SFS 1992:1197

921197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1197

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

utkom från trycket

Botswana;

den 21 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal for undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Botswana

undertecknade den 19 oktober 1992 skall gälla som lag här i land et.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskat tningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skatts kyldighet i Sver ige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person som är bosa tt i Sv erige förvärvar inkomst som enligt
avtalet beskattas endast i Bot swana, skall sådan inkomst inte tas me d vid

taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANNE WIBBLE

(Finansdepartementet)

'Prop. 1992/93:94, bet. 1992/93:SkU5, rskr. 1992/93:81.

2871

¬

background image

SFS 1992:1197

CONVENTION BETWEEN THE GOV­
ERNMENT OF THE KINGDOM OF

SWEDEN AND THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF BOTSWANA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Republic of Bot­

swana, desiring to conclude a Convention for

the Avoidance of Double Taxation and the

Prevention of Fiscal Evasion with respect to

Taxes on Income, have agreed as follows:

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET

SVERIGES REGERING OCH REPU­

BLIKEN BOTSWANAS REGERING
F�R UNDVIKANDE AV DUBBELBE­

SKATTNING OCH F�RHINDRANDE

AV SKATTEFLYKT BETR�FFANDE

SKATTER P�& INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Republi­

ken Botswanas regering, som önskar ingå ett

avtal för undvikande av dubbelbeskattning

och förhindrande av skatteflykt beträffande

skatter på inkomst, har kommit överens om

följande:

Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting

States.

Artikel 1

Personer på vilka avtal et tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som h ar

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av­

talsslutande staterna.

Artide 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention shall

apply are:

(a) In Botswana:

"Income tax" including taxation of cap­

ital gains

(hereinafter referred to as "Botswana

tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga

inkomstskatten), including the

sailors' tax (sjömansskatten) and

the coupon tax (kupongskatten);

(ii) the special income tax on non-res­

idents (den särskilda inkomstskat­

ten för utomlands bosatta);

(iii) the special income tax on non-res­

ident entertainers and artistes (den

särskilda inkomstskatten för utom­

lands bosatta art ister m.fl.); and

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

ar

a) i Botswana:

inkomstskatten, däri inbegripet be­

skattningen av realisationsvinster;

(i det följande benämnd "botswansk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri in­

begripna,

2) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m.fl., och

2872

¬

background image

SFS 1992:1197

(iv) the communal income tax (den

kommunala

inkomstskatten);

(hereinafter referred to as "Swed­

ish tax").

(2) Nothing in this Convention shall limit

the right of either Contracting State to charge

tax on the profits of a mineral ent erprise at an

effective rate different from that charged on

the profits of any other enterprise. The term

"a mineral enterprise" means an enterprise
carrying on the business of mining.

(3) Notwithstanding other provisions of this

Convention, where Botswana tax is paid or

payable in acco rdance with a Tax A greement
Ratification Act, this Convention shall not ap­

ply except to such an extent as may be pro­

vided in such Tax Agreement Ratification Act.

(4) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed afte r the date of signature of the

Convention in additi on to, or in place of , the

taxes referred to in paragraph (1). The com­

petent authorities of the Contracting States

shall notify each other of any substantial

changes which have been made in their re­

spective taxation laws.

4) den kommunala inkomstskatten;

(i det följande benämnda "svensk

skatt").

2. Bestämmelserna i de tta avtal begränsar

inte de avtalsslutande staternas rätt att be­

skatta vinster som förvärvas av ett mineral­

företag med en effektiv skattesats som avviker

från den skattesats som tillämpas för andra ty­

per av företag. Med uttrycket "mineralföre­

tag" åsyftas ett företag som är verksamt inom

gruvnäringen.

3. Utan hinder av andra bestämmelser i

detta avtal, i fall då botswansk skatt erläggs el­

ler påförs i enlighet med en "Tax Agreement

Ratification Act", skall detta avtal inte tilläm­

pas i annat fall än som föreskrivs i en sådan

"Tax Agreement Ratification Act".

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likarta t slag, som efter

undertecknandet av detta avtal påförs vid si­

dan av eller i stället för de skatter som anges i

punkt 1, De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall meddela varandra

de väsentliga ändringar som vidtagits i respek­

tive skattelagstiftning.

Artide 3

General definitions

^

(1) For the purposes of this Convention,

li liä unless the context otherwise requires;

(a) the term "Botswana" means the Repub-

iif

lie of Botswana;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geo­

graphical sense, includes the national

territory, the territorial sea of Sweden

as well as other maritime areas over

ijp;

which Sweden in accordance with inter­

national law exercises sovereign rights

or jurisdiction;

(c) the terms "Contracting State" and "the

other Contracting State" mean Bot­

swana or Sweden, as the context re-

quires;

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Botswana" åsyftar Republiken Bots­

wana;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i

geografisk betydelse, Sveriges territo­

rium, Sveriges territorialvatten och

andra havsområden över vilka Sverige,

i överensstämmelse med folkrättens

regler, utövar suveräna rättigheter eller

jurisdiktion;

c) "en avtaisslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Botswana

eller Sverige, beroende på samman­

hanget;

2873

¬

background image

SFS 1992:1197

(d) the term "person" includes an indi­

vidual, a company and any other body
of persons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated
as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Con­

tracting State" mean respectively an en­
terprise carried on by a resident of a

Contracting State and an enterprise car­

ried on by a resident of the other Con­
tracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft oper­

ated by an enterprise of a Contracting

State, except when the ship or aircraft

is operated solely between places in the
other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the na­

tionality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and

association deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in Botswana, the Minister of

Finance and Development Plan­
ning, represented by th e Commis­

sioner of Tax es;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance,

his

authorized

representative or the authority
which is designated as a competent

authority for the purposes of this
Convention.

(2) As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State, any term not

defined therein shall, unless the context other­

wise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

d)

e)

"person" inbegriper fysisk person, bo-
lag och annan sammanslutning;

"bolag" åsyftar juridisk person eller an­
nan som vid beskattningen behandlas

såsom juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i d en andra avtalsslutande sta
ten" åsyftar företag som bedrivs av per

son med hemvist i en avtalsslutande sta

respektive företag som bedrivs av per

son med hemvist i d en andra avtalsslu

tände staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används
av företag i en avtalsslutande stat, utom

då skeppet eller luftfartyget används

uteslutande mellan platser i d en andra
avtalsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som är medborgare i

en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag och

annan sammanslutning som bildats
enligt den lagstiftning som gäller i
en avtalsslutande stat;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Botswana, finans- och utveck-

lingsplaneringsministern,represen­

terad av "the Commissioner of

Taxes";

2) i S verige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tiil-
lämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta­
let ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skat­
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artide 4

Resident

(l)(a)For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting

Artikel 4

Hemvist

1. a) Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en av-

2874

¬

background image

SFS 1992:1197

State" means any person who, under

the laws of that State, is liable to tax

therein by reason of his domicile, resi­

dence, place of management or any

other criterion of a similar nature, but

does not include any person who is li­

able to tax in that State in respect only

of income from sources in that State.

However, in the case of Botswana, the

term "resident of a Contracting State"

includes any person who is resident in

Botswana according to the Botswana
Income Tax Act.

(b) In the case of a partnership or estate this

term applies only to the extent that the

income derived hy such partnership or

estate is subject to tax in that State as

the income of a resident, either in its
hands or in the hands of its p artners.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of
both Co ntracting States, then his status shall

be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent

home available to him; if he has a per­

manent home available to him in both

States, he shall be deemed to be a resi­

dent of the State with which his per­

sonal and economic relations are closer

(centre of vital inte rests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or
if he has no permanent home available

to him in either State, he shall be de­

emed to be a resident of the State in
which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in ne ither of them, he shall be

deemed to be a re sident of the St ate of
which he is a natio nal;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them , the competent author­

ities of the Contracting States shall

settle the question by mutual agree­

ment.

talsslutande stat" person som enligt lag­

stiftningen i d enna stat är skattskyldig

där på grund av hemvist, bosättning,

plats för företagsledning eller annan lik­

nande omständighet. Uttrycket inbegri­

per emellertid inte person som är skatt­

skyldig i denna stat endast för inkomst

från källa i denna stat. Dock skall, såvitt

avser Botswana, uttrycket "person med

hemvist i en avtalsslutande stat" inbe­

gripa varje person som anses bosatt i

Botswana enligt den botswanska in­

komstskattelagen.

b) Beträffande handelsbolag och dödsbon,

inbegriper det angivna uttrycket sådan

person endast i den mån de ss inkomst är

skattepliktig i denna stat på samma sätt

som inkomst som förvärvas av person

med hemvist där, antingen hos handels­

bolaget eller dödsboet eller hos dess

delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande

sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har en så­

dan bostad i båda staterna, anses han ha

hemvist i den stat med vilken hans per­

sonliga och ekonomiska förbindelser är

starkast (centrum för levnadsintres­

sena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har

en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande, anses han ha hemvist i

den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigva­

rande i någon av dem, anses han ha

hemvist i den stat där han är medbor­

gare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon

av dem, avgör de behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna frågan

genom ömsesidig överenskommelse.

