SFS 1992:17

920017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:17

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Utkom från trycket

Nederländerna;

den 28 januari 1992

utfärdad den 9 januari 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal for undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträflfande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sveri­

ge och Nede rländerna undertecknade den 18 juni 1991 skall tillsam mans

med det protokoll som är fogat till avtalet gälla som lag här i landet.

Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige s om annars skulle

föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i artikel 24 punkt 1 c) i avtalet undantas från svensk skatt

eller som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 beskattas endast i

Nederländerna, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Prop. 1991/92:62, SkU 12, rskr. 103.

17

¬

background image

SFS 1992:17

Convention between the Kingdom of Swe­
den and the Kingdom of the Netherlands
for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with re­
spect to taxes on income and on capital

The Govemment of the Kingdom of Sweden

and

the Govemment of the Kingdom of the Neth­

erlands,

Desiring to replace by a new Co nvention

the existing Convention between the King­

dom of Sweden and the Kingdom of the

Netherlands for the avoidance of double tax­

ation and for the establishment of rules for

reciprocal administrative assistance with re­

spect to taxes on income and on capital,

signed at The Hague on 12 March 1968,

Have agreed as follows;

Bilaga

(�versättning)

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Konungariket Nederländerna för undvi­

kande av dubbelbeskattning och förhind­
rande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sveriges regering

och

Konungariket Nederländernas regering.

som önskar ersätta det i Haag den 12 mars

1968

undertecknade

avtalet

mellan

Konungariket Sverige och Konungariket Ne­

derländerna for undvikande av dubbelbe­

skattning och fastställande av bestämmelser

angående ömsesidig handräckning beträf­

fande skatter på inkomst och förmögenhet

med ett nytt avtal,

har kommit överens om följande bestäm­

melser:

CHAPTER I
SCOPE OF THE CONVENTION

Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­

tracting States.

KAPITEL I
AVTALETS TILL�MPNINGSOMR�&DE
Artikel 1
Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artide 2

Taxes covered

(1) This Convention shall apply to taxes

on income and on capital imposed on behalf

of a Contracting State or of its political subdi­

visions or local authorities, irrespective of

the manner in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on in­

come and on capital all taxes imposed on

total income, on total capital, or on elements

of income or of capital, including taxes on

gains from the alienation of movable o r im­

movable property, as well as taxes on capital

appreciation.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in­

komst och på förmögenhet som påförs for en

avtalsslutande stats, dess politiska underav­

delningars eller lokala myndigheters räkning,

oberoende av det sätt på vilket skatterna tas

ut.

2. Med skatter på inkomst och förmögen­

het förstås alla skatter, som utgår på inkomst

eller på förmögenhet i dess helhet eller på

delar av inkomst eller förmögenhet, däri in­

begripna skatter på vinst på grund av överlå­

telse av lös eller fast egendom samt skatter på

värdestegring.

18

¬

background image

SFS 1992:17

(3) The existing taxes to which the Con­

vention shall apply are in particular:

(a) in Sweden:

- the State income tax (den statliga

inkomstskatten), including the sail­

ors' tax (sjömansskatten) and the

coupon tax (kupongskatten),

- the tax on public entertainers (be­

villningsavgiften for vissa offentliga

föreställningar),

- the real estate tax (den statliga fas­

tighetsskatten),

- the communal income tax (den

kommunala inkomstskatten),

- the State capital tax (den statliga

förmögenhetsskatten)

(hereinafter referred to as "Swedish
tax");

(b) in the Netherlands:

- de inkomstenbelasting (income

tax),

- de loonbelasting (wages tax),

- de vennootschapsbelasting (com­

pany tax) including the Govern­

ment share in the net profits of the

exploitation of natural resources le­

vied pursuant to the Mijnwet 1810

(the Mining Act of 1810) with re­

spect to concessions issued from

1967, or pursuant to the Mijnwet

Continentaal Plat 1965 (the Nether­

lands Continental Shelf Mining Act

of 1965),

- de dividendbelasting (dividend

tax),

- de vermogensbelasting (capital tax)

(hereinafter referred to as

lands tax").

