SFS 2023:645 Lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

SFS2023-645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1193) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Utfärdad den 2 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1193) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 2 §§ och bilagan ska ha följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig
handräckning vid beskattning som Sverige och Tyskland undertecknade den
14 juli 1992 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
utgör en del av detta, i den lydelse som detta har genom det protokoll om
ändring i avtalet som undertecknades den 18 januari 2023, gälla som lag här
i landet.

Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till

denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det

kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare,

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för

beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

c) arvskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider den 1 januari det

kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare, och

d) gåvoskatt, på gåva som sker den 1 januari det kalenderår som följer

närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

3. Informationsutbyte enligt artikel 29 i avtalet och bistånd vid indrivning

av skatter enligt artikel 30 i avtalet, på begäran som framställs den dag då
lagen träder i kraft eller senare, oavsett vilken beskattningsperiod som
frågan eller beskattningsanspråket hänför sig till.

1 Prop. 2022/23:118, bet. 2023/24:SkU3, rskr. 2023/24:13.

SFS

2023:645

Publicerad
den

9 november 2023

background image

SFS

2023:645

2

4. De upphävda artiklarna 24–28 i avtalet gäller dock fortfarande i fråga

om

a) arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider före den 1 januari

det kalenderår som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft, och

b) gåvoskatt, på gåva som sker före den 1 januari det kalenderår som

närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft.

5. De upphävda 3 och 4 §§ gäller dock fortfarande om skattskyldighet

enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången
av 2004.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

background image

SFS

2023:645

3

Bilaga2

Avtal

mellan

Konungariket

Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland för undvikande av
dubbelbeskattning

beträffande

skatter på inkomst och på för-
mögenhet samt förhindrande av
skatteflykt och skatteundandra-
gande
3

Abkommen

zwischen

dem

Königreich Schweden und der
Bundesrepublik Deutschland zur
Beseitigung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mögen sowie zur Verhinderung
der Steuerverkürzung und -
umgehung

Konungariket Sverige och För-

bundsrepubliken Tyskland,

Das Königreich Schweden und

die Bundesrepublik Deutschland–

som önskar att ytterligare ut-

veckla sina ekonomiska förbindelser
och fördjupa sitt samarbete i
skattefrågor,

von dem Wunsch geleitet, ihre

wirtschaftlichen Beziehungen wei-
terzuentwickeln und ihre Zusam-
menarbeit in Steuersachen zu ver-
tiefen,

som avser att undvika dubbelbe-

skattning beträffande skatter på in-
komst och på förmögenhet utan att
skapa förutsättningar för icke-
beskattning eller minskad skatt
genom skatteflykt eller skatteun-
dandragande (däri inbegripet genom
så kallad ”treaty-shopping”, som
syftar till att personer med hemvist i
en stat som inte är part till detta avtal
indirekt ska få förmåner enligt detta
avtal),

in der Absicht, auf dem Gebiet

der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen eine Doppelbe-
steuerung zu beseitigen, ohne
Möglichkeiten zur Nicht- oder
Niedrigbesteuerung durch Steuer-
verkürzung oder -umgehung (unter
anderem durch missbräuchliche
Gestaltungen mit dem Ziel des
Erhalts von in diesem Abkommen
vorgesehenen Erleichterungen zum
mittelbaren Nutzen von in Dritt-
staaten ansässigen Personen) zu
schaffen –

har kommit överens om följande:4

sind wie folgt übereingekom-

men:

Kapitel I

Abschnitt I

Allmänna bestämmelser

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 15

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas Unter das Abkommen fallende

Personen

1. Detta avtal tillämpas på per-

soner som har hemvist i en avtals-
slutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna.

(1) Dieses Abkommen gilt für

Personen, die in einem Vertrags-
staat oder in beiden Vertrags-
staaten ansässig sind.

2 Ändringen innebär bl.a. att den svenska texten anges i vänsterspalten och den tyska texten i
högerspalten.
3 Avtalets rubrik har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
4 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
5 Artikel 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

4

2. Vid tillämpningen av detta

avtal ska inkomst som förvärvas av
eller genom en sammanslutning eller
ett arrangemang, som enligt skatte-
lagstiftningen i någon av de avtals-
slutande staterna helt eller delvis är
föremål för delägarbeskattning,
anses förvärvad av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat till
den del som inkomsten enligt skatte-
lagstiftningen i den staten behandlas
som inkomst hos en person med
hemvist i staten i fråga.

(2) Im Sinne dieses Abkommens

gelten Einkünfte, die von Rechts-
trägern oder Gebilden oder über
Rechtsträger oder Gebilde bezogen
werden, die nach dem Steuerrecht
eines der Vertragsstaaten als voll-
ständig oder teilweise steuerlich
transparent behandelt werden, als
Einkünfte einer in einem Vertrags-
staat ansässigen Person, jedoch
nur, soweit die Einkünfte für
Zwecke der Besteuerung durch
diesen Staat als Einkünfte einer in
diesem Staat ansässigen Person
behandelt werden.

Artikel 26

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

Unter das Abkommen fallende
Steuern

1. Detta avtal ska tillämpas på

skatter på inkomst och på förmö-
genhet som påförs för en avtals-
slutande stats, dess politiska under-
avdelningars eller lokala myndig-
heters räkning, oberoende av det sätt
på vilket skatterna tas ut.

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne

Rücksicht auf die Art der Erhe-
bung, für Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen, die für
Rechnung eines Vertragsstaats
oder seiner Gebietskörperschaften
erhoben werden.

2. Med skatter på inkomst och på

förmögenhet förstås alla skatter som
tas ut på inkomst eller förmögenhet i
dess helhet eller på delar av inkomst
eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av
överlåtelse av lös eller fast egendom,
samt skatter på värdestegring.

(2) Als Steuern vom Einkom-

men und vom Vermögen gelten
alle Steuern, die vom Gesamtein-
kommen, vom Gesamtvermögen
oder von Teilen des Einkommens
oder des Vermögens erhoben
werden, einschließlich der Steuern
vom Gewinn aus der Veräußerung
beweglichen oder unbeweglichen
Vermögens sowie der Steuern vom
Vermögenszuwachs.

3. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

(3) Zu den Steuern, für die das

Abkommen gilt, gehören

a) i Förbundsrepubliken Tysk-

land:

a) in

der

Bundesrepublik

Deutschland

1) inkomstskatten (die Einkom-

mensteuer),

1) die Einkommensteuer,

2) bolagsskatten (die Körper-

schaftsteuer),

2) die Körperschaftsteuer,

3) näringsskatten (die Gewerbe-

steuer), och

3) die Gewerbesteuer und

4) förmögenhetskatten (die Ver-

mögensteuer),

4) die Vermögensteuer,

6 Artikel 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023. Genom
ändringsprotokollet har även bilagan till artikeln utgått.

background image

SFS

2023:645

5

däri inbegripet de tillägg som tas

ut därpå (i det följande benämnd
”tysk skatt”),

einschließlich der hierauf erho-

benen Zuschläge (im Folgenden als
„deutsche Steuer“ bezeichnet);

b) i Sverige:

b) in Schweden

1) den statliga inkomstskatten,

1) die staatliche Einkommen-

steuer (den statliga inkomst-
skatten),

2) kupongskatten,

2) die Abzugsteuer auf Divi-

denden (kupongskatten),

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

3) die Einkommensteuer für

beschränkt Steuerpflichtige (den
särskilda

inkomstskatten

för

utomlands bosatta),

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

4) die Einkommensteuer für be-

schränkt steuerpflichtige Künstler
und Sportler (den särskilda in-
komstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl.),

5) den kommunala inkomstskatt-

en, och

5) die

Gemeindeeinkommen-

steuer (den kommunala inkomst-
skatten) und

6) statlig förmögenhetsskatt,

6) die Vermögensteuer (statlig

förmögenhetsskatt)

(i det följande benämnd ”svensk

skatt”).

(im Folgenden als „schwedische

Steuer“ bezeichnet).

4. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter under-
tecknandet av avtalet tas ut vid sidan
av eller i stället för de skatter som
anges i punkt 3. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra de
väsentliga ändringar som gjorts i
deras skattelagstiftning.

(4) Das Abkommen gilt auch für

alle Steuern gleicher oder im
Wesentlichen ähnlicher Art, die
nach der Unterzeichnung des Ab-
kommens neben den in Absatz 3
genannten Steuern oder an deren
Stelle erhoben werden. Die zu-
ständigen Behörden der Vertrags-
staaten teilen einander die in ihren
Steuergesetzen eingetretenen be-
deutsamen Änderungen mit.

Artikel 3

Artikel 3

Allmänna definitioner

Allgemeine Begriffsbestimmungen

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(1) Im Sinne dieses Abkom-

mens, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert:

a)7 ”Förbundsrepubliken

Tysk-

land” åsyftar, när uttrycket används
i geografisk betydelse, såväl För-
bundsrepubliken Tysklands territo-
rium som den del av havsbottnen,
dess underlag och överliggande
vatten i anslutning till territorial-

a) umfaßt der Ausdruck „Bun-

desrepublik Deutschland“, wenn
im geographischen Sinn ver-
wendet, das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland so-
wie das an das Küstenmeer
angrenzende Gebiet des Meeres-

7Artikel 3 punkt 1 a) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

6

havet, över vilka Förbundsrepu-
bliken Tyskland i överensstämmelse
med folkrätten och sin interna
lagstiftning utövar suveräna rättig-
heter eller jurisdiktion i syfte att
utforska, utnyttja, bevara eller
kontrollera såväl levande som icke-
levande naturtillgångar eller för att
producera energi från förnybara
energikällor,

bodens, seines Untergrunds und
der darüberliegenden Wassersäule,
in dem die Bundesrepublik
Deutschland in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht und ihren
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten souveräne Rechte oder Ho-
heitsbefugnisse zum Zweck der
Erforschung, Ausbeutung, Erhal-
tung und Bewirtschaftung der
lebenden und nicht lebenden
natürlichen Ressourcen oder zur
Energieerzeugung aus erneuer-
baren Energieträgern ausübt;

b)8 ”Sverige” åsyftar Konunga-

riket Sverige och, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
innefattar Sveriges territorium,
Sveriges territorialhav och andra
havsområden över vilka Sverige i
överensstämmelse med folkrättens
regler utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion,

b) bedeutet

der

Ausdruck

„Schweden“

das

Königreich

Schweden und umfasst, wenn im
geographischen Sinn verwendet,
das Staatsgebiet, das Küstenmeer
Schwedens sowie sonstige Mee-
resgebiete, in denen Schweden
nach dem Völkerrecht souveräne
Rechte oder Hoheitsbefugnisse
ausübt;

c) ”en avtalsslutande stat” eller

”den andra avtalsslutande staten”
åsyftar Förbundsrepubliken Tysk-
land eller Sverige, beroende på
sammanhanget,

c) bedeuten die Ausdrücke „ein

Vertragsstaat” und „der andere
Vertragsstaat”, je nach dem Zu-
sammenhang, die Bundesrepublik
Deutschland oder Schweden;

d) ”person” inbegriper fysisk

person och bolag,

d) umfaßt der Ausdruck „Per-

son” natürliche Personen und
Gesellschaften;

e) ”bolag” åsyftar juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas som juridisk person,

e) bedeutet der Ausdruck „Ge-

sellschaft” juristische Personen
oder Rechtsträger, die für die
Besteuerung wie juristische Per-
sonen behandelt werden;

f) ”företag i en avtalsslutande

stat” och ”företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag
som bedrivs av person med hemvist
i en avtalsslutande stat, respektive
företag som bedrivs av person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten,

f) bedeuten

die

Ausdrücke

„Unternehmen eines Vertrags-
staats” und „Unternehmen des an-
deren Vertragsstaats”, je nachdem,
ein Unternehmen, das von einer in
einem Vertragsstaat ansässigen
Person betrieben wird, oder ein
Unternehmen das von einer in dem
anderen Vertragsstaat ansässigen
Person betrieben wird;

g) ”internationell trafik” omfattar

varje transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i
en avtalsslutande stat, utom då
skeppet eller luftfartyget används

g) umfaßt der Ausdruck „inter-

nationaler Verkehr” jede Beför-
derung mit einem Seeschiff oder
Luftfahrzeug, das von einem Un-
ternehmen eines Vertragsstaats be-

8 Artikel 3 punkt 1 b) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

7

uteslutande mellan platser i den
andra avtalsslutande staten,

trieben wird, es sei denn, das
Seeschiff oder Luftfahrzeug wird
ausschließlich zwischen Orten im
anderen Vertragsstaat betrieben;

h) ”fast egendom” har den be-

tydelse som uttrycket har enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande
stat där egendomen är belägen.
Uttrycket inbegriper dock alltid
tillbehör till fast egendom, levande
och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, byggnader, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, nyttjan-
derätt till fast egendom samt rätt till
föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp och luft-
fartyg anses inte vara fast egendom.

h) hat der Ausdruck „unbeweg-

liches Vermögen” die Bedeutung,
die ihm nach dem Recht des
Vertragsstaats zukommt, in dem
das Vermögen liegt. Der Ausdruck
umfaßt in jedem Fall das Zubehör
zum unbeweglichen Vermögen,
das lebende und tote Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe,
Gebäude, die Rechte, für die die
Vorschriften des Privatrechts über
Grundstücke gelten, Nutzungs-
rechte an unbeweglichem Vermö-
gen sowie Rechte auf veränder-
liche oder feste Vergütungen für
die Ausbeutung oder das Recht auf
Ausbeutung von Mineralvorkom-
men, Quellen und anderen Boden-
schätzen; Schiffe und Luftfahr-
zeuge gelten nicht als unbe-
wegliches Vermögen;

i)9 ”medborgare” åsyftar

i)10 bedeutet

der

Ausdruck

‚Staatsangehöriger‘

1) i fråga om Förbundsrepubliken

Tyskland, alla tyskar i den betydelse
detta uttryck har i Förbunds-
republiken Tysklands grundlag och
alla juridiska personer, handelsbolag
eller andra personsammanslutningar
som bildats enligt den lagstiftning
som gäller i Förbundsrepubliken
Tyskland,

1) in bezug auf die Bundes-

republik Deutschland alle Deut-
schen im Sinne des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutsch-
land und alle juristischen Personen,
Personengesellschaften und ander-
en Personenvereinigungen, die
nach dem in der Bundesrepublik
Deutschland

geltenden

Recht

errichtet worden sind;

2) i fråga om Sverige, alla fysiska

personer som är svenska medborg-
are och alla juridiska personer, han-
delsbolag eller andra personsam-
manslutningar som bildats enligt den
lagstiftning som gäller i Sverige,

2) in bezug auf Schweden alle

natürlichen Personen, die die
schwedische Staatsangehörigkeit
besitzen und alle juristischen Per-
sonen, Personengesellschaften und
anderen Personenvereinigungen,
die nach dem in Schweden
geltenden Recht errichtet worden
sind;

9 Artikel 3 punkt 1 i) har fått denna numrering och lydelse genom ändringsprotokollet den 18
januari 2023. Bestämmelsen utgjorde tidigare punkt 1 j).
10 Underpunkterna i artikel 3 punkt i) har genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023 fått ett
nytt numreringsformat i den tyska språkversionen. Underpunkterna 1) och 2) hade tidigare
numreringsformatet aa) och bb).

background image

SFS

2023:645

8

j)11 ”behörig myndighet” åsyftar

j) bedeutet der Ausdruck „zu-

ständige Behörde”

1) i Förbundsrepubliken Tysk-

land, den federala finansministern
eller den myndighet till vilken denne
har delegerat sina befogenheter,

1) in

der

Bundesrepublik

Deutschland den Bundesminister
der Finanzen oder die Behörde, an
die er seine Befugnisse delegiert
hat;

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet till vilken denne har
delegerat sina befogenheter.

2) in Schweden den Finanz-

minister, seinen Bevollmächtigten
oder die Behörde, an die er seine
Befugnisse delegiert hat.

2.12 Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet vid någon tidpunkt
anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter
på vilka avtalet tillämpas, och den
betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna
stat äger företräde framför den
betydelse uttrycket ges i annan
lagstiftning i denna stat.

(2) Bei der Anwendung des

Abkommens durch einen Ver-
tragsstaat hat, wenn der Zusam-
menhang nichts anderes erfordert,
jeder im Abkommen nicht defini-
erte Ausdruck die Bedeutung, die
ihm im Anwendungszeitraum nach
dem Recht dieses Staates über die
Steuern zukommt, für die das
Abkommen gilt, wobei die Bedeu-
tung nach dem in diesem Staat
anzuwendenden Steuerrecht den
Vorrang vor einer Bedeutung hat,
die der Ausdruck nach anderem
Recht dieses Staates hat.

Artikel 4

Artikel 4

Hemvist

Ansässige Person

1.13 Vid tillämpningen av detta

avtal avser uttrycket ”person med
hemvist i en avtalsslutande stat”
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning eller annan
liknande omständighet och inne-
fattar också denna stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte person som är
skattskyldig i denna stat endast för
inkomst från källa i denna stat eller
för förmögenhet belägen där.