2875

¬

background image

SFS 1992:1197

(3) Wliere by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an indi­

vidual is a resident of both Contracting States,

then it shall be deemed to be a resident of the

State in which its place of effective manage­

ment is situated.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen i

fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Artide 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means a

fixed place of business through which the busi­

ness of an enterprise is wholly or partly carried

on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

a place of management;

a branch;

an office;

a factory ;

a workshop;

a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural

resources; and

an installation or structure used for the

exploration of natural resources, pro­

vided that the installation or structure

continues for a period of not less than

six months.

(3) The term "permanent establishment"

likewise encompasses a building site, a con­

struction, assembly or installation project or

supervisory activities in connection therewith,

but only where such site, project or activities

continue for a period of mor e than six months.

(4) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent es­

tablishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur­

pose of storage or display of goods or

merchandise belonging to the enter­

prise;
the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter­

prise solely for the purpose of storage or

display;

the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-

(b)

(c)

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö ­

retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär­

skilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott el­

ler annan plats för utvinning av natu r­

tillgångar, och

g) installation eller konstruktion som an ­

vänds för utforskning av naturtillgångar

under förutsättning att installationen el­

ler konstruktionen varar under en pe­

riod inte understigande sex månader.

3. Uttrycket "fast driftställe" omfattar även

plats för byggnads-, anläggnings-, monterings-

och installationsverksamhet eller därmed sam­

manhängande övervakande verksamhet, men

endast om verksamheten pågår under en tid­

rymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i den na artikel anses uttrycket "fast drift­

ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring eller utställning av

företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för lagring eller ut­

ställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning el-

2876

¬

background image

SFS 1992:1197

⬢^5

prise solely for the purpose of process­

ing by anoth er enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of purchas­

ing goods or merchandise or of collect­

ing information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying

on, for the enterprise, any other activity

of a pre paratory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2), where a person-other than

an agent of an independent status to whom

paragraph (6) applies - is acting in a Contract­

ing State on behalf of an enterprise of the

other Contracting State, that enterprise shall

be deemed to have a permanent establishment

in the first-mentioned C ontracting State in re­

spect of any activities which that person under­

takes for the enterprise, if such person -

(a) has and habitually exercises in that

State an authority to conclude contracts

in the name of the e nterprise;

(b) has no such authority but nevertheless

maintains habitually in the first-men­

tioned Contracting State a stock of

goods or merchandise from which he

regularly delivers goods or merchandise

on behalf of the enterprise; unless the

activities of such person are limited to

those mentioned in paragraph (4)

which, if exercised through a fixed place

of business, would not make this fixed
place of business a permanent establish­

ment under the provisions of th at para­

graph.

(6) An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent es­

tablishment in the other Contracting State

merely because it carries on business in that

other State through a broker, general commis­

sion agent or any other agent of an independ­

ent status, provided that such persons ar e act­

ing in the ordinary course of their business.

However, when the activities of such an agent

are devoted wholly or almost wholly on behalf

of that e nterprise, he shall not be considered
an agent of an independent status within the

meaning of this paragraph.

ler förädling genom annat företags för­

sorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp

av varor eller inhämtande av upplys­

ningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för

företaget bedriva annan verksamhet av

förberedande eller biträdande art.

5. Om en person (som inte är sådan obe­

roende representant på vilken pun kt 6 tilläm­

pas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett

företag i den andra avtalsslutande staten, an­

ses detta företag - utan hinder av bestämmel­
serna i punk terna 1 och 2 - ha fast driftställe i

den förstnämnda avtalsslutande staten beträf­

fande varje verksamhet som denna person be­

driver för företaget om

a) han har och i denna stat regelmässigt

använder fullmakt att sluta avtal i före­

tagets namn;

b) han inte har sådan fullmakt men ändå

regelmässigt i den förstnämnda avtals­

slutande staten innehar varulager från

vilket han för företagets räkning regel­

bundet levererar varor; såvida inte

verksamheten är begränsad till sådan

som anges i punkt 4 och som - om den

bedrevs från en stadigvarande plats för

affärsverksamhet - inte skulle göra

denna stadigvarande plats för affärs­

verksamhet till fast driftställe enligt be­

stämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande

staten endast på den grund att företaget bedri­

ver affärsverksamhet i denna stat genom för­

medling av mäklare, kommissionär eller an­

nan oberoende representant, under förutsätt­

ning att sådan person därvid bedriver sin sed­

vanliga affärsverksamhet. När sådan repre­

sentant bedriver sin verksamhet uteslutande

eller nästan uteslutande för företaget i fråga,

anses han emellertid inte såsom sådan obe­

roende representant som avses i denna punkt.

2877

¬

background image

SFS 1992:1197

(7) The fact that a company which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is con­

trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through

a permanent establishment or otherwise) shall
not of itself constitute either company a per­
manent establishment of the other.

7. Den omständigheten att ett bolag hied

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el­

ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som

bedriver affärsverksamhet i d enna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat

sätt), medför inte i och för sig att någotdera

bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artide 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may be

taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law of

the Contracting State in which the property in

question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in ag-

rieulture and forestry, rights to which the pro­

visions of general law respecting landed prop­
erty apply, buildings, usufruct of immovable

property and rights to variable or fixed pay­
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable

property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable

property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)

shall also apply to the income from immovable

property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance
of i ndependent personal services.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(inbegripet inkomst av lantbruk eller skogs­

bruk) belägen i d en andra avtalsslutande sta­
ten, får beskattas i d enna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda inven­

tarier i lan tbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast

egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt

till fast egendom samt rätt till föränderliga el­
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller

rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller

annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar­

tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukånde, genom uthyrning eller annan an­
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i pu nkterna 1 och 3 t ill-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom

som används vid självständig yrkesutövning.

Artide 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that State

unless the enterprise carries on business in the

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av ­

talsslutande stat förvärvar, beskattas enda.st i

denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-

2878

¬

background image

SFS 1992:1197

other Contracting State through a p ermanent

establishment situated therein. If the enter­

prise carries on business as aforesaid, the

profits of the enterprise may be taxed in the

other State but only so much of them as is at­

tributable to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment situ­

ated therein, there shall in each Contracting

State be attributed to that permanent estab­

lishment the profits which it m ight be expected

to make if it were a distinct and separate enter­
prise engaged in the same or similar activities

under the same or similar conditions and

dealing wholly independently with the enter­

prise of which it is a permanent establishment.

(3) In th e determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be al­

lowed as deductions expenses which are in­

curred for the purposes of the business of the

permanent establishment, including executive

and general administrative expenses so in­

curred, whether in the Sta te in which the per­

manent establishment is situated or elsewhere.