'Nether-

(4) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in addition to, or in place of, the

existing taxes. The competent authorities of

the Contracting States shall notify each other

of any substantial changes which have been

made in their respective taxation laws.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är särskilt:

a) i Sverige:

� den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri

inbegripna,

� bevillningsavgiften för vissa offent­

liga föreställningar,

� den statliga fastighetsskatten,

� den kommunala inkomstskatten,

samt

� den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnd "svensk

skatt");

b) i Nederländerna:

� inkomstskatten (de inkomstenbelast­

ing),

� löneskatten (de loonbelasting),

� bolagsskatten (de vennootschapsbe­

lasting), däri inbegripet statens andel

i nettovinsten från exploatering av

naturtillgångar, påförd i enlighet

med 1810 års gruvlag (Mijnwet

1810) i fråga om koncessioner utfär­

dade fr.o.m. år 1967 eller i enlighet

med 1965 års nederländska lag om

kontinentalsockeln (Mijnwet Con­

tinentaal Flat 1965),

� utdelningsskatten (de dividendbe­

lasting), samt

� förmögenhetsskatten (de vermogens­

belasting)

(i det följande benämnd "neder­

ländsk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stället f�r de för närvarande

utgående skatterna. De behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna skall med­

dela varandra väsentliga ändringar som

gjorts i respektive skattelagstiftning.

19

¬

background image

SFS 1992:17

CHAPTER II
DEFINITIONS

Artide 3
General definitions

(1) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a) the terra "Sweden" means the King­

dom of Sweden and, when used i n a geogra­

phical sense, includes the national territory,

the territorial sea of Sweden as well as other

maritime areas over which Sweden in accord­

ance with international law exercises sover­

eign rights or jurisdiction;

(b) the term "the Netherlands" means the

part of the Kingdom of the Netherlands that

is situated in Europe including the part of the

sea-bed and its subsoil under the North Sea,

to the extent that this area in accordance with

international law has been or may hereafter

be designated under Netherlands laws as an

area within which the Netherlands may exer­

cise sovereign rights with respect t o the ex­

ploration and exploitation of the natural re­

sources of the sea-bed or its subsoil;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Sweden

or the Netherlands, as the context requires;

the term "the Contracting States" means

Sweden and the Netherlands;

(d) the term "person" includes an individ­

ual, a company and any other body of per­

sons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­

dent of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise which has it s place of effec­

tive management in a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­

ing State;

KAPITEL II
DEFINITIONER

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo­

grafisk bemärkelse, Sveriges territorium,

Sveriges territorialvatten och andra havsom­

råden över vilka Sverige � i överensstäm­

melse med folkrättens regler - äger utöva

suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) "Nederländerna" åsyftar den del av

Konungariket Nederländerna som är belägen

i Europa inklusive den del av havsbottnen

och dennas underlag under Nordsjön, i den

mån detta område, i överensstämmelse med

folkrättens regler, i nederländsk lagstiftning

betecknas eller senare kommer att betecknas

som ett område inom vilket Nederländerna

äger utöva suveräna rättigheter med av­

seende på utforskandet och utnyttjandet av

naturtillgångar på havsbottnen eller dennas

underlag,

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Sverige eller

Nederländerna beroende på sammanhanget,

"de avtalsslutande staterna" åsyftar Sverige

och Nederländerna,

d) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning,

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas som

juridisk person,

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten,

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

företag som har sin verkliga ledning i en av­

talsslutande stat, utom då skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan platser i

den andra avtalsslutande staten.

20

¬

background image

SFS 1992:17

ifei

(h) the term "national" means:

(1) any individual possessing the

nationality of a Contracting State;

(2) any legal person, partnership

and association deriving its status as

such from the laws in force in a Con­

tracting State;

(i) the term "competent authority"

means:

(1) in Sweden, the Minister of Fi­

nance, his authorized representative or

the authority which is designated as a

competent authority for the purposes
of this Convention;

(2) in the Netherlands, the Minister

of Finance or his duly authorized re­

presentative.

