Betrag an, der der in der Bundesre­

publik Deutschland hierfilr gezahlten

Steuer vom Einkommen entspricht.

b) Bezieht eine in Schweden ansässige

Person, die vorher in der Bundesre­

publik Deutschland ansässig war, Ge­

winne aus der VeräuBerung von Vermö-

gen, das in Ubereinstimmung mit Arti­

kel 13 Absatz 5 in der Bundesrepublik

Deutschland besteuert worden ist, so

rechnet Schweden auf seine von diesen

Gewinnen erhobene Steuer den Betrag

an, der der in der Bundesrepublik

Deutschland fur diese Gewinne gezahl­

ten Steuer, einschlieBlich der Steuer,

die im Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels

1) Utdelning, som inte omfattas av

bestämmelserna i punkt a,

2) vinst som enligt bestämmelserna i

artikel 13 punkt 1 andra meningen

och artikel 13 punkt 5 får beskattas

i Sverige,

3) ersättning som enligt bestämmel­

serna i artikel 15 punkt 4, artik­

larna 16 och 17 får beskattas i Sve­

rige, och

4) inkomst beträffande vilken enligt

artikel 43 punkt 1 i stället för skat­

tebefrielse avräkning skall ske.

Vid tillämpningen av denna punkt anses alla

vinster och inkomster som uppbärs av perso n

med hemvist i Förbundsrepubliken Tysk land

ha källa i Sverige om dessa beskattas i Sverige

i enlighet med detta avtal.

2. Beträffande person med hemvist i Sverige

undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

a) I fall då person med hemvist i Sver ige

uppbär inkomst som enligt detta avtal

får beskattas i Förbundsrepubliken

Tyskland, skall Sverige - med iaktta­

gande av bestämmelserna i svensk la g­

stiftning (även i den lydelse den framde­

les kan få genom att ändras utan att den

allmärtna princip som anges här änd­

ras) - Trån skatten på inkomsten av­

räkna ett belopp motsvarande den skatt

som erlagts i Förbundsrepubliken Tysk­

land för inkomsten.

b) I fall då person med hemvist i Sveri ge,

som tidigare har haft hemvist i För­

bundsrepubliken Tyskland, uppbär

vinst på grund av överlåtelse av egen ­

dom som enligt bestämmelserna i arti­

kel 13 punkt 5 har beskattats i För­

bundsrepubliken Tyskland, skall Sve­

rige från sin skatt på sådan vinst av­

räkna ett belopp motsvarande den skatt

som tagits ut på vinsten i Förbundsrepu­

bliken Tyskland, däri inbegripet den

skatt som vid tidpunkten för byte av

hemvist tagits ut på den då uppkomna

2774

¬

background image

SFS 1992:1193

den zu diesem Zeitpunkt entstandenen

Vermögenszuwachs erhoben worden

ist, entspricht. Der anzurechnende Be-

trag darf jedoch den Teil der vor der

Anrechnung ermittelten schwedischen

Steuer nicht iibersteigen, die auf den

VeräuBerungsgewinn entfällt.

Diese Bestimmung gilt nur bei Ver-

äuBerungen innerhalb eines Zeitraums

von 10 Jahren nach dem Wohnsitzwech-

sel.

c) Besitzt eine in Schweden ansässige Per­

son Vermögen, das nach diesem Ab-

kommen in der Bundesrepublik
Deutschland besteuert werden kann, so

rechnet Schweden auf die vom Vermö­

gen dieser Person erhobenen Vermö-

gensteuer den Betrag an, der der in der
Bundesrepublik Deutschland gezahlten

Steuer vom Vermögen entspricht. Der

anzurechnende Betrag darf jedoch den

Teil der vor der Anrechnung ermittel­

ten schwedischen Vermögensteuer
nicht iibersteigen, die auf das in der
Bundesrepublik

Deutschland

zu

besteuernde Vermögen entfällt.

d) Bezieht eine in Schweden ansässige

Person Einkiinfte, die in Ubereinstim-

mung mit Artikel 18 beziehungsweise

Artikel 19 nur in der Bundesrepublik
Deutschland besteuert werden können,

so kann Schweden diese Einkiinfte bei

der Festsetzung des Steuersatzes fiir an-

dere Einkiinfte beriicksichtigen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 sind Aus-

schiittungen auf Beteiligungen an Kapitalge-

sellschaften, die eine in der Bundesrepublik

Deutschland ansässige Gesellschaft an eine in

Schweden ansässige Gesellschaft tätigt, von

der schwedischen Steuer befreit, soweit die
Ausschiittungen nach schwedischem Recht

von der schwedischen Steuer befreit wären,

wenn beide Gesellschaften in Schweden ansäs-

sig wären. Diese Freistellung ist jedeoch nur

zu gew ähren, wenn die Gewinne, aus denen
die Ausschiittungen stammen, ausschlieBlich

Oder fast ausschlieBlich bestehen aus

a) Gewinnen, die der normalen Körper-

schaftsteuer

der

Bundesrepublik

Deutschland oder einer mit der schwe-

förmögenhetsökningen. Avräkningsbe-

loppet skall emellertid inte överstiga

den del av den svenska skatten, beräk­

nad utan sådan avräkning, som är hän-

förlig till realisationsvinsten.

Denna bestämmelse tillämpas endast

på överlåtelser som s kett inom en tid­

rymd av tio år räknat från bytet av hem­

vist.

c) I fall då person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet som enligt be­

stämmelserna i detta avtal får beskattas

i Förbundsrepubliken Tyskland, skall

Sverige från förmögenhetsskatten på

denna persons förmögenhet avräkna ett
belopp motsvarande den förmögenhets­
skatt som betalats i Förbundsrepubli­

ken Tyskland. Avräkningsbeloppet får

emellertid inte överstiga den del av den

svenska förmögenhetsskatten, beräk­
nad utan sådan avräkning, som belöper
på den förmögenhet som får beskattas i

Förbundsrepubliken Tyskland.

d) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst, som enligt bestämmel­

serna i artikel 18 re spektive artikel 19

beskattas endast i F örbundsrepubliken

Tyskland, får Sverige beakta inkomsten

vid bestämmandet av skattesatsen på

annan inkomst.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

är utdelning på aktie i aktiebolag ("Kapitalge-

sellschaft") med hemvist i Förbundsrepubli­

ken Tyskland till bolag med hemvist i Sverige

undantagen från svensk skatt i den mån utdel­

ningen enligt svensk lagstiftning skulle ha varit

undantagen från svensk sk att, om båda bola­

gen hade haft hemvist i Sverige. Sådan skatte­

befrielse medges dock endast, om den vinst av

vilken utdelningen betalas uteslutande eller

nästan uteslutande utgörs av

a) vinst som underkastats den normala bo­

lagsskatten i Förbundsrepubliken Tys k­

land eller en med svensk bolagsskatt

2775

¬

background image

SFS 1992:1193

dischen Körperschaftsteuer zu verglei-

chenden Besteuerung in der Bundesre-

publik Deutschland oder in einem an-

deren Staat unterlegen haben, oder

b) Ausschiittungen, die die Gesellschaft

im Jahr der Ausschiittung oder in friihe-
ren Jahren aus Gesellschaftsanteilen

empfangen hat, die sie an einer in ei­

nem dritten Staate ansässigen Gesell­

schaft hält und die freigestellt worden

wären, wenn die Gesellschaftsanteile,
aus denen die Ausschiittungen getätigt
wurden, direkt von der in Schweden an­

sässigen Gesellschaft gehalten worden

wären.

Diese Freisteliung ist nicht zu gewähren,

wenn die Ausschiittungen von einem Invest-
mentfonds gezahlt werden, und bei Ausschiit­
tungen von Beträgen, die bei der Ermittlung
der Gewinne der ausschiittenden Gesellschaft
fiir Zwecke der deutschen Steuer abgezogen
worden sind.

(4) Verwendet eine in der Bundesrepublik

Deutschland ansässige Gesellschaft Einkiinfte
aus Schweden zur Ausschiittung, so schlieBt

Absatz 1 die Herstellung der "Ausschiittungs-
belastung" nach den Vorschriften des deut­

schen Steuerrechts nicht aus.

jämförlig inkomstskatt i Fö rbundsrepu­

bliken Tyskland eller i en annan stat, el­

ler

b) utdelning, vilken bolaget under utdel­

ningsåret eller tidigare år mottagit på
bolagsandelar som bolaget innehar i bo­

lag med hemvist i tre dje stat och vilken

hade varit undantagen från svensk skatt

om bolagsandelarna för vilka utdel­

ningen betalas innehafts direkt av bola­

get med hemvist i S verige.

Denna skattebefrielse medges dock inte be­

träffande utdelning från investeringsfonder
("Investmentfonds") eller utdelning av belopp

för vilket avdrag medgivits vid fastställandet

av det utdelande bolagets beskattningsbara
vinst i Fö rbundsrepubliken Tyskland.

4. Om bolag med hemvist i F örbundsrepu­

bliken Tyskland använder inkomst från Sve­
rige för utdelning, hindrar bestämmelserna i

punkt 1 int e tillämpningen av reglerna om ut­

delningsbeskattning ("Ausschiittungsbelast-

ung") enligt skattelagstiftningen i Förbund sre­
publiken Tyskland.

Abschnitt III
Besteuerung von

und Schenkungen

Nachlässen, Erbschaften

Kapitel III
Beskattning av kvarlåtenskap, arv och gåva

Artikel 24

Besteuerungsregeln

(1) Unbewegliches Vermögen, das Teil des

Nachlasses oder einer Schenkung einer in ei­
nem Vertragsstaat ansässigen Person ist und

im anderen Vertragsstaat liegt, kann im ande-

ren Vertragsstaat besteuert werden.

(2) Bewegliches Vermögen eines Unterneh-

mens, das Teil des Nachlasses oder einer

Schenkung einer in einem Vertragsstaat ansäs­
sigen Person ist und

a) Betriebsvermögen einer im anderen

Vertragsstaat belegenen Betnebsstätte

darstellt. oder

Artikel 24

Beskattningsregler

1. Fast egendom, som ingår i kv arlåtenskap

efter eller gåva från person med hemvist i en
avtalsslutande stat och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

2. Lös egendom vilken tillhör ett företag

oeh ingår i k varlåtenskap efter eller gåva från

person med hemvist i en avtalsslutande stat

och vilken

aj utgör tillgångar i rörelse som tillhör fast

driftställe beläget i den andra avtalsslu­
tande staten, eller

2776

¬

background image

SFS 1992:1193

b) der Ausiibung eines freien Berufs öder

einer sonstigen selbständigen Tätigkeit

dient und das zu einer im ande ren Ver-

tragsstaat belegenen festen Einrichtung

gehört,

kann im anderen Staat besteuert Werden.

(3) Allés andere Vermögen, das Teil des

Nachlasses oder einer Schenkung einer in ei-

nem Vertragsstaat ansässigen Person ist, kann

ohne Riicksicht auf seine Belegenheit nur in

diesem Staat besteuert werden, soweit Artikel
26 nichts anderes bestimmt.

b) används vid utövandet av fritt yrke eller

annan självständig verksamhet och in­

går i stadigvarande anordning belägen i

den andra avtalsslutande staten,

får beskattas i denna andra stat.

3. Övrig egendom, som ingår i kvarlåten-

skap efter eller gåva från person med hemvist

i en avtalsslutande st at, beskattas, oberoende

av var egendomen är belägen, endast i denna

stat, såvida inte annat föreskrivs i artikel 26.

Artikel 25

Schuldenabzug

(1) Schulden, die durch das in artikel 24 Ab-

satz 1 genannte Vermögen besonders gesichert

sind, werden vom Wert dieses Vermögens ab-

gezogen. Schulden, die zwar nicht durch das in

Artikel 24 Absatz 1 genannte Vermögen be­

sonders gesichert sind, die aber im Zusam-

menhang mit dem Erwerb, der Änderung, der

Instandsetzung oder der Instandhaltung sol-

chen Vermögens entstanden sind, werden vom

Wert dieses Vermögens abgezogen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden

Schulden, die mit einer in Artikel 24 Absatz 2

Buchstabe a genannten Betriebsstätte oder ei­
ner in Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b ge­

nannten festen Einrichtung zusammenhän-

gen, vom Wert der Betriebsstätte beziehungs-

weise der festen Einrichtung abgezogen.