(1) Im Sinne dieses Abkommens

bedeutet der Ausdruck „in einem
Vertragsstaat ansässige Person“
eine Person, die nach dem Recht
dieses Staates dort aufgrund ihres
Wohnsitzes, ihres ständigen Auf-
enthalts, des Ortes ihrer Geschäfts-
leitung oder eines anderen ähn-
lichen Merkmals steuerpflichtig
ist, und umfasst auch diesen Staat
und jede seiner Gebietskörper-
schaften. Der Ausdruck umfasst
jedoch nicht eine Person, die in
diesem Staat nur mit Einkünften
aus Quellen in diesem Staat oder
mit in diesem Staat gelegenem
Vermögen steuerpflichtig ist.

11 Artikel 3 punkt 1 j) har fått denna numrering och lydelse genom ändringsprotokollet den 18
januari 2023. Bestämmelsen utgjorde tidigare punkt 1 k). Underpunkterna 1) och 2) i den tyska
språkversionen hade tidigare numreringsformatet aa) och bb).
12 Artikel 3 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
13 Artikel 4 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

9

2. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande stat-
erna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

(2) Ist nach Absatz 1 eine natür-

liche Person in beiden Vertrags-
staaten ansässig, so gilt folgendes:

a) Han anses ha hemvist i den stat

där han har en bostad som stadig-
varande står till hans förfogande; om
han har en sådan bostad i båda
staterna, anses han ha hemvist i den
stat med vilken hans personliga och
ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena),

a) Die Person gilt als in dem

Staat ansässig, in dem sie über eine
ständige Wohnstätte verfügt; ver-
fügt sie in beiden Staaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als
in dem Staat ansässig, zu dem sie
die engeren persönlichen und wirt-
schaftlichen Beziehungen hat (Mit-
telpunkt der Lebensinteressen);

b) om det inte kan avgöras i vilken

stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas,

b) kann nicht bestimmt werden,

in welchem Staat die Person den
Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
hat, oder verfügt sie in keinem der
Staaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt sie als in dem Staat
ansässig, in dem sie ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hat;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte vistas
stadigvarande i någon av dem, anses
han ha hemvist i den stat där han är
medborgare,

c) hat die Person ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt in beiden Staaten
oder in keinem der Staaten, so gilt
sie als in dem Staat ansässig,
dessen Staatsangehöriger sie ist;

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-
borgare i någon av dem, avgör de
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

d) ist die Person Staatsange-

höriger beider Staaten oder keines
der Staaten, so regeln die zustän-
digen Behörden der Vertrags-
staaten die Frage in gegenseitigem
Einvernehmen.

3. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, anses per-
sonen i fråga ha hemvist i den stat
där den har sin verkliga ledning.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere

als eine natürliche Person in beiden
Vertragsstaaten ansässig, so gilt sie
als in dem Staat ansässig, in dem
sich der Ort ihrer tatsächlichen
Geschäftsleitung befindet.

Artikel 5

Artikel 5

Fast driftställe

Betriebsstätte

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket ”fast drift-
ställe” en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett
företags verksamhet helt eller delvis
bedrivs.

(1) Im Sinne dieses Abkommens

bedeutet der Ausdruck „Betriebs-
stätte” eine feste Geschäftsein-
richtung, durch die die Tätigkeit
eines Unternehmens ganz oder teil-
weise ausgeübt wird.

2. Uttrycket ”fast driftställe”

innefattar särskilt:

(2) Der Ausdruck „Betriebs-

stätte” umfaßt insbesondere:

a) plats för företagsledning,

a) einen Ort der Leitung,

b) filial,

b) eine Zweigniederlassung,

background image

SFS

2023:645

10

c) kontor,

c) eine Geschäftsstelle,

d) fabrik,

d) eine Fabrikationsstätte,

e) verkstad, och

e) eine Werkstätte und

f) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för ut-
vinning av naturtillgångar.

f) ein Bergwerk, ein Öl- oder

Gasvorkommen, einen Steinbruch
oder eine andere Stätte der Aus-
beutung von Bodenschätzen.

3. Plats för byggnads-, anlägg-

nings-, eller installationsverksamhet
utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår mer än tolv
månader.

(3) Eine Bauausführung oder

Montage ist nur dann eine Be-
triebsstätte, wenn ihre Dauer zwölf
Monate überschreitet.

4. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte
innefatta:

(4) Ungeachtet der vorstehenden

Bestimmungen dieses Artikels gel-
ten nicht als Betriebsstätten:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget till-
höriga varor,

a) Einrichtungen, die ausschlie-

ßlich zur Lagerung, Ausstellung
oder Auslieferung von Gütern oder
Waren des Unternehmens benutzt
werden;

b) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utläm-
nande,

b) Bestände von Gütern oder

Waren des Unternehmens, die aus-
schließlich zur Lagerung, Ausstel-
lung oder Auslieferung unterhalten
werden;

c) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för be-
arbetning eller förädling genom
annat företags försorg,

c) Bestände von Gütern oder

Waren des Unternehmens, die
ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten werden, durch ein an-
deres Unternehmen bearbeitet oder
verarbeitet zu werden;

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för inköp av varor eller in-
hämtande av upplysningar för före-
taget,

d) eine

feste

Geschäftsein-

richtung, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten wird, für das
Unternehmen Güter oder Waren
einzukaufen oder Informationen zu
beschaffen;

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för att för företaget ombesörja
reklam, ge upplysningar, bedriva
vetenskaplig forskning eller lik-
nande verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

e) eine feste Geschäftseinrich-

tung, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten wird, für das
Unternehmen zu werben, Informa-
tionen zu erteilen, wissenschaft-
liche Forschung zu betreiben oder
ähnliche Tätigkeiten auszuüben,
die vorbereitender Art sind oder
eine Hilfstätigkeit darstellen;

f) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för att kombinera verksamheter
som anges i punkterna a–e, under
förutsättning att hela den verksam-
het som bedrivs från den stadig-
varande platsen för affärsverk-

f) eine feste Geschäftseinrich-

tung, die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten wird, mehrere
der unter den Buchstaben a bis e
genannten Tätigkeiten auszuüben,
vorausgesetzt, daß die sich daraus
ergebende Gesamttätigkeit der

background image

SFS

2023:645

11

samhet på grund av denna kom-
bination är av förberedande eller
biträdande art.

festen Geschäftseinrichtung vorbe-
reitender Art ist oder eine Hilf-
stätigkeit darstellt.

5. Om person, som inte är sådan

oberoende representant på vilken
punkt 6 tillämpas, är verksam för ett
företag samt i en avtalsslutande stat
har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag – utan
hinder av bestämmelserna i punkt-
erna 1 och 2 – ha fast driftställe i
denna stat beträffande varje verk-
samhet som denna person bedriver
för företaget. Detta gäller dock inte,
om den verksamhet som denna
person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som
– om den bedrevs från en stadig-
varande plats för affärsverksamhet –
inte skulle göra denna stadigvarande
plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

(5) Ist eine Person – mit Aus-

nahme eines unabhängigen Ver-
treters im Sinne des Absatzes 6 –
für ein Unternehmen tätig und
besitzt sie in einem Vertragsstaat
die Vollmacht, im Namen des
Unternehmens Verträge abzu-
schließen, und übt sie die Voll-
macht dort gewöhnlich aus, so wird
das Unternehmen ungeachtet der
Absätze 1 und 2 so behandelt, als
habe es in diesem Staat für alle von
der Person für das Unternehmen
ausgeübten Tätigkeiten eine Be-
triebsstätte, es sei denn, diese
Tätigkeiten beschränken sich auf
die in Absatz 4 genannten Tätig-
keiten, die, würden sie durch eine
feste Geschäftseinrichtung ausge-
übt, diese Einrichtung nach dem
genannten Absatz nicht zu einer
Betriebsstätte machten.

6. Företag anses inte ha fast

driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan obero-
ende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet.

(6) Ein Unternehmen wird nicht

schon deshalb so behandelt, als
habe es eine Betriebsstätte in einem
Vertragsstaat, weil es dort seine
Tätigkeit durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen
unabhängigen Vertreter ausübt,
sofern diese Personen im Rahmen
ihrer ordentlichen Geschäftstätig-
keit handeln.

7. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtals-
slutande stat kontrollerar eller
kontrolleras av ett bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten eller som bedriver affärs-
verksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på
annat sätt), medför inte att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det
andra.

(7) Allein dadurch, daß eine in

einem Vertragsstaat ansässige
Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht oder von einer Gesell-
schaft beherrscht wird, die im
anderen Vertragsstaat ansässig ist
oder dort (entweder durch eine
Betriebsstätte oder auf andere
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird
keine der beiden Gesellschaften
zur Betriebsstätte der anderen.

background image

SFS

2023:645

12

Kapitel II

Abschnitt II

Beskattning av inkomst och förmö-
genhet

Besteuerung des Einkommens und
Vermögens

Artikel 6

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen

1. Inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
av fast egendom (däri inbegripen
inkomst av lantbruk och skogsbruk)
belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra
stat.

(1) Einkünfte, die eine in einem

Vertragsstaat ansässige Person aus
unbeweglichem Vermögen (ein-
schließlich der Einkünfte aus land-
und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben) bezieht, das im anderen Ver-
tragsstaat liegt, können im anderen
Staat besteuert werden.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom
uthyrning eller varje annan använd-
ning av fast egendom.

(2) Absatz 1 gilt für Einkünfte

aus der unmittelbaren Nutzung, der
Vermietung oder Verpachtung
sowie jeder anderen Art der Nut-
zung unbeweglichen Vermögens.

3. Bestämmelserna i punkterna

1 och 2 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag
och på inkomst av fast egendom som
används vid självständig yrkesut-
övning.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten

auch für Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen eines Unter-
nehmens und für Einkünfte aus
unbeweglichem Vermögen, das der
Ausübung einer selbständigen
Arbeit dient.

Artikel 714

Artikel 7

Inkomst av rörelse

Unternehmensgewinne

1. Inkomst av rörelse, som företag

i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida
inte företaget bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt,
får företagets inkomst som är hän-
förlig till det fasta driftstället be-
skattas i den andra staten i enlighet
med bestämmelserna i punkt 2.

(1) Gewinne

eines

Unter-

nehmens

eines

Vertragsstaats

können nur in diesem Staat besteu-
ert werden, es sei denn, das Unter-
nehmen übt seine Geschäfts-
tätigkeit im anderen Vertragsstaat
durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte aus. Übt das Unternehmen
seine Geschäftstätigkeit auf diese
Weise aus, so können die Gewinne,
die der Betriebsstätte in Überein-
stimmung mit Absatz 2 zugerech-
net werden können, im anderen
Staat besteuert werden.

2. Vid tillämpningen av denna

artikel och artikel 23, ska den
inkomst som i vardera avtals-
slutande staten är hänförlig till det
fasta driftstället som avses i punkt 1

(2) Im Sinne dieses Artikels und

des Artikels 23 handelt es sich bei
den Gewinnen, die in jedem
Vertragsstaat einer in Absatz 1 ge-
nannten Betriebsstätte zugerechnet

14 Artikel 7 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

13

vara den inkomst som det kan antas
att driftstället skulle ha förvärvat,
särskilt med avseende på driftställets
mellanhavanden med andra delar av
företaget, om det hade varit ett
fristående företag som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande
villkor, med beaktande av de funk-
tioner som utförts, tillgångar som
har använts och risker som företaget
har tagit genom det fasta driftstället
och genom andra delar av företaget.

werden können, um die Gewinne,
welche die Betriebsstätte, insbe-
sondere in ihren wirtschaftlichen
Beziehungen mit anderen Teilen
des Unternehmens, voraussichtlich
erzielen würde, wenn sie ein
selbständiges und unabhängiges
Unternehmen wäre, das die
gleichen oder ähnliche Tätigkeiten
unter den gleichen oder ähnlichen
Bedingungen ausübt, unter Be-
rücksichtigung der von dem Unter-
nehmen durch die Betriebsstätte
und durch die anderen Teile des
Unternehmens ausgeübten Funk-
tionen, genutzten Vermögenswerte
und übernommenen Risiken.

3. Om en avtalsslutande stat, i

enlighet med punkt 2, justerar de
inkomster som är hänförliga till ett
fast driftställe för ett företag med
hemvist i en av de avtalsslutande
staterna, och därmed beskattar före-
taget för inkomster som har varit
föremål för beskattning i den andra
staten, ska denna andra avtals-
slutande stat, i den utsträckning som
är nödvändig för att undvika
dubbelbeskattning avseende dessa
inkomster, genomföra vederbörlig
justering om den instämmer med den
justering som gjorts av den
förstnämnda staten. Om den andra
avtalsslutande staten inte instämmer,
ska de avtalsslutande staterna genom
ömsesidig överenskommelse söka
undanröja uppkommen dubbelbe-
skattning.

(3) Wenn in Übereinstimmung

mit Absatz 2 ein Vertragsstaat die
Gewinne, die der Betriebsstätte
eines Unternehmens eines Ver-
tragsstaats zugerechnet werden
können, berichtigt und Gewinne
des Unternehmens entsprechend
besteuert, die bereits im anderen
Staat besteuert wurden, wird der
andere Vertragsstaat, soweit zur
Beseitigung einer Doppelbesteue-
rung dieser Gewinne erforderlich,
eine entsprechende Änderung
vornehmen, wenn er der Berich-
tigung des erstgenannten Staates
zustimmt; stimmt der andere
Vertragsstaat nicht zu, so werden
sich die Vertragsstaaten bemühen,
eine sich daraus ergebende
Doppelbesteuerung durch Ver-
ständigung zu beseitigen.

4. Om det i inkomst av rörelse

ingår inkomst som behandlas sär-
skilt i andra artiklar i detta avtal,
berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av bestämmelserna i
denna artikel.

(4) Gehören zu den Gewinnen

Einkünfte, die in anderen Artikeln
dieses Abkommens gesondert be-
handelt werden, so werden jene
Artikel durch diesen Artikel nicht
berührt.

Artikel 8

Artikel 8

Sjöfart, luftfart och användning av
containers

Seeschifffahrt, Luftfahrt und
Container-Betrieb

1. Inkomst, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar genom
användningen av skepp eller luft-

(1) Gewinne eines Unterneh-

mens eines Vertragsstaats aus dem
Betrieb von Seeschiffen oder
Luftfahrzeugen im internationalen

background image

SFS

2023:645

14

fartyg i internationell trafik, be-
skattas endast i denna stat.

Verkehr können nur in diesem
Staat besteuert werden.

2. Inkomst, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar genom
användningen (eget nyttjande eller
uthyrning) av containers som an-
vänds i internationell trafik samt
därtill hörande utrustning för tran-
sport av containers, beskattas endast
i denna stat.

(2) Gewinne eines Unterneh-

mens eines Vertragsstaats aus dem
Betrieb (Nutzung oder Vermie-
tung) von Containern, die im
internationalen Verkehr verwendet
werden, und der dazugehörigen
Ausrüstung für die Beförderung
der Container können nur in
diesem Staat besteuert werden.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten

auch für Gewinne aus der Beteili-
gung an einem Pool, einer Be-
triebsgemeinschaft oder einer
internationalen Betriebsstelle.

Artikel 9

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

Verbundene Unternehmen

1. I fall då

(1) Wenn

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller övervakningen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

a) ein Unternehmen eines Ver-

tragsstaats unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder dem Kapital eines
Unternehmens des anderen Ver-
tragsstaats beteiligt ist oder

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i
en avtalsslutande stat som ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.

b) dieselben Personen unmittel-

bar oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kontrolle oder
dem Kapital eines Unternehmens
eines Vertragsstaats und eines
Unternehmens des anderen Ver-
tragsstaats beteiligt sind

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

und in diesen Fällen die beiden

Unternehmen in ihren kaufmän-
nischen oder finanziellen Bezie-
hungen an vereinbarte oder auf-
erlegte Bedingungen gebunden
sind, die von denen abweichen, die
unabhängige Unternehmen mitein-
ander vereinbaren würden, so
dürfen die Gewinne, die eines der
Unternehmen ohne diese Bedin-
gungen erzielt hätte, wegen dieser
Bedingungen aber nicht erzielt hat,
den Gewinnen dieses Unterneh-
mens zugerechnet und entsprech-
end besteuert werden.

2.15 I fall då en avtalsslutande stat

i inkomsten för ett företag i denna

(2) Werden in einem Vertrags-

staat den Gewinnen eines Unter-

15 Artikel 9 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

15

stat inräknar – och i överensstäm-
melse därmed beskattar – inkomst,
för vilken ett företag i den andra
avtalsslutande staten beskattats i
denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende före-
tag, ska denna andra stat genomföra
vederbörlig justering av det skatte-
belopp som påförts inkomsten där.
Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna ska vid behov
överlägga med varandra.

nehmens dieses Staates Gewinne
zugerechnet – und entsprechend
besteuert –, mit denen ein Unter-
nehmen des anderen Vertragsstaats
in diesem anderen Staat besteuert
worden ist, und handelt es sich bei
den zugerechneten Gewinnen um
solche, die das Unternehmen des
erstgenannten Staates erzielt hätte,
wenn die zwischen den beiden
Unternehmen vereinbarten Bedin-
gungen die gleichen gewesen
wären, die unabhängige Unterneh-
men

miteinander

vereinbaren

würden, so nimmt der andere Staat
eine entsprechende Änderung der
dort von diesen Gewinnen erho-
benen Steuer vor. Bei dieser
Änderung sind die übrigen Bestim-
mungen dieses Abkommens zu
berücksichtigen;

erforderlichen-

falls werden die zuständigen
Behörden der Vertragsstaaten ein-
ander konsultieren.