However, no such deduction shall be allowed

in respe ct of amounts, if any, paid (otherwise

than towards reimbursement of actual ex­
penses) by the permanent establishment to the

head office of the enterprise or any of its other

offices, by w ay of royalties, fees or other sim­
ilar payments in return for the use of patents

or other rights, or by way of commission, fo r

specific services performed or for manage­

ment. or, except in the case of a banking enter­

prise, by way of interest on moneys lent to the

permanent establishment. Likewise, no ac­

count shall be taken, in the determination of

the profits of a permanent establishment, for

amounts charged (o therwise than towards re­

imbursement of actual expenses), by the per­

manent establishment to the head office o f the

enterprise o r any of its other offices, by way
of royaltie s, fees or other similar payments in

return for the use of paten ts or other rights, or

by way of commission for specific services per­

formed or for management, or, except in the

case of a banking enterpri se by way of interest

on moneys lent to the head office of the enter­

prise or any of its other offices.

relse i den andra avtalsslutande staten från där

beläget fast driftställe. Om företaget bedriver

rörelse på nyss angivet sä tt, får företagets in­

komst beskattas i den andra staten, men e n­

dast så stor del därav som är hänförlig till det

fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast driftställe, hänförs, om

inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder an­

nat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan an­

tas att driftstället skulle ha förvärvat, om det

varit ett fristående företag, som bedrivit verk­

samhet av samma eller liknande slag under

samma eller liknande villkor och självständigt

avslutat affärer med det företag till vilket drift­

stället hör.

3. Vid bestämma ndet av fast driftställes in­

komst medges avdrag för utgifter som upp­
kommit för det fasta driftstället, härunder in­

begripna utgifter för företagets ledning och all­

männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp­

kommit i den stat där det fasta driftstället är

beläget eller annorstädes. Avdrag medges

emellertid inte för belopp som det fasta drift­

stället kan ha betalat till företagets huvudkon­

tor eller annat företaget tillhörigt kontor (om

inte beloppen utgör ersättning för faktiska ut­

gifter) i form av royalty, avgift eller annan lik­

nande betalning för nyttjandet av patent eller

annan rättighet, eller i form av ersättning för

särskilda tjänster eller för företagsledning el­

ler - utom i fråga om bankföretag - i form av

ränta på kapital utlånat till det fasta driftstäl­

let. På samma sätt skall vid bestämmandet av

fast driftställes inkomst inte beaktas belopp

som det fasta driftstället debiterat företagets

huvudkontor eller annat företaget tillhörigt

kontor (om inte beloppen utgör ersättning för

faktiska utgifter) i form av royalty, avgift eller

annan liknande betalning för nyttjandet av pa­

tent eller annan rättighet, eller i form av er­

sättning för särskilda tjänster eller företagsled­

ning eller - utom i fråga om bankföretag - i

form av ränta på kapital utlånat till företagets

huvudkontor eller annat företaget tillhörigt
kontor.

2879

¬

background image

SFS 1992:1197

(4) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the per­

manent establishment shall be determined by

the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Ar­
ticles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by t he

provisions of this Article.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge­

nom det fasta driftställets försorg för företa­

get.

5. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänföriig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som

behandlas särskilt i an dra artiklar av detta av­

tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte

av reglerna i förevarande artikel.

Artide 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in

that State.

(2) With respect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air­
lines System (SAS) the provisions of para­
graph (1) shall apply only to such part of the

profits as corresponds to the participation held

in that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragmh (1) shall

also apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an i iternational oper­

ating agency.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av­

talsslutande stat genom användningen av

skepp eller luftfartyg i inte rnationell trafik be­
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be­

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts­
konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten

som motsvarar den andel i k onsortiet som in­

nehas av AB Aerotransport (ABA), den

svenske delägaren i Scandinavian Airlines Sys­

tem (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i

en pool, ett gemensamt företag eller en inter­

nationell driftsorganisation.

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where;
(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the

management, control or capital of an

enterprise of the other Contracting
State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of a Contract-

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller

kontrollen av ett företag i den a ndra av­

talsslutande staten eller äger del i detta

företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av så­

väl ett företag i en avtalsslutande stat

2880

¬

background image

SFS 1992:1197

ing State and an enterprise of the other

Contracting State, and in either case

conditions are made or imposed be­

tween the two enterprises in their com­

mercial or financial relations which dif­

fer from those which would be made be­

tween independent enterprises, then

any profits which would, but for those

conditions, have accrued to one of t he
enterprises, but, by reason of those con­

ditions, have not so accrued, may be in­

cluded in the profits of that enterprise
and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits o f an enterprise of that S tate - and

taxes accordingly - profits on which an enter­

prise of the other Contracting State has been

charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would

have accrued to the enterprise of the first-

mentioned State if the conditions made be­

tween the two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment due

regard shall be had to the other provisions of

this Convention and the competent authorities

of the Contracting States shall if necessary

consult each other.

som ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i båda dessa

företags kapital, iakttas följande. Om

mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser

avtalas eller föreskrivs villkor, som av­

viker från dem som skulle ha avtalats

mellan av va randra oberoende företag,

får all inkomst, som utan sådana villkor

skulle ha tillkommit det ena företaget

men som på grund av villkoren i fråga

inte tillkommit detta företag, inräknas i

detta företags inkomst och beskattas i

överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i de nna stat,
även inräknas i inkomsten för ett företag i den

andra avtalsslutande staten och beskattas i

överensstämmelse därmed i denna andra stat
samt den sålunda inräknade inkomsten är så­

dan som skulle ha tillkommit företaget i denna

andra stat om de villkor som avtalats mellan

företagen hade varit sådana som skulle ha av­

talats mellan av varandra oberoende företag,

skall den förstnämnda staten genomföra ve­

derbörlig justering av det skattebelopp som

påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan

justering iakttas övriga bestämmelser i d etta

avtal och de behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna överlägger vid behov
med varandra.

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contractin g State to a resident of

the other Contracting State may be taxed in

that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the divi­

dends, the tax so charged shall not exceed 15

per cent of the gross amount of the dividends

and, where the company distributing the divi-

Artikel 10
Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas i

denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den a vtalsslutande stat där bolaget som

betalar utdelningen har hemvist, enligt lag­

stiftningen i denna stat, men om mottagaren

har rätt till utdelningen får skatten inte över­

stiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp

och. då det utdelande bolaget har hemvist i

Botswana, skall denna skatt avräknas mot den

2881

51-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1197

dends is resident in Botswana, shall be set-off
against the additional company tax in accord­
ance with the Botswana Income Tax Act:

provided that this paragraph shall not affect

taxation of the company in respect of the
profits out of which the dividends were distrib­

uted.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders* shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as
well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of the

State of which the company making the distri­

bution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying the
dividends is a resident, through a permanent
establishment situated therein, or performs in

that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the

holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such per­
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,

as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends

paid by the company, except insofar as such di­

vidends are paid to a resident of that other

State or insofar as the holding in respect of

which the dividends are paid is effectively con­
nected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State, nor sub­

ject the company's undistributed profits to a

tax on the company's undistributed profits,

even if the dividends paid or the undistributed

profits consist wholly or partly of p rofits or in­

come arising in such other State,

(6) Notwithstanding the provision in para­

graph (2) of a rate of tax of 15 per cent, where
in any future Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal
evasion entered into by Botswana with any

extra bolagsskatten enligt bestämmelserna i
den botswanska inkomstskattelagen.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalats.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier,
stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte
är fordringar, med rätt till andel i vin st, samt

inkomst av andra andelar i bolag som enligt

lagstiftningen i de n stat där det utdelande bo­
laget har hemvist vid beskattningen behandlas

på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten, där bolaget som betalar utdelningen har

hemvist, från där beläget fast.drift.ställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an­
ordning, samt den andel på grund av vilken ut­
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom

i den piån utdelningen betalas till pers on med

hemvist i den na andra stat eller i den mån den

andel på grund av vilken utdelningen betala.s

äger verkligt samband med fast driftställe eller

stadigvarande anordning i denna andra .stat,

och ej heller beskatta bolagets icke utdelade

vinst, även om utdelningen eller den icke utde­

lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i den na andra stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna om

högsta tillåtna skattesats på 15 p rocent i p unkt

2 skall, om Botswana i fra mtiden ingår ett av­

tal för undvikande av dubbelbeskattning och

förhindrande av skatteflykt med någon annan

2882

¬

background image

SFS 1992:1197

other State (not being the other Contracting

State in the present Convention) the rate of

tax specified in the Article relating to divi­

dends is a rate less than 15 per cent, such lower

rate shall apply as if it had been th e rate speci­

fied in this Artic le.

Stat (dock inte den andra avtalsslutande staten

i detta avtal) och det i utdelningsartikeln före­

skrivs en skattesats som understiger 15 pro­

cent, denna lägre skattesats tillämpas som om

den föreskrivits i denna artikel.

