SFS 1992:1193

921193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1193 Lag

Utkom från trycket

oiH dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

den 18 december 1992 Tyskland^

Utfärdad den 10 december 1992.

' '

J

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesi­
dig handräckning vid beskattning som Sverige och Tyskland underteckna­
de den 14 juli 1992 skall gälla som lag här i lan det.

Avtalet är intaget som bilaga till den na lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § I fråga om ansökan om skattelindring beträffande arvsskatt och
gåvoskatt gäller 2 § kungörelsen (1967; 721) om förfarandet rörande efter­
gift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning.

4 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen (1 967:721) om förfarandet rörande
eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges
enligt det av följande alternativ som ger det lägsta beloppe t, nämligen

1. den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Tyskland

för egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller

2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning

belöper på samma egendom.

2748

' Prop. 1992/93: 3, bet. 1992/93: SkU2, rskr. 1992/93:78.

¬

background image

Om skatt inte erlagts i Tyskland och uppgift sa knas om hur mycket skatt

SFS 1992; 1193

som kan komma att erläggas där, får anstånd medges med skäligt belopp,

i)[{ dock högst med ett belopp som motsvarar den del av den svenska skatten

som vid en proportionell fördelning belöper på den egendom som enligt

avtalet får beskattas i Tyskland.

5 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt

3g bestämmelserna i av talet beskattas endast i Tyskland skall sådan inkomst

inte tas med vid tax eringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lagen u pphävs kungörelsen (1935; 567) angående särskilt för­

farande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattnings­
ärenden, kungörelsen (1 935:568) angående handräckning åt tysk myndig­

het i vissa bes kattningsärenden, kungörelsen (1960: 549) om tillämpning
av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959
ingånget avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å

^ inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungö­

relsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet
mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för

i undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och för­

mögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungörelsen

(1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och

Tyska riket f�r undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

samt förordningen (1975:846) om kupongskatt f�r person med hemvist i

Förbundsrepubliken Tyskland, m. m.

.,,j. På regeringens vägnar

b!

CARL BILDT

ANNE WIBBLE
(Finansdepartementet)

t0

2749

¬

background image

SFS 1992:1193

Abkommen zwischen dem Königreich

Schweden und der Bundesrepublik

Deutschland

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige oclh
Förbundsrepubliken Tyskland

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

bei den Steuern vem Einkommen und vem

Vermögen sowie bei den Erbschaft- und

Schenkungsteuern und zur Leistung ge-

genseitigen Beistands bei den Steuern

(Schwedisch-deutsches Steuerabkommen)

Das Königreich Schweden

und

die Bundesrepublik Deutschland -

von dem Wunsch gelei tet, durch ein neues

Abkommen, das den heutigen Beziehungen

zwischen beiden Staaten und den Rechtsent-

wicklungen Rechnung trägt, die Doppel­

besteuerung zu vermeiden und sich gegensei-

tig Beistand bei den Steuern zu leisten - sind

wie folgt iibereingekommen:

för att undvika dubbelbeskattning be-

träfTande skatter på inkomst och för­

mögenhet och på arv och gåva samt för att
lämna ömsesidig handräckning vid be­
skattning
(Svensk-tyskt skatteavtal)

Konungariket Sverige

och

Förbundsrepubliken Tyskland

har, föranledda av önskan att genom ett nytt

avtal, som tar hänsyn till dagens förb indelser

mellan de båda staterna och till rättsu tveck­

lingen, undvika dubbelbeskattning och lämna

ömsesidig handräckning vid beskattning, kom­

mit överens om följande:

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Ziel des Abkommens

Die beiden Vertragsstaaten wirken zusam-

men, um die Doppelbesteuerung auf der

Grundlage dieses Abkommens zu vermeiden,

sich gegenseitig bei der Anwendung der

Steuergesetze Beistand zu leisten und die zwi-

schenstaatlichen Steuerbeziehungen durch

Verständigung zu verbessern. Die zuständigen

Behörden der Vertragsstaaten werden sich

hierzu in geeigneten Zeitabständen iiber die

Entwicklung ihres Steuerrechts informieren

und beraten, wie die vorgenannten Ziele zu

erreichen sind.

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Avtalets syfte

De båda avtalsslutande staterna skall enligt

avtalet tillsammans verk a för att med stöd av

avtalet undvika dubbelbeskattning, att lämna

ömsesidig handräckning vid tillämpningen av

skattelagstiftningen samt att förbättra de mel-

lanstatliga förbindelserna på skatteområdet

genom ömsesidiga överenskommelser. De be­

höriga myndigheterna i de avtalsslutande sta­

terna skall i detta syfte med lämpl iga tidsmel­

lanrum informera varandra om utvecklingen

inom respektive stats skattelagstiftning och

rådgöra med varandra om hur förutnämnda

mål skall uppnås.

Artikel 2

Geltungsbereich des A bkommens

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Riicksicht

Artikel 2
Avtalets tillämpningsområde

1. Detta avtal tillämpas på följ ande skatter.

2750

¬

background image

SFS 1992:1193

auf die Art der Erhebung, fiir folgende

Steuern, die fiir Rechnung eines Ver-

tragsstaats, seiner Länder oder seiner Ge-

bietskörperschaften erhoben werden:

a) Abschnitt II fiir Steu ern vom Einkom-

men und vom Vermögen; als solche gel-

ten alle Steuern, die vom Gesamtein-

kommen, vom Gesamtvermögen oder

von Teilen des Einkommens oder des

Vermögens erhoben werden, ein-

schlieBlich der Steuern vom Gewinn aus

der VeräuBerung beweglichen oder un-

beweglichen Vermögens sowie der

Steuern vom Vermögenszuwachs.

b) Abschnitt III fiir NachlaB-, Erb schaft-

und Sc henkungsteuern; als solche gel-

ten die Steuern, die
aa) von Todes wegen als NachlaB steu-

ern, Erbanfallsteuern, Abgaben

vom Vermögensiibergang oder

Steuern von Schenkungen auf den
Todesfall erhoben werden, oder

bb) auf Ubertragungen unter Leben-

den nur deshalb erhoben werden,

weil die Ubertragungen unent-

geltlich oder gegen ein zu geringes

Entgelt vorgenommen werden.

c) Abschnitt IV fiir Steuern jeder Art und

Bezeichnung, soweit der Zusammen-

hang nichts anderes erfordert. Ausge-
nommen sind jedoch Zölle und Ver-

brauchsabgaben; die Umsatz- und

Luxussteuern gelten fiir den Anwen-

dungsbereich dieses Abscnitts nicht als

Verbrauchsabgaben.

(2) Die zur Zeit bestehenden Steuern, fiir

die das Abkommen gilt, sind in der Anlage

zum Abkommen aufgefiihrt.

(3) Das Abkommen gilt auch fiir alle

Steuern gleicher oder im wesentlichen

ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung

des Abkommens neben den bestehenden

Steuern oder an deren Stelle erhoben werden.