Artikel 10

Artikel 10

Utdelning

Dividenden

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

(1) Dividenden, die eine in

einem Vertragsstaat ansässige
Gesellschaft an eine im anderen
Vertragsstaat ansässige Person
zahlt, können im anderen Staat
besteuert werden.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till utdelningen får
skatten inte överstiga 15 procent av
utdelningens bruttobelopp.

(2) Diese Dividenden können

jedoch auch in dem Vertragsstaat,
in dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ansässig ist,
nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf
aber, wenn der Empfänger der
Dividenden der Nutzungsberech-
tigte ist, 15 vom Hundert des
Bruttobetrags der Dividenden nicht
übersteigen.

Denna punkt berör inte bolagets

beskattning för vinst av vilken ut-
delningen betalas.

Dieser Absatz berührt nicht die

Besteuerung der Gesellschaft in
bezug auf die Gewinne, aus denen
die Dividenden gezahlt werden.

3. Med avvikelse från bestäm-

melserna i punkt 2 får beträffande
utdelning som tillfaller bolag som
har rätt till utdelningen och som

(3) Abweichend von Absatz 2

darf bei Dividenden, deren Nut-
zungsberechtigter eine Gesell-
schaft ist, die unmittelbar über

background image

SFS

2023:645

16

direkt äger minst 10 procent av det
utbetalande bolagets kapital,

mindestens 10 vom Hundert des
Kapitals der die Dividenden zah-
lenden Gesellschaft verfügt,

a) skatten inte tas ut om utdel-

ningen betalas av ett i Sverige
hemmahörande bolag, och

a) die Steuer nicht erhoben

werden, wenn die Dividenden von
einer in Schweden ansässigen
Gesellschaft gezahlt werden, und

b) skatten inte överstiga 5 procent

av utdelningens bruttobelopp om
utdelningen betalas av ett i För-
bundsrepubliken Tyskland hemma-
hörande bolag vars delägare inte
personligen ansvarar för bolagets
förbindelser (Kapitalgesellschaft);
skatten får emellertid inte tas ut om
skillnaden i bolagsskattesats mellan
skatt på utdelad vinst och på icke
utdelad vinst uppgår till mindre än 5
procentenheter.

b) die Steuer 5 vom Hundert des

Bruttobetrags der Dividenden nicht
übersteigen, wenn die Dividenden
von einer in der Bundesrepublik
Deutschland ansässigen Kapitalge-
sellschaft gezahlt werden; die
Steuer darf jedoch nicht erhoben
werden, wenn der Unterschied
zwischen den Sätzen der deutschen
Körperschaftsteuer für ausge-
schüttete Gewinne und nichtaus-
geschüttete Gewinne weniger als 5
Prozentpunkte beträgt.

4. Med uttrycket ”utdelning” för-

stås i denna artikel inkomst av aktier,
andelsbevis eller andra liknande
bevis med rätt till andel i vinst,
gruvaktier, stiftarandelar eller av
andra andelar i bolag, om inkomsten
av dessa andelar i bolag enligt
lagstiftningen i den stat där det
utdelande bolaget har hemvist i be-
skattningshänseende jämställs med
inkomst av aktier. Uttrycket utdel-
ning omfattar också

(4) Der Ausdruck „Dividenden”

bedeutet für die Zwecke dieses
Artikels Einkünfte aus Aktien,
Genußrechten oder Genußschei-
nen, Kuxen, Gründeranteilen oder
aus sonstigen Gesellschaftsan-
teilen, wenn die Einkünfte hieraus
nach dem Recht des Staates, in dem
die zahlende Gesellschaft ansässig
ist, den Einkünften aus Aktien
Steuerlich gleichgestellt sind. Der
Ausdruck „Dividenden” umfaßt
auch

a) i Förbundsrepubliken Tysk-

land,

a) in

der

Bundesrepublik

Deutschland

inkomst som bolagsman i tyst

bolag uppbär i denna egenskap,
inkomst av vinstandelslån, inkomst
av obligationer på vilka avkastning
utgår i förhållande till vinsten och
liknande vinstberoende ersättningar
samt utdelning på andelsbevis i en
”Investmentvermögen”,

Einkünfte eines stillen Gesell-

schafters aus seiner Beteiligung als
stiller Gesellschafter, Einkünfte
aus partiarischen Darlehen, Gewin-
nobligationen

und

ähnlichen

gewinnabhängigen Vergütungen
sowie Ausschüttungen auf Anteil-
scheine an einem Investmentver-
mögen:

i Sverige

in Schweden

utdelning på andelar i aktiefond,

Ausschüttungen auf Anteil-

scheine an einem „Aktiefond”

b) inkomst, som enligt lagstift-

ningen i den stat där gäldenären har
hemvist i beskattningshänseende
jämställs med inkomst av andelar i
bolag.

b) andere Einkünfte, die nach

dem Recht des Staates, in dem der
Schuldner ansässig ist, den Ein-
künften aus Anteilen an Gesell-
schaften steuerlich gleichgestellt
sind;

background image

SFS

2023:645

17

5. Med avvikelse från bestäm-

melserna i punkterna 1–3 får in-
komst av rättigheter eller fordringar
med rätt till andel i vinst (i För-
bundsrepubliken Tyskland innefat-
tande inkomst som bolagsman i tyst
bolag i denna egenskap uppbär eller
inkomst av vinstandelslån och av
obligationer på vilka avkastning
utgår i förhållande till vinsten)
beskattas enligt lagstiftningen i den
stat från vilken inkomsten härrör,
om den vid beräkningen av gälde-
närens vinst är avdragsgill där.

(5) Abweichend von den Ab-

sätzen 1 bis 3 dürfen Einkünfte aus
Rechten oder Forderungen mit
Gewinnbeteiligung (in der Bundes-
republik Deutschland einschließ-
lich der Einkünfte eines stillen
Gesellschafters aus seiner Beteili-
gung als stiller Gesellschafter oder
aus partiarischen Darlehen und
Gewinnobligationen) nach dem
Recht des Staates, aus dem sie
stammen, besteuert werden, wenn
sie dort bei der Ermittlung des
Gewinns des Schuldners abzugs-
fähig sind.

6. Bestämmelserna i punkterna 1–

3 tillämpas inte, om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar
självständig

yrkesverksamhet

i

denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14.

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind

nicht anzuwenden, wenn der in
einem Vertragsstaat ansässige
Nutzungsberechtigte in anderen
Vertragsstaat, in dem die die
Dividenden zahlende Gesellschaft
ansässig ist, eine gewerbliche
Tätigkeit durch eine dort gelegene
Betriebsstätte oder eine selbstän-
dige Arbeit durch eine dort
gelegene feste Einrichtung ausübt
und die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte
oder festen Einrichtung gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 bezie-
hungsweise Artikel 14 anzuwen-
den.

7. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutande
staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande
anordning i denna andra stat, och ej
heller beskatta bolagets icke ut-
delade vinst, även om utdelningen
eller den icke utdelade vinsten helt
eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

(7) Bezieht eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Gesellschaft
Gewinne oder Einkünfte aus dem
anderen Vertragsstaat, so darf
dieser andere Staat weder die von
der Gesellschaft gezahlten Divi-
denden besteuern, es sei denn, daß
diese Dividenden an eine in diesem
anderen Staat ansässige Person
gezahlt werden oder daß die
Beteiligung, für die die Dividenden
gezahlt werden, tatsächlich zu
einer in diesem anderen Staat
gelegenen

Betriebsstätte

oder

festen Einrichtung gehört, noch
Gewinne der Gesellschaft einer
Steuer für nichtausgeschüttete Ge-
winne unterwerfen, selbst wenn die
gezahlten Dividenden oder die
nichtausgeschütteten

Gewinne

ganz oder teilweise aus im anderen

background image

SFS

2023:645

18

Staat erzielten Gewinnen oder
Einkünften bestehen.

Artikel 11

Artikel 11

Ränta

Zinsen

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen
i fråga har rätt till räntan.

(1) Zinsen, die aus einem Ver-

tragsstaat stammen und an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige
Person gezahlt werden, können,
wenn diese Person der Nutzungs-
berechtigte ist, nur im anderen
Staat besteuert werden.

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i

denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt
inkomst av värdepapper som utfär-
dats av staten och inkomst av obli-
gationer eller debentures, däri inbe-
gripna agiobelopp och vinster som
hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Straff-
avgift på grund av sen betalning
anses inte som ränta vid tillämp-
ningen av denna artikel. Uttrycket
”ränta” innefattar inte de inkomster
som behandlas i artikel 10.

(2) Der in diesem Artikel

verwendete Ausdruck „Zinsen” be-
deutet Einkünfte aus Forderungen
jeder Art, auch wenn die Forde-
rungen durch Pfandrechte an
Grundstücken gesichert oder mit
einer Beteiligung am Gewinn des
Schuldners ausgestattet sind, und
insbesondere Einkünfte aus öffent-
lichen Anleihen und aus Obli-
gationen einschließlich der damit
verbundenen Aufgelder und der
Gewinne aus Losanleihen. Zu-
schläge für verspätete Zahlung
gelten nicht als Zinsen im Sinne
dieses Artikels. Der Ausdruck
„Zinsen” umfaßt nicht die in Ar-
tikel 10 behandelten Einkünfte.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte, om den som har rätt
till räntan har hemvist i en avtals-
slutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar självstän-
dig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

(3) Absatz 1 ist nicht anzu-

wenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungs-
berechtigte im anderen Vertrags-
staat, aus dem die Zinsen stammen,
eine gewerbliche Tätigkeit durch
eine dort gelegene Betriebsstätte
oder eine selbständige Arbeit durch
eine dort gelegene feste Einrich-
tung ausübt und die Forderung, für
die die Zinsen gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebsstätte
oder festen Einrichtung gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 bezie-
hungsweise Artikel 14 anzuwen-
den.

4. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,

(4) Bestehen zwischen dem

Schuldner und dem Nutzungs-
berechtigten oder zwischen jedem
von ihnen und einem Dritten
besondere Beziehungen und über-
steigen deshalb die Zinsen,

background image

SFS

2023:645

19

överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel en-
dast på sistnämnda belopp. I sådant
fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

gemessen an der zugrundelie-
genden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Nutzungsberech-
tigter ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser
Artikel nur auf den letzteren Betrag
angewendet. In diesem Fall kann
der übersteigende Betrag nach dem
Recht eines jeden Vertragsstaats
und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses
Abkommens besteuert werden.

Artikel 12

Artikel 12

Royalty

Lizenzgebühren

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen
i fråga har rätt till royaltyn.

(1) Lizenzgebühren, die aus

einem Vertragsstaat stammen und
an eine im anderen Vertragsstaat
ansässige Person gezahlt werden,
können, wenn diese Person der
Nutzungsberechtigte ist, nur im
anderen Staat besteuert werden.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås

i denna artikel varje slags betalning
som mottas såsom ersättning för
nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk,
häri inbegripet biograffilm eller
bandupptagning för television eller
radio, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod
samt för upplysning om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur.

(2) Der in diesem Artikel ver-

wendete Ausdruck „Lizenzge-
bühren” bedeutet Vergütungen
jeder Art, die für die Benutzung
oder für das Recht auf Benutzung
von Urheberrechten an literari-
schen, künstlerischen oder wis-
senschaftlichen Werken, einschlie-
ßlich kinematographischer Filme
oder Bandaufnahmen für Fern-
sehen oder Rundfunk, von Paten-
ten, Warenzeichen, Mustern oder
Modellen, Plänen, geheimen For-
meln oder Verfahren oder für die
Mitteilung gewerblicher, kaufmän-
nischer oder wissenschaftlicher
Erfahrungen gezahlt werden.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte, om den som har rätt
till royaltyn har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället

(3) Absatz 1 ist nicht anzu-

wenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungs-
berechtigte im anderen Vertrags-
staat, aus dem die Lizenzgebühren
stammen, eine gewerbliche Tätig-
keit durch eine dort gelegene
Betriebsstätte oder eine selbstän-
dige Arbeit durch eine dort gele-
gene feste Einrichtung ausübt und
die Rechte oder Vermögenswerte,
für die die Lizenzgebühren gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser

background image

SFS

2023:645

20

eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel
14.

Betriebsstätte oder festen Einrich-
tung gehören. In diesem Fall ist
Artikel 7 beziehungsweise Artikel
14 anzuwenden.

4. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller
mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den
upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om
sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp.
I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttag-
ande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

(4) Bestehen zwischen dem

Schuldner und dem Nutzungs-
berechtigten oder zwischen jedem
von ihnen und einem Dritten
besondere Beziehungen und über-
steigen deshalb die Lizenzge-
bühren, gemessen an der zugrun-
deliegenden Leistung, den Betrag,
den

Schuldner

und

Nut-

zungsberechtigter

ohne

diese

Beziehungen vereinbart hätten, so
wird dieser Artikel nur auf den
letzteren Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der übersteigende
Betrag nach dem Recht eines jeden
Vertragsstaats und unter Berück-
sichtigung der anderen Bestim-
mungen

dieses

Abkommens

besteuert werden.

Artikel 13

Artikel 13

Realisationsvinst

Gewinne aus der Veräußerung von
Vermögen

1. Vinst, som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av fast egen-
dom som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detta gäller också
beträffande överlåtelse av andel i
bolag vars huvudsakliga ändamål är
att direkt eller indirekt inneha eller
förvalta sådan egendom i det fall
överlåtaren vid någon tidpunkt
under de fem år som närmast
föregått försäljningen innehaft minst
10 procent i bolaget. Fast egendom,
som används i eget jord- eller
skogsbruk eller i näringsverksamhet,
beaktas därvid inte.

(1) Gewinne, die eine in einem

Vertragsstaat ansässige Person aus
der Veräußerung unbeweglichen
Vermögens bezieht, das im
anderen Vertragsstaat liegt, können
im anderen Staat besteuert werden.
Dies gilt auch bei der Veräußerung
einer

Beteiligung

an

einer

Gesellschaft, deren Hauptzweck
im direkten oder indirekten Halten
oder Verwalten derartigen unbe-
weglichen Vermögens besteht,
wenn der Veräußerer an der
Gesellschaft zu irgendeinem Zeit-
punkt in den fünf der Veräußerung
vorausgehenden Jahren zu minde-
stens 10 vom Hundert an der Ge-
sellschaft beteiligt war. Unbeweg-
liches Vermögen, das einem eige-
nen land- und forstwirtschaftlichen
oder gewerblichen Betrieb dient,
bleibt hierbei außer Betracht.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,

(2) Gewinne aus der Veräu-

ßerung beweglichen Vermögens,
das Betriebsvermögen einer Be-

background image

SFS

2023:645

21

vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hän-
förlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkes-
verksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Det-
samma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela
företaget) eller av sådan stadigva-
rande anordning.

triebsstätte ist, die ein Unterneh-
men eines Vertragsstaats im an-
deren Vertragsstaat hat, oder das zu
einer festen Einrichtung gehört, die
einer in einem Vertragsstaat
ansässigen

Person

für

die

Ausübung einer selbständigen
Arbeit im anderen Vertragsstaat
zur Verfügung steht, einschließlich
derartiger Gewinne, die bei der
Veräußerung

einer

solchen

Betriebsstätte (allein oder mit dem
übrigen Unternehmen) oder einer
solchen festen Einrichtung erzielt
werden, können im anderen Staat
besteuert werden.

3. Vinst på grund av överlåtelse

av skepp, luftfartyg eller containers
som används i internationell trafik
av företag i en avtalsslutande stat
och lös egendom som är hänförlig
till användningen av sådana skepp,
luftfartyg eller containers beskattas
endast i denna stat.

(3) Gewinne aus der Veräu-

ßerung von Seeschiffen, Luftfahr-
zeugen oder Containern, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats
im internationalen Verkehr be-
triebt, und von beweglichem
Vermögen, das dem Betrieb dieser
Schiffe, Luftfahrzeuge oder Con-
tainer dient, können nur in diesem
Staat besteuert werden.

4. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1–3 beskattas en-
dast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

(4) Gewinne aus der Veräu-

ßerung des in den Absätzen 1 bis 3
nicht

genannten

Vermögens

können nur in dem Vertragsstaat
besteuert werden, in dem der
Veräußerer ansässig ist.

5. I fråga om fysisk person som

har haft hemvist i en avtalsslutande
stat under minst två år och som har
erhållit hemvist i den andra avtals-
slutande staten, påverkar bestäm-
melserna i punkt 4 inte den
förstnämnda statens rätt att fram till
tidpunkten för bytet av hemvist
enligt sin interna lagstiftning be-
skatta sådan person för värdesteg-
ring på aktier och andra andelar i
bolag (Gesellschaften) och han-
delsbolag, kommanditbolag, enkelt
bolag, partrederi eller gruvbolag
(Personengesellschaften) som är
hemmahörande i den förstnämnda
staten eller att enligt sin interna
lagstiftning beskatta vinst på grund
av överlåtelse av sådan egendom
som denna person förvärvar vid
någon tidpunkt under de första fem
åren efter bytet av hemvist.