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the oth er Contracting

State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it arises

and according to th e laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the in­

terest t he tax so charged shall not exceed 15

per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of para­

graph (2) interest, mentioned in paragraph (1)

shall be taxable only in the Contracting State

where the recipient of the interest is resident
if-

(a) the recipient thereof is the government

of a Contracting State, the Central

Bank of a Contracting State or a local

authority thereof, or

(b) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by a financial in­

stitution of a public character with the

objective of promoting exports and de­

velopment, if the credit granted or

guaranteed contains an element of

subsidy.

(4) The term "interest" as used in this Art ­

icle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in

the debtor's profits, and in particular, income

from government securities and income from

bonds or debentures, including premiums and

prizes attaching to such securities, bonds or

debentures. Penalty charges for late payment

shall not be regarded as interest for the pur­

pose of this A rticle.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2)

and (3) shall not apply if the beneficial owner

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, får beskattas

1 denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,

enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot­

tagaren har rätt till räntan får skatten inte

överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

2 skall ränta som anges i punkt 1 beskattas en­

dast i den avtalsslutande stat där mottagaren

till räntan har hemvist om

a) räntan betalas till regeringen i en avtals­

slutande stat, till centralbanken i en av­

talsslutande stat eller till en lokal myn­

dighet i de nna stat, eller

b) räntan betalas på grund av lån som be­

viljats eller garanterats av en finansiell
institution av offentligrättslig natur vars

syfte är att främja export och utveck­

ling, i fall då villkoren för d et beviljade
eller garanterade lånet innehåller ett

visst mått av subve ntion.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna ar­

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen

den säkerställts genom inteckning i fast egen­

dom eller inte och antingen den medför rätt till

andel i gälden ärens vinst eller in te. Uttrycket

åsyftar särskilt inkomst av vä rdepapper, som

utfärdats av staten, och inkomst av obligatio­

ner eller debentures, däri inbegripna agiobe-

lopp och vinster som hänför sig till sådana vär­

depapper, obligationer eller debentures. Straf­

favgift på grund av sen betalning anses inte

som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till räntan

2883

¬

background image

SFS 1992:1197

of the interest, being a resident of a Contract­
ing State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde­
pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in r espect
of which the interest is paid is effectively con­

nected with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of Ar­

ticle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a local authority or a resident of that

State. Where, however, the person paying the

interest, whether he is a resident of a Contract­
ing State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the indebtedness on

which the interest is paid was incurred, and

such interest is borne by such permanent es­

tablishment or fixed base, then such interest

shall be deemed to arise in the State in w hich

the permanent establishment or fixed base is

situated.

(7) Where by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some
other person, the amount of t he interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi­
cial owner in the absence of such relationship,

the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contract­

ing State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

(8) Notwithstanding the provision in para­

graph (2) of a rate of tax of 15 per cent, where
in any future Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal
evasion entered into by Botswana with any
other State (not being the other Contracting
State in the present Convention) the rate of

tax specified in the Article relating to interest

is a rate less than 15 per cent, such lower rate
shall apply as if it had been the rate specified

in this Article.

har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri­
ver rörelse i d en andra avtalsslutande staten,
från vilken räntan härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra stat från där belägen sta­
digvarande anordning, samt den fordran för

vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen. I sådant fall tillämpas be­

stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,
lokal myndighet eller person med hemvist i

denna stat. Om emellertid den person som be­

talar räntan, antingen han har hemvist i en av­
talsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande

stat har fast driftställe eller stadigvarande an­
ordning i samband med vilken den skuld upp­

kommit på vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadigva­
rande anordningen, anses räntan härröra från

den stat där det fasta driftstället eller den sta­
digvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till de n ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala­
ren och den som har rätt till rä ntan om sådana

förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I s ådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i va rdera avtalsslu­

tande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i detta avtal.

8. Utan hinder av bestämmelserna om

högsta tillåtna skattesats på 15 procent i p unkt

2 skall, om Botswana i fra mtiden ingår ett av­
tal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt med någon annan
stat (dock inte den andra avtalsslutande staten

i detta avtal) och det i rä nteartikeln föreskrivs
en skattesats som understiger 15 procent,
denna lägre skattesats tillämpas som om den

föreskrivits i de nna artikel.

2884

¬

background image

SFS 1992:1197

fl''

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Cont racting State

and paid to a resident of the othe r Contracting

State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they

arise and according to the laws of th at State,

but if th e recipient is the beneficial owner of

the royalties the tax so charged shall not ex­

ceed 15 per cent of the gross amount of the

royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Ar­

ticle means payments of any kind received as a

consideration for the use of, or the right to use,

any copyright of literary, artistic or scientific

work including cinematograph films and films

or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,

secret formula or process, or for the use of or

the right to use industrial, commercial or

scientific equipment involving a transfer of

know-how or for information concerning in­

dustrial, commercial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated t herein, and the right or property in

respect of which the royalties are paid is effec­

tively connected with such permanent estab­
lishment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case may

be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a local authority or a resident of that

State. Where, however, the person paying the

royalties, whether he is a resident of a Con­

tracting State or not, has in a Contracting State

a permanent establishment or a fixed base in

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i de n andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,

enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot­

tagaren har rätt till roya ltyn, får skatten inte

överstiga 15 procent av royaltyns bruttobe­

lopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så­

som e rsättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litte rärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet

biograffilm och film eller band fö r radio- eller

televisionsutsändning, patent, varumärke,

mönster eller modell, ritning, hemligt recept

eller hemlig tillverkningsmetod samt för nytt­

jandet av eller för rätten att nyttja industriell,

kommersiell eller vetenskaplig utrustning som

innefattar överföring av tekniskt kunnande el­

ler för upplysning om erfarenhetsrön av in­

dustriell, kommersiell eller vetenskaplig na­

tur,

4. Bestämmelserna i punk terna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn

har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,

från vilken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i den na andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rättig­

het eller egendom i fråga om vilken royaltyn

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen, I sådant fall tillämpas bestämmelserna

i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, lokal

myndighet eller person med hemvist i den na

stat. Om emellertid den person som betalar

royaltyn, antingen han har hemvist i en avtals­

slutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat

har fast'driftställe eller stadigvarande anord-

2885

¬

background image

SFS 1992:1197

connection with which the liability to pay the

royalties was incurre d, and such royalties are

borne by such permanent establishment or

fixed base, then, such royalties shall be dee­

med to arise in the State in which the perma­

nent establishment or fixed base is situated.

(6) Wliere by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties, hav­

ing regard to the use, right or information for

which they are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by th e

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this Ar­

ticle shall apply only to the last-mentioned

amount. In such ca se, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due regard

being had to the other provisions of this Con­

vention.

(7) Notwithstanding the provision in para­

graph (2) of a rate of tax o f 15 per cent, where

in any future Convention for th e avoidance of

double taxation and the prevention of fiscal

evasion entered into by Botswana with any

other State (not being the other Contracting

State in the present Convention) the rate of

tax specified in the Article relating to royalties

is a rate less than 15 per cent, such lower rate

shall apply as if it had been the rate specified

in this Article.

ning i samband varmed skyldigheten att betala

royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­

ordningen, anses royaltyn härröra från den

stat där det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan per­

son royaltybeloppet, med hänsyn till de t nytt­

jande, den rätt eller den upplysning för vilken

royaltyn betalas, överstiger det belopp som

skulle ha avtalats mellan utbetala ren och den

som har r ätt till royaltyn om sådana förbindel­

ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i

denna artikel endast på sistnämnda belopp, I

sådant fall beskattas överskjutande belopp en­

ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta­

ten med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

7. Utan hinder av bestämmelserna om

högsta tillåtna skattesats på 15 procent i punkt

2 skall, om Botswana i framtiden ingår ett av­

tal fö r undvikande av dubbelbeskattning och

förhindrande av skatteflykt med någon a nnan

stat (dock inte den andra avtalsslutande staten

i detta avtal) och det i royaltyartikeln före­

skrivs en skattesats som understiger 15 pr o­

cent, denna lägre skattesats tillämpas som om

den föreskrivits i d enna artikel.