(2) As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State, any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by reason of h is

domicile, residence, place of management or

any other criterion of a similar nature, pro­

vided, however, that this term does not in­

clude any person who is liable to tax in that

State in respect only of income from sources

in that State or capital situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of

both Contracting States, then his status shall

be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) if th e State in which he has his centre

of vital interests cannot be determined, or if

h) "medborgare" åsyftar

1) fysisk person som har medbor­

garskap i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person och annan sam­

manslutning som bildats enligt den lag­

stiftning som gäller i en avtalsslutande

stat,

i) "behörig myndighet" åsyftar

1) i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den myn­

dighet åt vilken uppdras att vara be­

hörig myndighet i frågor rörande avta­

let,

2) i Nederländerna, finansministern

eller dennes vederbörligen befullmäkti­

gade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar av­

talet anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, vaije uttryck som inte definie­

rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket

har enligt den statens lagstiftning i fråga om

sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" person som enligt lagstiftningen i

denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet. Ut­

trycket inbegriper emellertid inte person som

är skattskyldig i denna stat endast för in­

komst från källa i denna stat eller för förmö­

genhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande; om han har en sådan bostad

i båda staterna, anses han ha hemvist i den

stat med vilken hans personliga och ekono­

miska förbindelser är starkast (centrum för

levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen

21

¬

background image

SFS 1992:17

he has not a permanent home available to

him in either State, he shall be deemed to be

a resident of the State in which he has an

habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individ­

ual is a resident of both Contracting States,

then it shall be deemed to be a resident of the

State in which its place of effective manage­

ment is situated.

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemvist i den stat där

han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artide 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of a n enterprise is wholly or partly

carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­

sources.

(3) A building site or construction or in­

stallation project constitutes a permanent es­

tablishment only if it lasts more than 12

months.

(4) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude:

(a) the use of facilities solely for the pur­

pose of storage, display or delivery of goods

or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

Artikel 5
Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett

foretags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats for företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats for utvinning av naturtillgångar.

3. Plats for byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe

endast om verksamheten pågår mer än tolv

månader.

4. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring, utställning eller utläm­

nande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va-

22

¬

background image

SFS 1992:17

⬢ti
iii

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage, display or deliv­
ery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by a nother
enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying on,

for the enterprise, any other activity of a pre­

paratory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of activi­

ties mentioned in sub-paragraphs (a) to (e),

provided that the overall activity of the fixed

place of business resulting from this combi­

nation is of a preparatory or auxiliary charac­

ter.

(5) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), where a person �

other than an agent of an independent status

to whom paragraph (6) applies � is acting on
behalf of an enterprise and has, and habitual­

ly exercises, in a Contracting State an author­

ity to conclude contracts in the name of the

enterprise, that enterprise shall be deemed to

have a permanent establishment in that State

in respect of any activities which that person

undertakes for the enterprise, unless the ac­

tivities of such person are limited to those

mentioned in paragraph (4) which, if exer­

cised through a fixed place of business, would

not make this fixed place of business a per­

manent establishment under the provisions

of that paragraph.

(6) An en terprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in that State through a broker, gen­

eral commission agent or any other agent of

an independent status, provided that such

persons are acting in the ordinary course of

their business.

(7) The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is

controlled by a c ompany which is a resident

rulager uteslutande för lagring, utställning

eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning eller för­

ädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­

get bedriva annan verksamhet av förbere­

dande eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att kombine­

ra verksamheter som anges i punkt erna a) �

e), under förutsättning att hela den verksam­

het som bedrivs från den stadigvarande plat­

sen för afiärsverksamhet på grund av denna

kombination är av förberedande eller biträ­

dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoen­

de representant på vilken pu nkt 6 tillämpas,

är verksam för ett företag samt i en avtalsslu­

tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn,

anses detta företag � utan hinder av bestäm­

melserna i punkterna 1 och 2 - ha fast drift­

ställe i denna stat i fråga om vaije verksam­

het som denna person bedriver för företaget.