(3) Die anderen Schulden werden vom Wert

des Vermögens abgezogen, fur das Artikel 24

Absatz 3 gilt.

(4) Ubersteigt eine Schuld den Wert des

Vermögens, von dem sie in einem Ver-

stragsstaat nach den Absätzen 1 oder 2 abzu-

ziehen ist, so wird der iibersteigende Betrag

vom Wert des iibrigen Vermögens, das in die­

sem Staat besteuert werden kann, abgezogen.

(5) Verbleibt in einem Vertragsstaat nach

den Abziigen, die auf grund von Absatz 3 oder

4 vorzunehmen sind, ein Schuldenrest, so wird

dieser vom Wert des Vermögens, das im ande­

ren Vertragsstaat besteuert werden kann, ab­

gezogen.

(6) 1st ein Vertragsstaat nach den Absätzen

Artikel 25

Avdrag för skulder

1. Skulder, för vilka sådan egendom som av­

ses i artikel 24 punkt 1 utgör säkerhet, skall

dras av från värdet av egendomen. Skulder,

för vilka egendom som avses i artikel 24 punkt

1 i och för sig inte utgör säkerhet, men vilka

uppkommit för förvärv, ombyggnad, repara­

tion eller underhåll av sådan egendom, skall

dras av från värd et av egendomen.

2. Om inte punkt 1 föranleder annat, skall

skulder, som är hänförliga till e tt sådant fast
driftställe som anges i artikel 24 punkt 2 a eller

till en sådan fast anordning som anges i artikel

24 punkt 2 b, dras av från värdet av det fasta

driftstället eller den fasta anordningen.

3. Andra skulder dras av från värdet av

egendom på vilken artikel 24 punkt 3 tilläm­

pas.

4. Om skuld överstiger värdet av egendom

från vilket den skall dras av i en avtalsslutande

stat enligt punkt I eller 2, dras överskjutande

belopp av från värdet av övrig egendom som

får beskattas i denna stat.

5. Skuldöverskott som uppkommit i en av­

talsslutande stat efter avdrag som avses i punkt

3 eller 4 dras av från värdet av den egendom

som är skattepliktig i den andra avtalsslutande
staten.

6. 1 den mån bestämmelserna i punkterna

2777

¬

background image

SFS 1992:1193

1 bis 5 verpflichtet, einen höheren als nach sei-

nem Recht vorgesehenen Schuldenabzug vor-

zunehmen, so gelten die genannten Absätze

nur insoweit, als der andere Vertragsstaat
nach seinem innerstaatlichen Recht nicht ver­
pflichtet ist, die gleichen Schulden abzuzie-
hen.

1-5 medför skyldighet för en avtaisslutande

stat att medge avdrag för skulder i stö rre om­

fattning än vad som följer av den statens lag­
stiftning, skall dessa bestämmelser endast
gälla om den andra avtalsslutande staten enligt

sin lagstiftning inte är skyldig att medge av­

drag för skulderna i f råga.

Artikel 26

Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wohn-

sitzstaat

(1) War der Erblasser, der Schenker oder

ein Erwerber in der Bundesrepublik Deutsch-

land ansässig, so wird die Doppelbesteuerung
in der Bundesrepublik Deutschland wie folgt

beseitigt:

a) War der Erblasser im Zeitpunkt seines

Todes oder der Schenker im Zeitpunkt

der Ausfiihrung der Schenkung in der

Bundesrepublik Deutschland ansässig,

so

rechnet

die

Bundesrepublik

Deutschland nach Mafigabe der Vor-
schriften des deutschen Rechts iiber die

Anrechnung ausländischer Steuern auf

ihre Steuer die Steuer an, die in Schwe-
den fur das Vermögen gezahlt wird, das

nach Artikel 24 Absätze 1 und 2 in

Schweden besteuert werden kann.

b) War im Zeitpunkt des Todes des Erblas-

sers oder der Schenkung ein Erwerber

in der Bundesrepublik Deutschland an­
sässig, so kann die Bundesrepublik

Deutschland den Erwerb dieser Person
nach den Bestimmungen des deutschen

Rechts besteuern. Sie rechnet aber
nach MaCgabe der Vorschriften des

deutschen Rechts iiber die Anrechnung
ausländischer Steuern auf ihre Steuer

die Steuer an, die in Schweden fiir allés

Vermögen gezahlt wird, das nicht nach
Artikel 24 Absätze 1 un d 2 in der Bun­

desrepublik Deutschland besteuert

werden kann.

Der anzurechnende Betrag darf jedoch den

Teil der vor der Anrechnung ermittelten

deutschen Steuern nicht iibersteigen, der auf
das Vermögen entfällt, fiir das die Anrech­

nung zu gewähren ist.

Artikel 26

Undvikande av dubbelbeskattning i hemviststa­
ten

1. Om en arvlåtare eller gåvogivare eller en

arv- eller gåvotagare hade hemvist i Förbun ds­

republiken Tyskland, undviks dubbelbeskatt­

ning i Förbundsrepubliken Tyskland på föl­

jande sätt:

a) Om arvlåtaren vid sin död eller givaren

vid gåvotillfället hade hemvist i För­

bundsrepubliken Tyskland, avräknar
Förbundsrepubliken Tyskland, enligt
bestämmelserna i tysk lagstiftning om
avräkning av utländsk skatt, från sin

skatt den skatt som har erlagts i Sverige

för sådan egendom som enligt bestäm­

melserna i ar tikel 24 punkterna 1 och 2

får beskattas i Sverige.

b) Om arv- eller gåvotagare vid arvlåta-

rens död eller vid gåvotillfället hade
hemvist i Förbundsrepubliken Tysk­
land, får Förbundsrepubliken Tyskland
beskatta sådan persons förvärv enligt

bestämmelserna i tysk la gstiftning. För­
bundsrepubliken Tyskland skall emel­
lertid, enligt bestämmelserna i tysk lag­

stiftning om avräkning av utländsk
skatt, från sin skatt avräkna den skatt
som erlagts i Sverige för all egendom

som inte enligt bestämmelserna i artikel

24 punkterna 1 och 2 får beskattas i För­

bundsrepubliken Tyskland.

Avräkningsbeloppet får dock inte överstiga

den del av den tyska skatten, beräknad före

avräkningen, som belöper på den egendom för
vilken avräkning skall medges.

2778

¬

background image

SFS 1992:1193

(2) War der Erblasser öder der Schenker in

Schweden ansässig, so wird die Doppelbesteu-

erung in Schweden wie folgt beseitigt:

a) War der Erblasser im Zeitp unkt seines

Todes eder der Schenker im Zeitpunkt

der Ausfiihrung der Schenkung in

Schweden ansässig, so rechnet Schwe­

den auf die nach seinem Recht festge-

setzte Steuer den Betrag an, der den

Steuern entspricht, die in der Bundesre-

publik Deutschland fiir das Vermögen

gezahlt werden, das nach Artikel 24

Absätze 1 und 2 in der Bundesrepublik

Deutschland besteuert werden kann.

b) War im Zeitpunkt des Todes des Erblas-

sers oder der Schenkung ein Erwerber

nach schwedischem Recht in Schweden

ansässig, und nicht gleichzeitig nach

deutschem Recht in der Bundesre­

publik Deutschland ansässig, so kann

Schweden den Erwerb dieser Person

nach den Bestimmungen des schwedi-

schen Rechts besteuern. Es rechnet

aber auf die schwedische Steuer die

Steuer an, die in der Bundesrepublik

Deutschland fiir allés Vermögen gezahlt

wird, das nicht nach Artikel 24 Absätze

1 und 2 in Schweden besteuert werden

kann.

Der anzurechnende Betrag darf jedoch den

Teil der vor der Anrechnung ermittelten

schwedischen Steuer nicht iibersteigen, der
auf das Vermögen entfällt, fiir das die Anrech­

nung zu gewähren ist.

2. Om en arvlåtare eller gåvogivare hade

hemvist i Sverige, undviks dubbelbeskattning

i Sverige på följande sät t:

a) Om arvlåtaren vid sin död eller givaren

vid gåvotillfället hade hemvist i Sverige,

avräknar Sverige från den enligt svensk

lagstiftning fastställda skatten ett be­

lopp motsvarande den skatt som erlagts

i Förbundsrepubliken Tyskland fö r så­

dan egendom som enligt artikel 24

punkterna 1 och 2 får beskattas i Fö r­

bundsrepubliken Tyskland.

b) Om arv- eller gåvotagare vid arvlåta-

rens död eller vid gåvotillfället hade

hemvist i Sv erige enligt svensk rätt, och
inte samtidigt hade hemvist i Förbunds­

republiken Tyskland enligt tysk rätt, får

Sverige beskatta sådan persons förvärv

enligt bestämmelserna i svensk lagstift­

ning. Sverige skall emellertid från den

enligt svensk lagstiftning fastställda
skatten avräkna den skatt som erlagts i

Förbundsrepubliken Tyskland på all

egendom som enligt bestämmelserna i

artikel 24 punkterna 1 och 2 inte får be­

skattas i Sverige.

Avräkningsbeloppet får dock inte överstiga

den del av den svenska skatten, beräknad före

avräkningen, som belöper på den egendom för

vilken avräkning skall medges.

Artikel 27

Funf-Jahres-Regel

(l)War der Erblasser im Zeitpunkt seines

Todes oder der Schenker im Zeitpunkt der

Schenkung

a) Staatsangehöriger eines Vertragsstaats,

ohne gleichzeitig Staatsangehöriger des
anderen Vertragsstaats zu sein, und

b) wird er in dem erstgenannten Staat

nach dessen Steurrecht wie eine dort

ansässige Person besteue rt und

Artikel 27

Femårsregel

1. Om arvlåtaren vid sin död eller givaren

vid gåvotillfället

a) var medborgare i en avtalsslutande stat

utan att samtidigt vara medborgare i

den andra avtalsslutande staten, och

b) beskattas i den förstnämnda staten en­

ligt dess skattelagstiftning på samma

sätt som en person med hemvist där,
samt

2779

¬

background image

SFS 1992:1193

c) war er in dem anderen Vertragsstaat

aufgrund des Artikels 4 Absatz 1

Buchstabe b fiir die Dauer von nicht

mehr als fiinf Jahren ansässig gewesen,

so gilt er abweichend von Artikel 4 als in dem

Vertragsstaat ansässig, dessen Staatsangehöri-

ger er war.

(2) Absatz 1 gilt ensprechend fiir die Be-

steuerung eines Erben oder Beschenkten,

wenn er in seiner Person im Zeitpunkt des

Erbfalls oder der Schenkung die Voraussetz-

ungen nach Absatz 1 erfiillt.

c) inte enligt bestämmelserna i artikel 4

punkt 1 b haft hemvist i den andra av­

talsslutande staten under en tid av mer

än fem år,

anses han, med avvikelse från bestämmelserna

i artikel 4, ha hemvist i den avtalsslutande stat

där han var medborgare.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

motsvarande sätt vid beskattningen av arvta­

gare eller gåvomottagare, om denne själv vi d

arvfallet eller gåvotillfället uppfyller förutsätt­

ningarna enligt bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 28
Steuerbefreite Organisationen

(1) Eine deutsche Körperschaft oder Orga­

nisation, die ausschlieBlich religiöse, mildtä-

tige, wissenschaftliche, erzieherische oder öf-

fentliche Zwecke verfolgt, ist fiir Zwecke der

NachlaB-, Erbschaft- und Schenkungsteuem

(Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) in Schweden

steuerbefreit, wenn und soweit sie

a) in der Bundesrepublik Deutschland

steuerbefreit ist und

b) in Schweden steuerbefreit wäre, sofern

sie dort organisiert worden und aus­

schlieBlich dort tätig wäre.

(2) Eine schwedische Körperschaft oder Or­

ganisation, die ausschlieBlich religiöse, mildtä-

tige, wissenschaftliche, erzieherische oder öf-

fentliche Zwecke verfolgt, ist fiir Zwecke der

NachlaB-, Erbschaft- und Schenkungsteuem

(Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) in der Bun­

desrepublik Deutschland s teuerbefreit, wenn

und soweit sie

a) in Schweden steuerbefreit ist und

b) in der Bundesrepublik Deutschland

steuerbefreit wäre, sofern sie dort orga­

nisiert worden und aus slichlieBlich dort

tätig wäre.