(4) In diesem Abkommen gelten

a) der Abschnitt 11 fiir Personen, die in ei -

nem Vertragsstaat oder in beiden Ver-

tragsstaaten ansässig sind;

b) der Abschnitt III fiir

aa) Nachiässe und Erbschaften, wenn

der Erblasser im Zeitpunkt seines

som påförs för en avtalsslutande stats, dess

delstaters eller lokala myndigheters räkning,

oberoende av det sätt på vilket s katterna tas

ut:

a) kapitel II på skatter på inkomst och för­

mögenhet; som sådana förstås alla skat­

ter, som utgår på inkomst eller förmö­

genhet i dess helh et eller på delar av in­

komst eller förmögenhet, däri inbe­

gripna skatter på vinst på grund av över­

låtelse av lös eller fast egendom, samt

skatter på värdestegring,

b) kapitel III på kvarlåtenskapsskatter,

arvsskatter och gåvoskatter; som så­

dana förstås skatter, som utgår

1) på grund av dödsfall såsom kvarlå-

tenskapsskatt, skatt på arv, skatt

på egendomsöverlåtelse eller skatt
på gåva vid dödsfall, eller

2) vid överlåtelse mellan levande per­

soner, men endast om de utgår

emedan överlåtelsen sker utan er­
sättning eller mot för lågt veder­

lag,

c) kapitel IV på skatter av varje slag och

beskaffenhet, om inte sammanhanget

föranleder annat. Undantagna är dock

tullar och konsumtionsavgifter; vid till-

lämpningen av detta kapitel anses dock

inte omsättnings- och lyxskatter som

konsumtionsavgifter.

2. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, finns angivna i bilaga n

till avtalet.

3. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter

undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av

eller i stället för de för närvarande utgående

skatterna.

4. I detta avtal tillämpas

a) kapitel II på personer som har hemvist

i en avtalsslutande stat eller i båda av­
talsslutande staterna.

b) kapitel III på

1) kvarlåtenskap och arv. när arvlåta-

ren vid sin död hade hemvist i en

2751

¬

background image

SFS 1992:1193

Todes in einem Vertragsstaat oder

in beiden Vertragsstaaten ansässig
war, und

bb) Schenkungen, wenn der Schenker

im Zeitpunkt der Schenkung in ei­

nem Vertragsstaat oder in beiden
Vertragsstaaten ansässig war.

avtalsslutande stat eller i bå da av­

talsslutande staterna, och

2) gåva, när givaren vid gåvotillfället

hade hemvist i en avtalsslutande

stat eller i bå da avtalsslutande sta­

terna.

Artikel 3

Allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der

Zusammenhang nichts anderes erfordert:

a) bedeutet der Ausdruck ,,Bundesrepub-

lik Deutschland", im geographischen

Sinne verwendet, das Gebiet, in dem

das Steuerrecht der Bundesrepublik

Deutschland gilt einschlieBlich des an
das Kiistenmeer angrenzenden Ge biets
des Meeresbodens, des Meeresunter-
grunds und der daruber befindlichen

Wassersäule, soweit die Bundesre­

publik

Deutschland

dort

in

Ubereinstimmung mit dem Völkerrecht

souveräne Rechte und Hoheitsbe-

fugnisse ausiibt;

b) bedeutet der Ausdruck ,,Schweden"

das Königreich Schweden, und, im geo­
graphischen Sinne werwendet, das
schwedische Hoheitsgebiet und alle

Gebiete auBerhalb der schwedischen
Hoheitsgewässer, soweit Schweden
dort in Ubereinstimmung mit dem Völ­

kerrecht seine Hoheitsrechte zur Erfor-

schung des Festlandsockels und zur

Ausbeutung seiner Naturschätze aus-

iiben darf;

c) bedeuten die Ausdriicke ,,ein Ver­

tragsstaat" und ,,der andere Ver­
tragsstaat", je nach dem Zusammen­
hang, die Bundesrepublik Deutschland

oder Schweden;

d) umfaBt der Ausdruck ,,Person" natiir-

liche Personen und Gesellschaften;

e) bedeutet der Ausdruck ,,Gesellschaft"

juristische Personen oder Rechtsträger,

die fiir die Besteuerung wie juristische

Personen behandelt werden;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse;

a) "Förbundsrepubliken Tyskland" åsyf­

tar, när det används i geografisk bety­
delse, det område inom vilket För­

bundsrepubliken Tysklands skattelag­

stiftning äger tillämpning, däri inbegri­

pet den del av havsbottnen, dennas un­

derlag och vattenutrymmet däröver
som gränsar till Förbundsrepubliken
Tysklands kustvatten, i den mån För­

bundsrepubliken Tyskland där i över­

ensstämmelse med folkrättens regler

utövar suveräna rättigheter och befo­

genheter,

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och, när det används i geog rafisk bety­
delse, Sveriges territorium, samt varje

utanför Sveriges territorialvatten belä­

get område, i den mån Sverige enligt

folkrättens regler äger utöva sina rättig­

heter att utforska kontinentalsockeln

där och att utvinna dess naturtillgångar.

c) "en avtalsslutande stat" eller "den

andra avtalsslutande staten" åsyftar
Förbundsrepubliken Tyskland eller

Sverige, beroende på sammanhanget,

d) "person" inbegriper fysisk person och

bolag,

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas

som juridisk person,

2752

¬

background image

SFS 1992:1193

f) bedeuten die Ausdriicke ,,Unterneh-

f)

men eines Vertragsstaats" und ,,Unter-

nehmen des anderen Vertragsstaats", je

nachdem, ein Unternehmen, das von

einer in einem Vertragsstaat ansässigen

Person be trieben wird, oder ein Unter­

nehmen, das von einer in dem an deren

Vertragsstaat ansässigen Person betrie­

ben wird;

g) umfaBt der Ausdruck ,,internationaler

g)

Verkehr" jede Beförderung mit einem

Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von ei­

nem Unternehmen eines Vertragsstaats
betrieben wird, es sei denn, das See­

schiff oder Luftfahrzeug wird aus-

schliesslich zwischen Orten im anderen

Vertragsstaat betrieben;

h) hat der Ausdruck ,,unbewegliches Ver-

h)

mogen" die Bedeutung, die ihm nach

dem Recht des Vertragsstaats zu-

kommt, in dem das Vermögen liegt.