Detta gäller dock inte, om den verksamhet

som denna person bedriver är begränsad till

sådan som anges i punkt 4 och som - om

den bedrevs från en stadigvarande plats för

afiärsverksamhet - inte skulle göra denna

stadigvarande plats för afiärsverksamhet till

fast driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver afiärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga afiärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

23

¬

background image

SFS 1992; 17

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether

through a permanent establishment or other­

wise), shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver afiarsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe f�r det an­
dra.

CHAPTER III
TAXATION OF INCOME

Artide 6
Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock an d equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respect­

ing landed property apply, buildings, usu­

fruct of immovable property and rights to

variable or fixed payments as consideration

for the working of, or the right to work, min­

eral deposits, sources and other natural re­

sources; ships, boats and aircraft shall not be

regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,

letting, or use in any other form of immov­

able property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(3) shall also apply to the income from im­

movable property of an enterprise and to in­

come from immovable property used for the

performance of independent personal ser­

vices.

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST
Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till,fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantb ruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten

om fast egendom tillämpas, byggnader, nytt­

janderätt till fast egendom samt rätt till för­

änderliga eller fasta ersättningar för nyttjan­

det av eller rätten att nyttja mineralföre­

komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp,

båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen­

dom.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom

som tillhör företag och på inkomst av fast

egendom som används vid självständig yr­

kesutövning.

Artide 7
Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on business

in the other Contracting State through a per-

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget be­

driver rörelse i den andr a avtalsslutande stat-

24

/

¬

background image

SFS 1992:17

slfi

manent establishment situated therein. If the

enterprise carries on business as aforesaid,

the profits of the enterprise may be taxed in

the other State but only so much of them as is

attributable to that permanent establish­

ment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting

State carries on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­

ment situated therein, there shall in each

Contracting State be attributed to that per­

manent establishment the profits which it

might be expected to make if it were a dis­

tinct and separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the same or

similar conditions and dealing wholly inde­

pendently with the enterprise of which it is a

permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be al­

lowed as deductions expenses which are in­

curred for the purposes of the permanent es­

tablishment, including executive and general

administrative expenses so incurred, whether

in the' State in which the permanent estab­

lishment is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be deter­

mined by the same method year by year un­

less there is good and sufilcient reason to the

contrary.

(6) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of th is Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

en från där beläget fast driftställe. Om företa­

get b edriver rörelse på nyss angivet sä tt, får

foretagets inkomst beskattas i den andra stat­

en, men endast så stor del av den som är

hänforlig till det fasta driftstället.

2. Om foretag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i var dera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat, om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder

inbegripna utgifter f�r företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för före­

taget.

5. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänf�rlig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artide 8
Shipping and air transport

(1) Profits from the operation of ships or

aircraft in international traffic shall be tax­

able only in the Contracting State in which

the place of effective management of the en­

terprise is situated. If that State according to

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp

eller luftfartyg i internationell trafik beskat­

tas endast i de n avtalsslutande stat där före­

taget har sin verldiga ledning. I fall då denna

stat på grund av sin lagstiftning inte kan be-

25

¬

background image

SFS 1992:17

its legislation cannot tax the whole of the

income, the income shall be taxable only in

the Contracting State of which the enterprise

is a resident.

(2) If the place of effective management of

a shipping enterprise is aboard a ship, then it

shall be deemed to be situated in the Con­

tracting State in which the home harbour of

the ship is situated, or, if there is no such

home harbour, in the Contracting State of

which the operator of the ship is a resident.

(3) With respect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air­

lines System (SAS) the provisions of para­

graph (1) shall apply only to such part of the

profits as corresponds to the participation

held in that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System.

(4) For the purposes of this Article, profits

derived from the operation in international

traffic of ships and aircraft include profits

from the rental on a bareboat basis of ships

and aircraft operated in international traffic

if such rental profits are incidental to the

profits described in paragraph (1).

(5) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in

a pool, a joint business o r an international

operating agency.

skatta inkomsten i sin helhet, skall inkom­

sten beskattas endast i den avtalsslutande

stat i vilken företaget har hemvist.