(5) Bei einer natürlichen Person,

die in einem Vertragsstaat während
mindestens zwei Jahren ansässig
war und die im anderen Vertrags-
staat ansässig geworden ist, berührt
Absatz 4 nicht das Recht des
erstgenannten Staates, bei Aktien
und anderen Anteilen an Gesell-
schaften

und

Personengesell-

schaften, die in dem erstgenannten
Vertragsstaat ansässig sind, nach
seinen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften bei der Person einen
Vermögenszuwachs bis zu ihrem
Wohnsitzwechsel oder die Gewin-
ne aus der Veräußerung zu besteu-
ern, die diese Person zu irgend-
einem Zeitpunkt während der
ersten fünf Jahre nach dem
Wohnsitzwechsel bezieht.

background image

SFS

2023:645

22

Artikel 14

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

Selbständige Arbeit

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke
eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat om han
inte i den andra avtalsslutande staten
har stadigvarande anordning, som
regelmässigt står till hans förfog-
ande för att utöva verksamheten. Om
han har sådan stadigvarande
anordning, får inkomsten beskattas i
denna andra stat men endast så stor
del av den som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning.

(1) Einkünfte, die eine in einem

Vertragsstaat ansässige Person aus
einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit
bezieht, können nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, daß
der Person im anderen Vertrags-
staat für die Ausübung ihrer
Tätigkeit gewöhnlich eine feste
Einrichtung zur Verfügung steht.
Steht ihr eine solche feste
Einrichtung zur Verfügung, so
können die Einkünfte im anderen
Staat besteuert werden, jedoch nur
insoweit, als sie dieser festen
Einrichtung zugerechnet werden
können.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegri-

per särskilt självständig vetenskap-
lig, litterär och konstnärlig verk-
samhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan själv-
ständig verksamhet som läkare,
tandläkare, advokat, ingenjör, arki-
tekt och revisor utövar.

(2) Der Ausdruck „freier Beruf”

umfaßt insbesondere die selbstän-
dig ausgeübte wissenschaftliche,
literarische, künstlerische, erzie-
herische oder unterrichtende Tä-
tigkeit sowie die selbständige
Tätigkeit der Ärzte, Zahnärzte,
Rechtsanwälte, Ingenieure, Archi-
tekten och Buchsachverständigen.

Artikel 15

Artikel 15

Enskild tjänst

Unselbständige Arbeit

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16–19 föranleder annat,
beskattas lön och annan liknande
ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna
stat, såvida inte arbetet utförs i den
andra avtalsslutande staten. Om
arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet
beskattas där.

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16

bis 19 können Gehälter, Löhne och
ähnliche Vergütungen, die eine in
einem Vertragsstaat ansässige
Person aus unselbständiger Arbeit
bezieht, nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, die
Arbeit wird im anderen Vertrags-
staat ausgeübt. Wird die Arbeit dort
ausgeübt, so können die dafür
bezogenen Vergütungen im ande-
ren Staat besteuert werden.

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande
staten, endast i den förstnämnda
staten, om

(2) Ungeachtet des Absatzes 1

können Vergütungen, die eine in
einem Vertragsstaat ansässige Per-
son für eine im anderen Vertrags-
staat ausgeübte unselbständige
Arbeit bezieht, nur im erstge-

background image

SFS

2023:645

23

nannten Staat besteuert werden,
wenn

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt inte överstiger 183
dagar under kalenderåret i fråga, och

a) der Empfänger sich im ande-

ren Staat insgesamt nicht länger als
183 Tage während des betref-
fenden Kalenderjahres aufhält und

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes vägnar,
samt

b) die Vergütungen von einem

Arbeitgeber

oder

für

einen

Arbeitgeber gezahlt werden, der
nicht im anderen Staat ansässig ist,
und

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe eller stadigvarande an-
ordning som arbetsgivaren har i den
andra staten.

c) die Vergütungen nicht von

einer Betriebsstätte oder einer
festen Einrichtung getragen wer-
den, die der Arbeitgeber im ande-
ren Staat hat.

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av
företag i en avtalsslutande stat,
beskattas i denna stat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden

Bestimmungen dieses Artikels
können Vergütungen für unselb-
ständige Arbeit, die an Bord eines
Seeschiffs oder Luftfahrzeugs, das
ein Unternehmen eines Vertrags-
staats im internationalen Verkehr
betreibt, ausgeübt wird, in diesem
Staat besteuert werden.

4.16 Bestämmelserna i punkt 2

tillämpas inte beträffande ersättning
för arbete inom ramen för yrkes-
mässig uthyrning av arbetskraft. De
behöriga myndigheterna skall enligt
artikel 39 träffa de överenskommel-
ser som erfordras för att undvika
dubbelt uttag av skatt och för att
säkra de båda avtalsslutande stater-
nas skatteanspråk.

(4) Die Bestimmungen des Ab-

satzes 2 finden keine Anwendung
auf Vergütungen für Arbeit im
Rahmen gewerbsmäßiger Arbeit-
nehmerüberlassung. Die zustän-
digen Behörden treffen nach
Artikel 39 die Vereinbarungen, die
notwendig sind, um eine doppelte
Erhebung von Abzugsteuern zu
vermeiden und die Steueran-
sprüche der beiden Vertragsstaaten
zu sichern.

Artikel 16

Artikel 16

Styrelsearvode, ersättning till per-
son i företagsledande ställning och
annan liknande ersättning

Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats-
und Geschäftsleitungsvergütungen

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i
bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten eller såsom
verkställande direktör eller medlem

Aufsichtsrats- oder Verwal-

tungsratsvergütungen und ähnliche
Zahlungen, die eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person in
ihrer Eigenschaft als Mitglied des
Aufsichts- oder Verwaltungsrats,
als Geschäftsführer oder als
Vorstandsmitglied einer Gesell-

16 Artikel 15 punkt 4 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

24

av direktionen i sådant bolag, får
beskattas i denna andra stat.

schaft bezieht, die im anderen
Vertragsstaat ansässig ist, können
im anderen Staat besteuert werden.

Artikel 17

Artikel 17

Artister och idrottsmän

Künstler und Sportler

1. Utan hinder av bestämmelserna

i artiklarna 7, 14 och 15 får inkomst,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den
andra avtalsslutande staten i egen-
skap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller av
idrottsman, beskattas i denna andra
stat.

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14

und 15 können Einkünfte, die eine
in einem Vertragsstaat ansässige
Person als Künstler, wie Bühnen-,
Film-, Rundfunk- und Fernseh-
künstler sowie Musiker, oder als
Sportler aus ihrer im anderen
Vertragsstaat persönlich ausgeüb-
ten Tätigkeit bezieht, im anderen
Staat besteuert werden.

2. I fall då inkomst genom per-

sonlig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egenskap,
inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklarna 7, 14
och 15, beskattas i den avtalsslut-
ande stat där artisten eller idrotts-
mannen utövar verksamheten om
denne kan utöva ett kontrollerande
inflytande på denna andra person.

(2) Fließen Einkünfte aus einer

von einem Künstler oder Sportler
in dieser Eigenschaft persönlich
ausgeübten Tätigkeit nicht dem
Künstler oder Sportler selbst,
sondern einer anderen Person zu,
so können diese Einkünfte unge-
achtet der Artikel 7, 14 und 15 in
dem Vertragsstaat besteuert wer-
den, in dem der Künstler oder
Sportler seine Tätigkeit ausübt,
wenn er auf diese andere Person
einen kontrollierenden Einfluß
ausüben kann.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte på inkomst från
uppträdande av artister eller idrotts-
män, om deras vistelse i en avtals-
slutande stat helt eller i väsentlig
omfattning direkt eller indirekt är
bekostad av allmänna medel från
den andra avtalsslutande staten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten

nicht für Einkünfte aus der von
Künstlern oder Sportlern in einem
Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit,
wenn der Aufenthalt in diesem
Staat ganz oder im wesentlichen
Umfang unmittelbar oder mittelbar
aus öffentlichen Kassen des
anderen Vertragsstaats unterstützt
wird.

Artikel 18

Artikel 18

Pension och liknande betalning

Ruhegehälter und ähnliche Zahl-
ungen

1. Pension och liknande ersättning

och livränta, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär, beskattas endast i denna stat.

(1) Erhält eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Person Ruhe-
gehälter und ähnliche Vergütungen
oder Renten, so können diese

background image

SFS

2023:645

25

Bezüge nur in diesem Staat
besteuert werden.

2. Med avvikelse från bestäm-

melserna i punkt 1 beskattas belopp,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat erhåller enligt
socialförsäkringslagstiftningen i den
andra avtalsslutande staten, endast i
denna andra stat. Dessa belopp kan
emellertid endast beskattas i den
förstnämnda staten om personen är
medborgare i denna stat men inte är
medborgare i den andra staten.

(2) Bezüge, die eine in einem

Vertragsstaat ansässige Person aus
der gesetzlichen Sozialversiche-
rung des anderen Vertragsstaats
erhält, können abweichend von
Absatz 1 nur in diesem anderen
Staat besteuert werden. Diese
Bezüge können jedoch nur im
erstgenannten Vertragsstaat be-
steuert werden, wenn diese Person
ein

Staatsangehöriger

dieses

Staates und nicht ein Staatsan-
gehöriger des anderen Staates ist.

3. Med avvikelse från bestäm-

melserna i punkt 1 beskattas perio-
diska ersättningar eller engångs-
belopp, som en avtalsslutande stat
eller dess lokala myndigheter betalar
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten som ersättning
för skada som uppkommit till följd
av krigshandling eller politisk
förföljelse (däri inbegripet vissa
gottgörelsebetalningar; ”Wiedergut-
machungsleistungen”), endast i den
förstnämnda staten.

(3) Wiederkehrende und ein-

malige Vergütungen, die ein Ver-
tragsstaat oder eine seiner Ge-
bietskörperschaften an eine in dem
anderen Vertragsstaat ansässige
Person als Vergütung für einen
Schaden zahlt, der als Folge von
Kriegshandlungen oder politischer
Verfolgung entstanden ist (ein-
schließlich Wiedergutmachungs-
leistungen), können abweichend
von Absatz 1 nur in dem erstge-
nannten Staat besteuert werden.

4. Med uttrycket ”livränta” förstås

ett fastställt belopp, som utbetalas
periodiskt på fastställda tidpunkter
under en persons livstid eller under
annan fastställd eller fastställbar
tidsperiod och som utgår på grund av
förpliktelse att verkställa dessa ut-
betalningar som ersättning för däre-
mot fullt svarande vederlag i
penningar eller penningars värde.

(4) Der Begriff „Rente” bedeutet

einen bestimmten Betrag, der
regelmäßig zu festgesetzten Zeit-
punkten lebenslänglich oder wäh-
rend eines bestimmten oder be-
stimmbaren Zeitabschnitts auf-
grund einer Verpflichtung zahlbar
ist, die diese Zahlungen als Ge-
genleistung für in Geld oder
Geldeswert bewirkte angemessene
Leistungen vorsieht.

5. Person med hemvist i en av-

talsslutande stat som uppbär belopp
enligt socialförsäkringslagstiftning-
en i den andra avtalsslutande staten
är berättigad till samma förmåner
vid beskattningen i den förstnämnda
staten som skulle ha medgivits om
beloppet erhållits från källa i den
förstnämnda staten.

(5) Einer in einem Vertragsstaat

ansässigen Person, die Bezüge aus
der gesetzlichen Sozialversiche-
rung des anderen Vertragsstaats
erhält, sind bei der Besteuerung
dieser Bezüge im erstgenannten
Staat die gleichen Vergünstigun-
gen zu gewähren, die für derartige
Bezüge aus Quellen des erstge-
nannten Staates gewährt werden.

background image

SFS

2023:645

26

Artikel 19

Artikel 19

Offentlig tjänst

Öffentlicher Dienst

1.17 Ersättning (med undantag för

pension), som betalas av en avtals-
slutande stat, någon av dess lokala
myndigheter eller av annan offent-
ligrättslig juridisk person i endera
staten till fysisk person på grund av
utfört arbete samt sådan ersättning
som anges i punkt 4, beskattas
endast i denna stat. Sådan ersättning
beskattas emellertid endast i den
andra avtalsslutande staten, om
arbetet utförs i denna stat och
personen i fråga har hemvist i denna
stat och är medborgare där och inte
är medborgare i den förstnämnda
staten.

(1) Vergütungen, ausgenommen

Ruhegehälter, die von einem
Vertragsstaat, einer ihrer Gebiets-
körperschaften oder einer anderen
juristischen Person des öffent-
lichen Rechts eines der beiden
Staaten an eine natürliche Person
für geleistete Dienste gezahlt
werden, sowie die in Absatz 4
genannten Vergütungen, können
nur in diesem Staat besteuert
werden. Diese Vergütungen kön-
nen jedoch nur im anderen Ver-
tragsstaat besteuert werden, wenn
die Dienste in diesem Staat
geleistet werden, die natürliche
Person in diesem Staat ansässig ist,
ein

Staatsangehöriger

dieses

Staates und nicht ein Staats-
angehöriger des erstgenannten
Staates ist.

2.18 Pension, som betalas av en

avtalsslutande stat, någon av dess
lokala myndigheter eller av annan
offentligrättslig juridisk person i
endera staten till fysisk person på
grund av utfört arbete, beskattas,
utan hinder av bestämmelserna i
artikel 18, endast i denna stat. Sådan
pension beskattas emellertid endast i
den andra avtalsslutande staten om
personen i fråga har hemvist i denna
stat och är medborgare där och inte
är medborgare i den förstnämnda
staten.

(2) Ruhegehälter, die von einem

Vertragsstaat, einer ihrer Gebiets-
körperschaften oder einer anderen
juristischen Person des öffent-
lichen Rechts eines der beiden
Staaten an eine natürliche Person
für geleistete Dienste gezahlt
werden, können abweichend von
Artikel 18 nur in diesem Staat
besteuert werden. Diese Ruhe-
gehälter können jedoch nur im
anderen Vertragsstaat besteuert
werden, wenn die natürliche
Person in diesem Staat ansässig ist,
ein

Staatsangehöriger

dieses

Staates und nicht ein Staatsange-
höriger des erstgenannten Staates
ist.

3.19 Bestämmelserna i artiklarna

15, 16 och 18 tillämpas på ersättning
och pension som betalas på grund av
arbete som utförs i samband med
rörelse som bedrivs av en avtals-
slutande stat, någon av dess lokala
myndigheter eller av annan offent-

(3) Auf Vergütungen für Dienst-

leistungen und Ruhegehälter, die
im Zusammenhang mit einer ge-
werblichen Tätigkeit eines Ver-
tragsstaats, einer ihrer Gebiets-
körperschaften oder einer anderen
juristischen Person des öffent-

17 Artikel 19 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
18 Artikel 19 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
19 Artikel 19 punkt 3 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

27

ligrättslig juridisk person i endera
staten.

lichen Rechts eines der Staaten
erbracht werden, sind die Artikel
15, 16 und 18 anzuwenden.

4.20 Punkt 1 gäller också i fråga

om ersättning, som betalas

(4) Absatz 1 gilt auch für Ver-

gütungen, die gezahlt werden

a) (Upphävd)

a) (Aufgehoben)

b) av tyska Goethe-institutet i

Sverige eller för dess räkning eller
av en jämförbar svensk institution i
Förbundsrepubliken Tyskland eller
för dess räkning för arbete vid sådan
institution,

b) vom oder für das deutsche

Goethe-Institut in Schweden oder
eine vergleichbare schwedische
Institution in der Bundesrepublik
Deutschland für Dienstleistungen
an diese Institutionen,

c) som utjämningstillägg av tyska

allmänna medel till i Sverige till-
fälligt verksamma lärare,

c) als

Ausgleichzulage

aus

deutschen öffentlichen Kassen an
zeitweise in Schweden tätige
Lehrkräfte,

d) av Sveriges Exportråd i För-

bundsrepubliken Tyskland eller av
Tysk-svenska handelskammaren i
Sverige eller för enderas räkning för
arbete som handelssekreterare re-
spektive

direktör

(”Geschäfts-

führer”).

d) vom oder für den „Sveriges

Exportråd” in der Bundesrepublik
Deutschland oder die Deutsch-
schwedische Handelskammer in
Schweden für Dienstleistungen als
Handelssekretär beziehungsweise
Geschäftsführer.

5. Om mottagare av sådan er-

sättning som avses i punkt 4 inte kan
beskattas i den stat som enligt
punkterna 1 och 2 erhållit beskatt-
ningsrätten, har den andra staten rätt
att beskatta ersättningen.

(5) Unterliegt der Zahlungs-

empfänger mit den in Absatz 4
genannten Vergütungen in dem
Staat, dem nach Maßgabe der
vorstehenden Absätze 1 und 2 das
Besteuerungsrecht zustehen würde,
nicht der dortigen Steuerpflicht, so
hat

der

andere

Staat

das

Besteuerungsrecht.