Artide 13
Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and situ­

ated in the other Contracting State, or from

the alienation of shares in a company the as­

sets of which consis t principally of suc h prop­

erty, may be taxed in that other State.

(2) Gains from alienation of movable prop­

erty forming part of the business pr operty of a

permanent establishment which an enterpr ise

of a C ontracting State has in the other Con­

tracting State or of movable property pertain-

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en a v­

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå­

telse av sådan fast egendom som avses i artikel

6 och som är belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, eller på grund av överlåtelse av

andelar i ett bolag vars tillgångar huv udsakli­

gen består av sådana tillgångar, får beskattas i

denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen­

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i

fast driftställe, vilket ett företag i en a vtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslutande sta­

ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-

2886

¬

background image

SFS 1992:1197

ing to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting

State for the purpose of performing independ­

ent personal services, including such gains

from the alienation of such a permanent estab­

lishment (alone or with the whole enterprise)

or of such fixed base, may be taxed in that

other State.

(3)(a) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of

ships or aircraft operated in interna­

tional traffic or movable property per­

taining to the operation of such ships or

aircraft, shall be taxable only in that

State.

(b) With respect to gains derived by the

Swedish, Danish and Norwegian air

transport consortium Scandinavian Air­

lines System (SAS), the provisions of
this paragraph shall apply only to such

portion of the gains as corresponds to

the participation held in that consor­

tium by AB Ae rotransport (ABA), the

Swedish partner of Scandinavian Air­

lines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of any prop­

erty other than that referred to in paragraphs

(1), (2) and (3), shall be taxable only in the

Contracting State of which the alienator is a

resident.

(5) Notwithstanding the provisions of para­

graph (4), gains from the alienation of shares

or other corporate rights of a company which

is a resident of o ne of the Contracting States

derived by an individual who has become a

resident of the other Contracting State, may

be taxed in the first-mentioned Contracting

State if the alienation of the shares or other

corporate rights occur at any time during the

ten years next following the date on which the

individual has ceased to be a resident of the

first-mentioned State.

varande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat har i den andra avtals­

slutande staten, får beskattas i denna andra

stat. Detsamma gäller vinst på grund av över­

låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller

tillsammans med hela företaget) eller av sådan

stadigvarande anordning.

3.a) Vinst som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av skepp eller luftfartyg som

används i internationell trafik eller lös

egendom som är hänförlig till använd­

ningen av sådana skepp eller luftfartyg,

beskattas endast i denna stat.

b) Bestämmelserna i denna punkt tilläm­

pas beträffande vinst som förvärvas av

det svenska, danska och norska luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines

System (SAS) men endast i fråga om

den del av vinsten som motsvarar den
andel i konsortiet vilken innehas av AB

Aerotransport (ABA), den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines Sys­

tem (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1-3 i

denna artikel beskattas endast i den avtalsslu­

tande stat där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar el­

ler andra rättigheter i ett bolag med hemvist i

en av de avtalsslutande staterna och som för­

värvas av en fysisk person som tagit hemvist i

den andra avtalsslutande staten får - utan hin­

der av bestämmelserna i punkt 4 - beskattas i

den förstnämnda avtalsslutande staten om av-

yttringen av andelarna eller rättigheterna in­

träffar vid något tillfälle under de tio år som

följer närmast efter det att personen upphört

att ha hemvist i den förstn ämnda staten.

Artide 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of

professional services or other activities of an

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem­

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom

att utöva fritt yrke eller annan självständig

2887

¬

background image

SFS 1992:1197

independent character shall be taxable only in

that State. Such income may also be taxed in

the other Contracting State if:

(a) the individual has a fixed base regularly

available to him in that ot her Contract­

ing State for the purpose of performing

his activities, but only so much thereof

as is attributable to that fixed base, or

(b) the individual is present in that other

Contracting State for a period or

periods exceeding in the aggregate 183

days within any period of 12 months,

but only so much thereof as is attribut­

able to services performed in that State.

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, liter­

ary, artistic, educational or teaching activities

as well as the independent activities of physi ­

cians, lawyers, engineers, architects, dentists

and accountants.

verksamhet, beskattas endast i denna stat. Så­

dan inkomst får också beskattas i den andra
avtalsslutande staten om

a) den fysiska personen i denna andra av­

talsslutande stat har en stadigvarande

anordning som regelmässigt står till

hans förfogande för att utöva verksam­

heten, men endast så stor del av den

som är hänförlig till denna stadigva­

rande anordning, eller

b) den fysiska personen vistas i d en andra

avtalsslutande staten under tidrymd el­

ler tidrymder som sammanlagt övers ti­

ger 183 dagar under en tolvmånaders-

period, men endast så s tor del av den

som är hänförlig till utövandet av ve rk­

samhet i denna stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis­

ningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar­

kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artide 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar re­

muneration derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of an employment

shall be taxable only in that State unless the

employment is exercised in the other Con­

tracting State. If the employment is so exer­

cised, such remuneration as is derived there­

from may be taxed in that other S tate.

(2) Notwithstanding the provisions of para­

graph (1), remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an employ­

ment exercised in the other Contracting State

shall be taxable only in the first-mentioned

State if:

(a) the recipient is present in the other

Contracting State for a period or

periods not exceeding in th e aggregate

183 days within any period of 12

months; and

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 1 6,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på

grund av anställning endast i de nna stat, så­

vida in te arbetet utförs i den andra avtalsslu­

tande staten. Om arbetet utförs i denna andra

stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be­
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

1 beskattas ersättning, som person med hem ­

vist i en avtalssiutande stat uppbär för arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten,

endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslu­

tande staten under tidrymd eller tid­

rymder som sammanlagt inte överstiger

183 dagar under en tolvmånaderspe-

riod, och

2888

¬

background image

SFS 1992:1197

(b)

(c)

the remuneration is paid by, or on be­

half of , an employer who is not a resi­

dent of the other Contracting State; and

the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base

which the employer has in the other

Contracting State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traffic

by an enterprise of a Contracting State may be

taxed in that State. Where a resident of

Sweden derives remuneration in respect of an

employment exercised aboard an aircraft op­
erated in international traffic by the air trans­

port consortium Scandinavian Airlines System

(SAS), such remuneration shall be taxable
only in Sweden.

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra avtals-

slutande staten eller på dennes vägnar,

samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som ar­

betsgivaren har i den andra avtalsslu­

tande staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel får ersättning för arbete,

som utförs ombord på skepp eller luftfartyg

som används i internationell trafik av ett före­

tag med hemvist i en avtalsslutande stat, be­

skattas i denna stat. Om person med hemvist i

Sverige uppbär inkomst av a rbete, vilket ut­

förs ombord på ett luftfartyg som används i in­

ternationell trafik av luftfartskonsortiet Scan­

dinavian Airlines System (SAS), beskattas in­

komsten endast i Sverige.

Artide 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in

his capacity as a member of the board of di­

rectors of a company whi ch is a resident of the

other Contracting State may be taxed in that

other State.

Artikel 16
Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt­

ning, som person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty­

relse i bolag med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artide 17

Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Ar­

tides 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting S tate as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­
sion artiste, or a musician, or as a sportsman,

from his personal activities as such exercised in

the other Contracting State, may be taxed in

that other State.

(2) Where income in respect of personal ac­

tivities exercised by an enterta iner or a sports­

man in his capacity as such accrues not to the

entertainer or sportsman himself but to an­

other person, that income may, notwithstand­

ing the provisions of Arti cles 7, 14 and 15, be

Artikel 17
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik ­

larna 14 och 15 f år inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­

nom sin personliga verksamhet i den andra av­

talsslutande staten i egenskap av artist, såsom

teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele­

visionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller id­

rottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

2889

¬

background image

SFS 1992:1197

taxed in the Contracting State in which the ac­

tivities of the entertainer or sportsman are ex­

ercised.

(3) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2) income derived by an enter­

tainer or sportsman from his personal activ­

ities as such shall be exempt from tax in the

Contracting State in which these activities are

exercised if the activities are exercised within

the framework of a visit wh ich is substantially

supported by the other Contracting State, a

local authority or a public institution thereof.