2. Om företag som bedriver sjöfart har sin

verkliga ledning ombord på ett skepp, anses

ledningen belägen i den avtalsslutande stat

där skeppet har sin hemmahamn eller, om

någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslu­

tande stat där skeppets redare har hemvist.

3. Beträffande inkomst som förvärvas av

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines

System (SAS) tillämpas bestämmelserna i

punkt 1 endast i fråga om d en del av inkom­

sten som motsvarar den andel i konsortiet

som innehas av AB Aerotransport (ABA),

den svenske delägaren i Scandinavian Air­

lines System.

4. Vid tillämpningen av denna artikel in­

nefattas i inkomst, som förvärvas genom an­

vändningen av skepp eller luftfartyg i inter­

nationell trafik, inkomst som förvärvas

genom uthyrning av obemannade skepp eller

luftfartyg i internationell trafik, om sådan

uthymingsinkomst sammanhänger med så­

dan inkomst som avses i punkt 1.

5. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­

gande i en pool, ett gemensamt företag eller

en internationell driftsorganisation.

Artide 9
Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the man­

agement, control or capital of an enterprise

of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, control or

capital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in the ir

commercial or financial relations which dif-

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol­

len av ett företag i den andra avtalsslutande

staten eller äger del i detta företags kapital,

eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett

företag i en avtalsslutande stat som ett före­

tag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båd a dessa företags kapital, iakttas

följande.

Om mellan företagen i fråga o m handels­

förbindelser eller finansiella förbindelser av­

talas eller föreskrivs villkor, som avviker från

26

¬

background image

SFS 1992:17

fer from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be in cluded in the profits of that

enterprise and taxed accordingly. It is under­

stood, however, that the fact that associated

enterprises have concluded arrangements,

such as costsha ring arrangements or general

services agreements, for or based on the allo­

cation of executive, general administrative,

technical and commercial expenses, research

and development expenses and other similar

expenses, is not in itself a condition as meant
in the preceding sentence.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State �

and taxes accordingly - profits on which an

enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and

the profits so included are profits which

would h ave accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between th e two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due

regard shall be had to the other provisions of

this Convention and the competent authori­

ties of the C ontracting States shall if necess­

ary consult each other.

dem som skulle ha avtalats mellan av varan­

dra oberoende företag, får all inkomst, som

utan sådana villkor skulle ha tillkommit det

ena företaget men som på grund av villkoren

i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas

i detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed. Det råder emellertid

enighet om att det förhållandet att företag

med intressegemenskap har ingått avtal, så­

som avtal om kostnadsfördelning eller all­

männa serviceavtal, avseende eller baserade

på fördelningen av kostnaderna för företags­

ledning, allmän administration, teknik,

forskning och utveckling samt kommersiella

och andra liknande kostnader, inte i sig utgör

en sådan förutsättning som avses i före­

gående mening.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,

även inräknas i inkomsten för ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskattas

i överensstämmelse därmed i denna andra

stat samt den sålunda inräknade inkomsten

är sådan som skulle ha tillkommit företaget i

den förstnämnda staten om de villkor som

avtalats mellan företagen hade varit sådana

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, skall den andra staten

genomföra vederbörlig justering av det skat­

tebelopp som påförts för inkomsten i d enna

stat. Vid sådan justering iakttas övriga be­

stämmelser i detta avtal och de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

överlägger vid behov med varandra.

0

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in that other State.

(2) Such d ividends may also be taxed in

the Contracting State of which the company

paying the dividends is a resident and ac­

cording to the laws of that State, but if the

recipient is the beneficial owner of the divi­

dends the tax so charged shall not exceed 15

per cent of the gross amount of the divi­

dends. However, if the beneficial owner is a

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får även beskattas i den

avtalsslutande stat där bolaget som betalar

utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen

i denna stat, men om mottagaren har rätt till

utdelningen får skatten inte överstiga 15 pro­

cent av utdelningens bruttobelopp. Om emel­

lertid den som har rätt till utdelningen är ett

bolag (med undantag för handelsbolag) som

27

¬

background image

SFS 1992:17

company (other than a partnership) which

holds directly at least 25 per cent of the capi­

tal of the company paying the dividends the

dividends should be exempt from tax in the

Contracting State of which the company pay­

ing the dividends is a resident.