Artikel 28
Skattebefriade organisationer

1. En tysk sammanslutning eller organisa­

tion, som uteslutande tjänar religiöst, väl gö­

rande, vetenskapligt, fostrande eller offentligt

ändamål, är, såvitt avser kvarlåtenskaps-,

arvs- och gåvoskatt (artikel 2 punkt 1 b), un­

dantagen från beskattning i Sverige om och i

den mån den

a) är undantagen från beskattning i För­

bundsrepubliken Tyskland och

b) skulle ha varit undantagen från beskatt­

ning i Sverige om den hade varit bil dad

och uteslutande verksam där.

2. En svensk sammanslutning eller en

svensk organisation, som uteslutande tjänar

religiöst, välgörande, vetenskapligt, fostrande

eller offentligt ändamål, är, såvitt avser kvarlå­

tenskaps-, arvs- och gåvoskatt (artikel 2 punkt

1 b), undantagen från beskattning i Förbunds­

republiken Tyskland om oc h i den mån den

a) är undantagen från beskattning i Sve­

rige och

b) skulle ha varit undantagen från beskatt­

ning i Förbundsrepubliken Tyskland om

den hade varit bildad och uteslutande

verksam där.

2780

¬

background image

Abschnitt IV
Beistand in Steuersachen

SFS 1992:1193

Kapitel IV

Handräckning i skatteärenden

Artikel 29

Allgemeine Regeln

(I) Die zuständigen Behörden der Ver-

tragsstaaten leisten sich gegenseitig Beistand

a)

b)

c)

durch den Austausch von Auskiinften,

durch die Unterstiitzung bei der Bei-

treibung, einschlieBlich Sicherungs-
maBnahmen, und

bei der Bekanntgabe von Schrift-

stiicken.

(2) Gegenstand des Beistands sind auch

Feststellungen und andere MaBnahmen zu-

gunsten des Steuerpflichtigen sowie zur Ver-

meidung der Doppelbesteuerung. Dies gilt

insbesondere bei zeitlich abgestimmten MaB­

nahmen der Steuerverwaltungen. Kann sich

aus BeistandsmaBnahmen eine Doppelbesteu­

erung ergeben, so ist sie im Rahmen des Arti­

kels 40 einverständlich zu beseitigen.

(3) Finanzgerichte oder andere Stellen, die

in den Vertragsstaaten richterliche Aufgaben

bei den Steuern im Sinne des Artikels 2 Absatz

1 Buchstabe c des Abkommens wahrnehmen,

können sich unter Beachtung der Regelungen
ihres nationalen Rec hts auf Ers uchen und un­

ter Vermittlung der zuständigen Behörden

nach MaBgabe dieses Abkommens Beistand

leisten. Andere Bestimmungen, nach denen

sich diese Stellen Beistand leisten können,

bleiben unberiihrt.

(4) Dieses Abkommen läBt die Anwendung

des Europäischen Ubereinkommens vom 20.

April 1959 iiber die Rechtshilfe in Strafsachen

einschlieBlich des Zusatzprotokolls vom 17.

März 1978 und der zwischen den Vertragsstaa­

ten hierzu bestehenden bilateralen Vereinba-

rungen unberiihrt.

(5) Die iiblichen bei der Gewährung des

Beistands entstehenden Kosten gehen zu Las­

ten des ersuchten Staates. AuBergewöhnliche

bei der Gewährung des Beistands enstehende

Kosten gehen zu Lasten des ersuchenden Staa­

tes,

Artikel 29
Allmänna bestämmelser

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna biträder varandra ömsesidigt

med handräckning genom

a) utbyte av upplysninga r,

b) bistånd vid indrivning, vari inbegrips

säkringsåtgärder, och

c) delgivning av handlingar.

2. Syftet med handräckning är att åstad­

komma en korrekt taxering och att vidta andra

åtgärder till förmån för de skattskyldiga samt
att söka undvika dubbelbeskattning. Detta

gäller särskilt vid tidsmässi gt samordnade åt­

gärder från skattemyndigheternas sida. Har

vidtagna handräckningsåtgärder resulterat i

dubbelbeskattning skall denna undanröjas ge­

nom samråd inom ramen för artikel 40.

3. Skattedomstolar och andra myndigheter,

som i de avtalsslutande staterna handlägger

rättsfrågor rörande sådana skatter som avses i

artikel 2 punkt 1 c, skall, med beaktande av

bestämmelserna i respektive stats interna lag­

stiftning, på begäran och genom medverkan av

de därtill behöriga myndigheterna lämna var­

andra bistånd i enlighet med bestämmelserna
i detta avta l. Andra bestämmelser enligt vilka

dessa myndigheter kan lämna bistånd påver­

kas inte av dessa bestämmelser.

4. Detta avtal påverkar inte tillämpningen

av den europeiska konventionen av den 20
april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål in­

begripet tilläggsprotokollet av den 17 mars

1978 eller de bilaterala överenskommelser

som i anslutning härtill gäller mellan de avtals­
slutande staterna.

5. Sedvanliga kostnader för bistånd med

handräckning betalas av den anmodade sta­

ten. Kostnader därutöver åligger det den ansö­

kande staten att betala.

2781

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 30

Auskunft auf besonderes Ersuchen

Auf Ersuchen der zuständigen Behörde des

einen Vertragsstaats erteilt die zuständige Be­

hörde des ersuchten Staates dem ersuchenden

Staat Auskiinfte, die in diesem Staat fiir die

zutreffende Festsetzung der Steuern erheblich

sein können.

Artikel 30
Upplysningar efter särskild framställning

Efter framställning av den behöriga myndig­

heten i e n avtalsslutande stat lämnar den be­
höriga myndigheten i den anmodade staten till

den förstnämnda staten upplysningar som
denna stat kan använda vid fastställandet av
en korrekt taxering.

Artikel 31

Auskunft ohne besonderes Ersuchen

(1) Die zuständige Behörde des einen Ver­

tragsstaats kann der zuständigen Behörde des
anderen Vertragsstaats die in Artikel 30 be-
zeichneten Auskiinfte ohne vorheriges Ersu­

chen erteilen, wenn Grunde fiir die Vermu-

tung bestehen, daS

a) Steuern im anderen Staat verkiirzt wor-

den sind oder verkurzt werden könn-
ten;

b) zum Zwecke der Steuerumgehung Ge-

schäftsbeziehungen iiber Drittstaaten
geleitet worden sind;

c) insgesamt eine niedrigere Steuerbe-

lastung dadurch eintreten kann, daB

Gewinne zwischen nahestehenden Per­

sonen nicht wie zwischen nicht naheste­

henden Personen abgegrenzt werden;

d) ein Sachverhalt, aufgrund dessen eine

SteuerermäBigung oder Steuerbefrei-

ung gewährt worden ist, fiir den Steuer-
pflichtigen zu einer Besteuerung oder

Steuererhöhung im anderen Staat fiih-

ren könnte;

e) ein im Zusammenhang mit der Aus-

kunftserteilung des anderen Staates er-
mittelter Sachverhalt fiir die zutref­

fende Festsetzung der Steuern in die­
sem Staat erheblich ist.

(2) Die zuständigen Behörden der Ver-

tragsstaaten können sich auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit und nach MaBgabe ihres
innerstaatlichen Rechts auch ohne besonderes

Ersuchen Auskiinfte iiber gleichartige Sach-
verhalte erteilen, die

Artikel 31

Upplysningar utan särskild framställning

1. Sådana upplysningar som angivits i artikel

30 som den behöriga myndigheten i en avtals­
slutande stat har kännedom om kan myndig­

heten utan föregående framställning meddela

den behöriga myndigheten i den andra avtals­

slutande staten i fall då det finns anledning att

anta att

a) skatt har påförts eller skulle kunna på­

föras med för lågt belopp i den andra
staten,

b) affärstransaktioner sker via tredje stat i

syfte att undgå skatt,

c)

d)

en lägre sammanlagd skattebelastning

kan uppkomma genom att vinst inte

fördelas mellan närstående på sätt som

mellan icke närstående,

en skattskyldig får sådan nedsättning el­

ler befrielse från skatt i de n ena staten

som bör föranleda att skatt påförs eller

påförs med högre belopp i den andra

staten.

e) upplysningar som den har erhållit från

den behöriga myndigheten i d en andra
avtalsslutande staten har bidragit till att

klarlägga omständigheter som kan
tjäna till ledning för fastställandet av

skatt i den na andra stat.

2. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan också utan särskild

framställning - under förutsättning av ömsesi­
dighet och i enlighet med de möjligheter till

detta som följer av intern lagstiftning - utbyta

upplysningar angående likartade sakförhållan­
den, avseende

2782

¬

background image

SFS 1992:1193

a)

b)

c)

die Uberlassung ausländischer Arbeit-

nehmer und Gestaltungen zur Umge-

hung von Rechtsvorschriften des ertei-

lenden Staates auf diesem Ge biet oder

Einkiinfte nicht im erteilenden Staat

ansässiger Personen, die durch Anga-

ben im Steuerentlastungsverfahren be-

kannt werden, oder

Vergiitungen der Vorsteuerbeträge in

besonderen Verfahren fiir nicht im er­

teilenden Staate ansässige Steurpflich-

tige

betreffen, um sicherzustellen, daB Steuern
nicht verkiirzt oder Steuersstattungen und

Steuervergiitungen nicht zu Unrecht gewährt

werden.

a) uthyrning av utländsk arbetskraft och

åtgärder för att kringgå rättsföreskrifter

i den uppgiftslämnande staten inom

detta område, eller

b) i den uppgiftslämnande staten icke bo­

satta personers inkomster, vilka blir

kända genom uppgifter som lämnas i

samband med förfarande vid nedsätt­

ning av skatt, eller

c) gottgörelse av överskjutande prelimi­

när skatt vid speciella förfaranden för i

den uppgiftslämnande staten icke bo­

satta personer

för att säkerställa att skatt inte sätts ned, åter­

betalas eller gottgöres på oriktiga grunder.

• ilai

Artikel 32

Beitreibung steuerlicher Anspruche

(1) Auf Ersuchen der zuständigen Behörde

des einen Vertragsstaats fiihrt der ersuchte

Staat vorbehaltlich des Absatzes 5 und des Ar­

tikels 33 die Beitreibung der steuerlichen
Anspruche des erstgenannten Staates durch,

als handele es sich um seine eigenen steuerli­

chen Anspruche.

(2) Absatz 1 gilt nur fiir steuerliche Ansprii-

che, die Gegenstand eines im ersuchenden

Staat giiltigen Vollstreckungstitels sind und die

nicht angefochten sind.

(3) Bei steuerlichen Anspriichen im Zusam-

menhang mit einem Erblasser oder seinem

NachlaB fiihrt der ersuchte Staat die Beitrei­
bung de rartiger Anspriiche lediglich bis zur

Höhe des Wertes des Nachlasses oder desjeni-

gen Teiles des Vermögens durch, der auf jeden

NachlaBbegiinstigten entfällt, je nachdem, ob

die Anspriiche aus dem NachlaB oder gegenii-

ber den NachlaBbegiinstigten zu befriedigen

sind.

(4) Auf Ersuchen der zuständigen Behörde

des einen Vertragsstaats trifft der ersuchte

Staat zum Zweck der Beitreibung der Steuer-

beträge SicherungsmaBnahmen, selbst wenn

gegen die steuerlichen Anspruche Einspruch

Artikel 32

Indrivning av skattefordringar

1. Efter framställning av den behöriga myn­

digheten i en avtalsslutande stat skall den an­

modade staten, om inte bestämmelserna i

punkt 5 nedan och artikel 33 föranleder annat,

vidta åtgärder för att driva in den förstnämnda

statens skattefordringar på samma sätt som

om de vore dess egna .

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller endast

sådan skattefordran beträffande vilken finns

en i den ansökande staten giltig verkställig­

hetstitel vilken fordran inte längre kan över­

klagas.

3. Skyldigheten för den anmodade staten att

ge handräckning vid indrivning av skatteford­

ran som avser avliden person eller dennes

dödsbo är begränsad till dödsboets värde re­

spektive värdet av dödsbodelägarnas andelar

av dödsboet, beroende på om indrivningen av

fordran skall riktas mot dödsboet eller dess

delägare.