Artikel 20

Artikel 20

Underhållsbidrag och betalningar
till studerande

Unterhaltszahlungen und Zahl-
ungen an Studenten

1. Underhållsbidrag, däri inbe-

gripet bidrag till barn, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat
betalar till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, undan-
tas från beskattning i denna andra
stat. Detta gäller dock inte i den mån
underhållsbidraget är avdragsgillt i
den förstnämnda avtalsslutande
staten vid beräkningen av den
betalningsskyldiges skattepliktiga
inkomst. Avdrag vid beskattningen
som är socialt betingade anses inte

(1) Unterhaltszahlungen,

ein-

schließlich derjenigen für Kinder,
die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person an eine im ande-
ren Vertragsstaat ansässige Person
zahlt, sind in dem anderen Staat
von der Steuer befreit. Das gilt
nicht, soweit die Unterhaltszahl-
ungen im erstgenannten Staat bei
der Berechnung des steuerpflich-
tigen Einkommens des Zah-
lungsverpflichteten

abzugsfähig

sind; Steuerfreibeträge zur Milde-

20 Artikel 19 punkt 4 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023, varvid
underpunkt a) har upphävts.

background image

SFS

2023:645

28

såsom avdrag vid tillämpningen av
denna bestämmelse.

rung der sozialen lasten gelten
nicht als Abzug im Sinne dieser
Bestimmung.

2. Studerande eller person som

undergår utbildning inom industri,
teknik, jordbruk eller skogsbruk
(praktikant däri inbegripen) och som
har eller omedelbart före inresa till
en avtalsslutande stat hade hemvist i
den andra avtalsslutande staten och
som vistas i den förstnämnda staten
uteslutande för studier eller utbild-
ning, beskattas inte i denna stat för
belopp som han erhåller för sitt
uppehälle, sina studier eller sin
utbildning, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

(2) Zahlungen, die ein Student

oder ein in einem gewerblichen,
technischen, land- oder forstwirt-
schaftlichen Lehrverhältnis Ste-
hender (einschließlich eines Prakti-
kanten), der sich in einem
Vertragsstaat ausschließlich zum
Studium oder zu Ausbildung
aufhält und der im anderen Ver-
tragsstaat ansässig ist oder dort
unmittelbar vor der Einreise in den
erstgenannten Staat ansässig war,
für seinen Unterhalt, sein Studium
oder seine Ausbildung erhält,
dürfen im erstgenannten Staat nicht
besteuert werden, sofern diese
Zahlungen aus Quellen außerhalb
dieses Staates stammen.

Artikel 21

Artikel 21

Annan inkomst

Andere Einkünfte

1. Inkomst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
och som inte behandlas i föregående
artiklar beskattas endast i denna stat,
oavsett varifrån inkomsten härrör.

(1) Einkünfte einer in einem

Vertragsstaat ansässigen Person,
die in den vorstehenden Artikeln
nicht behandelt wurden, können
ohne Rücksicht auf ihre Herkunft
nur in diesem Staat besteuert
werden.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med un-
dantag för inkomst av fast egendom,
om mottagaren av inkomst har
hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

(2) Absatz 1 ist auf andere Ein-

künfte als solche aus unbe-
weglichem Vermögen nicht anzu-
wenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Empfänger im
anderen Vertragsstaat eine gewerb-
liche Tätigkeit durch eine dort
gelegene Betriebsstätte oder eine
selbständige Arbeit durch eine dort
gelegene feste Einrichtung ausübt
und die Rechte oder Vermögens-
werte, für die die Einkünfte gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser
Betriebsstätte oder festen Einrich-
tung gehören. In diesem Fall ist
Artikel 7 beziehungsweise Artikel
14 anzuwenden.

background image

SFS

2023:645

29

Artikel 22

Artikel 22

Förmögenhet

Vermögen

1. Fast egendom, vilken person

med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar och vilken är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i denna andra stat.

(1) Unbewegliches Vermögen,

das einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person gehört und im
anderen Vertragsstaat liegt, kann
im anderen Staat besteuert werden.

2. Lös egendom, som utgör del av

rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller som är hänförlig till
stadigvarande anordning för att
utöva självständig yrkesverksamhet,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

(2) Bewegliches Vermögen, das

Betriebsvermögen einer Betriebs-
stätte ist, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats im anderen
Vertragsstaat hat, oder das zu einer
festen Einrichtung gehört, die einer
in einem Vertragsstaat ansässigen
Person für die Ausübung einer
selbständigen Arbeit im anderen
Vertragsstaat zur Verfügung steht,
kann im anderen Staat besteuert
werden.

3. Skepp, luftfartyg och con-

tainers som används i internationell
trafik av företag i en avtalsslutande
stat samt lös egendom som är hän-
förlig till användningen av sådana
skepp, luftfartyg eller containers
beskattas endast i denna avtals-
slutande stat.

(3) Seeschiffe,

Luftfahrzeuge

und Container, die von einem
Unternehmen eines Vertragsstaats
im internationalen Verkehr betrie-
ben werden, sowie bewegliches
Vermögen, das dem Betrieb dieser
Schiffe, Luftfahrzeuge oder Con-
tainer dient, können nur in diesem
Vertragsstaat besteuert werden.

4. Alla andra slag av förmögen-

het, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar, beskattas
endast i denna stat.

(4) Alle anderen Vermögensteile

einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person können nur in
diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

Artikel 23

Undvikande av dubbelbeskattning i
hemviststaten

Vermeidung der Doppelbesteue-
rung im Wohnsitzstaat

1. Beträffande person som har

hemvist i Förbundsrepubliken Tysk-
land bestäms skatten på följande
sätt:

(1) Bei einer in der Bundes-

republik Deutschland ansässigen
Person wird die Steuer wie folgt
festgesetzt:

a) Såvida inte bestämmelserna i

punkt b) nedan är tillämpliga
undantas från beskattningsunder-
laget för tysk skatt sådan inkomst
som härrör från Sverige och sådan
förmögenhet som är belägen i
Sverige, vilka Sverige enligt detta
avtal har rätt att beskatta. För-
bundsrepubliken Tyskland förbe-
håller sig emellertid rätten att beakta

a) Von der Bemessungsgrund-

lage der deutschen Steuer werden
die Einkünfte aus Schweden sowie
die in Schweden gelegenen Ver-
mögenswerte ausgenommen, die
nach diesem Abkommen in
Schweden besteuert werden kön-
nen und die nicht unter Buchstabe
b fallen. Die Bundesrepublik
Deutschland behält aber das Recht,

background image

SFS

2023:645

30

den undantagna inkomsten och
förmögenheten vid bestämmandet
av skattesatsen för annan inkomst
och förmögenhet. Föregående be-
stämmelser gäller även i fråga om
utdelning på andelar i ett aktiebolag
som betalas till bolag med hemvist i
Förbundsrepubliken Tyskland från
bolag med hemvist i Sverige, vars
kapital till minst 10 procent direkt
innehas av det tyska bolaget.

die so ausgenommenen Einkünfte
und Vermögenswerte bei der
Festsetzung des Steuersatzes für
andere Einkünfte und Vermögens-
werte zu berücksichtigen. Die
vorstehenden Bestimmungen sind
auch auf Einkünfte aus Ausschüt-
tungen auf Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften

anzuwen-

den, die an eine in der Bundes-
republik Deutschland ansässige
Gesellschaft von einer in Schwe-
den ansässigen Gesellschaft ge-
zahlt werden, deren Kapital zu
mindestens 10 v.H. unmittelbar der
deutschen Gesellschaft gehört.

Från beskattningsunderlaget un-

dantas emellertid inte utdelning från
investeringsfonder

(”Investment-

fonds”) eller utdelning av belopp för
vilket avdrag medgivits vid fast-
ställandet av det utdelande bolagets
beskattningsbara vinst i Sverige.

Nicht von der Steuerbemes-

sungsgrundlage werden jedoch
Ausschüttungen

ausgenommen,

die von einem Investmentfonds
gezahlt werden, und Ausschüttun-
gen von Beträgen, die bei der
Ermittlung der Gewinne der aus-
schüttenden

Gesellschaft

für

Zwecke der schwedischen Steuer
abgezogen worden sind.

Beträffande skatt på förmögenhet

skall likaså från beskattnings-
underlaget för tysk skatt undantas
sådana andelar på vilka utdelning –
om sådan skulle betalas – enligt
föregående meningar skulle undan-
tas från beskattningsunderlaget.

Für die Zwecke der Steuern vom

Vermögen werden von der Bemes-
sungsgrundlage der deutschen
Steuer ebenfalls Beteiligungen
ausgenommen, deren Ausschüttun-
gen, falls solche gezahlt würden,
nach den vorhergehenden Sätzen
von der Steuerbemessungsgrund-
lage auszunehmen wären.

b) Med iakttagande av bestäm-

melserna i tysk skattelagstiftning om
avräkning av utländsk skatt skall
från tysk inkomstskatt och bolags-
skatt avräknas sådan svensk skatt på
inkomst som enligt svensk lag-
stiftning och i överensstämmelse
med detta avtal erlagts på nedan-
stående inkomster som härrör från
Sverige:

b)21 Auf die von den nach-

stehenden Einkünften aus Schwe-
den zu erhebende deutsche Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer
wird unter Beachtung der Vor-
schriften des deutschen Steu-
errechts über die Anrechnung
ausländischer Steuern die schwe-
dische Steuer angerechnet, die
nach schwedischem Recht und in
Übereinstimmung mit diesem
Abkommen gezahlt worden ist für

1) Utdelning, som inte omfattas

av bestämmelserna i punkt a,

1) Einkünfte aus Dividenden,

die nicht unter Buchstabe a fallen,

21 Underpunkterna i artikel 23 punkt b) har genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023 fått
ett nytt numreringsformat i den tyska språkversionen. Underpunkterna har 1)–4) hade tidigare
numreringsformatet aa)–dd).

background image

SFS

2023:645

31

2) vinst som enligt bestämmel-

serna i artikel 13 punkt 1 andra
meningen och artikel 13 punkt 5 får
beskattas i Sverige,

2) Einkünfte, die nach Artikel 13

Absatz 1 Satz 2 und Artikel 13
Absatz 5 in Schweden besteuert
werden können,

3) ersättning som enligt bestäm-

melserna i artikel 15 punkt 4,
artiklarna 16 och 17 får beskattas i
Sverige, och

3) Vergütungen, die nach den

Artikeln 15 Absatz 4, 16 und 17 in
Schweden besteuert werden kön-
nen, und

4) inkomst beträffande vilken

enligt artikel 43 punkt 1 i stället för
skattebefrielse avräkning skall ske.

4) Einkünfte auf die nach Artikel

43 Absatz 1 anstelle einer
Steuerbefreiung eine Steueran-
rechnung zu gewähren ist.

Vid tillämpningen av denna punkt

anses alla vinster och inkomster som
uppbärs av person med hemvist i
Förbundsrepubliken Tyskland ha
källa i Sverige om dessa beskattas i
Sverige i enlighet med detta avtal.

Im Sinne dieses Absatzes gelten

Gewinne oder Einkünfte einer in
der Bundesrepublik Deutschland
ansässigen Person als aus Quellen
in Schweden stammend, wenn sie
in Übereinstimmung mit diesem
Abkommen in Schweden besteuert
werden.

2. Beträffande person med hem-

vist i Sverige undviks dubbelbe-
skattning på följande sätt:

(2) Bei einer in Schweden

ansässigen Person wird die Dop-
pelbesteuerung wie folgt vermie-
den:

a) I fall då person med hemvist i

Sverige uppbär inkomst som enligt
detta avtal får beskattas i Förbunds-
republiken Tyskland, skall Sverige –
med iakttagande av bestämmelserna
i svensk lagstiftning (även i den
lydelse den framdeles kan få genom
att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) – från
skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den skatt som
erlagts i Förbundsrepubliken Tysk-
land för inkomsten.

a) Bezieht eine in Schweden

ansässige Person Einkünfte, die
nach diesem Abkommen in der
Bundesrepublik Deutschland be-
steuert werden können, so rechnet
Schweden unter Beachtung der
Bestimmungen des schwedischen
Steuerrechts (unter Beachtung der
jeweils anzuwendenden Änderun-
gen, die den allgemeinen Grund-
satz dieser Bestimmungen unbe-
rührt lassen) auf seine von diesen
Einkünften erhobene Steuer den
Betrag an, der der in der Bundes-
republik Deutschland hierfür ge-
zahlten Steuer vom Einkommen
entspricht.

b) I fall då person med hemvist i

Sverige, som tidigare har haft
hemvist i Förbundsrepubliken Tysk-
land, uppbär vinst på grund av
överlåtelse av egendom som enligt
bestämmelserna i artikel 13 punkt 5
har beskattats i Förbundsrepubliken
Tyskland, skall Sverige från sin skatt
på sådan vinst avräkna ett belopp
motsvarande den skatt som tagits ut
på vinsten i Förbundsrepubliken
Tyskland, däri inbegripet den skatt
som vid tidpunkten för byte av

b) Bezieht eine in Schweden

ansässige Person, die vorher in der
Bundesrepublik Deutschland an-
sässig war, Gewinne aus der
Veräußerung von Vermögen, das
in Übereinstimmung mit Artikel 13
Absatz 5 in der Bundesrepublik
Deutschland besteuert worden ist,
so rechnet Schweden auf seine von
diesen Gewinnen erhobene Steuer
den Betrag an, der der in der
Bundesrepublik Deutschland für
diese Gewinne gezahlten Steuer,

background image

SFS

2023:645

32

hemvist tagits ut på den då
uppkomna förmögenhetsökningen.
Avräkningsbeloppet skall emellertid
inte överstiga den del av den svenska
skatten, beräknad utan sådan
avräkning, som är hänförlig till
realisationsvinsten.

einschließlich der Steuer, die im
Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels
den zu diesem Zeitpunkt entstande-
nen Vermögenszuwachs erhoben
worden

ist,

entspricht.

Der

anzurechnende Betrag darf jedoch
den Teil der vor der Anrechnung
ermittelten schwedischen Steuer
nicht übersteigen, die auf den
Veräußerungsgewinn entfällt.

Denna bestämmelse tillämpas

endast på överlåtelser som skett
inom en tidrymd av tio år räknat från
bytet av hemvist.

Diese Bestimmung gilt nur bei

Veräußerungen innerhalb eines
Zeitraums von 10 Jahren nach dem
Wohnsitzwechsel.

c) I fall då person med hemvist i

Sverige innehar förmögenhet som
enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Förbundsrepubliken
Tyskland, skall Sverige från för-
mögenhetsskatten på denna persons
förmögenhet avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt
som betalats i Förbundsrepubliken
Tyskland. Avräkningsbeloppet får
emellertid inte överstiga den del av
den svenska förmögenhetsskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den förmögenhet som får
beskattas i Förbundsrepubliken
Tyskland.

c) Besitzt eine in Schweden

ansässige Person Vermögen, das
nach diesem Abkommen in der
Bundesrepublik Deutschland be-
steuert werden kann, so rechnet
Schweden auf die vom Vermögen
dieser Person erhobenen Vermö-
gensteuer den Betrag an, der der in
der Bundesrepublik Deutschland
gezahlten Steuer vom Vermögen
entspricht. Der anzurechnende
Betrag darf jedoch den Teil der vor
der Anrechnung ermittelten schwe-
dischen Vermögensteuer nicht
übersteigen, die auf das in der
Bundesrepublik Deutschland zu
besteuernde Vermögen entfällt.

d) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i artikel 18
respektive artikel 19 beskattas
endast i Förbundsrepubliken Tysk-
land, får Sverige beakta inkomsten
vid bestämmandet av skattesatsen på
annan inkomst.

d) Bezieht eine in Schweden

ansässige Person Einkünfte, die in
Übereinstimmung mit Artikel 18
beziehungsweise Artikel 19 nur in
der Bundesrepublik Deutschland
besteuert werden können, so kann
Schweden diese Einkünfte bei der
Festsetzung des Steuersatzes für
andere Einkünfte berücksichtigen.

3. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 2 är utdelning på aktie i
aktiebolag (”Kapitalgesellschaft”)
med hemvist i Förbundsrepubliken
Tyskland till bolag med hemvist i
Sverige undantagen från svensk
skatt i den mån utdelningen enligt
svensk lagstiftning skulle ha varit
undantagen från svensk skatt, om
båda bolagen hade haft hemvist i
Sverige.

Sådan

skattebefrielse

medges dock endast, om den vinst av
vilken utdelningen betalas ute-

(3) Ungeachtet des Absatzes 2

sind Ausschüttungen auf Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften,
die eine in der Bundesrepublik
Deutschland ansässige Gesell-
schaft an eine in Schweden
ansässige Gesellschaft tätigt, von
der schwedischen Steuer befreit,
soweit die Ausschüttungen nach
schwedischem Recht von der
schwedischen Steuer befreit wären,
wenn beide Gesellschaften in
Schweden ansässig wären. Diese
Freistellung ist jedoch nur zu

background image

SFS

2023:645

33

slutande eller nästan uteslutande
utgörs av

gewähren, wenn die Gewinne, aus
denen die Ausschüttungen stam-
men, ausschließlich oder fast
ausschließlich bestehen aus

a) vinst som underkastats den

normala bolagsskatten i Förbunds-
republiken Tyskland eller en med
svensk bolagsskatt jämförlig in-
komstskatt i Förbundsrepubliken
Tyskland eller i en annan stat, eller

a) Gewinnen, die der normalen

Körperschaftsteuer der Bundes-
republik Deutschland oder einer
mit der schwedischen Körper-
schaftsteuer zu vergleichenden
Besteuerung in der Bundesrepublik
Deutschland oder in einem anderen
Staat unterlegen haben, oder

b) utdelning, vilken bolaget under

utdelningsåret eller tidigare år mot-
tagit på bolagsandelar som bolaget
innehar i bolag med hemvist i tredje
stat och vilken hade varit undan-
tagen från svensk skatt om bolags-
andelarna för vilka utdelningen
betalas innehafts direkt av bolaget
med hemvist i Sverige.

b) Ausschüttungen, die die Ge-

sellschaft im Jahr der Aus-
schüttung oder in früheren Jahren
aus Gesellschaftsanteilen emp-
fangen hat, die sie an einer in einem
dritten Staate ansässigen Gesell-
schaft hält und die freigestellt
worden wären, wenn die Gesell-
schaftsanteile, aus denen die Aus-
schüttungen getätigt wurden, direkt
von der in Schweden ansässigen
Gesellschaft gehalten worden
wären.