Der Ausdruck umfaBt in jedem Fal l das

Zubehör zum unbeweglichen Vermö­
gen, das lebende und tote Inventar

land- und forstwirtschaftlicher Be-

triebe, Gebäude, die Rechte, fiir die die

Vorschriften des Privatrechts iiber
Grundstiicke gelten, Nutzungsrechte an

unbeweglichem

Vermögen

sowie

Rechte auf veränderliche oder feste

Vergiitungen fur die Ausbeutung oder

das Recht auf Ausbeutung von Mine-

ralvorkommen, Quellen und anderen
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahr-

zeuge gelten nicht als unbewegliches

Vermögen;

i) umfaBt d er Ausdruck ,,Vermögen, das

i)

Teil des Nachlasses oder einer Schenk-

ung einer in einem Vertragsstaat ansäs­

sigen Person ist" alle Vermögenswerte,

deren Ubergang oder Ubertragung ei­

ner unter Abschnitt III des Abkom-

mens fallenden Steuer unterliegt;

j) bedeutet der Ausdruck ,,Staatsangehö-

j)

riger"

aa) in bezug auf die Bundesrepublik

Deutschland

alle Deutschen im Sinne des

Grundgesetzes fiir die Bundesre­

publik Deutschland und alle ju-

"företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den an dra avtalsslutande sta­

ten" åsyftar företag som bedrivs av per­

son med hemvist i en avtalsslutande

stat, respektive företag som bedrivs av

person med hemvis t i den and ra avtals­

slutande staten,

"internationell trafik" omfattar varje

transport med skepp eller luftfartyg

som används av företag i en avtalsslu­

tande stat, utom d å skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan

platser i den andra avtalsslutande sta­
ten,

"fast egendom" har den betydelse som

uttrycket har enligt lagstiftningen i den

avtalsslutande stat där egendomen är

belägen. Uttrycket inbegriper dock all­

tid tillbehör till fast ege ndom, levande

och döda inventarier i lantbruk och

skogsbruk, byggnader, rättigheter på

vilka bestämmelserna i privaträtte n om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt

till fast egendom samt rätt till föränder­

liga eller fasta e rsättningar för nyttjan­

det av eller rätten att nyttja mineral­

förekomst, källa eller annan naturtill­

gång. Skepp och luftfartyg anses inte

vara fast egendom,

"egendom, som ingår i kvarlåtenskap

efter eller gåva från person med hem­

vist i en avtalsslutande stat" omfattar

alla tillgångar vilkas överföring eller

överlåtelse är underkastade någon av

de skatter på vilka kapitel III i avtalet

tillämpas,

"medborgare" åsyftar

1) i fråga om Förbundsrepubliken

Tyskland,

alla tyskar i den betydelse detta

uttryck har i Förbundsrepubliken

Tysklands grundlag och alla juri-

2753

87-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1193

bb)

k)

ristischen Personen, Personenge-

sellschaften und anderen Perso-

nenvereinigungen, die nach dem in

der Bundesrepublik Deutschland

geltenden Recht errichtet worden
sind;

in bezug auf Schweden

alle natiirlichen Personen, die

die schwedisclie Staatsangehörig-

keit besitzen und alle juristischen

Personen,

Personengesellschaf-

ten und anderen Personenvereini-
gungen, die nach dem in Schweden
geltenden Recht errichtet worden
sind;

bedeutet der Ausdruck ,,zuständige
Behörde"
aa) in der Bundesrepublik Deutsch­

land den Bundesminister der Fi-
nanzen oder die Behörde, an die er
seine Befugnisse delegiert hat;
in Schweden den Finanzminister,

seinen Bevollmächtigten oder die

Behörde, an die er seine Befug­
nisse delegiert hat.

(2) Dieses Abkommen ist bei seiner Anwen-

dung durch beide Vertragsstaaten iiberein-
stimmend aus sich selbst heraus auszulegen.

Ein in diesem Abkommen nicht definierter

Ausdruck hat jedoch dann die Bedeutung, die
ihm nach dem Recht des anwendenden Staates
zukommt, wenn der Zusammenhang dies er-
fordert und die zuständigen Behörden sich

nicht auf eine gemeinsame Auslegung geeinigt

haben (Artikel 39 Absatz 3, Artikel 40 Absatz

3).

bb)

Artikel 4

Ansässige Person

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck .,eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person"

a) fiir Zwecke der Steuern vom Einkom-

men und vom Vermögen eine Person,

die nach dem Recht dieses Staates dort
aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres stän-
digen Aufenthalts, des �rtes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines anderen ähn-

diska personer och andra person­

sammanslutningar som bildats en­

ligt den lagstiftning som gäller i
Förbundsrepubliken Tyskland,

2) i fråga om Sverige,

alla fysiska personer som är

svenska medborgare och alla juri­

diska personer och andra person­
sammanslutningar som bildats en­

ligt den lagstiftning som gäller i

Sverige,

k) "behörig myndighet" åsyftar

1)

2)

i Förbundsrepubliken Tyskland, fi­

nansministern eller den myndighet
till vilken denne har delegerat sina
befogenheter,

i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den
myndighet till vilken denne har de­

legerat sina befogenheter.

2. Detta avtal tillämpas i de avtalsslutande

staterna i e nlighet med dess lydelse. Uttryck
som inte definierats i avtalet har likväl, om
sammanhanget föranleder detta och inte de

behöriga myndigheterna överenskommit om

en gemensam tolkning (artikel 39 punkt 3, ar­

tikel 40 punkt 3), den betydelse som uttrycket

har enligt den tillämpande statens lagstiftning.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­
tande stat",

a) i fr åga om skatter på inkomst och för­

mögenhet, person som enligt lagstift­
ningen i d enna stat är skattskyldig där

på grund av hemvist, bosättning, plats

för företagsledning eller annan lik­

nande omständighet. Uttrycket inbegri-

^

2754

¬

background image

SFS 1992:1193

lichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der

Ausdruck umfaBt jedoch nicht eine Per­

son, die in diesem Staat nur mit Ein-

kiinften aus Quellen in diesem Staat

eder mit in diesem Staat gelegenem

Vermögen steuerpflichtig ist;

b) fiir Zwecke der NachlaB-, Erbschaft-

und Schenkungsteuern eine Person, de-

ren NachlaB ode r Schenkung oder de-

ren Erwerb nach dem Recht dieses

Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes,

ihres standigen Aufenthalts, des �rtes

ihrer Geschäftsleitung oder eines ande-

ren ähnlichen Merkmals steuerpflichtig

ist. Der Ausdruck umfaBt jedoch nicht

eine Person, deren NachlaB oder

Schenkung in diesem Staat nur mit in

diesem Staat gelegenem Vermögen

steuerpflichtig ist.

(2) 1st nach Absatz 1 eine natiirliche Person

in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt fol-

gendes:

a) Die Person gilt als in dem Staat ansäs­

sig, in dem sie iiber eine ständige Wohn-

stätte verfiigt; verfiigt sie in beiden

Staaten uber eine ständige Wohnstätte,

so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu

dem sie die engeren persönlichen und

wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mit-

telpunkt der Lebensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in wel-

chem Staat die Person den Mittelpunkt

ihrer Lebensinteressen hat, oder ver­

fiigt sie in keinem der Staaten iiber eine

ständige Wohnstätte, so gilt sie als in

dem Staat ansässig, in dem sie ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt hat;

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Auf­

enthalt in beiden Staaten oder in kei­
nem de r Staaten, so gilt sie als in dem

Staat ansässig, dessen Staatsangehöri-

ger sie ist;

d) ist die Person Staatsangehöriger beider

Staaten oder keines der Staaten, so re­
geln die zuständigen Behörden der Ver­

tragsstaaten die Frage in gegenseitigem

Einvernehmen.

(3) 1st nach Absatz 1 eine andere als eine na-

turliche Person in beiden Vertragsstaaten an-

per emellertid inte person som är skatt­

skyldig i denna stat endast för inkomst

från källa i denna stat eller för förmö­

genhet belägen där,

b) i fråga om kvarlåtenskapsskatt, arvs­

skatt och gåvoskatt, person vars kvarlå-

tenskap eller gåva eller vars förvärv en­
ligt lagstiftningen i denna stat är skatte­

pliktig där på grund av denna persons
hemvist, bosättning, plats för företags­

ledning eller annan liknande omstän­

dighet. Uttrycket inbegriper emellertid

inte person vars kvarlåtenskap eller
gåva är skattepliktig i denna stat endast

såvitt avser där belägen förmögenhet.