4. Efter framställning av den behörig a myn­

digheten i en avtalsslutande stat vidtar den an­

modade staten åtgärder för att säkerställa in­

drivningen av skattefordringar, även om dessa

har överklagats eller det endast föreligger en

2783

¬

background image

SFS 1992:1193

eingelegt oder lediglich ein vorläufiger oder zu

Sicherungszwecken aus gebrachter Vollstreck-

ungstitel ausgestellt worden ist.

(5) Die steuerlichen Anspruche, bei deren

Beitreibung Unterstiitzung geleistet wird, ge-

nieBen in dem ersuchten S taat kein Recht auf

bevorzugte Befriedigung, das fiir steuerliche

Anspruche dieses Staates besonders gewährt

wird.

(6) Der ersuchte Staat kann einem Zah-

lungsaufschub oder Ratenzahlungen zustim-

men, wenn sein Recht oder seine Verwal-

tungspraxis dies in ähnlichen Fallen zuläBt; er

unterrichtet den ersuchenden Staat hieriiber.

(7) Dem Ersuchen sind beizufiigen:

a) eine Erklärung, daB der Anspruch eine

unter das Abkommen fallende Steuer

betrifft und daB er im Palle eines Bei-

treibungsersuchens nicht mehr ange-

fochten werden kann;

b) sovveit erforderlich eine amtliche Aus-

fertigung des im ersuchenden Staat gul-

tigen Vollstreckungstitels; und

c) die anderen fiir die Beitreibung oder

die SicherungsmaBnahmen erforderli-

chen Schriftstiicke.

(8) Der im ersuchenden Staat giiltige

Vollstreckungstitel wird, soweit erforderlich,

gemäB den im ersuchten Staat geltenden Be-

stimmungen nach Eingang des Ersuchens so

bald wie möglich anerkannt, ergänzt oder

durch einen Vollstreckungstitel des ersuchten

Staates ersetzt.

interimistisk eller för säkringsåtgärder gäl­
lande verkställighetstitel.

5. Skattefordran för vilken handräckning

för indrivning lämnas åtnjuter inte i den anmo­

dade staten sådan särskild förmånsrätt som

kan tillkomma denna stats egna skatteford­
ringar.

6. Den anmodade staten får bevilja ans tånd

med betalningen eller medge att denna sker

enligt avbetalningsplan, när detta är tillåtet för

liknande fall en ligt lagstiftn ing eller administ­

rativ praxis i denna stat. När så sker skall den

ansökande staten underrättas om detta.

7. Till framställn ing om handräckning sk all

fogas:

a) en försäkran att skattefordran gäller

skatt som omfattas av avtalet och, i det

fall framställningen avser indrivning, en

försäkran att skattefordran inte längre

kan komma att överklagas,

b) när så behövs, en offic iell kopia av den

i den ansökande staten giltiga verkstäl­

lighetstiteln, och

c) de övriga handlingar som behövs för in­

drivning eller säkringsåtgärder.

8. En verkställighetstitel som är gilt ig i den

ansökande staten skall om så erfordras snarast

möjligt efter det att framställningen har in­

kommit god kännas, kompletteras eller ersät­

tas med en verkställighetstitel som är giltig i

den anmodade staten i enlighet med de be­

stämmelser som gäller i den anmodade staten.

Artikel 33

Verjäh rungs fr is ten

(1) Fiir Fragen im Zusammenhang m it Ver-

jährungsfristen bei steuerlichen Anspriichen

ist ausschlieBlich das Recht des ersuchenden

Staates maBgebend. Das Ersuchen um Bei­

treibung enthält Angaben iiber die fiir die

steuerlichen Anspriiche geltenden Verjähr-

ungsfristen.

(2) BeitreibungsmaBnahmen, die vom er­

suchten Staat aufgrund eines Ersuchens

Artikel 33

Preskription

1. Frågor om preskript ion av skattekrav av-

göres uteslutande med tillämpning av gällande

rätt i den ansökande staten. Framställn ing om

indrivning skall innehålla uppgift om när skat­

tefordran preskriberas.

2. Indrivningsåtgärder, som sker i den an­

modade staten efter framställning och som en-

2784

¬

background image

SFS 1992:1193

durchgefiihrt werden und die nach dem Recht

dieses Staates die Verjährungsfrist hemmen

oder unterbrechen wiirden, haben nach dem

Recht d es ersuchenden Staates dieselbe Wir-

kung. Der ersuchte Staat unterrichtet den er­

suchenden Staat iiber die zu diesem Zweck ge-

troffenen MaBnahmen.

ligt lagstiftningen i denna stat uppskjuter eller

avbryter preskription, skall ha samma verkan

i den ansökande staten. Den anmodade staten

underrättar den ansökande staten om åtgärder

som vidtas för detta ä ndamål.

Artikel 34

Rechtsbehelf

(1) Ein Rechtsbehelf gegen die vom ersuch-

ten Staat augfrund des Artikels 32 ergriffenen

MaBnahmen ist nu r bei den nach innerstaatli-

chem Recht zuständigen Behörden dieses

Staates einzulegen.

(2) Ein Rechtsbehelf gegen die vom ersu­

chenden Staat ergriffenen MaBnahmen, der

das Bestehen oder die Höhe des Steuer-
anspruchs oder den Vollstreckungstitel be-

trifft, ist nur bei den nach innerstaatlichem

Recht zuständigen Behörden dieses Staates

einzulegen. Der ersuchende Staat unterrichtet

den ersuchten Staat unverziiglich davon, daB

ein Rechtsbehelf eingelegt worden ist. Nach

Eingang der Mitteilung setzt der ersuchte

Staat das Beitreibungsverfahren aus, bis die

Entscheidung der zuständigen Behörde vor-

liegt. Der ersuchte Staat kann jedoch, wenn er

vom ersuchenden Staat darum gebeten wird,

SicherungsmaBnahmen zur Gewährleistung

der Beitreibung treffen. Jeder Beteiligte kann

dem ersuchten Staat ebenfalls mitteilen, wenn

ein Rechtsbehelf eingelegt worden ist. Nach

Eingang der Mitteilung konsultiert der er­

suchte Staat gegebenenfalls den ersuchenden

Staat.

(3) Sobald eine endgiiltige Ents cheidung zu

dem Rechtsbehelf ergangen ist, unterrichtet

der ersuchende oder der ersuchte Staat den
anderen Staat iiber die Entscheidung und ihre

Auswirkungen auf das Beistandsersuchen.

Die beiden Staaten werden gegebenenfalls

dariiber beraten, ob das Beistandsersuchen

aufrechterhalten wird.

Artikel 34

Rättsliga åtgärder

1. Överklaganden i fråga om åtgärder som

den anmodade staten har vidtagit enligt artikel

32 får ske endast hos den myndighet i den na

stat som enligt den statens interna rättsordning

har att handlägga sådana frågor.

2. Överklaganden i fråga om åt gärder som

den ansökande staten har vidtagit, vilka avser

förekomsten av skattefordran eller dess stor­
lek eller verkställighetstitel, får ske endast hos
den myndighet i denna stat som enligt den sta­

tens interna rättsordning har att handlägga så­

dana frågor. Sker sådana överklaganden skall

den ansökande staten ofördröj ligen under­

rätta den anmodade staten, som skall upp­

skjuta åtgärderna till dess att beslut i ärendet

meddelats av den aktuella myndigheten. Den

anmodade staten kan dock på begäran av den

ansökande staten vidta säkringsåtgärder för
att säkerställa indrivningen. Även den som sa­

ken angår kan meddela den anmodade staten

att rättsliga åtgärder har vidtagits. Sedan så­

dan underrättelse har inkommit, skall den an­

modade staten, när detta behövs, rådgöra med

den ansökande staten.

3. Så snart ett överklagat ärende har slutligt

avgjorts, skall den ansökande staten eller den

anmodade staten underrätta den andra staten

om avgörandet och dess konsekvenser för

handräckningsframställningen. Båda sta terna

skall när anledning därtill föreligger samråda

för att avgöra om ansökan om bistånd skall stå

kvar.

2785

5-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 35

Bekanntgabe von Schriftstiicken

(1) Jeder Vertragsstaat kann einer Person

im Gebiet des anderen Vertragsstaats Schrift-

stucke durch die Post unmittelbar zusenden.

(2) Auf Ersuchen stellt der ersuchte Staat

dem Empfänger die Schriftstiicke eins chlieB-

lich gerichtlicher Entscheidungen zu, die aus

dem ersuchenden Staat stammen und eine un-

ter das Abkommen fallende Steuer betreffen.

(3) Der ersuchte Staat stellt Schriftstiicke zu

a) in einef Form, die sein Recht fiir die

Zustellung im wesentlichen ähnlicher

Schriftstiicke vorschreibt;

b) soweit möglich in einer besonderen

vom ersuchenden Staat gewiinschten

Form oder einer dieser am nächsten

kommenden Form, die das Recht des

ersuchten Staates vorsieht.

(4) Dieses Abkommen ist nicht so auszule-

gen, als bewirke es die Nichtigkeit einer durch

einen Vertragsstaat in Ubereinstimmung mit

seinen Rechtsvorschriften vorgenommenen

Zustellung, wenn sie im Gegensatz zu den Be-

stimmungen dieses Artikels steht.

Artikel 35

Delgivning av handlingar

1. Vardera avtalsslutande staten får sända

handlingar direkt per post till en person i de n

andra avtalsslutande staten.

2. Efter framställning skall den anmodade

staten delge adressaten sådana handlingar,

rättsliga avgöranden häri inbegripna, som här­

rör från den ansökande staten och som av ser

skatt som omfattas av detta avtal.

3. Den anmodade staten ombesörjer delgiv­

ning

a) på det sätt som föreskrivs i dess ege n

lagstiftning i fråga om handlingar av vä­

sentligen samma slag,

b) när så kan ske, på det särskilda sätt som

begärts av den ansökande staten eller

på det närmast liknande sätt som är

möjligt enligt lagstiftningen i den anmo­

dade staten.

4. Detta avtal medför inte att en delgivning,

som en avtalsslutande stat har ombesörjt i en­

lighet med sin egen lagstiftning, skall anses

sakna verkan, om den sker på ett sätt som stri­

der mot bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 36

Grenzen der Verpflichtung ziim Beistand

(1) Auskiinfte, vorbehaltlich des Artikels

33,

a) sind nicht zu erteilen

aa) wenn die dazu dienende Amts-

handlung in einem Besteuerungs-

verhfahren nach dem Recht eines

Staates nicht vorgenommen wer-

den könnte oder einer allgemeinen

Verwaltungsanweisung zuwider-

laufen wurde;

bb) wenn dies bei den Steuern im

Sinne dieses Abkommens zu einer

Besteuerung fiihren wiirde, die

diesem Abkommen widerspricht;

cc) wenn dies die öffentliche Ordnung

beeinträchtigt, insbesondere die

Geheimhaltung in einem der Ver-

Artikel 36

Begränsningar i skyldigheten att lämna ha nd­

räckning

1. Om inte annat följer av artikel 33,

a) skall upplysningar inte lämnas

1) när de erforderliga tjänsteåtgär­

derna inte kan vidtas i ett skatte­

ärende enligt en stats rättsord ning

utan att en allmän föreskrift om

handläggningen åsidosätts.

2) när detta beträffande skatt som

omfattas av avtalet skulle medföra

en mot avtalet stridande beskatt­

ning,

3) när detta skulle skada allmän ord­

ning, särskilt i det fall en avtalsslu­

tande stats sekretesskydd inte är

2786

¬

background image

SFS 1992:1193

tragsstaaten nicht im Umfang des

Artikels 37 gewährleistet ist;

dd) soweit die Gefahr besteht, daB

dem Beteiligten durch die Preis-

gabe eines Handels-, Industrie-,

Gewerbe- oder Berufsgeheimnis-

ses oder eines Geschäftsverfahrens

ein mit dem Zweck der Auskunfts-

erteilung nicht zu vereinbarender

Schaden entsteht;

b) brauchen nicht erteilt zu werden, wenn

aa) bei einem Ersuchen AnlaB zu der

Annahme besteht, daB d er ersu-

chende Staat die eigenen Ermitt-

lungsmöglichkeiten nicht ausge-

schöpft hat, obwohl er von ihnen

hatte Gebrauch machen können,

ohne den Ermittlungszweck zu ge-

fährden;

bb) keine Gegenseitigkeit besteht;

cc) die Auskiinfte nur mit unverhält-

nismäBig groBem Aufwand erteilt

werden könnten;

dd) durch die Erteilung der Auskiinfte

die Finanzbehörden eines Staates
die Erfiillung ihrer eigenen Aufga-

ben ernstlich gefährden wiirden.