Denna skattebefrielse medges

dock inte beträffande utdelning från
investeringsfonder

(”Investment-

fonds”) eller utdelning av belopp för
vilket avdrag medgivits vid fast-
ställandet av det utdelande bolagets
beskattningsbara vinst i Förbunds-
republiken Tyskland.

Diese Freistellung ist nicht zu

gewähren, wenn die Ausschüt-
tungen von einem Investmentfonds
gezahlt

werden,

und

bei

Ausschüttungen von Beträgen, die
bei der Ermittlung der Gewinne der
ausschüttenden Gesellschaft für
Zwecke der deutschen Steuer
abgezogen worden sind.

4. Om bolag med hemvist i För-

bundsrepubliken Tyskland använder
inkomst från Sverige för utdelning,
hindrar bestämmelserna i punkt 1
inte tillämpningen av reglerna om
utdelningsbeskattning (”Ausschüt-
tungsbelastung”) enligt skattelag-
stiftningen i Förbundsrepubliken
Tyskland.

(4) Verwendet eine in der

Bundesrepublik Deutschland an-
sässige Gesellschaft Einkünfte aus
Schweden zur Ausschüttung, so
schließt Absatz 1 die Herstellung
der

„Ausschüttungsbelastung”

nach den Vorschriften des deut-
schen Steuerrechts nicht aus.

Kapitel III

Abschnitt III

Beskattning av kvarlåtenskap, arv
och gåva

Besteuerung von Nachlässen, Erb-
schaften und Schenkungen

Artiklarna 24–28 (Upphävda)22

Artikel 24 bis 28 (aufgehoben)

22 Artiklarna 24–28 har upphävts genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

34

Kapitel IV

Abschnitt IV

Handräckning i skatteärenden

Beistand in Steuersachen

Artikel 2923

Artikel 29

Utbyte av upplysningar

Informationsaustausch

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för deras politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av
artiklarna 1 och 2.

(1) Die zuständigen Behörden

der Vertragsstaaten tauschen die
Informationen aus, die zur Durch-
führung dieses Abkommens oder
zur Verwaltung oder Durchsetzung
des innerstaatlichen Rechts betref-
fend Steuern jeder Art und
Bezeichnung, die für Rechnung der
Vertragsstaaten oder ihrer Gebiets-
körperschaften erhoben werden,
voraussichtlich erheblich sind,
soweit die diesem Recht ent-
sprechende Besteuerung nicht dem
Abkommen widerspricht. Der In-
formationsaustausch ist durch die
Artikel 1 und 2 nicht einge-
schränkt.

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt punkt
1 ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer,
uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger
åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn
över nämnda verksamheter. Dessa
personer eller myndigheter får
använda upplysningarna endast för
sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rätte-
gång eller i domstolsavgöranden.
Utan hinder av detta får upplys-
ningar som en avtalsslutande stat
mottagit användas för andra ända-
mål när sådana upplysningar får
användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda staterna
och den behöriga myndigheten i den
stat som lämnar upplysningarna ger
tillstånd för sådan användning.

(2) Alle Informationen, die ein

Vertragsstaat nach Absatz 1 erhal-
ten hat, sind ebenso geheim zu
halten wie die aufgrund des inner-
staatlichen Rechts dieses Staates
beschafften Informationen und
dürfen nur den Personen oder
Behörden (einschließlich der Ge-
richte und Verwaltungsbehörden)
zugänglich gemacht werden, die
mit der Festsetzung oder Erhebung,
der Vollstreckung oder Strafverfol-
gung, der Entscheidung über
Rechtsbehelfe hinsichtlich der in
Absatz 1 genannten Steuern oder
mit der Aufsicht darüber befasst
sind.

Diese

Personen

oder

Behörden dürfen die Informationen
nur für diese Zwecke verwenden.
Sie dürfen die Informationen in
einem öffentlichen Gerichtsver-
fahren oder in einer Gerichtsent-
scheidung offenlegen. Ungeachtet
der Sätze 1 bis 3 können Infor-
mationen, die ein Vertragsstaat
erhalten hat, für andere Zwecke
verwendet werden, wenn sie nach
dem Recht beider Staaten für diese

23 Artikel 29 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

35

anderen Zwecke verwendet werden
können und die zuständige Be-
hörde des übermittelnden Staates
dieser Verwendung zugestimmt
hat.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

(3) Die Absätze 1 und 2 sind

nicht so auszulegen, als verpflich-
teten sie einen Vertragsstaat,

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslut-
ande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

a) Verwaltungsmaßnahmen

durchzuführen, die von den Ge-
setzen und der Verwaltungspraxis
dieses oder des anderen Vertrags-
staats abweichen;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) Informationen zu erteilen, die

nach den Gesetzen oder im übli-
chen Verwaltungsverfahren dieses
oder des anderen Vertragsstaats
nicht beschafft werden können;

c) lämna upplysningar som skulle

röja

affärshemlighet,

industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

c) Informationen zu erteilen, die

ein

Betriebs-,

Geschäfts-,

Gewerbe-, Handels- oder Berufs-
geheimnis oder ein Geschäftsver-
fahren preisgeben würden oder
deren Erteilung der öffentlichen
Ordnung (ordre public) wider-
spräche.

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna be-
skattningsändamål. Förpliktelsen i
föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna
upplysningar uteslutande därför att
denna stat inte har något eget
intresse av sådana upplysningar.

(4) Ersucht ein Vertragsstaat

gemäß diesem Artikel um Infor-
mationen, so nutzt der andere
Vertragsstaat die ihm zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten zur
Beschaffung der erbetenen Infor-
mationen, selbst wenn er diese
Informationen für seine eigenen
steuerlichen Zwecke nicht benö-
tigt. Die in Satz 1 enthaltene
Verpflichtung unterliegt den Be-
schränkungen nach Absatz 3, aber
diese Beschränkungen sind nicht
so auszulegen, als könnte ein
Vertragsstaat die Erteilung von
Informationen nur deshalb ableh-
nen, weil er kein innerstaatliches
Interesse an diesen Informationen
hat.

5. Bestämmelserna i punkt 3

medför inte rätt för en avtalsslutande
stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan
finansiell institution, ombud, repre-
sentant eller förvaltare eller därför
att upplysningarna gäller äganderätt
i en person.

(5) Absatz 3 ist nicht so auszu-

legen, als könnte ein Vertragsstaat
die Erteilung von Informationen
nur deshalb ablehnen, weil sich die
Informationen bei einer Bank,
einem sonstigen Finanzinstitut,
einem Bevollmächtigen, Vertreter
oder Treuhänder befinden oder

background image

SFS

2023:645

36

weil sie sich auf Eigentumsanteile
an einer Person beziehen.

Artikel 3024

Artikel 30

Bistånd vid indrivning av skatter

Amtshilfe bei der Steuererhebung

1. De avtalsslutande staterna ska

bistå varandra vid indrivning av
skattefordringar. Sådant bistånd be-
gränsas inte av artiklarna 1 och 2. De
behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna får träffa överens-
kommelse om den närmare tillämp-
ningen av denna artikel.

(1) Die Vertragsstaaten leisten

sich gegenseitige Amtshilfe bei der
Erhebung von Steueransprüchen.
Diese Amtshilfe wird durch die
Artikel 1 und 2 nicht einge-
schränkt. Die zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten können
durch Verständigung regeln, wie
dieser Artikel durchzuführen ist.

2. Med uttrycket ”skattefordran”

förstås i denna artikel en fordran på
ett belopp avseende skatter av varje
slag och beskaffenhet som tas ut för
de avtalsslutande staterna, deras
politiska underavdelningar eller lo-
kala myndigheter, i den mån be-
skattningen inte strider mot detta
avtal eller mot något annat in-
strument till vilket de avtalsslutande
staterna är parter, samt ränta,
administrativa straffavgifter och
kostnader för indrivning eller
säkringsåtgärd som hänför sig till
sådant belopp.

(2) Der Ausdruck ‚Steueran-

spruch‘ im Sinne dieses Artikels
bedeutet einen Betrag, der auf-
grund von Steuern jeder Art und
Bezeichnung, die für Rechnung der
Vertragsstaaten oder ihrer Gebiets-
körperschaften erhoben werden,
geschuldet wird, soweit die ent-
sprechende Besteuerung nicht die-
sem Abkommen oder anderen
Übereinkünften, denen die Ver-
tragsstaaten

beigetreten

sind,

widerspricht, sowie mit diesem
Betrag zusammenhängende Zin-
sen, Geldbußen sowie Voll-
streckungskosten und Kosten für
Sicherungsmaßnahmen.

3. När en skattefordran i en

avtalsslutande stat är verkställbar
enligt denna stats lagstiftning och
fordran ska betalas av en person som
enligt lagstiftningen i denna stat
saknar rätt att vid denna tidpunkt
förhindra dess indrivning, ska denna
skattefordran, på begäran av den
behöriga myndigheten i denna stat,
erkännas för indrivning av den
behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten. Denna skatte-
fordran ska drivas in av den andra
staten enligt bestämmelserna i denna
stats lagstiftning om verkställighet
och indrivning som om fordran vore
en av dess egna skattefordringar.

(3) Ist ein Steueranspruch eines

Vertragsstaats nach dem Recht
dieses Staates vollstreckbar und
wird er von einer Person geschul-
det, die zu diesem Zeitpunkt nach
dem Recht dieses Staates die
Vollstreckung nicht verhindern
kann, so wird dieser Steueran-
spruch auf Ersuchen der zu-
ständigen Behörde dieses Staates
für die Zwecke der Erhebung von
der zuständigen Behörde des
anderen Vertragsstaats anerkannt.
Der Steueranspruch wird von dem
anderen Staat nach dessen Rechts-
vorschriften

über

die

Voll-

streckung und Erhebung der eige-
nen Steuern erhoben, als handelte
es sich bei dem Steueranspruch um

24 Artikel 30 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

37

einen Steueranspruch dieses ande-
ren Staates.

4. När en skattefordran i en

avtalsslutande stat enligt dess lag-
stiftning kan bli föremål för säk-
ringsåtgärder i syfte att säkerställa
indrivningen ska denna skattefor-
dran, på begäran av den behöriga
myndigheten i denna stat, erkännas
för vidtagande av säkringsåtgärder
av den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten. Den
andra staten ska vidta säkringsåt-
gärder avseende denna skattefordran
enligt bestämmelserna i dess lag-
stiftning som om denna vore en av
dess egna skattefordringar. Detta
gäller även om skattefordringen vid
tidpunkten då sådana åtgärder vidtas
inte är verkställbar i den först-
nämnda staten eller ska betalas av en
person som har rätt att förhindra dess
indrivning.

(4) Handelt es sich bei einem

Steueranspruch eines Vertrags-
staats um einen Anspruch, bei dem
dieser Staat nach seinem Recht
Maßnahmen zur Sicherung der
Erhebung erlassen kann, so wird
dieser Steueranspruch auf Er-
suchen der zuständigen Behörde
dieses Staates zum Zweck der
Einleitung von Sicherungsmaß-
nahmen durch die zuständige
Behörde des anderen Vertrags-
staats anerkannt. Dieser andere
Staat leitet in Übereinstimmung
mit den eigenen Rechtsvorschriften
Sicherungsmaßnahmen in Bezug
auf diesen Steueranspruch ein, als
wäre der Steueranspruch ein
Steueranspruch dieses anderen
Staates, selbst wenn der Steuer-
anspruch

im

Zeitpunkt

der

Einleitung dieser Maßnahmen in
dem erstgenannten Staat nicht
vollstreckbar ist oder von einer
Person geschuldet wird, die
berechtigt ist, die Vollstreckung zu
verhindern.

5. Utan hinder av bestämmelserna

i punkterna 3 och 4 ska en
skattefordran som erkänts av en
avtalsslutande stat enligt punkt 3
eller 4, i denna stat inte omfattas av
tidsfrister eller ges någon förmåns-
rätt som gäller för en skattefordran
enligt lagstiftningen i denna stat på
grund av fordringens art. En skatte-
fordran som erkänts av en avtals-
slutande stat enligt punkt 3 eller 4
ska inte heller ges förmånsrätt som
gäller för denna skattefordran enligt
lagstiftningen i den andra avtals-
slutande staten.

(5) Ungeachtet der Absätze 3

und 4 unterliegt ein von einem
Vertragsstaat für die Zwecke des
Absatzes 3 oder 4 anerkannter
Steueranspruch als solcher in die-
sem Staat nicht den Verjährungs-
fristen oder den Bestimmungen
über vorrangige Behandlung eines
Steueranspruchs nach dem Recht
dieses Staates. Auch hat ein
Steueranspruch, der von einem
Vertragsstaat für die Zwecke des
Absatzes 3 oder 4 anerkannt wurde,
in diesem Staat nicht den Vorrang,
den dieser Steueranspruch nach
dem Recht des anderen Vertrags-
staats hat.

6. Förfaranden som rör före-

komsten, giltigheten eller den be-
loppsmässiga omfattningen av en
skattefordran i en avtalsslutande stat
ska inte anhängiggöras vid dom-
stolar eller administrativa myndig-
heter i den andra avtalsslutande
staten.

(6) Verfahren im Zusammen-

hang mit dem Bestehen, der
Gültigkeit oder der Höhe eines
Steueranspruchs eines Vertrags-
staats können nicht bei den Gerich-
ten oder Verwaltungsbehörden des
anderen Vertragsstaats eingeleitet
werden.

background image

SFS

2023:645

38

7. Om, efter det att en begäran

gjorts av en avtalsslutande stat enligt
punkt 3 eller 4 men innan den andra
avtalsslutande staten drivit in och
överfört skattefordran till den först-
nämnda staten, den skattefordran det
gäller upphör att vara

(7) Verliert der betreffende Steu-

eranspruch, nachdem das Ersuchen
eines Vertragsstaats nach Absatz 3
oder 4 gestellt wurde und bevor der
andere Vertragsstaat den betreffen-
den Steueranspruch erhoben und
an den erstgenannten Staat ausge-
zahlt hat,

a) i fall som avses i punkt 3, en

skattefordran i den förstnämnda
staten som är verkställbar enligt
denna stats lagstiftning och som
gäldenären enligt lagstiftningen i
denna stat saknar rätt att vid denna
tidpunkt förhindra dess indrivning,
eller

a) im Fall eines Ersuchens nach

Absatz 3 seine Eigenschaft als
Steueranspruch des erstgenannten
Staates, der nach dem Recht dieses
Staates vollstreckbar ist und von
einer Person geschuldet wird, die
zu diesem Zeitpunkt nach dem
Recht dieses Staates die Voll-
streckung nicht verhindern kann,
oder

b) i fall som avses i punkt 4, en

skattefordran i den förstnämnda
staten som enligt dess lagstiftning
kan bli föremål för säkringsåtgärder
i syfte att säkerställa indrivningen,

b) im Fall eines Ersuchens nach

Absatz 4 seine Eigenschaft als
Steueranspruch des erstgenannten
Staates, für den dieser Staat nach
seinem Recht Maßnahmen zur
Sicherung der Erhebung erlassen
kann,

ska den behöriga myndigheten i den
förstnämnda staten utan dröjsmål
underrätta den behöriga myn-
digheten i den andra staten om detta
och i enlighet med vad den andra
staten bestämmer ska den först-
nämnda staten antingen vilandeför-
klara eller återkalla sin begäran.

so teilt die zuständige Behörde des
erstgenannten Staates dies der
zuständigen Behörde des anderen
Staates unverzüglich mit, und nach
Wahl des anderen Staates setzt der
erstgenannte Staat das Ersuchen
aus oder nimmt es zurück.

8. Bestämmelserna i denna artikel

medför inte skyldighet för en avtals-
slutande stat att:

(8) Dieser Artikel ist nicht so

auszulegen, als verpflichtete er
einen Vertragsstaat,

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtals-
slutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

a) Verwaltungsmaßnahmen

durchzuführen, die von den Ge-
setzen und der Verwaltungspraxis
dieses oder des anderen Vertrags-
staats abweichen;

b) vidta åtgärder som skulle strida

mot allmän hänsyn (ordre public),

b) Maßnahmen durchzuführen,

die der öffentlichen Ordnung
(ordre public) widersprächen;

c) lämna bistånd om den andra

avtalsslutande staten inte vidtagit
alla rimliga åtgärder för indrivning
eller säkringsåtgärder som står till
dess förfogande enligt dess lag-
stiftning eller administrativa praxis,

c) Amtshilfe zu leisten, wenn der

andere Vertragsstaat nicht alle an-
gemessenen Maßnahmen zur Erhe-
bung oder Sicherung seines Steuer-
anspruchs, die nach seinen Ge-
setzen oder seiner Verwaltungs-
praxis möglich sind, ausgeschöpft
hat;

d) lämna bistånd i fall där den

administrativa bördan för denna stat

d) Amtshilfe zu leisten, wenn

der Verwaltungsaufwand für die-

background image

SFS

2023:645

39

uppenbart inte står i proportion till
den nytta som står att vinna för den
andra avtalsslutande staten.

sen Staat im Vergleich zum sich
daraus ergebenden Vorteil für den
anderen Vertragsstaat unverhält-
nismäßig hoch ist.