2. Då på grund av bestämm elserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande

staterna, bestäms hans hemvist på följande

sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står

till hans förfogande; om han har en så­

dan bostad i båda staterna, anses han ha

hemvist i den stat med vilken hans per­

sonliga och ekonomiska förbindelser är

starkast (centrum för levnadsintres­

sena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har

en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande, anses han ha hemvist i

den stat där han stadigvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigva­

rande i någon av dem, anses han ha

hemvist i den stat där han är medbor­

gare,

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon

av dem , avgör de behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna frågan

genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i

2755

¬

background image

SFS 1992:1193

sässig, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in
dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Ge-

schäftsleitung befindet.

Artikel 5

Betriebsstätte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck ,,Betriebsstätte" eine feste Ge-

schäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit ei-

nes Unternehmens ganz eder teilweise aus-

geiibt wird.

(2) Der Ausdruck ,,Betriebsstätte" umfaBt

insbesondere:

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,

c) eine Geschäftsstelle,

d) eine Fabrikationsstätte,

e) eine Werkstätte und

f) ein Bergwerk, ein �l- eder Gasvor-

kommen, einen Steinbruch eder eine
andere Stätte der Ausbeutung von Bo-
denschätzen.

(3) Eine Bauausfiihrung oder Montage ist

nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre Dauer
zwölf Monate iiberschreitet.

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestim-

mungen dieses Artikels gelten nicht als Be-
triebsstätten:

a) Einrichtungen, die ausschlieUlich zur

Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-

rung von Giitern oder Waren des Un­
ternehmens benutzt werden;

b) Bestände von Giitern oder Waren des

Unternehmens, die ausschlieBlich zur

Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-
rung unterhalten werden;

c) Bestände von Giitern oder Waren des

Unternehmens, die ausschlieBlich zu

dem Zweck unterhalten werden, durch
ein anderes Unternehmen bearbeitet

oder verarbeitet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschlieBlich zu dem Zweck unterhal­

ten wird, fiir das Unternehmen Giiter
oder Waren einzukaufen oder Informa­

tionen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschlieBlich zu dem Zweck unterhal-

båda avtalsslutande staterna, anses personen i

fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­
retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär­

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott el­

ler annan plats för utvinning av natur­
tillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller in­

stallationsverksamhet utgör fast driftställe en­
dast om verksamheten pågår mer än tolv må­

nader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe"
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring, utställning eller ut­
lämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för lagring, utställ­
ning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning el­
ler förädling genom annat företags för­

sorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp

av varor eller inhämtande av upplys­

ningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för

2756

¬

background image

SFS 1992:1193

ten wird, fiir das Unternehmen zu wer-

ben, Informationen zu erteilen, wissen-

schaftliche Forschung zu betreiben oder

ähnliche Tätigkeiten auszuiiben, die

vorbereitender Art sind oder eine

Hilfstätigkeit darstellen;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschlieBlich zu dem Zweck u nterhal-

ten wird, mehrere der unter den Buch-

staben a bis e genannten Tätigkeiten

auszuiiben, vorausgesetzt, daB die sich

daraus ergebende Gesamttätigkeit der

festen Geschäftseinrichtung vorberei­

tender Art ist oder eine Hilfstätigkeit

darstellt.

(5) 1st eine Person - mit Ausnahme eines

unabhängigen Vertreters im Sinne des Absat-

zes 6 - fiir ein Unt ernehmen tätig und besitzt
sie in einem Vertagsstaat die Vollmacht, im

Namen des Unternehmens Verträge abzu-

schlieBen, und iibt sie die Vollmacht dort ge-

wöhnlich aus, so wird das Unternehmen unge-

achtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als

habe es in diesem Staat fiir alle von der Person

fur das Unternehmen ausgeubten Tätigkeiten

eine Betrieb sstätte, es sei denn, diese Tätig­

keiten beschränken sich auf die in Absatz 4 ge­

nannten Tätigkeiten, die, wiirden sie durch

eine feste Geschäftseinrichtung ausgeiibt,

diese Einrichtung nach dem genannten Absatz

nicht zu einer Betriebsstätte machten.

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon des-

halb so b ehandelt, als hab e es eine Betriebs­

stätte in einem Vertragsstaat, weil es dort
seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommis-

sionär oder einen anderen unabhängigen Ver-

treter ausubt, sofern diese Personen im Rah-

men ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit

handeln.

(7) Allein dadurch, daB eine in ein em Ver­

tragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesell-

schaft beherrscht oder von einer Gesellschaft

beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat

ansässig ist oder dort (entweder durch eine

Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Tä­

tigkeit ausubt, wird keine der beiden Gesell-

schaften zur Betriebsstätte der anderen.

företaget ombesörja reklam, ge upplys­

ningar, bedriva vetenskaplig forskning

eller liknande verksamhet av förbere­

dande eller biträdande art.

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att

kombinera verksamheter som anges i

punkterna a-e, under förutsättning att
hela den verksamhet som bedrivs från

den stadigvarande platsen för affärs­

verksamhet på grund av denna kombi­

nation är av förberedande eller biträ­

dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende

representant på vilken punkt 6 tillämpas, är

verksam för ett företag samt i en avtalsslu­
tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn, an­

ses detta företag - utan hinder av bestämmel­

serna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i

denna stat beträffande varje verksamhet som

denna person bedriver för företaget. Detta

gäller dock inte, om den verksamhet som

denna person bedriver är begränsad till sådan

som anges i punkt 4 och som - om den bedrevs

från en stadigvarande plats för affärsverksam­

het - inte skulle göra denna stadigvarande

plats för affärsverksamhet till fast driftställe

enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el­

ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten eller som bedriver

affärsverksamhet i denna andra stat (antingen

från fast driftställe eller på annat sätt), medför

inte att någotdera bolaget utgör fast driftst älle

för det andra.

2757

¬

background image

SFS 1992:1193

Abschnitt II
Besteuerung des Einkommens und Vermö-

gens

Kapitel II
Beskattning av inkomst och förmögenhet

Artikel 6

Einkunfte ans imbeweglichem Vermögen

(1) Einkunfte, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person aus unbewegli-

chem Vermögen (einschlieBlich der Einkunfte

aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben)

bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt,
können im anderen Staat besteuert werden.

(2) Absatz 1 gilt fiir Einkunfte aus der un-

mittelbaren Nutzung, der Vermietung oder
Verpachtung sowie jeder anderen Art der
Nutzung unbeweglichen Vermögens.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch fiir Ein-

kiinfte aus unbeweglichem Vermögen eines

Unternehmens und fiir Einkiinfte aus unbe­
weglichem Vermögen, das der Ausiibung ei-
ner selbständigen Arbeit dient.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i de nna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in­

komst som förvärvas genom omedelbart bru­
kande, genom uthyrning eller varje annan an­
vändning av fast egendom.

3. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas äveapå inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egendom

som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1)Ge\vinne eines Unternehmens eines

Vertragsstaats können nur in diesem Staat

besteuert werden, es sei denn, das Unterneh-
men iibt seine Tätigkeit im anderen Ver­
tragsstaat durch eine dort gelegene Betriebs-

stätte aus. Ubt das Unternehmen seine Tätig­

keit auf diese Weise aus, so können die Ge-
winne eines Unternehmens im anderen Staat

besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie
dieser Betriebsstätte zugerechnet werden kön-
nen.

(2) Ubt ein Unternehmen eines Ver­

tragsstaats seine Tätigkeit im anderen Ver­

tragsstaat

durch

eine

dort

gelegene

Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich

des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser

Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die

sie hatte erzielen können, wenn sie eine glei-
che oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen
oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges

Unternehmen ausgeiibt hätte und im Verkehr

mit dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte

sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av­

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i

denna stat, såvida inte företaget bedriver rö­

relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in­
komst beskattas i d enna andra stat, men en­
dast så stor del av den som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast driftställe, hänförs, om

inte bestämmelserna i p unkt 3 föranleder an­
nat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan an­

tas att driftstället skulle ha förvärvat, om det

varit ett fristående företag, som bedrivit verk­

samhet av samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och självständigt

avslutat affärer med det företag till vilket drift­
stället hör.

2758

¬

background image

SFS 1992:1193

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer

Betriebsstätte

werden

die fiir

diese

Betriebsstätte entstandenen Aufwendungen,

einschlieBlich der Geschäftsfiihrungs- und all-

gemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zu-

gelassen, gleichgiiltig, ob sie in dem Staat, in

dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo
entstanden sind.

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat iiblich

ist, die einer Betriebsstätte zuzurechnenden

Gewinne durch Aufteilung der Gesamtge-
winne des Un ternehmens auf seine einzelnen

Teile zu ermitteln, schlieBt Absatz 2 nicht aus,

daB dieser Vertragsstaat die zu besteuernden

Gewinne nach der iiblichen Auftei lung ermit-
telt; die gewählte Gewinnaufteilung muB je-

doch derart sein, daB das Ergebnis mit den

Grundsätzen dieses Artikels iibereinstimmt.

(5) Aufgrund des bloBen Einkaufs von G u-

tern oder Waren fiir das Unternehmen wird ei­

ner Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet.

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden

Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurech­

nenden Gewin ne jedes Jahr auf dieselbe Art

zu ermitteln , es sei denn, daB ausreic hende

Griinde dafur bestehen, änders zu verfahren.

(7) Gehören zu den Gewinnen Einklinfte,

die in anderen Artikeln dieses Abkommens

behandelt werden, so werden die Bestimmun-

gen jener Artikel durch die Bestimmungen
dieses Artikels nicht beriihrt.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in­

komst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­

begripna utgifter för företagets ledning och all­
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp­

kommit i den stat där det fasta driftstället är

beläget eller annorstädes.

4.1 den mån inkomst hänförlig till fast drift­

ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm­

mas på grundval av en fördelning av företagets

hela inkomst på de olika delarna av företaget,

hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i

denna avtalsslutande stat den skattepliktiga
inkomsten bestäms genom sådant förfarande.

Den fördelningsmetod som används skall dock

vara sådan att resultatet överensstämmer med

principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge­

nom det fasta driftställets försorg f ör företa­

get.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran­

leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av detta

avtal, berörs bestämmelserna i dessa artikl ar

inte av reglerna i förevarande arti kel.

Artikel 8

Seeschijfahrt, Luftfahrt und Container-Betrieb

(1) Gewinne eines Unternehmens eines

Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschif-

fen oder Luftfahrzeugen im internationalen

Verkehr können nur in diesem Staat besteuert

werden.

(2) Gewinne eines Unternehmens eines

Vertragsstaats aus dem Betrieb (Nutzung oder
Vermietung) von Containern, die im interna­

tionalen Verkehr verwendet werden, und der

dazugehörigen Ausrustung fur die Beförde-

rung der Container können nur in diesem

Staat besteuert werden.

Artikel 8

Sjöfart, luftfart och användning av containers

1. Inkomst, som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skep p

eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas

endast i denna st at.

2. Inkomst, som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen (eget nytt­

jande ell er uthyrning) av containers som an­

vänds i internationell trafik samt därtill hö­

rande utrustning för transport av containers ,

beskattas endast i denna stat.

2759

¬

background image

SFS 1992:1193

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch fur Ge-

wlnne aus der Beteiligung an einem Pool, ei-
ner Betriebsgemeinschaft oder einer interna-

tionalen Betriebsstelle.

Artikel 9

Verbimdene Unternehmen

(1) Wenn

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats

unmittelbar oder mittelbar an der Ge-

schäftsleitung, der Kontrolle oder dem

Kapital eines Unternehmens des ande-
ren Vertragsstaats beteiligt ist oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder

mittelbar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder dem Kapital eines Un­
ternehmens eines Vertragsstaats und ei­
nes Unternehmens des anderen Ver­

tragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fallen die beiden Unterneh­

men in ihren kaufmännischen oder finanziel-

len Beziehungen an vereinbarte oder aufer-
legte Bedingungen gebunden sind, die von de-

nen abweichen, die unabhängige Unterneh­
men miteinander vereinbaren wiirden, so diir-

fen die Gewinne, die eines der Unternehmen

ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen
dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet

und entsprechend besteuert werden.

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Ge­

winnen eines Unternehmens dieses Staates
Gewinne zugerechnet - und entsprechend
besteuert -, mit denen ein Unternehmen des

anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteu­

ert worden ist, und handelt es sich bei den zu-
gerechneten Gewinnen um solche, die das Un­

ternehmen des erstgenannten Staates erzielt
hätte. wenn die zwischen den beiden Unter­
nehmen vereinbarten Bedingungen die glei-

chen gewesen wären, die unabhängige Unter­

nehmen miteinander vereinbaren wiirden, so
nimmt der andere Staat eine entsprechende
Anderung der dort von diesen Gewinnen er-
hobenen Steuer vor. soweit diese notwendig

ist, um eine doppelte Belaslung der Gewinne
zu vermeiden. Bei der �nderungsind die iibri-
gen Bestimmungen dieses Abkommens zu be-

riicksichtigen; erforderlichenfalls werden die

zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
einander konsuitieren.

3. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas även på inkomst som förvärvas genom
deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen
av såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i d en andra avtals­
slutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe­

roende företag, får all inkomst, som utan så­
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före­
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i de tta

företags inkomst och beskattas i övere nsstäm­

melse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattas i d enna stat,
även inräknas i inkomsten för ett företag i den
andra avtalsslutande staten och beskattas i
överensstämmelse därmed i d enna andra stat

samt den sålunda inräknade inkomsten är så­
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende

företag, skall den andra staten genomföra ve­
derbörlig justering av det skattebelopp som

påförts för inkomsten i de nna stat, i den mån

detta är nödvändigt för att förhindra dubbel­

beskattning av inkomsten. Vid sådan justering

iakttas de övriga bestämmelserna i dett a avtal
och de behöriga myndigheterna i de avtalsslu­
tande staterna överlägger vid behov med var­
andra.