(2) In den anderen Fällen der Beistands-

leistung gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Betrifft eine Beistandshandlung einen

Sachverhalt, der in den Bestimmungen der

Abschnitte II, III und IV geregelt ist, so kann

sie von einer vorherigen Einigung iiber ein

bindendes Schiedsverfahren im Sinne des Ar­

tikels 41 Absatz 5 Satz 2 abhängig gemacht

werden.

tillförlitligt i den utsträckning som

föreskrivs i artikel 37,

4) om risk föreligger att d en som be­

rörs genom att affärs-, industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller

i näringsverksamhet använt förfa­

rande röjs skulle åsamkas skada

som inte är rimlig med hänsyn till

uppgiftslämnandets syfte;

b) föreligger inte skyldighet att lämna upp­

lysningar

1) om en framställning som ger an­

ledning att anta, att den ansö­

kande staten inte prövat alla de

möjligheter som står till dess förfo­

gande fastän detta hade varit möj­

ligt utan att äventyra syftet med ef­

terforskningen,

2) om det inte föreligger ömsesidig ­

het,

3) i de fall den anmodade staten en­

dast med oproportionerligt stora

insatser kan lämna upplysning­

arna,

4) i de fall skattemyndigheterna i en

stat genom a tt lämna upplysning­

arna i fråga skulle allvarligt även­

tyra sina egna åligganden.

2. Vid annat bistånd med handräckning

skall punkt 1 äga motsvarande tillämpning.

3. Om handräckningsåtgärd avser om stän­

dighet som regleras av bestämmelserna i kapit­

len II, III och IV, kan åtgärder göras beroende

av att enighet nåtts om ett bindande skilje­

domsförfarande enligt artikel 41, punkt 5,
andra meningen.

Artikel 37

Geheimlialtung

(1) Die Auskiinfte, die ein Vertragsstaat

nach diesem Abkommen erhalten hat, sind

ebenso wie Kenntnisse des Staates aufgrund

seines innerstaatlichen Rechts oder nach den

strengeren Vorschriften des die Auskunfte er-

teilenden Staates geheimzuhalten.

Artikel 37

Sekretess

1. Upplysningar som en avtalsslutande stat

erhållit enligt de tta avtal skall behandlas så­

som hemliga på samma sätt som upplysningar

som erhållits i den staten enligt dess interna

lagstiftning eller i enlighet med sekretessbe­

stämmelserna i den stat som lämnar upplys­

ningarna, om dessa bestämmelser är mer re­

striktiva.

2787

¬

background image

SFS 1992:1193

(2) Diese Auskiinfte diirfen nur fur Zwecke

der Steuerfestsetzung, der Uberprufung der

Steuerfestsetzung durch die Aufsichtsbehör-

den oder der Rechnungspriifung verwendet
werden und nur solchen Personen offenbart
werden, die mit diesen Aufgaben unmittelbar
befaBt sind. Dies gilt auch, wenn nach dem in-

nerstaatlichen Recht des empfangenden oder

erteilenden Staates eine weitergehende Ver-
wendung oder Offenbarung zugelassen ist, es
sei denn, die zuständige Behörde des jeweils
anderen Staates stimmt zu. Die Auskiinfte
diirfen auch in einem gerichtlichen Verfahren
oder in einem Straf- oder BuBgeldverfahren

fiir Zwecke dieser Verfahren unmittelbar an

diesen Verfahren beteiligten Personen offen­

bart werden, wenn diese Verfahren im Zusam-
menhang mit der Steuerfestseztung oder der

Uberprufung der Steuerfestsetzung stehen.

Sie diirfen in öffentlichen Gerichtsverhand-

lungen oder bei der öffentlichen Verkiindi-
gung von Urteilen nur bekanntgegeben wer­

den, wenn die zuständige Behörde des die

Auskiinfte erteilenden Staates keine Einwen-

dungen erhebt.

Entsprechendes gilt in den anderen Fallen

der Beistandsleistung.

(3) Die von einem Vertragsstaat dem ande­

ren Vertragsstaat erteilten Auskiinfte können
von diesem nach vorheriger Genehmigung
durch die zuständige Behörde des erstgenann-

ten Staates an einen Drittstaat iibermittelt

werden, wenn dort derselbe Geheimhaltungs-

schutz gewährleistet ist.

(4) Die Vertragsstaaten weisen durch ge-

eignete Aufdrucke auf den besonderen Ge-

heimhaltungsschutz bin.

Abschnitt V

Schutz des Steuerpflichtigen und Verständi-

gung

2. Upplysningarna får endast användas för

sådana ändamål som fastställande av skatt,

prövning som överordnad myndighet företar

av påförd skatt eller revision och endast yppas
för sådana personer som direkt handlägger
dessa uppgifter. Detta gällej också om den stat

som mottagit uppgifterna eller den stat som

lämnat uppgifterna enligt dess interna rätt har
en mer vidsträckt rätt att använda eller offent­
liggöra upplysningar såvida inte de behöriga

myndigheterna i den andra staten vid varje till­

fälle ger tillåtelse. Upplysningar av betydelse
för förfarandet eller processen får också ome­

delbart offentliggöras för berörda personer i
ett rättsligt förfarande eller i en brottmålspro­
cess eller i ett förfarande för att förelägga vite,
om förfarandet eller processen har samband

med fastställandet av skatt eller prövning av

sådant fastställande. De får offentliggöras i of­
fentliga förhandlingar inför domstol eller vid
offentliggörandet av domar endast om de be­

höriga myndigheterna i den uppgiftslämnande

staten inte invänder däremot.

Vid annat bistånd med handräckning skall

motsvarande gälla.

3. Upplysningar som en avtalsslutande stat

har lämnat till den andra avtalsslutande staten

får av den senare överlämnas till en tredje stat

under förutsättning att den behöriga myndig­
heten i d en förstnämnda staten i förväg sam­
tycker därtill samt att uppgifterna ges samma

sekretesskydd i denna tredje stat.

4. De avtalsslutande staterna skall genom

lämplig påstämpling ange det särskilda sekre­

tesskyddet.

Kapitel V

Skydd för den skattskyldige och ömsesidig

överenskommelse

Artikel 38

Verbot der Diskriminierung

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats

diirfen im anderen Vertragsstaat keiner Be-
steuerung oder damit zusammenhängenden

Verpflichtungen unterworfen werden, die än­

ders oder belastender sind als die Besteuerung

Artikel 38

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före­

mål för beskattning eller därmed samman­
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-

2788

¬

background image

SFS 1992:1193

und die damit zusammenhängenden Ver-

pflichtungen, denen Staatsangehörige des an-

deren Staates unter gleichen Verhältnissen un-

terworfen sind oder unterworfen werden kön-

nen. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des

Artikels 2 Ab satz 4 auch fiir Personen, die in

keinem Vertragsstaat ansässig sind.

(2) Die Besteuerung einer Betriebsstätte,

die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im

anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen

Staat nicht ungiinstiger sein als die Besteuer­

ung von Unternehmen des anderen Staates,

die die gleiche Tätigkeit ausiiben. Diese Be­

stimmung ist nicht so auszulegen, als ver-

pflichte sie einen Vertragsstaat, den im ande­
ren Vertragsstaat ansässigen Personen Steuer-

freibeträge, -vergiinstigungen und -ermäBi-

gungen zu gewähren , die er seinen ansässigen

Personen gewährt.

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel

11 Absatz 4 oder Artikel 12 Absatz 4 anzuwen-

den ist, sind Zinsen, Lizenzgebiihren und an-

dere Entgelte, die ein Unternehmen eines

Vertragsstaats an eine im anderen Ver­

tragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Er-
mittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses

Unternehmens unter den gleichen Bedingung-
en wie Zahlungen an eine im erstgenannten

Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen.

Dementsprechend sind Sch ulden, die ein Un­
ternehmen eines Vertragsstaats gegeniiber ei­

ner im anderen Vertragsstaat ansässigen Per­

son hat , bei der Ermittlung des steuerpflichti­

gen Vermögens dieses Unternehmens unter

den gleichen Bedingungen wie Schulden
gegeniiber einer im erstgenannten Staat ansäs­

sigen Person zum Abzug zuzulassen.

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, de-

ren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar

oder mittelbar ei ner im anderen Vertragsstaat

ansässigen Person oder mehreren solchen Per­

sonen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt,
diirfen im erstgenannten Staat keiner

Besteuerung oder damit zusammenhängenden

Verpflichtung unterworfen werden, die änders

oder belastender ist als die Besteuerung und

die damit zusammenhängenden Verpflicht-

ungen, denen andere ähnliche Unternehmen

des erstgenannten Staates unterworfen sind

oder unterworfen werden können.

manhängande krav som medborgare i den na

andra stat under samma förh ållanden är eller

kan bli under kastad. Utan hinder av bestäm­

melserna i artikel 2 punkt 4 tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i någon av de avtalsslutande statern a.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen

av företag i denna andra stat, som bedriver

verksamhet av samma slag. Denna bestäm­

melse innebär inte skyldighet för en avtalsslu­

tande stat att medge person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten sådant personligt

avdrag vid beskattningen, sådan skattebefri­

else eller skattenedsättning som medges per­

son med hemvist i den egna st aten.

3. Utom i d e fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12
punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan

betalning från företag i en avtalsslutande stat

till person med hemvist i den andra avtalsslu­
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av

den beskattningsbara inkomsten för sådant

företag på samma villkor som betalning till

person med hemvist i den förstnämnda staten.

På samma sätt är skuld som företag i en avtals­

slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be­
stämmandet av sådant företags beskattnings­

bara förmögenhet på samma villkor som skuld

till person med hemvis t i den förstnämnda sta­

ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars ka­

pital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di­

rekt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

skall inte i den förstnämnda staten bli föremål

för beskattning eller därmed sammanhäng­

ande krav som är av annat slag eller mer tyng­

ande än den beskattning och därmed samman­

hängande krav som annat liknande företag i

den förstnämnda staten är eller kan bli under­

kastat.

2789

¬

background image

SFS 1992:1193

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Arti­

kels 2 fiir Steuern jeder Art und Bezeichnung.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artike l

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande arti­

kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 39
Konsultation

(1) Die zuständigen Behörden der Ver-

tragsstaaten werden sich bemiihen, Schwierig-

keiten eder Zweifel, die bei der Auslegung

eder Anwendung des Abkommens im allge-

meinen öder im Einzelfall entstehen, in gegen-

seitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie

können auch gemeinsam dariiber beraten, wie

in Fa llen, die im Abkommen nicht behandelt

sind, eine Doppelbesteuerung vermieden wer­

den känn oder wie durch eine besondere Ver-

einbarung Fragen geklärt werden, die im Zu-

sammenhang mit den Steuern im Sinne des

Abkommens stehen und die sich durch unter-

schiedliche MaBstäbe der Vertragsstaaten fur

die Besteuerungsgrundlagen oder aus anderen

Grunden ergeben. Sie können sich fern er be­

raten, um andere Schwierigkeiten, die sich aus

Unterschieden ihrer Steuerrechte ergeben, zu

mildern oder zu beseitigen, und der internatio-

nalen Steuerverkiirzung und -umgehung zu

begegnen.

(2) Die zuständigen Behörden der Ver­

tragsstaaten können im Wege der Konsulta­

tion Vereinbarungen treffen, um

a) kiinftige Zweifel zu klären, fiir welche

Steuern das Abkommen nach seinem

Artikel 2 Absatz 3 gilt;

b) festzulegen, wie die Begrenzungs-

bestimmungen des Abkommens, insbe-

sondere der Artikel 10 bis 12, durchzu-

fiihren sind.

(3) Die zuständigen Behörden der Ver­

tragsstaaten können gemeinsam iiber allge-

meine Regelungen beraten, um auf der

Grundlage des Abkommens den Anspruch

der Steuerpflichtigen auf abgestimmte An­

wendung des Abkommens in beiden Staaten

durch gemeinsame Auslegungen oder durch

besondere Verfahren zu sichern.