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk ­

terna 1 och 2 skall inkomst, som artist eller

idrottsman i denna egenskap förvärvar genom

sin personliga verksamhet, undantas från skatt

i den avtalsslutande stat där verksamheten ut­

övas om detta sker inom ramen för ett besök

som till väsentlig del finansieras av den andra

avtalsslutande staten, lokal myndighet eller

annan offentlig institution i denna andra stat.

Artide 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Subject to the provisions of paragraph

(2) of Article 19, pensions and other similar re­

muneration, disbursements under the Social

Security legislation and annuities arising in a

Contracting State and paid to a resident of the

other Contracting State may be taxed in the

first-mentioned Contracting State.

(2) The term "annuity" means a stated sum

payable periodically at stated times during life

or during a specified or ascertainable period of

time under an obligation to make the pay­

ments in return for adequate and full consider­

ation in money or money's worth.

Artikel IS

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 2 föranleder annat får pension och a n­

nan liknande ersättning, utbetalning enligt so­

cialförsäkringslagstiftningen och livränta,

vilka härrör från en avtalsslutande stat och be­

talas till person med hemvist i den andra av ­

talsslutande staten, beskattas i den först­

nämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast­

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast­

ställda tider under en persons livstid ell er un­

der angiven eller fastställbar tidsperiod och

som utgår på grund av förpliktelse att verk­

ställa dessa utbetalningar som ersättning för

däremot fullt svarande vederlag i penningar el­

ler penningars värde.

Artide 19
Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a local

authority thereof to an individual i n re­

spect of services rendere d to that State

or local authority shall be taxable only

in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting

State if the services are rendered in that

other State and the individual is a resi­

dent of th at State who:

(i) is a national of that S tate; or

Artikel 19
Offentlig tjänst

l.a) Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat el­

ler dess lokala myndigheter till fysisk

person på grund av arbete som utförs i

denna stats eller lokala myndigheters

tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande sta­

ten, om arbetet utförs i denna andra stat

och personen i fråga har hemvist i

denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2890

¬

background image

SFS 1992:1197

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of ren­

dering the services.

(2)(a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a

local authority thereof to an individual

in respect of services rendered to that

State or local authority shall be taxable

only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if

the individual, is a resident of, and a
national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection with

a business carried on by a Contracting State or

a local authority thereof.

2) inte fick hemvist i denna stat ute­

slutande för att utföra arbetet.

2.a) Pension, som betalas av, eller från fon­

der inrättade av, en avtalsslutande stat

eller dess lokala myndigheter till fysis k

person på grund av arbete som utförts i

denna stats eller dess lokala myndighe­

ters tjänst, beskattas endast i denna

stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten

om personen i fråga har hemvist och är

medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och

18 tillämpas på ersättning och pension som be­

talas på grund av arbete som utförts i samband

med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande

stat eller dess lokala myndigheter.

Artide 20
Students

(1) Payments which a student or business

apprentice who is or was immediately before

visiting a Contracting State a resident of the

other Contracting State and who is present in

the first-mentioned State solely for the pur­

pose of his education or training receives for

the purpose of his maintenance, education or

training shall not be taxed in that State, pro­

vided that such payments arise from sources

outside that S tate.

(2) In respect of gran ts or scholarships not

covered by pa ragraph (1), a student or busi­

ness appren tice referred to in paragraph (1)

shall be entitled to the same exemptions, re­

liefs or reductions in respect of taxes available

to residents of the first-mentioned Contracting

State.

Artikel 20

Studerande

1. Studerande eller affärspraktikant, som

har eller omedelbart före vistelsen i en avtals­

slutande stat hade hemvist i den andra avtals­

slutande staten och som vistas i den först­

nämnda staten uteslutande för sin undervis­

ning eller utbildning, beskattas inte i denna

stat för belopp som han erhåller för sitt uppe­

hälle, sin undervisning eller utbildning, under

förutsättning att beloppen härrör från källa

utanför denna stat.

2. Såvitt avser bidrag och stipendier som

inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1,

skall en student eller affärspraktikant som av­

ses i nämnda punkt vara berättigad till samma

befrielse, lättnader och förmåner vid beskatt­

ningen som gäller för en person med hemvist i

den förstnämnda avtalsslutande staten.

Artide 21

Management, consultancy and technical fees

(1) Technical fees arising in a Contracting

State which are derived by a resident of the

Artikel 21

Ersättning för företagsledning, rådgivning och

teknisk service

1. Ersättning för tekniska tjänster, som här­

rör från en avtalsslutande stat och som förvär-

2891

¬

background image

SFS 1992:1197

other Contracting State may be taxed in that

other State.

(2) However, such technical fees may also

be taxed in the Contracting State in which they

arise, and according to the law of that State;

but where such technical fees are derived by a
resident of the other Contracting State who is

subject to tax in that State in respect thereof,

the tax charged in the Contracting State in
which the technical fees arise shall not exceed
15 per cent of the gross amount of such fees.

(3) The term "technical fees" as used in this

Article means payments of any kind from a
person who is resident in one of the Contract­
ing States to any person, other than to an em­
ployee of the person making the payments, in

consideration of any services of an adminis­

trative, technical, managerial or consultancy
nature performed outside that State.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

of this Article shall not apply if the recipient of

the technical fees, being a resident of a Con­
tracting State, carries on business in t he other
Contracting State in which the technical fees
arise, through a permanent establishment situ­

ated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed

base situated therein, and the technical fees

are effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such a case, the

provisions of Article 7 or Article 14, as the

case may be, shall apply.

(5) Technical fees shall be deemed to arise

in a Contracting State when the payer is that
State itself, a local authority thereof or a resi­
dent of that State. Where, however, the per­
son paying the technical fees, whether he is a

resident of a Contracting State or not, has in a

Contracting State a permanent establishm
or fixed base in connection with which th
ligation to pay the technical fees was in
and such technical fees are borne
permanent establishment or fixed

such technical fees shall be deen"

the State in which the permr
ment or fixed base is situated

(6) Where by reason of ;

ship between the payer and '

vas av person med hemvist i den andra avtals­

slutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

2. Ersättningen får emellertid beskattas

även i d en avtalsslutande stat från vilken den

härrör enligt lagstiftningen i d enna stat, men

om ersättningen för sådana tekniska tjänster
förvärvas av en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som är skatt­

skyldig för ersättningen i denna stat får skatten

i den avtalsslutande stat varifrån ersättningen
härrör inte överstiga 15 procent av ersättning­
ens bruttobelopp.

3. Med uttrycket "ersättning för tekniska

tjänster" förstås i denna artikel varje slag av
ersättning som betalas av en person med hem­

vist i en avtalsslutande stat till person, som inte
är anställd hos utbetalaren, för tjänster av ad­

ministrativ, teknisk, företagsledande eller råd­

givande natur och som inte utförts i denna stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om mottagaren av
ersättningen för tekniska tjänster har hemvist
i e n avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från vilken
ersättningen härrör, från dä- ' ^läppt fast drift­
ställe eller utövar sjä'"

het i de nna and-
varande ar-

dessa tjä

-<5^

fasta

/

O

2892

⬢ .4 C.

¬

background image

(ween both of them and some other person,

the amount of the technical fees paid exceeds,

for whatever reason, the amount which would

have been agreed upon by the payer and the
recipient in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the law of each Contract­
ing State, due regard being had to the other

provisions of this Convention.

SFS 1992:1197

sättningen för tekniska tjänster eller mellan
dem båda och annan person ersättningsbelop­

pet överstiger - oavsett anledningen - det be­
lopp som skulle ha överenskommits mellan ut­
betalaren och mottagaren om sådana förbin­

delser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i den na artikel endast på sistnämnda be­
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be­
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu­

tande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i de tta avtal.

Artide 22

Other Income

(]) Items of income of a resident of a C on­

tracting State wherever arising not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention

shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income other than income from
immovable property as defined in paragraph

(2) of Article 6. if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries

on business in the other Contracting State
thro '"

⬢'^nent establishment situated

m that other State inde-

from a fixed base

'⬢ty in

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av ­

talsslutande stat förvärvar och som inte be­
handlas i föregående artiklar av detta avtal be­

skattas endast i d enna stat, oavsett varifrån in­

komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en av­

talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes­
verksamhet i denna andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rättig­

het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord-

mingen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna

artikel 7 respektive artikel 14.