2760

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im

anderen Vertragsstaat ansässige Person zah lt,

können im anderen Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden können jedoch auch

in dem V ertragsstaat, in dem die die Dividen­

den zahlende Gesellschaft ansässig ist , nach

dem Recht dieses Staates besteuert werden;

die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der

Dividenden der Nutzungsberechtigte ist, 15

vom Hund ert des Bruttobetrags der Dividen­

den nicht i ibersteigen.

Dieser Absatz beruhrt nicht die Besteue-

rung der Gesellschaft in bezug auf die Ge-

winne, aus denen die Dividenden gezahlt wer­
den.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Divi­

denden, deren Nutzungsberechtigter eine Ge­

sellschaft ist, die unmittelbar iiber mindestens
10 vom Hundert des Kapitals der die Dividen­

den zahlenden Gesellschaft verfiigt,

a) die Steuer nicht erhoben werden, wenn

die Dividenden von einer in Schweden

ansässigen Gesellschaft gezahlt werden,
und

b) die Steuer 5 vom H undert des Brutto­

betrags der Dividenden nicht iiberstei­

gen, wenn die Dividenden von einer in

der Bundesrepublik Deutschland ansäs­

sigen Kapitalgesellschaft gezahlt wer­

den; die Steuer darf jedoch nicht erho­

ben werden, wenn der Unterschied zwi-

schen den Sätzen der deutschen Kör-

perschaftsteuer fiir ausgeschtittete Ge-

winne und nichtausgeschtittete Ge-

winne weniger als 5 Prozentpunkte

beträgt.

(4) Der Ausdruck ,,Dividenden" bedeutet

fiir die Zwecke dieses Artikels Einkiinfte aus

Aktien, GenuBrechten oder GenuBscheinen,

Kuxen, Griinderanteilen oder aus sonstigen

Gesellschaftsanteilen, wenn die Einkiinfte

hieraus nach dem Recht des Staates, in dem

die zahlende Gesellschaft ansässig ist. den

Einkiinften aus Aktien Steuerlich gleich-

gestellt sind. Der Ausdruck ,.Dividenden"

umfaBt auch

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av­

talsslutande stat till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten får beskattas i

denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget som

betalar utdelningen har hemvist, enligt lag­

stiftningen i denna stat, men om mottagaren

har rätt till utdelningen får skatten inte över­

stiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilk en utdelningen betalas.

3. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkt 2 får beträffande utdelning som tillfaller

bolag som har rätt till utdelningen o ch som di­

rekt äger minst 10 procent av det utbetalande

bolagets kapital,

a) skatten inte tas ut om utdelningen beta­

las av ett i Sverige hemmahörande bo­

lag, och

b) skatten inte överstiga 5 procent av ut­

delningens bruttobelopp om utdel­

ningen betalas av ett i Förbundsrepubli­

ken Tyskland hemmahörande bolag

vars delägare inte personligen ansvarar

för bolagets förbindelser (Kapitalgesell­

schaft); skatten får emellertid inte tas ut

om skillnaden i bolagsskattesats mellan

skatt på utdelad vinst och på icke utde­

lad vinst uppgår till mindre än 5 pro­

centenheter.

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna

artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller

andra liknande bevis med rätt till andel i vinst,

gruvaktier, stiftarandelar eller av andra ande­

lar i bolag, om inkomsten av dessa a ndelar i

bolag enligt lagstiftningen i den stat där det ut­

delande bolaget har hemvist i beskattnings­

hänseende jämställs med inkomst av aktier.

Uttrycket utdelning omfattar också

2761

¬

background image

SFS 1992:1193

a) in der Bundesrepublik Deutschland

Einkiinfte eines stillen Gesellschaf-

ters aus seiner Beteiligung als stiller Ge-

sellschafter, Einkiinfte aus partiari-
schen Darlehen, Gewinnobligationen

und ähnlichen gewinnabhängigen Ver-

giitungen sowie Ausschiittungen auf

Anteilscheine an einem Investmentver-

mögen:

in Schweden

Ausschiittungen auf Anteilscheine an

einem ,,Aktiefond",

b) andere Einkiinfte, die nach dem Recht

des Staates, in dem der Schuldner an-
sässig ist, den Einkiinften aus Anteilen
an Gesellschaften steuerlich gleich-

gestellt sind;

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3

diirfen Einkiinfte aus Rechten Oder Forderun-
gen mit Gewinnbeteiligung (in der Bundesre­

publik Deutschland einschlieBlich der Ein­

kiinfte eines stillen Gesellschafters aus seiner
Beteiligung als stiller Gesellschafter oder aus
partiarischen Darlehen und Gewinnobligatio­
nen) nach dem Recht des Staates, aus dem sie

stammen, besteuert werden, wenn sie dort bei
der Ermittlung des Gewinns des Schuldners

abzugsfähig sind.

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwen-

den, wenn der in einem Vertragsstaat ansäs-
sige Nutzungsberechtigte im anderen Ver­

tragsstaat. in dem die die Dividenden zah-

lende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbli-

che Tätigkeit durch eine dort gelegene

Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit

durch eine dort gelegene feste Einrichtung
ausiibt und die Beteiligung, fiir die die Divi­
denden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser

Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehort.
In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise

Artikel 14 anzuwenden.

(7) Bezieht eine in einem Vertragsstaat an-

sässige Gesellschaft Gewinne oder Einkiinfte
aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser
andere Staat weder die von der Gesellschaft

gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn,

daB diese Dividenden an eine in diesem ande­

ren Staat ansässige Person gezahlt werden

Oder daB die Beteiligung. fiir die die Dividen­
den gezahlt werden, tatsächlich zu einer in die-

a) i Förbundsrepubliken Tyskland,

inkomst som bolagsman i tyst bolag

uppbär i denna egenskap, inkomst av

vinstandelslån, inkomst av obligationer

på vilka avkastning utgår i förhållande
till vinsten och liknande vinstberoende

ersättningar samt utdelning på andels­

bevis i en "Investmentvermögen",

i Sver ige,
utdelning på andelar i aktiefond,

b) inkomst, som enligt lagstiftningen i den

stat där gäldenären har hemvist i be­
skattningshänseende jämställs med in­

komst av andelar i bolag.

5. Med avvikelse från bestämmelserna i

punkterna 1-3 får inkomst av rättigheter eller

fordringar med rätt till andel i vinst (i För­

bundsrepubliken Tyskland innefattande in­
komst som bolagsman i tyst bolag i denna

egenskap uppbär eller inkomst av vinstandels­
lån och av obligationer på vilka avkastning ut­
går i f örhållande till vinsten) beskattas enligt
lagstiftningen i den stat från vilken inkomsten

härrör, om den vid beräkningen av gäldenä-
rens vinst är avdragsgill där.

6. Bestämmelserna i punkterna 1�3 tilläm­

pas inte, om den som har rätt till utdelningen
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri­
ver rörelse i d en andra avtalsslutande staten,

där bolaget som betalar utdelningen har hem­

vist, från där beläget fast driftställe eller ut­

övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an­
ordning, samt den andel på grund av vilken ut­
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i art ikel 7 respektive artikel 14.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom
i den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denn a andra stat eller i den mån den

andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller

stadigvarande anordning i denna andra stat.