Artikel 39

Överläggningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig över­

enskommelse söka avgöra svårigheter eller

tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk­

ningen eller tillämpningen av avtalet i al lmän­

het eller i enskilda fall. De kan även rådgöra

med varandra hur dubbelbeskattning skall

undvikas i fall som inte omfattas av avtalet el­

ler hur man genom särskild överenskommelse

skall lösa frågor som har samband med de

skatter som avses i avtalet och som uppkom­

mer på grund av olikhete r i de avtalsslutande

staternas principer för att bestämma beskatt­

ningsunderlaget eller av andra skäl. De kan vi­

dare rådgöra för att lindra eller undanröja

andra svårigheter som uppkommer på grund

av olikheter i skattelagstiftningarna samt för

att bekämpa internationellt skatteundandra-

gande eller internationell skatteflykt.

2. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan överlägga och ingå över­
enskommelser för att

a) undanröja framtida tvivel om vilka

skatter som omfattas av avtalet enligt

artikel 2 punkt 3,

b) bestämma hur avtalets bestämmelser

om begränsningar, särskilt de i artik­
larna 10-12, skall genomföras.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan tillsammans rådgöra om

generella bestämmelser för att på grundval av

avtalet uppfylla de skattskyldigas anspråk på

en likformig till ämpning av avtalet i båda st a­

terna genom gemens am tolkning eller gen om

särskilt förfarande.

2790

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 40

Verständigung

(1) 1st eine Person der Auffassung, daB

MaBnahmen ein es Vertragsstaats oder beider

Vertragsstaaten fiir s ie zu einer Besteuerung

fiihren oder fiihren werden, die diesem Ab-

kommen nicht entspricht, so kann sie unbe-

schadet der nach dem innerstaatlichen Recht

dieser Staaten vorgesehenen Rechtsbehelfe

ihren Fall de r zuständigen Behörde des Ver­

tragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern

ihr Fall von Artikel 38 Absatz 1 erfaBt wird,

der zuständigen Behörde des Vertragsstaats

unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist.

(2) Hält die zuständige Behörde die Ein-

wendung fur begrundet und ist sie selbst nicht

in der Lage, eine befriedigende Lösung her-

beizufiihren, so wird sie sich bemiihen, den

Fall durch Verständigung mit d er zuständigen

Behörde des anderen Vertragsstaats so zu re­
geln, daB eine dem Abkommen nicht entspre-
chende Besteuerung vermieden wird. Die Ver-

ständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen

des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaa­

ten durchzufuhren.

(3) Die zuständigen Behörden der Ver­

tragsstaaten können einander nach Artikel 39

oder nach den vorstehenden Bestimmungen

dieses Artikels insbesondere konsultieren, um

nach Möglichkeit eine Einigung dariiber zu er-

reichen, daB

a) Gewinn, der auf ein Unternehmen ei­

nes Vertragsstaats und auf seine im an­

deren

Vertragsstaat

gelegene

Betriebsstätte entfällt, iibereinstim-

mend zugerechnet wird;

b) Gewinne verbundener Unternehmen

im Sinne des Artikels 9 Absatz 1

iibereinstimmend abgegrenzt werden;

c) Einkiinfte, die im Quellenstaat den

Einkunften aus Anteilen an Gesell-

schaften steuerlich gleichgestellt sind,

im anderen Staat als Einkiinfte aus

Ausschiittungen auf Beteiligungen an

Kapitalgesellschaften behandelt wer­

den;

d) Schulden bei den Steuern vom Vermö-

gen, von Nachlässen, Erbschaften und

Schenkungen ubereinstimmend behan­

delt werden.

Artikel 40
Ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit

åtgärder som för honom medför eller kommer

att medföra beskattning som strider mot be­

stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att

detta påverkar hans rätt att använda sig av de

besvärsmöjligheter som finns i dessa staters in­

terna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande

stat där han har hemvist eller, om fråga är om

tillämpning av artikel 38 punkt 1, i den avtals­

slutande stat där han är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner in­

vändningen grundad men inte själv kan få till

stånd en tillfredsställande lösning, skall myn­

digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig­

heten i den and ra avtalsslutande staten i syfte

att undvika beskattning som strider mot avta­
let. Överenskommelse som träffats genomförs

utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande

staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i d e avtals­

slutande staterna kan överlägga med varandra

enligt artikel 39 eller överlägga särskilt enligt

föregående bestämmelser i d enna artikel för

att såvitt möjligt nå enighet om

a) beräkningen av vinst som tillfaller ett

företag i en avtalsslutande stat och dess

fasta driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten,

b) fördelningen av vinst mellan sådana

företag med intressegemenskap som av­

ses i artikel 9 punkt 1,

c) behandlingen av inkomst som i källsta-

ten vid beskattningen jämställs med in­

komst av andel i bolag och som i d en

andra staten anses utgöra utdelning på

andelar i aktiebolag ("Kapitalgesell-

schaft"),

d) behandlingen av skulder vid beskatt­

ningen av förmögenhet, kvarlåtenskap,

arv och gåva.

2791

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 41

Verfahren

(1) Die Zuständigen Behörden der Ver-

tragsstaaten können zur Herbeifuhrung einer
Einigung im Sinne der Artikel 39 und 40 un-
mittelbar miteinander verkehren.

(2) Erscheint ein miindlicher Meinungs-

austausch fiir die Herbeifuhrung der Einigung
zweckmäBig, so kann ein solcher Meinungs-
austausch in einer Kommission durchgefiihrt
werden, die aus Vertretern der zuständigen

Behörden der Vertragsstaaten besteht.

(3) Die zuständigen Behörden können ge-

meinschaftlich ein unabhängiges Gremium be-

auftragen, eine gutachterliche ÄuBerung zu
einer Frage abzugeben, die sie diesem Gre­

mium vorlegen.

(4) Bezieht sich das Verfahren auf einen

Einzelfall, so sind die Betroffenen zu hören;

sie haben das Recht, eigene Anträge zu stel­

len.

(5) Fiir die Beilegung völkerrechtlicher

Streitigkeiten aus diesem Abkommen gelten

die Bestimmungen der Kapitel I, II und IV des
Europäischen Ubereinkommens vom 29.

April 1957 zur friedlichen Beilegung von Strei­
tigkeiten. Die Vertragsstaaten können jedoch
vereinbaren, anstelle der dort vorgesehenen
Verfahren ein Schiedsgericht anzurufen, des-

sen Entscheidung fiir sie bindend ist. Dieses

Schiedsgericht soil aus Berufsrichtern der Ver­

tragsstaaten oder dritter Staaten oder interna-
tionaler Organisationen bestehen. Sein Ver­
fahren wird nach den fiir Schiedsverfahren in­
ternational anerkannten Grundsätzen gere-
gelt. Den Beteiligten ist voiles rechtliches Ge­

hör und das Recht zur Stellung eigener An­
träge zu geben. Die Entscheidung ergeht auf
der Grundlage der zwischen den Vertragsstaa­
ten geltenden Verträge und des allgemeinen

Völkerrechts; eine Entscheidung ex aequo et
bono ist nicht zulässig. Solange eine Einigung
iiber die Anrufung und Zusammensetzung des

Schiedsgerichts sowie iiber dessen Verfahrens-

regeln noch nicht zustande gekommen ist,
bleibt es jedem der Vertragsstaaten unbenom-
men, nach Satz 1 v orzugehen.

Artikel 41

Förfarande

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse

med varandra i syfte att träffa överenskom­
melse i de fall som avses i artiklarna 39 och 40.

2. Om muntliga överläggningar anses un­

derlätta en överenskommelse, kan sådana
överläggningar äga rum inom en kommission

som består av representanter för de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

3. De behöriga myndigheterna kan gemen­

samt uppdra åt ett fristående organ att avge ett
expertutlåtande i ärende som de förelägger

detta organ.

4. Avser detta förfarande ett enskilt

ärende, skall de personer som berörs av ären­
det höras. Dessa har rätt att framställa egna
yrkanden.

5. För att lösa folkrättsliga tvister på grund

av detta avtal tillämpas bestämmelserna i kapi­

tel I, II och IV i E uropakonventionen den 29

april 1957 om fredlig lösning av tvister. De av­

talsslutande staterna kan emellertid komma
överens om att, i stället för det i ko nventionen
anvisade förfarandet, tillsätta en skiljenämnd,
vars beslut är bindande för staterna. Sådan
skiljenämnd skall vara sammansatt av yrkes­
domare från de avtalsslutande staterna, från

tredje stat eller från internationella organisa­
tioner. Förfarandet i nämnden regleras av de
internationellt vedertagna principer som gäller

för skiljemannaförfarande. De personer som

berörs av ärende i nämnden har rätt att föra
talan och rätt att framställa egna yrkanden.
Nämndens beslut sker på grundval av mellan
de avtalsslutande staterna gällande fördrag

och allmän folkrätt. Beslut "ex aequo et bono"

är inte tillåtna. Så länge enighet inte nåtts om
att vädja till skiljenämnd och om dess sam­

mansättning eller förfaranderegler, är vardera

staten oförhindrad att förfara enligt första me­

ningen.

2792

¬

background image

SFS 1992:1193

Abschnitt VI
Besondere Bestimmungen

Artikel 42

Luftfahrtkonsortien

(1) Hinsichtlich des schwedisch-dänisch-

norwegischen Lu ftfahrtkonsortiums ,,Scandi­

navian Airlines System" gilt folgendes:

a) fiir die Gewinne des Konsortiums, seine

VeräuBerungsgewinne sowie fiir Ver-

mögen, die auf de n schwedischen Teil-
haber des Konsortiums entfallen, gelten

die Bestimmungen des Artikels 8, des

Artikels 13 Absatz 3 und des Artikels 22

Absatz 3;

b) Vergiitungen fur unselbständige Ar­

beit, die von einer in Schweden ansässi-

gen Person an Bord eines im intematio-

nalen Verkehr betriebenen Luftfahr-

zeugs des Konsortiums ausgeiibt wird,

können nur in Schweden besteuert wer-
den.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gel­

ten entsprechend, falls die Bundesrepublik

Deutschland oder die Lufthansa AG einem

entsprechenden Konsortium beitreten.

Kapitel VI

Särskilda bestämmelser

Artikel 42
Luftfartskonsortier

1. Beträffande det svensk-dansk-norska

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines Sy­

stem gäller följande:

a) Bestämmelserna i artikel 8, artikel 13

punkt 3 och artikel 22 punkt 3 tillämpas

beträffande den rörelseinkomst, reali­

sationsvinst och förmögenhet som är

hänförlig till den svenske delägaren i

konsortiet.

b) Ersättning för arbete som en person

med hemvist i Sverige utför ombo rd på

luftfartyg i internationell trafik som till­

hör konsortiet beskattas endast i Sve­

rige.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller i mot­

svarande mån i det fall Förbundsrepubliken
Tyskland eller Lufthansa AG bildar ett mot­

svarande konsortium.

Artikel 43

Abkommensanwendung in besonderen Fållen

(1) D er Wohnsitzstaat ver meidet die Dop-

pelbesteuerung anstelle einer nach Artikel 23

zu gewä hrenden Steuerbefreiung durch eine

Steueranrechnung nach den Grundsätzen des

genannten Artikels,

a) wenn in den Vertragsstaaten Einkiinfte

oder Vermögen unterschiedlichen Ab-

kommensbestimmungen

zugeordnet

oder verschiedenen Personen zugerech-

net werden (auBer nach Artikel 9) und

dieser Konflikt sich nicht durch ein Ver-
fahren nach Abschnitt V regeln läBt

und

aa) wenn aufgrund dieser unterschied­

lichen Zuordnung oder Zurech-

nung die betreffenden Einkiinfte

oder Vermögenswerte doppelt

besteuert wiirden oder

bb) wenn aufgrund dieser unterschied-

Artikel 43

Kvalifikationskonflikter

1. Hemviststaten undviker dubbelbeskatt­

ning genom avräkning enligt de principer som

anges i artikel 23 i stället för att medge skatte­

befrielse när

a) de avtalsslutande staterna i fråga om in­

komst eller förmögenhet tillämpar sins­

emellan olika bestämmelser i avtalet el­

ler inkomst ell er förmögenhet tillgodo­

räknas olika personer, utom i fall som

avses i artikel 9, och dessa olikheter i
tillämpningen inte kan undanröjas ge­

nom ett förfarande enligt kapitel V, och

1) om de ifrågavarande inkomsterna

eller

förmögenhetstiilgångarna

blir dubbelbeskattade på grund av

dessa olikheter i tillämpningen , el­

ler

2) om de ifrågavarande inkomsterna

2793

¬

background image

SFS 1992:1193

lichen Zuordnung oder Zurech-

nung die betreffenden Einkiinfte

oder Vermögenswerte unbesteuert

blieben oder zu niedrig besteuert

wiirden, oder

b) wenn er nach gehöriger Konsultation

und vorbehaltlich der Beschränkungen

seines innerstaatlichen Rechts dem an-

deren Vertragsstaat auf diplomatischem

Weg andere Einkiinfte notifiziert hat,

auf die er diesen Absatz anzuwenden

beabsichtigt. Die Notifikation wird erst

ab dem ersten Tag des Kalenderjahrs

wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem

die Notifikation iibermittelt wurde und

alle rechtlichen Voraussetzungen nach

dem innerstaatlichen Recht des notifi-

zierenden Staates fiir das Wirksamwer-

den der Notifikation erfiillt sind.