3. Inkomst som inte behandlas i föregående

tiklar i d etta avtal, som person med hemvist

n av talsslutande stat förvärvar och som här-

⬢ från den andra avtalsslutande staten, får-

n hinder av bestämmelserna i punkterna 1

I 2 - beskattas i de nna andra stat.

kel 23

anröjande av dubbelbeskattning

Beträffande Botswana skall dubbelbe-

ning undvikas på följande sätt:

ilighet med botswansk lagstiftning angå-

ivräkning från botswansk skatt av skatt

2893

¬

background image

SFS 1992; 1197

against Botswana tax of tax payable under the

laws of a country outside Botswana, Swedish

tax payable under the laws of Sweden and in

accordance with this Convention, whether di­

rectly or by deduction, on profits or income li­

able to tax in Sweden shall be allowed as a

credit against any Botswana tax payable in re­

spect of the same profits or income by refer­

ence to which the Swedish tax is computed.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows;

(a) Where a resident of Swede n derives in­

come which under the laws of Botswana

and in accordance with the provisions of

this Convention may be taxed in Bot­

swana, Sweden shall allow - subject to

the provisions of the law of Sweden con­

cerning credit for foreign tax (as it may

be amended from time to time without

changing the general principle hereof) -

as a deduction from the tax on such in­

come, an amount equal to the Bot­

swana tax paid in respect of such in­

come.

(b) Where a resident of Sweden derives in­

come which is taxable only in Bot­

swana, Sweden may, when determining

the graduated rate of Swedish tax, take

into account the income which is tax­

able only in Botswana.

(c) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a), dividends paid by a

company which is a resident of Bot­

swana to a company w hich is a resident

of Sweden, shall be exempt from

Swedish tax to the extent that the divi­

dends would have been exempt under

Swedish law if both companies had

been Swedish companies. This exemp­

tion shall not apply unless;

(i) the profits out of which the divi­

dends are paid have been sub­

jected to either the normal corpor­

ate tax in Botswana or, in Bot­

swana or elsewhere, an income tax

comparable to the Swedish tax

which would have been paid if the

profits had been derived by a

Swedish company, or

som utgår i annat land än Botswana, avräknas

svensk skatt på vinst eller inkomst som beskat­

tas i Sverige antingen direkt eller genom skat­

teavdrag enligt svensk lagstiftning och enligt

bestämmelserna i detta avtal, från botswansk

skatt på samma vinst eller inkomst som den

svenska skatten beräknats.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt­

ning undvikas på följande sä tt:

a) Om person med hemvist i Sve rige fö r­

värvar inkomst som enligt botswansk

lagstiftning och i enlighet med best äm­

melserna i detta avtal får beskattas i

Botswana, skall Sverige - med beak­

tande av bestämmelserna i sven sk lag-

stiftning beträffande avräkning av ut­

ländsk skatt (även i den lydelse de fram­

deles kan få genom att ändras utan att

den allmänna princip som anges här

ändras) - från den svenska skatten på

inkomsten avräkna ett belopp motsva­

rande den skatt som erlagts i Bo tswana

för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sve rige

förvärvar inkomst som beskattas endast

i Botsw ana, får Sverige vid faststä llan­

det av skattesatsen för svensk progres­

siv skatt beakta den inkomst som s kall

beskattas endast i Botswana.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a)

ovan är utdelning från bolag med hem­

vist i Botswana till bolag med hem vist i

Sverige undantagen från svensk skatt i

den mån utdelningen skulle ha va rit un­

dantagen från beskattning enligt .svensk

lagstiftning, om båda bolagen hade va­

rit svenska. Sådan skatte befrielse med­

ges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen be­

talas underkastats antingen den

normala bolagsskatten i Bo tswana

eller, i Botswana eller någon an­

nanstans, en inkomstskatt jämför­

lig med den svenska skatten som

skulle ha utgått om vinsten hade

förvärvats av ett svenskt bolag, el­

ler

2894

¬

background image

SFS 1992:1197

(ii) the dividends, in addition to such

dividends mentioned in (i) of this

sub-paragraph, consist of income

which would have been tax exempt

in Sweden if it had been derived

directly by a company resident in

Sweden.

(d) For the purposes of (a) and (c) of this

paragraph the term "Botswana tax

paid" and the term "normal corporate

tax in Botswana" shall be deemed to in­

clude the Botswana tax which would

have been paid but for any exemptio n
or reduction of tax granted under the in­

centive provisions contained in Bot­

swana laws designed to promote

economic development:

(i) under any Development Approval

Order; or

(ii) under any Tax Agreement Rati­

fication Act.

(e) The provisions of ( d) of this paragraph

shall apply for the first five years during

which this Convention is effective but

the competent authorities of the Con­

tracting States may consult each other

to determine whether this period shall

be extended.

2) utdelningen, utöver sådan utdel­

ning som avses i 1), utgörs av in­

komst som hade varit skattebe-

friad i Sverige om den hade förvär­

vats direkt av bolaget med hemvist

i Sverige.

d) Vid tillämp ningen av a) och c) i denna

punkt anses uttrycken "skatt som er-

lagts i Botswana" och "den normala bo­

lagsskatten i Botswana" innefatta bot-

swansk skatt som skulle ha erlagts om

inte befrielse från eller nedsättning av

skatt medgivits enligt botswansk lag­

stiftning om skattelättnader avsedda att

främja ekonomisk utveckling

1) enligt beslut i en "Development

Approval Order", eller

2) enligt beslut i en "Tax Agreement

Ratification Act".

e) Bestämmelserna i d) i denna punkt gäl­

ler under de fem första åren under vil­

ket detta avtal tillämpas men de behö­

riga myndigheterna kan överlägga med

varandra för att bestämma om dessa be­

stämmelser skall tillämpas efter denna

tidsperiods utgång.

Artide 24
Non-discrim in at ion

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting State

to any taxation or any requirement connected

therewith, which is other or more burdensome

than the taxation and connected requirements

to which n ationals of that other State in the

same circumstances are or may be s ubjected.

This provision shall, notwithstanding the pro­

visions of Article 1, also apply to persons who

are not residents of one or both of the Con­

tracting States.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in th e other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other State

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den a ndra avtalsslutande staten bli före­

mål för beskattning eller därmed samman­

hängande krav som är av annat slag eller mer

tyngande än den beskattning och därmed sam­

manhängande krav som medborgare i denn a

andra stat under samma förhållanden är eller

kan bli u nderkastad. Utan hinder av bestäm­

melserna i artikel 1 tillämpas d enna bestäm­

melse även på person som inte har hemvist i en

avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande

staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avta lsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen

2895

¬

background image

SFS 1992:1197

than the taxation levied on enterprises of that

other State carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions of para­

graph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article
11, or paragraph (6) of Article 12, apply, inter­
est, royalties and other disbursements paid by
an enterprise of a Contracting State to a resi­
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a

resident of the first-mentioned State. Sim­

ilarly, any debts of an enterprise of a Contract­
ing State to a resident of the other Contracting

State shall, for the purpose of determining the

taxable capital of such enterprise, be deduct­

ible under the same conditions as if they had

been contracted to a resident of the first-men­
tioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of t he other Contracting State,

shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con­

nected therewith which is other or more bur­
densome than the taxation and connected re­
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub­

jected.

(5) Nothing contained in this Article shall

be construed as obliging either Contracting

State to grant to individuals not resident in

that State any of the personal allowances, re­
liefs and reductions for tax purposes which are
granted to individuals so resident.

(6) The provisions of this Article shall, not­

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i d e fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt? eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i e n avtalsslutande stat
till person med hemvist i de n andra avtalsslu­
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av

den beskattningsbara inkomsten för sådant

företag på samma villkor som betalning till

person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals­

slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be­
stämmandet av sådant företags beskattnings­

bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta­
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars ka­

pital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di­
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

skall inte i de n förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng­
ande krav som är av annat slag eller mer tyng­
ande än den beskattning och därmed samman­

hängande krav som annat liknande företag i

den förstnämnda staten är eller kan bli under­

kastat.