2762

¬

background image

SFS 1992:1193

sem anderen Staat gelegenen Betriebsstätte

öder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne

der Gesellschaft einer Steuer fiir nichtausge-

schiittete Gewinne unterwerfen, selbst wenn

die gezahlten Dividenden oder die nichtausge-

schutteten Gewinne ganz oder teilweise aus im

anderen Staat erzielten Gewinnen oder Ein-

kiinften bestehen.

och ej heller beskatta bolagets icke utdelade

vinst, även om utdelningen eller den icke utde­

lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst

som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat

stammen und an eine im anderen Ver­

tragsstaat ansässige Person gezahlt werden,

können, wenn diese Person der Nutzungsbe-
rechtigte ist, nur im anderen Staat besteuert

werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Aus-

druck ,,Zinsen" bedeutet Einkiinfte aus For-

derungen jeder Art, auch wenn die Forderun-
gen durch Pfandrechte an Grundstiicken gesi-
chert oder mit einer Beteiligung am Gewinn

des Schuldners ausgestattet sind, und insbe-

sondere Einkiinfte aus öffentlichen Anleihen

und aus Obligationen einschlieölich der damit

verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus
Losanleihen. Zuschläge fiir verspätete Zahl-

ung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Ar­

tikels. Der Ausdruck ,,Zinsen" umfaBt nicht

die in Artikel 10 be handelten Einkiinfte.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-

zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat,
aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbli-

che Tätigkeit durch eine dort gelegene
Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit

durch eine dort gelegene feste Einrichtung

ausiibt und die Forderung, fiir die die Zinsen

gezahlt werden, tatsächlich zu dieser

Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört.

In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise

Artikel 14 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und

dem Nutzungsberechtigten oder zwischen je-

dem von ihnen und einem Dritten besondere

Beziehungen und iibersteigen deshalb die Zin­

sen, gemessen an der zugrundeliegenden For-

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas en­

dast i den na andra stat, om personen i fråga

har rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna ar­

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen

den säkerställts genom inteckning i fast egen­
dom eller inte och antingen den medför rätt till

andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket

åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av obligationer

eller debentures, däri inbegripna agiobelopp

och vinster som hänför sig till så dana värde­

papper, obligationer eller debentures. Straff­

avgift på grund av sen betalning anses inte som

ränta vid tillämpningen av de nna artikel. Ut­
trycket "ränta" innefattar inte de inkomster

som behandlas i artikel 10.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan

härrör, från där beläget fast driftställe eller ut­

övar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den fordran för vilken räntan

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna

i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

2763

¬

background image

SFS 1992:1193

derung, den Betrag, den Schuldner und Nut-

zungsberechtigter ohne diese Beziehungen

vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur

auf den letzteren Betrag angewendet. In die-

sem Fall kan der ubersteigende Betrag nach

dem Recht eines jeden Vertragsstaats und un-

ter Beriicksichtigung der anderen Bestimmun-

gen dieses Abkommens besteuert werden.

belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala­

ren och den som har rätt till räntan om sådana

förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu­

tande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i detta avtal.

Artikel 12
Lizenzgebiiliren

(1) Lizenzgebiihren, die aus einem Ver-

tragsstaat stammen und an eine im anderen

Vertragsstaat ansässige Person gezahlt wer­

den, können, wenn diese Person der Nut-

zungsberechtigte ist, nur im anderen Staat

besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Aus-

druck ,,Lizenzgebuhren" bedeutet Vergiitun-

gen jeder Art, die fiir die Benutzung oder fur

das Recht auf Benutzung von Urheberrechten

an literarischen, kiinstlerischen oder wissen-

schaftlichen Werken, einschlieBlich kinema-

tographischer Filme oder Bandaufnahmen fur

Fernsehen oder Rundfunk, von Patenten, Wa-

renzeichen, Mustern oder Modellen, Plänen,

geheimen Formeln oder Verfahren oder fiir

die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer

oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt

werden.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der

in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsbe-

rechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem

die Lizenzgebuhren stammen, eine gewerbli-

che Tätigkeit durch eine dort gelegene

Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit

durch eine dort gelegene feste Einrichtung

ausiibt und die Rechte oder Vermögenswerte,

fiir die die Lizenzgebuhren gezahlt werden,

tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen

Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Arti­

kel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und

dem Nutzungsberechtigten od er zwischen je-

dem von ihnen und einem Dritten besondere

Beziehungen und iibersteigen deshalb die Li-

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, be­

skattas endast i denna andra stat, om personen

i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottas såsom

ersättning för nyttjandet av eller för rätten att

nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el­

ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf­

film eller bandupptagning för television eller

radio, patent, varumärke, mönster eller mo­

dell, ritning, hemligt recept eller hemlig till­

verkningsmetod samt för upplysn ing om erfa­

renhetsrön av industriell, kommersiell eller

vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i p unkt 1 tillämpas inte,

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i

en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande sta ten, från vilken

royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe

eller utövar självständig yrkesverksamhet i

denna andra stat från där belägen stadigva­

rande anordning, samt den rättighet eller

egendom i fråga om vilken royaltyn betalas

äger verkligt samband med det fasta driftstäl­

let eller den stadigvarande anordningen. I så ­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan per­

son royaltybeloppet, med hänsyn til l det nytt-

2764

¬

background image

SFS 1992:1193

zenzgebuhren, gemessen an der zugrundelie-

genden Leistung, den Betrag, den Schuldner

und Nutzu ngsberechtigter ohne diese Bezieh-

ungen vere inbart hätten, so wird dieser Arti­

kel nur auf den letzteren Betrag angewendet.

In diesem Fall kan der ubersteigende Betrag

nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats

und u nter Beriicksichtigung der anderen Be-

stimmungen dieses Abkommens besteuert
werden.

jande, den rätt eller den upplysning för vilken

royaltyn betalas, överstiger det belopp som

skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den

som har rätt till royaltyn om sådana förbindel­

ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i

denna artikel endast på sistnämnda belopp. I

sådant fall beskattas överskjutande belopp en­

ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta­

ten med ia kttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

Artikel 13
Gewinne aus der Veräufierung von Vermögen

(1) Gewinne, die eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person aus der Veräus-

serung unbeweglichen Vermögens bezieht,

das im anderen Vertragsstaat liegt, können im
anderen Staat besteuert werden. Dies gilt auch

be! der VeräuBerung einer Beteiligung an ei-
ner Gesellschaft, deren Hauptzweck im direk-
ten oder indirekten Halten oder Verwalten

derartigen unbeweglichen Vermögens be-
steht, wenn der VeräuBerer an der Gesell­
schaft zu irgendeinem Zeitpunkt in den fiinf

der VeräuBerung vorausgehenden Jahren zu

mindestens 10 vom Hundert an der Gesell­

schaft beteiligt war. Unbewegliches Vermö­

gen, das einem eigenen land- und forstwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieb dient,

bleibt hierbei auBer Betra cht.