(2) Dieses Abkommen ist nicht so auszule-

gen, als

a) könne nach ihm die Steuerpflicht in ei-

nem Vertragsstaat durch den MiB-

brauch von Gestaltungsmöglichkeiten

des Rechts umgängen werden;

b) hindere

es

die

Bundesrepublik

Deutschland daran, ihre Steuern auf

Beträge zu erheben, die nach dem Vier-

ten Teil des deutschen AuBensteuerge-

setzes dem Einkommen einer in der

Bundesrepublik Deutschland, ansässi-

gen Person zuzurechnen sind;

c) hindere es Schweden daran, seine

Steuern aufgrund von Vorschriften zu

erheben, die den in Buchstabe b ge-

nannten Vorschriften nach Ziel und

Wirkung entsprechen.

Wenn die vorstehenden Bestimmungen zu

einer Doppelbesteuerung fiihren, beraten die

zuständigen Behörden gemäB Artikel 40 Ab­

satz 3 iiber die Vermeidung der Doppelbesteu­

erung.

(3) Im Sinne der Artikel 10 bis 12 gilt eine in

einem Vertragsstaat ansässige Person als Nut-

zungsberechtigter von Dividenden, Zinsen

und Lizenzgebiihren, wenn sie nach der Ge-

setzgebung dieses Staates dieser Person steu-

erlich zuzurechnen sind. Diese Person ist je-

doch nicht Nutzungsberechtigter, wenn nach

dem Recht des anderen Staates diese Ein-

eller

förmögenhetstillgångarna

blir obeskattade eller för lågt be­

skattade på grund av des sa olikhe­

ter i tillämpningen, e ller

b) hemviststaten efter vederbörlig kon sul­

tation och med förbehåll för inskränk­

ningar i sin interna rätt på diplomatisk

väg har underrättat den andra avtalsslu­

tande staten om andra inkomster på

vilka man avser att tillämpa detta

stycke. Underrättelsen får verkan från

och med den första dagen i det kalen­

derår som följer närmast efter det år då

underrättelsen överlämnats och alla

rättsliga förutsättningar enligt lagstift­

ningen i den underrättande staten upp­

fyllts för att underrättelsen skall bli

verksam.

2. Detta avtal skall inte tolkas så

a) att någon kan undgå skattskyldighet i

en avtalsslutande stat genom missb ruk

av de möjligheter till tolkning av avtalet

som intern lagstiftning medger,

b) att det hindrar Förbundsrepubliken

Tyskland att ta ut skatt på belopp som

inräknas i den inkomst som person med

hemvist i Förbundsrepubliken uppbär i

enlighet med del fyr a i den tyska "A us-

sensteuergesetz",

c) att det hindrar Sverige att ta ut skatt en­

ligt bestämmelser med samma syfte och

verkan som de i punkt b nämnda be­

stämmelserna.

I fall då dessa bestämmelser föranleder dub­

belbeskattning skall de behöriga myndighe­

terna enligt bestämmelserna i artikel 40 punkt

3 överlägga om undvikande av dubbelbeskatt­

ning.

3. En person med hemvist i en avtalssiu-

tande stat skall vid tillämpningen av artiklarna

10-12 anses ha rätt till utdelning, ränta eller

royalty om han enligt lagstiftningen i denna

stat är den person som i beskattningshän­

seende anses ha förvärvat inkomsten. Sådan

person skal! emellertid inte anses ha rätt till er­

sättningen, när ersättningen enligt lagstift-

2794

¬

background image

SFS 1992:1193

kiinfte steuerlich anderen Personen zuzurech-

nen sind, denen die Nutzung fiir diese Ein-

kunfte zusteht und die nicht in dem erstge-

nannten Staat ansässig sind.

ningen i den andra staten i beskattningshän­

seende anses ha tillfallit andra personer som

kunnat tillgodogöra sig inkomsten och som

inte har hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 44
Inanspruchnahme von Ermäftigungen und

Befreiungen

(1) Werden in einem Vertragsstaat die Steu-

ern von D ividenden, Zinsen, Lizenzgebuhren

Oder sonstigen von einer im anderen Ver­

tragsstaat ansässigen Person bezogenen Ein-

kunften im Abzugsweg (an der Quelle) erho-
ben, so wird das Recht des erstgenannten

Staates zur Vornahme des Steuerabzugs zu

dem nach seinem innerstaatlichen Recht vor-

gesehenen Satz durch dieses Abkommen nicht

beriihrt. Die im Abzugsweg (an der Quelle)

erhobene Steuer ist jedoch auf Antrag des

Steuerpflichtigen zu erstatten, wenn und so-

weit sie durch das Abkommen ermäBigt wird

oder entfällt. Der Empfänger kann jedoch die

unmittelbare Anwendung des Abkommens im

Zeitpunkt der Zahlung beantragen, wenn das

innerstaatliche Recht des betreffenden Staates

dies zuläBt.

(2) Die Anträge aufErstattung mussen vor

dem Ende des vierten auf das Kalenderjahr

der Zahlung der Dividenden, Zinsen, Lizenz­

gebuhren oder anderen Einkiinfte folgenden

Jahres eingereicht werden.

(3) Die Steuerpflichtigen mussen jedem

nach Absatz 1 eingereichten Antrag eine

Wohnsitzbestätigung von den Steuerbehörden

des Vertragsstaats beifiigen, in dem sie ansäs­

sig sind.

(4) Die zuständigen Behörden können in ge-

genseitigem Einvernehmen die Durchfiihrung

dieses Artikels regeln und gegebenenfalls an-

dere Verfahren zur Durchfiihrung der im Ab­

kommen vorgesehenen SteuerermäBigungen

oder -befreiungen festlegen.

Artikel 44

Villkor för skattelindring och skattebefrielse

1. Qm i en avtalsslutande stat källskatt uttas

på utdelning, ränta, royalty eller annan in­

komst som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, påverkar inte

bestämmelserna i detta avtal den förstnämnda

statens rätt att ta ut skatt enligt den skattesats

som bestäms i denna stats interna bestämmel­

ser. Den vid källan innehållna skatten skall

emellertid efter ansökan av den skattskyldige

återbetalas när och i den omfattning som
nämnda skatt reduceras eller bortfaller enligt
detta avtal. Mottagaren kan likväl begära att

avtalets bestämmelser om begränsning av

skattskyldighet skall tillämpas direkt vid tid­

punkten för inkomstens utbetalning i den mån

ett sådant förfarande är möjligt enligt den be­

rörda statens interna bestämmelser.

2. Ansökan om återbetalning av innehållen

källskatt på utdelning, ränta, royalty eller an­
nan inkomst måste göras före utgången av det
fjärde kalenderåret efter det år då utbetal­

ningen gjordes.

3. En skattskyldig måste till varje ansökan

enligt punkt 1 bifoga ett bosättningsintyg ut­

färdat av skattemyndigheterna i den avtalsslu­

tande stat där han har hemvist.

4. De behöriga myndigheterna kan genom

ömsesidig överenskommelse fastställa hur be­

stämmelserna i denna artikel skall genomföras

samt om hur andra skattelindringar och skatte­

befrielser enligt detta avtal skall genomföras.

Artikel 45

Mitglieder diplomalischer Missionen und kon-

sularischer Vertretungen

(1) Dieses Abkommen beruhrt nicht die

Artikel 45
Diplomatiska företrädare och konsulä ra tjäns­

temän

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte

2795

¬

background image

SFS 1992:1193

steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern
diplomatischer Missionen und konsularischer

Vertretungen sowie internationaier Organisa­
tionen nach den allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechts oder aufgrund besonderer Uberein-
kiinfte zustehen.

(2) Soweit Einkiinfte oder Vermögenswerte

wegen solcher Vorrechte im Empfangsstaat
nicht besteuert werden, steht das Besteu-

erungsrecht dem Entsendestaat zu.

(3) Ungeachtet der Vorschriften des Arti­

kels 4 wird eine natiirliche Person, die Mit-
glied einer diplomatischen Mission oder einer
konsularischen Vertretung ist, welche ein Ver-
tragsstaat im anderen Vertragsstaat oder in ei-

nem dritten Staat hat, fiir Zwecke des Abkom-
mens als eine im Entsendestaat ansässige Per­

son angesehen, wenn sie

a) nach dem Völkerrecht im Emp­

fangsstaat mit Einkunften aus Quellen

auBérhalb dieses Staates nicht besteuert
wird und

b) im Entsendestaat mit ihrem Weltein-

kommen denselben steuerlichen Ver-
pflichtungen unterliegt wie eine dort
ansässige Person.

(4) Das Abkommen gilt nicht fur zwi-

schenstaatliche Organisationen, ihre Organe
oder Beamten sowie nicht fiir Mitglieder

diplomatischer Missionen oder konsularischer

Vertretungen eines dritten Staates und ihnen
nahestehende Personen, die in einem Ver­
tragsstaat anwesend sind, aber in keinem der

beiden Vertragsstaaten fiir Zwecke der Steu-

ern vom Einkommen und vom Vermögen wie
dort ansässige Personen behandelt werden.

de privilegier vid beskattningen som enligt
folkrättens allmänna regler eller bestämmelser
i särskilda överenskommelser tillkommer per­
son som tillhör diplomatisk beskickning, kon­
sulat eller internationell organisation.

2.1 den mån inkomst eller förmögenhetstill­

gång på grund av sådana privilegier inte be­

skattas i den mottagande staten, tillkommer

beskattningsrätten den sändande staten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 4

anses en fysisk person, som tillhör diplomatisk
beskickning eller konsulat som en avtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslutande staten

eller i tredje stat, ha hemvist i den sändande

staten vid t illämpningen av avtalet, om

a) han enligt folkrättens allmänna regler

inte är skattskyldig i den mottagande

staten för inkomst från källa utanför

denna stat och

b) han i den sändande staten är underkas­

tad samma skyldigheter i fråga om skatt
på hela sin världsvida inkomst som per­

son med hemvist i d enna stat.

4. Avtalet tillämpas inte på mellanstatliga

organisationer, dess organ eller tjänstemän
och inte heller på en person som tillhör en

tredje stats diplomatiska beskickning eller
konsulat - eller närstående till sådan person -
och som vistas i en avtalsslutande stat utan att
i någondera avtalsslutande staten vid beskatt­
ningen för inkomst och för förmögenhet be­

handlas som person med hemvist där.

Abschnitt VII

SchluBbestimmungen

Artikel 46

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifika­

tion; die Ratifikationsurkunden werden so
bald wie möglich in Stockholm ausgetauscht.

(2) Dieses Abkommen tritt einen Monat

nach Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft und ist anzuwenden in beiden Ver­
tragsstaaten

Kapitel VII

Slutbestämmelser

Artikel 46

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika­

tionshandlingarna skall utväxlas i Stockholm

snarast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft en månad efter

det att ratifikationshandlingarna har utväxlats

och tillämpas i båda avtalsslutande staterna

2796

¬

background image

SFS 1992:1193

a) bei den Steuern vom Einkommen auf

a)

Einkommen, das in Zeiträumen ab dem

1. Januar des Kalenderjahrs erzielt
wird, das auf das Jahr folgt, in dem das
Abkommen in Kraft getreten ist, und

bei den Steuern vom Vermögen auf die

Steuern, die fiir Vermögenswerte erho-

ben werden, die am eder nach dem 1.