5. Ingenting i d enna artikel anses medföra

skyldighet för en avtalsslutande stat att medge
fysisk person som saknar hemvist i de nna stat
sådant personligt avdrag vid beskattningen,
sådan skattebefrielse eller skattenedsättning
som medges fysisk person som har sådan hem­

vist.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande arti­

kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artide 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Conven­

tion, he may, irrespective of the remedies pro-

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit

åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be­

stämmelserna i d etta avtal, kan han, utan att

2896

¬

background image

SFS 1992:1197

vided by the domestic law of those States, pre­

sent his case to the com petent authority of the

Contracting State of which he is a resident or,

if his case comes under paragraph (1) of Ar­
ticle 24, to that of the Contracting State of

which he is a national. The case must be pre­

sented within three years from the first noti­

fication of the action resulting in taxation, not

in accordance with th e provisions of the Con­

vention.

(2) The competent authority shall endeav­

our, if the objection appears to it to be justified

and if it is not itself able to arrive at a satis­

factory solution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent authority of the

other Contracting State, with a view to the

avoidance of taxation which is not in accord­

ance with the C onvention. Any agreement re­

ached shall be implemented notwithstanding

any time limits in the domestic law of the Con­
tracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Con vention. They may also consult to­
gether for the elimination of do uble taxation

in cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs.

detta påverkar hans rätt att använda sig av de

rättsmedel som finns i dessa staters interna

rättsordning, framlägga saken för den behö­

riga myndigheten i den avtalsslutande stat där

han har hemvist eller, om fråga är om tillämp­

ning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande

stat där han är medborgare. Saken skall fram­

läggas inom tre år från den tidpunkt då perso­

nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi­

vit upphov till beskattning som strider mot be­

stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in­

vändningen grundad men inte själv kan få till

stånd en tillfredsställande lösning, skall myn­

digheten söka lösa frågan genom ömsesidig

överenskommelse med den behöriga myndig­

heten i den and ra avtalsslutande staten i syft e

att undvika beskattning som strider mot avta­

let. �verenskommelse som träffats genomförs

utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande

staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig över­

enskommelse söka avgöra svårigheter eller

tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk­

ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan

även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe­

skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse

med varandra i syfte att träffa överenskom­
melse i de fa ll som angivits i föregående punk­

ter.

Artide 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the provi­

sions of this Convention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Conven tion, in particular

for the preven tion of fraud or evasion of such

taxes, insofar as the taxation thereunder is not

contrary to the Convention. The exchange of

information is not restricted by Article 1. Any

information received by a Contracting State

Artikel 26
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta så dana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­

tande staternas interna lagstiftning, särskilt för

att förhindra skattebrott eller skatteflykt, i

fråga om skatter som omfattas av avtalet i den

mån beskattningen enligt denna lagstiftning

inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys­

ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­

ningar som en avtalsslutande stat mottagit

2897

¬

background image

SFS 1992:1197

shall be treated as secret in the same manner

as information obtained under the domestic
laws of that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assess­
ment or collection of, the enforcement or pro­
secution in respect of, or the determination of
appeals in relation to, the taxes covered by the
Convention. Such persons or authorities shall

use the information only for such purposes.

They may disclose the information in public
court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (1) be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation;

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administra­
tive practice of that or of the other Con­

tracting State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or
of the other Contracting State;

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial,
commercial or professional .secret or

trade process, or information, the dis­

closure of which would be contrary to

public policy (ordre public).

(3) The competent authorities should,

through consultation, develop appropriate

conditions, methods and techniques concern­

ing the matters respecting which such ex­
change of information should be made, as well

as exchange information regarding tax avoid­
ance where appropriate.

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar som erhållits enligt den in­

terna lagstiftningen i den na stat och får yppas

endast för personer eller myndigheter (däri in­

begripna domstolar och administrativa myn­

digheter) som fastställer, uppbär eller indriver

de skatter som omfattas av avtalet eller hand­
lägger åtal eller besvär i frå ga om dessa skat­

ter. Dessa personer eller myndigheter skall an­

vända upplysningarna endast för sådana ända­

mål. De får yppa upplysningarna vid offentliga
rättegångar eller i do mstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ

praxis i denna avtalsslutandc stat eller i

den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna avtalsslu­

tande stat eller i den andra avtalsslu­
tande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller

yrkeshemlighet eller i näringsverksam­
het nyttjat förfaringssätt eller upplys­

ningar, vilkas överlämnande skulle

strida mot allmänna hänsyn (ordre pu­

blic).

3. De behöriga myndigheterna skall kon­

sultera varandra för att utarbeta lämpliga vill­

kor, metoder och tekniska lösningar för utby­
tet av upplysningar, även innefattande utbyte

av information rörande skatteflykt i fall då så ­
dant utbyte anses lämpligt.

Artide 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or consu­

lar officers under the general rules of interna­
tional law or under the provisions of special
agreements.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjäns­

temän

Bestämmelserna i d etta avtal berör inte dc

privilegier vid beskattningen som enligt folk­
rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer di­

plomatiska företrädare eller konsulära tjänste­
män.

2898

¬

background image

SFS 1992:1197

Artide 28

Limitation of benefits

Where any person derives income from a

source situated outside Botswana and such in­

come is also exempt from tax in Sweden under

this Convention, Sweden may tax such income

under its own laws notw ithstanding this Con­

vention.

Artikel 28

Begränsningar av förmåner

I fall då person uppbär inkomst från källa i

annan stat än Botswana och sådan inkomst är

undantagen från beskattning i Sverige enligt

detta avtal, får Sverige ändå beskatta sådan in­

komst enligt sin interna lagstiftning utan hin­

der av detta avtal.

Artide 29

Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­

changed at Gaborone as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force

upon the exchange of instruments of ratifica­

tion and its provisions shall have effect:

(a) In Botswana, in respect of income tax,

on taxable income derived on or after

the first day of July of the year next fol­

lowing that of the entry into force of this

Convention.

(b) In Sweden, in respect of income tax, on

income derived on or after the first day

of January of the year next following

that of the entry into force of the Con­

vention.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika-

tionshandlingarna skall utväxlas i Gaborone

snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen a v

ratifikationshandlingarna och dess bestäm­
melser tillämpas:

a) I Botswana, beträffande inkomstskatt,

på skattepliktig inkomst som förvärvas

den 1 juli det år som följer närmast efter

det år då avtalet träder i kraft eller se­
nare.

b) I Sverige, beträffande inkomstskatt, på

inkomst som förvärvas den 1 januari det
år som följer närmast efter det år då av­

talet träder i kraft eller senare.

Artide 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either

Contracting State may terminate the Conven­

tion, through diplomatic channels, by giving

written notice of termination at least six

months before the end of any calendar year

after the expiration of a period of five years

from the date of it s entry into force. In such

case, the Convention shall cease to have ef­

fect:

(a) In Botswana, in respect of income tax,

on taxable income derived on or after

the first day of July of the year next fol­

lowing that in which the notice of ter­

mination is given.

Artikel 30
Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det

uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera av­
talsslutande staten kan på diplomatisk väg,

skriftligen uppsäga avtalet genom underrät­

telse härom minst sex månader före utgången

av något kalenderår som följer efter en tid­

rymd av fem år från den dag då avtalet trätt i

kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör

avtalet att gälla:

a) I Botswana, beträffande inkomstskatt,

på skattepliktig inkomst som förvärvas

den 1 juli det år som följer närmast efter

det år då uppsägningen skedde eller se­

nare.

2899

¬

background image

SFS 1992:1197

(b) In Sweden, in respect of income tax, on

income derived on or a fter the first day

of January of the year next following

that in which the notice of termination

is given.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed the pre­

sent Convention and have affixed thereto their

seals.

b) I Sverige, beträffande inkomstskatt, '

inkomst som förvärvas den 1 januari d

år som följer närmast efter det år d

uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal och försett detsamma med

sina sigill.

Done at Stockholm, this 19th day of Octo­

ber 1992, in duplicate in the English language.

For the Government

of the Kingdom

of Sweden

For the Government

of the Republic

of Botswana

Som skedde i Stockholm den 19 oktober

1992, i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket

För Republiken

Sveriges regering

Botswanas regering '

Bo Lundgren

Alfred Dube

Bo Lundgren

Alfred Dube

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.