(2) Gewinne aus der VeräuBerung bewegli-

chen Vermögens, das Betriebsvermögen einer
Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines

Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat,

oder das zu einer festen Einrichtung gehört,
die einer in einem Vertragsstaat ansässigen

Person fiir die Ausiibung einer selbständigen
Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfii-

gung steht, einschlieBlich derartiger Gewinne,

die bei der VeräuBerung einer solchen

Betriebsstätte (allein oder mit dem tibrigen

Unternehmen) oder einer solchen festen Ein­

richtung erzielt werden, können im anderen

Staat besteuert werden.

(3) Gewinne aus der VeräuBerung von See-

schiffen, Luftfahrzeugen oder Containern, die

ein Unternehmen eines Vertragsstaats im in-

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå­

telse av fast egendom som är belägen i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detta gäller också beträf­

fande överlåtelse av andel i bolag vars huvud­

sakliga ändamål är att direkt eller indirekt in­

neha eller förvalta sådan egendom i det fall

överlåtaren vid någon tid punkt under de fem

år som närmast föregått försäljningen innehaft

minst 10 procent i bolaget. Fast egendom, som

används i eget jord- eller skogsbruk eller i nä­

ringsverksamhet, beaktas därvid inte.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen­

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslutande sta­

ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig­

varande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat har i den andra avtals­

slutande staten, får beskattas i denna andra

stat. Detsamma gäller vinst på grund av över­

låtelse av så dant fast driftställe (för sig eller

tillsammans med hela företaget) eller av sådan

stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp,

luftfartyg eller containers som används i inter­

nationell trafik av företag i en avtalsslutande

2765

¬

background image

SFS 1992:1193

ternationalen Verkehr betreibt, und von be-

weglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser

Schiffe, Luftfahrzeuge eder Container dient,

können nur in diesem Staat besteuert werden.

(4) Gewinne aus der VeräuBerung des in

den Absätzen 1 bis 3 nicht genannten Vermö-

gens können nur in dem Vertragsstaat besteu­

ert werden, in dem der VeräuBerer ansässig

ist.

(5) Bei einer natiirlichen Person, die in ei-

nem Vertragsstaat während mindestens zwei

Jahren ansässig war und die im anderen Ver­

tragsstaat ansässig geworden ist, beruhrt Ab-

satz 4 nicht das Recht des erstgenannten Staa-

tes, bei Aktien und an deren Anteilen an Ge-

sellschaften und Personengesellschaften, die

in dem erstgenannten Vertragsstaat ansässig

sind, nach seinen innerstaatlichen Rechtsvor-

schriften bei d er Person einen Vermögenszu-

wachs bis zu ihrem Wohnsitzwechsel oder die

Gewinne aus der VeräuBerung zu besteuern,

die diese Person zu irgendeinem Zeitpunkt

während der ersten funf Jahre nach dem

Wohnsitzwechsel bezieht.

stat och lös egendom som är hänförlig til l an­

vändningen av sådana skepp, luftfartyg eller

containers beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1-3

beskattas endast i den avtalsslutande stat där

överlåtaren har hemvist.

5. I fråga om fysisk person som har haft

hemvist i en avtalsslutande stat under minst

två år och som har erhållit hemvist i den andra

avtalsslutande staten, påverkar bestämmel­

serna i punkt 4 inte den förstnämnda statens

rätt att fram till tidpunkten för bytet av hem ­

vist enligt sin interna lagstiftning beskatta så­

dan person för värdestegring på aktier och

andra andelar i bolag (Gesellschaften) och

handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag,

partrederi eller gruvbolag (Personengesell­

schaften) som är hemmahörande i den först­

nämnda staten eller att enligt sin interna lag­

stiftning beskatta vinst på grund av överlåtelse

av sådan egendom som denna person förvär­

var vid någon tidpunkt under de första fem

åren efter bytet av hemvist.

|l

Artikel 14

Selbständige Arbeit

(1) Einkunfte, die eine in einem Ver­

tragsstaat ansässige Person aus einem freien

Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätig-

keit bezieht, können nur in diesem Staat

besteuert werden, es sei denn, daB der Person

im anderen Vertragsstaat fur die Ausubung ih-

rer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrich-

tung zur Verfugung steht. Steht ihr eine solche

feste Einrichtung zur Verfugung, so können

die Einkunfte im anderen Staat besteuert wer­

den, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen

Einrichtung zugerechnet werden können.

(2) Der Ausdruck ,,freier Beruf" umfaBt

insbesondere die selbständig ausgeubte wis-

senschaftliche, literarische, kunstlerische, er-

zieherische oder unterrichtende Tätigkeit so-

wie die selbständige Tätigkeit der �rzte,

Zahnärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Ar-

chitekten und Buchsachverständigen.

Artikel 14
Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksamhet,

beskattas endast i denna stat om han inte i den

andra avtalsslutande staten har stadigvarande

anordning, som regelmässigt står till han s för­

fogande för att utöva verksamheten. Om han

har sådan stadigvarande anordning, får in­

komsten beskattas i denna andra stat men en­

dast så stor del av den som är hänförlig till

denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närligverksamhet, uppfostrings- och undervis­

ningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare , tandläkare, advokat,

ingenjör, arkitekt och revis or utövar.

2766

¬

background image

SFS 1992:1193

Artikel 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich de r Artikel 16 bis 19 kön-

nen Ge hälter, Löhne und ähn liche Vergiitun-

gen, die eine in ei nem Vertragsstaat ansässige

Person aus unseibständiger Arbeit bezieht,

nur in diesem Staat besteuert werden, es sei

denn, die Arbeit wird im anderen Ver­

tragsstaat ausgeiibt. Wird die Arbeit dort aus-

geiibt, so können die dafiir bezogenen Vergu-

tungen im anderen S taat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Ver-

giitungen, die eine in einem Vertragsstaat an­
sässige Person fiir eine im anderen Ver­

tragsstaat ausgeiibte unselbständige Arbeit
bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert

werden, wenn

a) der Empfänger sich im anderen Staat

insgesamt nicht länger als 183 Tage

während des betreffenden Kalender-

jahrs aufhält und

b) die Vergiitungen von einem Arbeitge-

ber oder fiir einen Arbeitgeber gezahlt

werden, der nicht im ande ren Staat an-

sässig ist, und

c) die Vergiitungen nicht von einer

Betriebsstätte oder einer festen Ein-
richtung getragen werden, die der Ar­

beitgeber im anderen Staat hat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestim-

mungen dieses Artikels können Vergiitungen

fiir unselbständige Arbeit, die an Bord eines

Seeschiffs oder Luftfahrzeugs, das ein Unter-

nehmen eines Vertragsstaats im inter nationa-

len Verkehr betreibt, ausgeiibt wird, in diesem

Staat besteuert werden.

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 2 fin-

den keine Anwendung auf Vergiitungen fiir

Arbeit im Rahmen gewerbsmäBiger Arbeit-

nehmeriiberlassung. Die zuständigen Behör-

den treffen nach Artikel 40 die Vereinbarun-

gen, die notwendig sind, um eine doppelte Er-

hebung von Abzugsteuern zu verme iden und

die Steueranspruche der beiden Vertragsstaa-