Januar des Kalenderjahrs vorhanden

sind, das auf das Jahr folgt, in dem das

Abkommen in Kraft getreten ist;

b) bei der Erbschaftsteuer auf Nachlässe

b)

von Personen, die am Oder nach dem 1.

Januar des Kalenderjahrs gestorben
sind, das auf das Jahr folgt, in dem das

Abkommen in Kraft getreten ist, und

bei der Schenkungsteuer auf Schenk-
ungen, die am oder nach dem 1. Januar

des genannten Jahres ausgefuhrt wer­

den;

c) bei Beistandshandlungen, die am oder

c)

nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs

vorgenommen werden, das auf das Jahr
folgt, in dem das Abkommen in Kraft

getreten ist.

(3) Abweichend von den Vorschriften dieses

Abkommens gilt fiir Dividenden im Sinne des
Artikels 10 Absatz 3, die zwischen dem 1. Ja­
nuar 1990 und dem 31. Dezember 1991 gezahlt

werden, folgendes:

a) bei Dividenden, die von einer in Schwe-

den ansässigen Aktiengesellschaft ge­
zahlt werden, ist der Steuersatz anzu-
wenden, der in Artikel 9 Absätze 3 und
4 des Abkommens vom 17. April 1959
zwischen dem Königreich Schweden

und der Bundesrepublik Deutschland

zur Vermeidung der Doppelbesteue-

rung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen

sowie verschiedener anderer Steuern in
der Fassung des Protokolls vom 22.
September 1978 vorgesehen ist;

b) bei Dividenden, die von einer in der

b)

Bundesrepublik Deutschland ansässi­

gen Kapitalgesellschaft gezahlt werden,
darf die Steuer 10 vom Hundert des

Bruttobetrags der Dividenden nicht
iibersteigen.

beträffande inkomstskatt, på inkomst

som förvärvas från och med den 1 ja­

nuari kalenderåret närmast efter det då

avtalet trädde i kraft och beträffande
skatt på förmögenhet, på skatt som tas

ut på förmögenhetstillgångar som inne­
has den 1 januari kalenderåret närmast

efter det då avtalet trädde i kraft eller
senare.

beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap
efter person som avlider den 1 januari
kalenderåret närmast efter det då avta­
let trädde i kraft eller senare och beträf­

fande gåvoskatt, på gåva som sker den

1 januari nämnda kalenderår eller se­

nare,

beträffande handräckning, som verk­

ställs den 1 januari kalenderåret när­

mast efter det då avtalet trädde i kraft

eller senare.

3. Med avvikelse från bestämmelserna i

detta avtal gäller beträffande utdelning som
avses i artikel 10 punkt 3, vilken betalas mellan
den 1 januari 1990 och den 31 december 1991
följande.

a) Beträffande utdelning som betalas av

ett i Sverige hemmahörande aktiebolag

tillämpas fortfarande den skattesats

som anges i ar tikel 9 punkterna 3 och 4

i avtalet den 17 april 1959 mellan Ko­
nungariket Sverige och Förbundsrepu­
bliken Tyskland för undvikande av dub­

belbeskattning beträffande skatter å in­
komst och förmögenhet ävensom be­
träffande vissa andra skatter, i de ss ly­

delse enligt protokollet den 22 septem­

ber 1978.

Beträffande utdelning som utbetalas av

ett i Förbundsrepubliken Tyskland

hemmahörande "Kapitalgesellschaft"

får skatten inte överstiga 10 pro cent av

utdelningens bruttobelopp.

2797

¬

background image

SFS 1992:1193

Fiir Dividenden dieser Art, die nach dem

31. Dezember 1991 gezahlt werden, gelten die

Vorschriften dieses Abkommens.

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkom­

mens treten

a) das Abkommen vem 17. April 1959

zwischen dem Königreich Schweden

und der Bundesrepublik Deutschland

zur Vermeidung der Doppelbesteu-

erung auf dem Gebiete der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen

sowie verschiedener anderer Steuern in

der Fassung des Protokolls vom 22.

September 1978;

b) das Abkommen vom 14. Mai 1935 zwi­

schen dem Königreich Schweden und

dem Deutschen Reich zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung auf dem Ge­

biete der Erbschaftsteuem und

c) der Vertrag vom 14. Mai 1935 zwischen

dem Königreich Schweden und dem

Deutschen Reich iiber Amts- und

Rechtshilfe in Steuersachen

auBer Kraft; sie sind aber noch anzuwenden

auf Einkommen, Vermögen, Nachlässe,

Schenkungen und Beistandshandlungen, fiir

die dieses Abkommen nicht gilt.

Beträffande utdelning av detta slag som be­

talas efter den 31 december 1991 gäller be­

stämmelserna i detta avtal.

4. Vid ikraftträdandet av avtalet skall

a)

b)

avtalet den 17 april 1959 mellan Ko­

nungariket Sverige och Förbundsrepu­

bliken Tyskland för undvikande av dub­

belbeskattning beträffande skatter å in­

komst och förmögenhet ävensom be­

träffande vissa andra skatter, i des s ge­

nom protokollet den 22 september 1978

ändrade lydelse,

avtalet den 14 maj 1935 mellan Ko­

nungariket Sverige och Tyska Riket f ör

undvikande av dubbelbeskattning å

kvarlåtenskap, och

c)

avtalet den 14 maj 1935 mellan Ko­

nungariket Sverige och Tyska Riket an­

gående handräckning i beskattnings­

ärenden upphöra att gälla.

Avtalen skall dock alltjämt tillämpas i fråga

om inkomst, förmögenhet, kvarlåtenskap,

gåva och handräckningsåtgärd på vilka föreva­

rande avtal inte är tillämpligt.

Artikel 47

A uperkrafttreten

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte

Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Ver-

tragsstaaten bis zum 30. Juni eines jeden Ka-

lenderjahrs nach Ablauf von funf Jahren, vom

Tag des Inkrafttretens an gerechnet, das Ab­

kommen gegenuber dem anderen Ver-

tragsstaat auf diplomatisc hem Weg schriftlich

kundigen; in diesem Fall ist das Abkommen

nicht mehr anzuwenden in beiden Staaten

a) bei den Steuern vom Einkommen auf

das Einkommen, das fur Zeiträume ab

dem 1. Januar des Kalenderjahrs erzielt

wird, das auf das Kundigungsjahr folgt,

und bei den Steuern vom Vermögen auf

die Steuern, die fur Vermögenswerte

erhoben werden, die am oder nach dem

1. Januar des Kalenderjahrs vorhanden

sind, das auf das Kundigung sjahr folgt;

Artikel 47
Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns­

ning, men envar av de avtalsslutande staterna

kan, senast den 30 juni under något kalen­

derår som infaller sedan fem år förflutit räknat

från dagen för ikraftträdandet, på diplomatisk

väg skriftligen säga upp avtalet hos den andra

avtalsslutande staten. I händelse av sådan upp­

sägning skall avtalet inte längre tillä mpas i nå­
gon av staterna

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst

som förvårvas från och med den 1 ja ­

nuari kalenderåret närmast del då upp ­

sägning skedde och beträffande skatt på

förmögenhet, på skatt som tas ut på för­

mögenhetstillgångar som innehas den 1

januari kalenderåret närmast efter det

då uppsägn ing skedde eller senare.

2798

¬

background image

b) bei der Erbschaftsteuer auf Nachlässe

von Personen, die am oder nach dem 1.

Januar des Kalenderjahrs sterben, das

auf das Kiindigungsjahr folgt, und auf

Schenkungen, die am oder nach dem 1.

Januar des genannten Jahres ausgefiihrt

werden;

c) bei Beistandshandlungen, die am oder

nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs

vorgenommen werden, das auf das

Kiindigungsjahr folgt.

Geschehen zu Bonn am 14 Juli 1992 in zwei

Urschriften, jede in schwedischer und deut-

scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher-

maBen verbindlich ist.

Fiir das Königreich Schweden

Torsten Örn

Fiir die Bundesrepublik Deutschland

Theodor Waigel

Harmut Hillgenberg

b)

SFS 1992:1193

beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap

efter person som avlider den 1 januari

kalenderåret närmast efter det då upp­

sägning skedde eller senare och beträf­

fande gåva som sker den 1 januari

nämnda kalenderår eller senare.

c)

beträffande handräckning, som verk­

ställs den 1 januari kalenderåret när­

mast efter det då uppsägning skedde el­

ler senare.

Som skedde i Bonn den 14 ju li 1992 i två ex­

emplar på tyska och svenska språken, vilka

båda texter äger lika vitsord.

För Konungariket Sverige;

Torsten Örn

För Förbundsre publiken Tyskland:

Theodor Waigel

Harmut Hillgenberg

2799

¬

background image

SFS 1992:1193

Anlage zum Abkommen zwischen dem Kö-

nigreich Schweden und der Bundesrepublik

Deutschland zur Vermeidung der Doppel-

besteuerung bei den Steuern vom Einkommen

und vom Vermögen sowie bei den Erbschaft

und Schenkungsteuern und zur Leistung ge-

genseitigen Beistands bei den S teuern.

Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, fiir

die das Abkommen gilt, gehören

Bilaga till avtalet mellan Konungariket Sve­

rige och Förbundsrepubliken Tys kland för att

undvika dubbelbeskattning beträffande skat­

ter på inkomst och förmögenhet och på arv

och gåva samt för att lämna ömsesidig hand­

räckning vid beskattning.

De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är;

1. In der Bundesrepubik Deutschland:

Abschnitt II

a) die Einkommensteuer,

die Körperschaftsteuer,

die Vermögensteuer,

die Gewerbesteuer,

die Grundsteuer,

1.1 Förbundsrepubliken Tyskland:

b)

c)

d)

e)

Kapitel II

a) Inkomstskatten,

b) bolagsskatten,

c) förmögenhetsskatten,

d) näringsskatten,

e) fastighetsskatten.

Abschnitt III

die Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer),

Abschnitt IV

Kapitel III

Arvsskatten (gåvoskatten),
Kapitel IV

a) die Steuern der Abschnitte II und III,

a) Skatterna enligt kapitel II och III,

b) die Umsatzsteuer,

b) omsättningsskatten,

c) die Grunderwerbsteuer,

c) j ordförvärvsskatten,

d) die Getränkesteuer,

d) dryckesskatten.

e) die Vergniigungssteuer,

e) nöjesskatten,

f) die Kraftfahrzeugsteuer,

f) motorfordonsskatten,

g) die

Verspätungszuschläge,

Säum-

g) förseningstillägg,

dröjsmålstillägg,

niszuschläge, Zinsen und Kosten,

ränta och kostnader.

. In Schweden:

2. I Sverige:

abschnitt II

Kapitel II

a) die staatliche Einkommensteuer (ein-

a) Den statliga inkomstskatten, kupong­

schlieBlich der Kuponsteuer und der

skatten och sjömansskatten häri inbe­

Seemannsteuer),

gripna,

b) die staatliche besondere Einkommen­

b) den särskilda inkomstskatten för utom­

steuer fiir beschränkt Steuerpflichtige,

b)

lands bosatta.

c) die staatliche besondere Einkommen­

c) den särskilda inkomstskatten för utom­

steuer fiir beschränkt steuerpflichtige

lands bosatta artister m.fl..

Kiinstler,

d) die Gemeindeeinkommensteuer,

d) kommunalskatten,

e) die staatliche Vermögensteuer,

e) den statliga förmögenhetsskatten,

f) die Grundsteuer,

f) fastighetsskatten.

Abschnitt III
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer,

Kapitel III

Arvs- och gåvoskatten.

2800

¬

background image

SFS 1992:1193

Abschnitt IV

a) die Steuern der Abschnitte II und III,

die Mehrwertsteuer,

die Steuer auf die VeräuBerung von

Kraftfahrzeugen,

die Steuer auf Charterfliige,

die StraBenverkehrsteuer,

die StraBenverkehrsteuer auf be-

stimmte Fahrzeuge, die nicht in Schwe-

den zugelassen sind,

die Steuerzuschläge, Verspätungszu-

schläge, Säumniszuschläge, Zinsen und

Kosten.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Kapitel IV

a) Skatterna enligt kapitel II och I II,

b) mervärdeskatten,

c) försäljningsskatten på motorfordon,

d) charterskatten,

e) vägtrafikskatten,

f) vägtrafikskatten på vissa fordon som

icke är registrerade i rik et,

g) skattetillägg, förseningsavgifter, dröjs­

målsavgifter, räntor och kostnader.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.