Artiklarna 31–37 (Upphävda)25

Artikel 31 bis 37 (aufgehoben)

Kapitel V

Abschnitt V

Skydd för den skattskyldige och
ömsesidig överenskommelse

Schutz des Steuerpflichtigen und
Verständigung

Artikel 38

Artikel 38

Förbud mot diskriminering

Verbot der Diskriminierung

1.26 Medborgare i en avtals-

slutande stat ska inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskatt-
ning och därmed sammanhängande
krav som medborgare i denna andra
stat under samma förhållanden,
särskilt såvitt avser hemvist, är eller
kan bli underkastade. Utan hinder av
bestämmelserna i artikel 1 tillämpas
denna bestämmelse även på per-
soner som inte har hemvist i en av-
talsslutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna.

(1) Staatsangehörige eines Ver-

tragsstaats dürfen im anderen
Vertragsstaat keiner Besteuerung
oder damit zusammenhängenden
Verpflichtungen unterworfen wer-
den, die anders oder belastender
sind als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Ver-
pflichtungen, denen Staatsangehö-
rige des anderen Staates unter
gleichen Verhältnissen insbeson-
dere hinsichtlich der Ansässigkeit
unterworfen sind oder unterworfen
werden können. Satz 1 gilt unge-
achtet des Artikels 1 auch für Per-
sonen, die in keinem Vertragsstaat
ansässig sind.

2. Beskattningen av fast drift-

ställe, som företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, skall i denna andra
stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna
andra stat, som bedriver verksamhet
av samma slag. Denna bestämmelse
innebär inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att medge person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten sådant personligt
avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsätt-
ning som medges person med
hemvist i den egna staten.

(2) Die

Besteuerung

einer

Betriebsstätte, die ein Unterneh-
men eines Vertragsstaats im ande-
ren Vertragsstaat hat, darf im
anderen Staat nicht ungünstiger
sein als die Besteuerung von
Unternehmen des anderen Staates,
die die gleiche Tätigkeit ausüben.
Diese Bestimmung ist nicht so
auszulegen, als verpflichte sie
einen Vertragsstaat, den im ande-
ren Vertragsstaat ansässigen Per-
sonen Steuerfreibeträge, -vergün-
stigungen und -ermäßigungen zu
gewähren, die er seinen ansässigen
Personen gewährt.

3. Utom i de fall då bestäm-

melserna i artikel 9 punkt 1, artikel
11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz

1, Artikel 11 Absatz 4 oder Artikel
12 Absatz 4 anzuwenden ist, sind

25 Artiklarna 31–37 har upphävts genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
26 Artikel 38 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

40

tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtals-
slutande stat till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för
sådant företag på samma villkor som
betalning till person med hemvist i
den förstnämnda staten. På samma
sätt är skuld som företag i en
avtalsslutande stat har till person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på
samma villkor som skuld till person
med hemvist i den förstnämnda
staten.

Zinsen, Lizenzgebühren und an-
dere Entgelte, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige
Person zahlt, bei der Ermittlung der
steuerpflichtigen Gewinne dieses
Unternehmens unter den gleichen
Bedingungen wie Zahlungen an
eine im erstgenannten Staat an-
sässige Person zum Abzug zu-
zulassen. Dementsprechend sind
Schulden, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats gegenüber ei-
ner im anderen Vertragsstaat
ansässigen Person hat, bei der
Ermittlung des steuerpflichtigen
Vermögens dieses Unternehmens
unter den gleichen Bedingungen
wie Schulden gegenüber einer im
erstgenannten Staat ansässigen
Person zum Abzug zuzulassen.

4. Företag i en avtalsslutande stat,

vars kapital helt eller delvis ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt, av
en eller flera personer med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, skall
inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av
annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är
eller kan bli underkastat.

(4) Unternehmen eines Ver-

tragsstaats, deren Kapital ganz oder
teilweise unmittelbar oder mittel-
bar einer im anderen Vertragsstaat
ansässigen Person oder mehreren
solchen Personen gehört oder ihrer
Kontrolle unterliegt, dürfen im
erstgenannten Staat keiner Be-
steuerung oder damit zusammen-
hängenden Verpflichtung unter-
worfen werden, die anders oder
belastender ist als die Besteuerung
und die damit zusammenhängen-
den Verpflichtungen, denen andere
ähnliche Unternehmen des erstge-
nannten Staates unterworfen sind
oder unterworfen werden können.

5. Utan hinder av bestämmelserna

i artikel 2 tillämpas bestämmelserna
i förevarande artikel på skatter av
varje slag och beskaffenhet.

(5) Dieser Artikel gilt unge-

achtet des Artikels 2 für Steuern
jeder Art und Bezeichnung.

Artikel 3927

Artikel 39

Förfarandet vid ömsesidig överens-
kommelse

Verständigungsverfahren

1. Om en person anser att en eller

båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning

(1) Ist eine Person der Auf-

fassung, dass Maßnahmen eines
Vertragsstaats oder beider Ver-
tragsstaaten für sie zu einer Be-

27 Artikel 39 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

41

som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att det
påverkar hans rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordningar, lägga
fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om
fråga är om tillämpning av artikel 38
punkt 1, i den avtalsslutande stat där
han är medborgare. Saken ska läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskatt-
ning som strider mot bestämmel-
serna i avtalet.

steuerung führen oder führen wer-
den, die diesem Abkommen nicht
entspricht, so kann sie unbeschadet
der nach dem innerstaatlichen
Recht dieser Staaten vorgesehenen
Rechtsbehelfe ihren Fall der zu-
ständigen Behörde des Vertrags-
staats, in dem sie ansässig ist, oder,
sofern ihr Fall von Artikel 38
Absatz 1 erfasst wird, der zustän-
digen Behörde des Vertragsstaats
unterbreiten, dessen Staatsangehö-
riger sie ist. Der Fall muss inner-
halb von drei Jahren nach der
ersten Mitteilung der Maßnahme
unterbreitet werden, die zu einer
dem Abkommen nicht entsprech-
enden Besteuerung führt.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. Överenskommelse som
träffats ska genomföras utan hinder
av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

(2) Hält die zuständige Behörde

die Einwendung für begründet und
ist sie selbst nicht in der Lage, eine
befriedigende Lösung herbeizu-
führen, so wird sie sich bemühen,
den Fall durch Verständigung mit
der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragsstaats so zu regeln,
dass eine dem Abkommen nicht
entsprechende Besteuerung ver-
mieden wird. Die Verständigungs-
regelung ist ungeachtet der Fristen
des innerstaatlichen Rechts der
Vertragsstaaten durchzuführen.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska genom
ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål
som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av av-
talet. De kan även överlägga i syfte
att undanröja dubbelbeskattning i
fall som inte omfattas av detta avtal.

(3) Die zuständigen Behörden

der Vertragsstaaten werden sich
bemühen, Schwierigkeiten oder
Zweifel, die bei der Auslegung
oder Anwendung des Abkommens
entstehen, durch Verständigung zu
beseitigen. Sie können auch ge-
meinsam beraten, um eine Doppel-
besteuerung in Fällen, die im
Abkommen nicht behandelt sind,
zu beseitigen.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående
punkter.

(4) Die zuständigen Behörden

der Vertragsstaaten können zur
Herbeiführung einer Einigung im
Sinne der Absätze 1 bis 3 unmit-
telbar miteinander verkehren.

Artiklarna 40 och 41 (Upphävda)28 Artikel 40 und 41 (aufgehoben)

28 Artiklarna 40 och 41 har upphävts genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

42

Kapitel VI

Abschnitt VI

Särskilda bestämmelser

Besondere Bestimmungen

Artikel 42

Artikel 42

Luftfartskonsortier

Luftfahrtkonsortien

1. Beträffande det svensk-dansk-

norska luftfartskonsortiet Scandi-
navian Airlines System gäller
följande:

(1) Hinsichtlich des schwedisch-

dänisch-norwegischen Luftfahrt-
konsortiums „Scandinavian Air-
lines System” gilt folgendes:

a) Bestämmelserna i artikel 8,

artikel 13 punkt 3 och artikel 22
punkt 3 tillämpas beträffande den
rörelseinkomst, realisationsvinst och
förmögenhet som är hänförlig till
den svenske delägaren i konsortiet.

a) für die Gewinne des Kon-

sortiums, seine Veräußerungsge-
winne sowie für Vermögen, die auf
den schwedischen Teilhaber des
Konsortiums entfallen, gelten die
Bestimmungen des Artikels 8, des
Artikel 13 Absatz 3 und des
Artikels 22 Absatz 3;

b) Ersättning för arbete som en

person med hemvist i Sverige utför
ombord på luftfartyg i internationell
trafik som tillhör konsortiet be-
skattas endast i Sverige.

b) Vergütungen für unselbstän-

dige Arbeit, die von einer in
Schweden ansässigen Person an
Bord eines im internationalen
Verkehr betriebenen Luftfahrzeugs
des Konsortiums ausgeübt wird,
können nur in Schweden besteuert
werden.

2. Bestämmelserna i punkt 1

gäller i motsvarande mån i det fall
Förbundsrepubliken Tyskland eller
Lufthansa AG bildar ett motsva-
rande konsortium.

(2) Die Bestimmungen des Ab-

satzes 1 gelten entsprechend, falls
die Bundesrepublik Deutschland
oder die Lufthansa AG einem
entsprechenden Konsortium bei-
treten.

Artikel 43

Artikel 43

Kvalifikationskonflikter

Abkommensanwendung in beson-
deren Fällen

1. Hemviststaten undviker dub-

belbeskattning genom avräkning
enligt de principer som anges i
artikel 23 i stället för att medge
skattebefrielse när

(1) Der Wohnsitzstaat vermeidet

die Doppelbesteuerung anstelle
einer nach Artikel 23 zu gewäh-
renden Steuerbefreiung durch eine
Steueranrechnung nach den Grund-
sätzen des genannten Artikels,

a)29 de avtalsslutande staterna i

fråga om inkomst eller förmögenhet
eller delar därav tillämpar sins-
emellan olika bestämmelser i avtalet
och konsekvensen av denna olika
tillämpning blir att inkomsten eller
förmögenhetstillgången blir föremål

a) wenn in den Vertragsstaaten

Einkünfte oder Vermögen oder
Teile davon unterschiedlichen Ab-
kommensbestimmungen zugeord-
net werden und wenn aufgrund
dieser unterschiedlichen Zuord-
nung die betreffenden Einkünfte

29 Artikel 43 punkt 1 a) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

43

för dubbelbeskattning, icke-beskatt-
ning eller lägre beskattning och – när
det gäller dubbelbeskattning – frå-
gan inte kan lösas genom förfarande
enligt artikel 39, eller

oder Vermögenswerte doppelt be-
steuert oder nicht oder niedriger
besteuert würden und sich im Fall
doppelter

Besteuerung

dieser

Konflikt nicht durch ein Verfahren
nach Artikel 39 regeln lässt oder

b) hemviststaten efter vederbörlig

konsultation och med förbehåll för
inskränkningar i sin interna rätt på
diplomatisk väg har underrättat den
andra avtalsslutande staten om andra
inkomster på vilka man avser att
tillämpa detta stycke. Underrättelsen
får verkan från och med den första
dagen i det kalenderår som följer
närmast efter det år då underrättelsen
överlämnats och alla rättsliga
förutsättningar enligt lagstiftningen i
den underrättande staten uppfyllts
för att underrättelsen skall bli
verksam.

b) wenn er nach gehöriger

Konsultation und vorbehaltlich der
Beschränkungen seines inner-
staatlichen Rechts dem anderen
Vertragsstaat auf diplomatischem
Weg andere Einkünfte notifiziert
hat, auf die er diesen Absatz anzu-
wenden beabsichtigt. Die Notifika-
tion wird erst ab dem ersten Tag
des Kalenderjahrs wirksam, das auf
das Jahr folgt, in dem die Notifi-
kation übermittelt wurde und alle
rechtlichen Voraussetzungen nach
dem innerstaatlichen Recht des
notifizierenden Staates für das
Wirksamwerden der Notifikation
erfüllt sind.

2. 30 Detta avtal skall inte tolkas så

(2) Dieses Abkommen ist nicht

so auszulegen, als

a) att någon kan undgå skatt-

skyldighet i en avtalsslutande stat
genom missbruk av de möjligheter
till tolkning av avtalet som intern
lagstiftning medger,

a) könne nach ihm die Steuer-

pflicht in einem Vertragsstaat
durch den Mißbrauch von Gestal-
tungsmöglichkeiten des Rechts
umgangen werden;

b) att det hindrar en avtalsslutande

stat att tillämpa lagstiftning avse-
ende delägare i utländska juridiska
personer som är föremål för låg
beskattning.

(b) hinderte es einen Vertrags-

staat, seine Regelungen zur Hin-
zurechnungsbesteuerung anzuwen-
den.

Om bestämmelserna i föregående

mening föranleder dubbelbeskatt-
ning ska de behöriga myndigheterna
överlägga enligt bestämmelserna i
artikel 39 punkt 3 om att undvika
dubbelbeskattning.

Führt Satz 1 zur Doppelbe-

steuerung, so beraten die zustän-
digen Behörden nach Artikel 39
Absatz 3, wie die Doppelbesteue-
rung zu vermeiden ist.

3. En person med hemvist i en

avtalsslutande stat skall vid tillämp-
ningen av artiklarna 10–12 anses ha
rätt till utdelning, ränta eller royalty
om han enligt lagstiftningen i denna
stat är den person som i beskatt-
ningshänseende anses ha förvärvat
inkomsten. Sådan person skall
emellertid inte anses ha rätt till
ersättningen, när ersättningen enligt
lagstiftningen i den andra staten i

(3) Im Sinne der Artikel 10 bis

12 gilt eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person als Nutzungsbe-
rechtigter von Dividenden, Zinsen
und Lizenzgebühren, wenn sie
nach der Gesetzgebung dieses
Staates dieser Person steuerlich
zuzurechnen sind. Diese Person ist
jedoch nicht Nutzungsberechtiger,
wenn nach dem Recht des anderen
Staates diese Einkünfte steuerlich

30 Artikel 43 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

44

beskattningshänseende anses ha till-
fallit andra personer som kunnat
tillgodogöra sig inkomsten och som
inte har hemvist i den förstnämnda
staten.

anderen Personen zuzurechnen
sind, denen die Nutzung für diese
Einkünfte zusteht und die nicht in
dem erstgenannten Staat ansässig
sind.

4.31 Utan hinder av övriga

bestämmelser i detta avtal ska en
förmån enligt avtalet inte ges i fråga
om en inkomst eller en förmögen-
hetstillgång, om det med hänsyn till
alla relevanta fakta och omständig-
heter rimligen kan antas att ett av de
huvudsakliga syftena med det
arrangemang eller den transaktion
som direkt eller indirekt resulterade
i förmånen var att få förmånen,
såvida det inte fastställs att det under
omständigheterna är förenligt med
de relevanta bestämmelsernas ända-
mål och syfte att förmånen ges.

(4) Ungeachtet der sonstigen

Bestimmungen dieses Abkommens
wird eine Vergünstigung nach dem
Abkommen nicht für bestimmte
Einkünfte oder Vermögenswerte
gewährt, wenn unter Berücksichti-
gung aller maßgeblichen Tatsachen
und Umstände die Feststellung
gerechtfertigt ist, dass der Erhalt
dieser Vergünstigung einer der
Hauptzwecke einer Gestaltung
oder Transaktion war, die unmittel-
bar oder mittelbar zu dieser
Vergünstigung geführt hat, es sei
denn, es wird nachgewiesen, dass
die Gewährung dieser Vergünsti-
gung unter diesen Umständen mit
dem Ziel und Zweck der einschlä-
gigen Bestimmungen des Abkom-
mens im Einklang steht.

Artikel 44

Artikel 44

Villkor för skattelindring och
skattebefrielse

Inanspruchnahme von Ermäßi-
gungen und Befreiungen

1. Om i en avtalsslutande stat

källskatt uttas på utdelning, ränta,
royalty eller annan inkomst som
betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, påverkar
inte bestämmelserna i detta avtal den
förstnämnda statens rätt att ta ut
skatt enligt den skattesats som
bestäms i denna stats interna
bestämmelser. Den vid källan inne-
hållna skatten skall emellertid efter
ansökan av den skattskyldige åter-
betalas när och i den omfattning som
nämnda skatt reduceras eller bort-
faller enligt detta avtal. Mottagaren
kan likväl begära att avtalets bestäm-
melser om begränsning av skatt-
skyldighet skall tillämpas direkt vid
tidpunkten för inkomstens utbetal-
ning i den mån ett sådant förfarande

(1) Werden in einem Vertrags-

staat die Steuern von Dividenden,
Zinsen, Lizenzgebühren oder son-
stigen von einer im anderen
Vertragsstaat ansässigen Person
bezogenen Einkünften im Ab-
zugsweg (an der Quelle) erhoben,
so wird das Recht des erst-
genannten Staates zur Vornahme
des Steuerabzugs zu dem nach
seinem innerstaatlichen Recht vor-
gesehenen Satz durch dieses
Abkommen nicht berührt. Die im
Abzugsweg (an der Quelle) erho-
bene Steuer ist jedoch auf Antrag
des Steuerpflichtigen zu erstatten,
wenn und soweit sie durch das
Abkommen ermäßigt wird oder
entfällt. Der Empfänger kann
jedoch die unmittelbare Anwen-
dung des Abkommens im Zeit-

31 Artikel 43 punkt 4 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

45

är möjligt enligt den berörda statens
interna bestämmelser.

punkt der Zahlung beantragen,
wenn das innerstaatliche Recht des
betreffenden Staates dies zuläßt.

2. Ansökan om återbetalning av

innehållen källskatt på utdelning,
ränta, royalty eller annan inkomst
måste göras före utgången av det
fjärde kalenderåret efter det år då
utbetalningen gjordes.

(2) Die Anträge auf Erstattung

müssen vor dem Ende des vierten
auf das Kalenderjahr der Zahlung
der Dividenden, Zinsen, Lizenz-
gebühren oder anderen Einkünfte
folgenden Jahres eingereicht wer-
den.

3. En skattskyldig måste till varje

ansökan enligt punkt 1 bifoga ett
bosättningsintyg utfärdat av skatte-
myndigheterna i den avtalsslutande
stat där han har hemvist.

(3) Die Steuerpflichtigen müs-

sen jedem nach Absatz 1 einge-
reichten Antrag eine Wohnsitzbe-
stätigung von den Steuerbehörden
des Vertragsstaats beifügen, in dem
sie ansässig sind.

4. De behöriga myndigheterna

kan genom ömsesidig överenskom-
melse fastställa hur bestämmelserna
i denna artikel skall genomföras
samt om hur andra skattelindringar
och skattebefrielser enligt detta avtal
skall genomföras.

(4) Die zuständigen Behörden

können in gegenseitigem Einver-
nehmen die Durchführung dieses
Artikels regeln und gegebenenfalls
andere Verfahren zur Durchfüh-
rung der im Abkommen vorgese-
henen Steuerermäßigungen oder -
befreiungen festlegen.

Artikel 45

Artikel 45

Diplomatiska företrädare och kon-
sulära tjänstemän

Mitglieder diplomatischer Mis-
sionen und konsularischer Ver-
tretungen

1. Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid beskatt-
ningen som enligt folkrättens all-
männa regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser till-
kommer person som tillhör diplo-
matisk beskickning, konsulat eller
internationell organisation.

(1) Dieses Abkommen berührt

nicht die steuerlichen Vorrechte,
die den Mitgliedern diplomatischer
Missionen und konsularischer Ver-
tretungen sowie internationaler
Organisationen nach den allgemei-
nen Regeln des Völkerrechts oder
aufgrund besonderer Überein-
künfte zustehen.

2. I den mån inkomst eller

förmögenhetstillgång på grund av
sådana privilegier inte beskattas i
den mottagande staten, tillkommer
beskattningsrätten den sändande
staten.

(2) Soweit Einkünfte oder Ver-

mögenswerte wegen solcher Vor-
rechte im Empfangsstaat nicht
besteuert werden, steht das Be-
steuerungsrecht dem Entsendestaat
zu.

3. Utan hinder av bestämmelserna

i artikel 4 anses en fysisk person,
som tillhör diplomatisk beskickning
eller konsulat som en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten eller i tredje stat, ha hemvist i
den sändande staten vid tillämp-
ningen av avtalet, om

(3) Ungeachtet der Vorschriften

des Artikels 4 wird eine natürliche
Person, die Mitglied einer diplo-
matischen Mission oder einer kon-
sularischen Vertretung ist, welche
ein Vertragsstaat im anderen Ver-
tragsstaat oder in einem dritten
Staat hat, für Zwecke des Abkom-

background image

SFS

2023:645

46

mens als eine im Entsendestaat
ansässige Person angesehen, wenn
sie

a) han enligt folkrättens allmänna

regler inte är skattskyldig i den
mottagande staten för inkomst från
källa utanför denna stat och

a) nach dem Völkerrecht im

Empfangsstaat mit Einkünften aus
Quellen außerhalb dieses Staates
nicht besteuert wird und

b) han i den sändande staten är

underkastad samma skyldigheter i
fråga om skatt på hela sin världsvida
inkomst som person med hemvist i
denna stat.

b) im Entsendestaat mit ihrem

Welteinkommen denselben steu-
erlichen Verpflichtungen unterliegt
wie eine dort ansässige Person.

4. Avtalet tillämpas inte på

mellanstatliga organisationer, dess
organ eller tjänstemän och inte heller
på en person som tillhör en tredje
stats diplomatiska beskickning eller
konsulat – eller närstående till sådan
person – och som vistas i en
avtalsslutande stat utan att i
någondera avtalsslutande staten vid
beskattningen för inkomst och för
förmögenhet behandlas som person
med hemvist där.

(4) Das Abkommen gilt nicht für

zwischenstaatliche Organisation-
en, ihre Organe oder Beamten
sowie nicht für Mitglieder diplo-
matischer Missionen oder kon-
sularischer Vertretungen eines
dritten Staates und ihnen nahe-
stehende Personen, die in einem
Vertragsstaat anwesend sind, aber
in keinem der beiden Vertrags-
staaten für Zwecke der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mögen wie dort ansässige Personen
behandelt werden.

Artikel 45a32

Artikel 45a

Protokoll

Protokoll

Det bifogade protokollet ska ut-

göra en integrerande del av avtalet.

Das angefügte Protokoll ist Be-

standteil dieses Abkommens.

Kapitel VII

Abschnitt VII

Slutbestämmelser

Schlußbestimmungen

Artikel 46

Artikel 46

Ikraftträdande

Inkrafttreten

1. Detta avtal skall ratificeras och

ratifikationshandlingarna skall ut-
växlas i Stockholm snarast möjligt.

(1) Dieses Abkommen bedarf

der Ratifikation; die Ratifika-
tionsurkunden werden so bald wie
möglich in Stockholm ausge-
tauscht.

2. Detta avtal träder i kraft en

månad efter det att ratifikations-
handlingarna har utväxlats och
tillämpas i båda avtalsslutande sta-
terna

(2) Dieses Abkommen tritt einen

Monat

nach

Austausch

der

Ratifikationsurkunden in Kraft und
ist anzuwenden in beiden Vertrags-
staaten

32 Artikel 45a har tillkommit genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

47

a) beträffande inkomstskatt, på

inkomst som förvärvas från och med
den 1 januari kalenderåret närmast
efter det då avtalet trädde i kraft och
beträffande skatt på förmögenhet, på
skatt som tas ut på förmögenhets-
tillgångar som innehas den 1 januari
kalenderåret närmast efter det då
avtalet trädde i kraft eller senare,

a) bei den Steuern vom Ein-

kommen auf Einkommen, das in
Zeiträumen ab dem 1. Januar des
Kalenderjahrs erzielt wird, das auf
das Jahr folgt, in dem das
Abkommen in Kraft getreten ist,
und bei den Steuern vom Ver-
mögen auf die Steuern, die für
Vermögenswerte erhoben werden,
die am oder nach dem 1. Januar des
Kalenderjahrs vorhanden sind, das
auf das Jahr folgt, in dem das
Abkommen in Kraft getreten ist;

b) beträffande arvsskatt, på kvar-

låtenskap efter person som avlider
den 1 januari kalenderåret närmast
efter det då avtalet trädde i kraft eller
senare och beträffande gåvoskatt, på
gåva som sker den 1 januari nämnda
kalenderår eller senare,

b) bei der Erbschaftsteuer auf

Nachlässe von Personen, die am
oder nach dem 1. Januar des Kalen-
derjahrs gestorben sind, das auf das
Jahr folgt, in dem das Abkommen
in Kraft getreten ist, und bei der
Schenkungsteuer auf Schenkun-
gen, die am oder nach dem 1.
Januar des genannten Jahres aus-
geführt werden;

c) beträffande handräckning, som

verkställs den 1 januari kalenderåret
närmast efter det då avtalet trädde i
kraft eller senare.

c) bei Beistandshandlungen, die

am oder nach dem 1. Januar des
Kalenderjahrs vorgenommen wer-
den, das auf das Jahr folgt, in dem
das Abkommen in Kraft getreten
ist.

3. Med avvikelse från bestäm-

melserna i detta avtal gäller beträf-
fande utdelning som avses i artikel
10 punkt 3, vilken betalas mellan
den 1 januari 1990 och den
31 december 1991 följande.

(3) Abweichend von den Vor-

schriften dieses Abkommens gilt
für Dividenden im Sinne des Ar-
tikels 10 Absatz 3, die zwischen
dem 1. Januar 1990 und dem 31.
Dezember 1991 gezahlt werden,
folgendes:

a) Beträffande utdelning som be-

talas av ett i Sverige hemmahörande
aktiebolag tillämpas fortfarande den
skattesats som anges i artikel 9
punkterna 3 och 4 i avtalet den 17
april 1959 mellan Konungariket
Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland för undvikande av dubbel-
beskattning beträffande skatter å
inkomst och förmögenhet ävensom
beträffande vissa andra skatter, i
dess lydelse enligt protokollet den
22 september 1978.

a) bei Dividenden, die von einer

in Schweden ansässigen Aktien-
gesellschaft gezahlt werden, ist der
Steuersatz anzuwenden, der in
Artikel 9 Absätze 3 und 4 des
Abkommens vom 17. April 1959
zwischen dem Königreich Schwe-
den und der Bundesrepublik
Deutschland zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen sowie ver-
schiedener anderer Steuern in der
Fassung des Protokolls von 22.
September 1978 vorgesehen ist;

b) Beträffande utdelning som

utbetalas av ett i Förbundsrepu-
bliken Tyskland hemmahörande

b) bei Dividenden, die von einer

in der Bundesrepublik Deutschland
ansässigen Kapitalgesellschaft ge-

background image

SFS

2023:645

48

”Kapitalgesellschaft” får skatten inte
överstiga 10 procent av utdelningens
bruttobelopp.

zahlt werden, darf die Steuer 10
vom Hundert des Bruttobetrags der
Dividenden nicht übersteigen.

Beträffande utdelning av detta

slag som betalas efter den 31 decem-
ber 1991 gäller bestämmelserna i
detta avtal.

Für Dividenden dieser Art, die

nach dem 31. Dezember 1991
gezahlt werden, gelten die Vor-
schriften dieses Abkommens.

4. Vid ikraftträdandet av avtalet

skall

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses

Abkommens treten

a) avtalet den 17 april 1959

mellan Konungariket Sverige och
Förbundsrepubliken Tyskland för
undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet ävensom beträffande
vissa andra skatter, i dess genom
protokollet den 22 september 1978
ändrade lydelse,

a) das Abkommen vom 17. April

1959 zwischen dem Königreich
Schweden und der Bundesrepublik
Deutschland zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen sowie ver-
schiedener anderer Steuern in der
Fassung des Protokolls vom 22.
September 1978;

b) avtalet den 14 maj 1935 mellan

Konungariket Sverige och Tyska
Riket för undvikande av dubbelbe-
skattning å kvarlåtenskap, och

b) das Abkommen vom 14. Mai

1935 zwischen dem Königreich
Schweden und dem Deutschen
Reich zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiete
der Erbschaftsteuern und

c) avtalet den 14 maj 1935 mellan

Konungariket Sverige och Tyska
Riket angående handräckning i
beskattningsärenden upphöra att
gälla.

c) der Vertrag vom 14. Mai 1935

zwischen dem Königreich Schwe-
den und dem Deutschen Reich über
Amts- und Rechtshilfe in Steuer-
sachen

Avtalen skall dock alltjämt

tillämpas i fråga om inkomst, för-
mögenhet, kvarlåtenskap, gåva och
handräckningsåtgärd på vilka före-
varande avtal inte är tillämpligt.

außer Kraft; sie sind aber noch

anzuwenden auf Einkommen, Ver-
mögen, Nachlässe, Schenkungen
und Beistandshandlungen, für die
dieses Abkommen nicht gilt.

Artikel 47

Artikel 47

Upphörande

Außerkrafttreten

Detta avtal förblir i kraft utan

tidsbegränsning, men envar av de
avtalsslutande staterna kan, senast
den 30 juni under något kalenderår
som infaller sedan fem år förflutit
räknat från dagen för ikraftträdandet,
på diplomatisk väg skriftligen säga
upp avtalet hos den andra avtals-
slutande staten. I händelse av sådan
uppsägning skall avtalet inte längre
tillämpas i någon av staterna

Dieses Abkommen bleibt auf

unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch
kann jeder der Vertragsstaaten bis
zum 30. Juni eines jeden Ka-
lenderjahrs nach Ablauf von fünf
Jahren, vom Tag des Inkrafttretens
angerechnet, das Abkommen ge-
genüber dem anderen Vertragsstaat
auf diplomatischem Weg schrift-
lich kündigen; in diesem Fall ist
das Abkommen nicht mehr anzu-
wenden in beiden Staaten

a) beträffande inkomstskatt, på

inkomst som förvärvas från och med

a) bei den Steuern vom Ein-

kommen auf das Einkommen, das

background image

SFS

2023:645

49

den 1 januari kalenderåret närmast
efter det då uppsägning skedde och
beträffande skatt på förmögenhet, på
skatt som tas ut på förmögenhets-
tillgångar som innehas den 1 januari
kalenderåret närmast efter det då
uppsägning skedde eller senare,

für Zeiträume ab dem 1. Januar des
Kalenderjahrs erzielt wird, das auf
das Kündigungsjahr folgt, und bei
den Steuern vom Vermögen auf die
Steuern, die für Vermögenswerte
erhoben werden, die am oder nach
dem 1. Januar des Kalenderjahrs
vorhanden sind, das auf das Kündi-
gungsjahr folgt;

b)33 beträffande

handräckning,

som verkställs den 1 januari ka-
lenderåret närmast efter det då upp-
sägning skedde eller senare.

b) bei Beistandshandlungen, die

am oder nach dem 1. Januar des
Kalenderjahrs vorgenommen wer-
den, das auf das Kündigungsjahr
folgt.

Som skedde i Bonn den 14 juli

1992 i två exemplar på tyska och
svenska språken, vilka båda texter
äger lika vitsord.

Geschehen zu Bonn am 14. Juli

1992 in zwei Urschriften, jede in
schwedischer und deutscher Spra-
che, wobei jeder Wortlaut gleich-
ermaßen verbindlich ist.

För Konungariket Sverige:

Für das Königreich Schweden

Torsten Örn

Torsten Örn

För Förbundsrepubliken Tyskland: Für die Bundesrepublik Deutsch-

land

Theodor Weigl

Theodor Weigl

Harmut Hillgenberg

Harmut Hillgenberg

Protokoll till avtalet mellan
Konungariket Sverige och För-
bundsrepubliken Tyskland för
undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet och förhind-
rande av skatteflykt och skatteun-
dandragande
34

Protokoll zu dem Abkommen
zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem König-
reich Schweden zur Beseitigung
der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen
sowie zur Verhinderung der
Steuerverkürzung und -umge-
hung

Konungariket Sverige och För-

bundsrepubliken Tyskland har kom-
mit överens om följande bestäm-
melser, vilka ska utgöra en integre-
rande del av avtalet:

Die Bundesrepublik Deutsch-

land und das Königreich Schweden
haben die nachstehenden Bestim-
mungen vereinbart, die Bestandteil
des Abkommens sind:

1. Avseende tillämpningen av av-
talet

1. Zur Anwendung des Abkommens
im Allgemeinen

33 Artikel 47 punkt b) har fått denna numrering genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.
Bestämmelsen utgjorde tidigare punkt c). Bestämmelsen som tidigare utgjorde punkt b) har utgått.
34 Protokollet till avtalet har tillkommit genom ändringsprotokollet den 18 januari 2023.

background image

SFS

2023:645

50

I fråga om Förbundsrepubliken

Tyskland förtydligas att uttrycket
”avtalsslutande stat” omfattar de
tyska delstaterna (”Länder”) enligt
tysk grundlag.

Es wird klargestellt, dass der

Ausdruck „Vertragsstaat“ im Fall
der Bundesrepublik Deutschland
auch die Länder umfasst. Der
Ausdruck „Länder“ bedeutet die
Länder nach dem Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland.

2. Avseende artikel 1 punkt 2 och
artikel 10

2. Zu Artikel 1 Absatz 2 und Artikel
10

Om utdelning som uppbärs av

eller via en person eller ett
arrangemang som är föremål för
delägarbeskattning enligt skatte-
lagstiftningen i en avtalsslutande stat
anses förvärvad av en person med
hemvist i den staten, ska artikel 10
tillämpas som om personen med
hemvist erhöll utdelningen direkt.

Es besteht Einvernehmen dar-

über, dass, wenn Dividenden, die
von

steuerlich

transparenten

Rechtsträgern oder Gebilden oder
über

steuerlich

transparente

Rechtsträger oder Gebilde bezogen
werden, für Zwecke der Besteue-
rung durch einen Vertragsstaat als
Einkünfte einer in diesem Staat
ansässigen Person gelten, Artikel
10 anzuwenden ist, als hätte diese
ansässige Person die Dividenden
unmittelbar bezogen.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.