This paragraph shall not afiFect the taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, "jouis-

sance" shares or "jouissance" rights, mining

shares, founders' shares or other rights par­

ticipating in profits, as well as income from

debt-claims participating in profits and in­

come from other corporate rights which is

subjected to the same taxation treatment as

income from shares by the laws of t he State

of which th e company making the distribu­
tion is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the beneficial owner of

the dividends, being a resident of a Contract­

ing State, carries on business in the other

Contracting State of which the company pay­

ing the dividends is a resident, through a

permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the holding in respect of which

the dividends are paid is effectively connect­

ed with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 14, as the case may be,

shall apply.

(5) Where a company which is a resident

of a Contracting State derives profits or in­

come from the other Contracting State, that

other State may not impose any tax on the

dividends paid by the company, except inso­

far as such dividends are paid to a resident of

that other State or insofar as the holding in

respect of which the dividends are paid is

effectively connected with a permanent es­

tablishment or a fixed base situated in that

other State, nor subject the company's undis­

tributed profits to a tax on the company's

undistributed profits, even if the dividends

paid or the undistributed profits consist

wholly or partly of profits or income arising

in such other State.

direkt innehar minst 25 procent av det utbe­

talande bolagets kapital skall utdelningen

vara undantagen från beskattning i den av­

talsslutande stat i vilken det bolag som beta­

lar utdelningen har hemvist.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis

eller andra liknande bevis med rätt till andel i

vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra

rättigheter med rätt till andel i vinst, samt

inkomst av fordringar som medför rätt till

andel i vinst och inkomst av andra andelar i

bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där

det utdelande bolaget har hemvist vid be­

skattningen behandlas på samma sätt som

inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den andel på

grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. 1 så­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i

den mån den andel på grund av vilken utdel­

ningen betalas äger verkligt samband med

fast driftställe eller stadigvarande anordning

i denna andra stat, och inte heller beskatta

bolagets icke utd elade vinst, även om utdel­

ningen eller den icke utdelade vinsten helt

eller delvis utgörs av inkomst som uppkom­

mit i d enna andra stat.

28

¬

background image

SFS 1992:17

'fa

Artide 11
Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State shall be taxable only in that other

State if such resident is the beneficial owner

of the interest.

(2) The term "interest" as used in this Ar­

ticle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage,

but not carrying a right to participate in the

debtor's profits, and in particular, income

from government securities and income from

bonds or debentures, including premiums

and prizes attaching to such securities, bonds

or debentures. Penalty charges for late pay­

ment shall not be regarded as interest for the

purpose of this Article.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the inter­

est, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State in which t he interest arises, through a

permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the debt-claim in respect of

which the interest is paid is effectively con­

nected with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 14, as the case may be,

shall apply.

(4) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten,

beskattas endast i denna andra stat, om per­

sonen i fråga har rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte, men som inte medför rätt

till andel i gäldenärens vinst. Uttrycket åsyf­

tar särskilt inkomst av värdepapper som ut­

färdats av staten och inkomst av obligationer

eller debentures, däri inbegripna agiobelopp

och vinster som hänför sig till sådana värde­

papper, obligationer eller debentures. Straff­

avgift på grund av sen betalning anses inte

som ränta vid tillämpningen av denna arti­

kel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

inte, om den som har rätt till räntan har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra staten, från vilken ränta n

härrör, från där beläget f ast driftställe eller

utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den fordran för vilken rä ntan

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I sådant fall tillämpas bestämmel­

serna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha a vtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. 1 sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i d etta avtal.

29

¬

background image

SFS 1992:17

Artide 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State shall be taxable only in that other

State if such resident is the beneficial owner

of the royalties.

(2) The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph

films and films or tapes for radio or televi­

sion broadcasting, any patent, trade mark,

design or model, plan, secret formula or pro­

cess, or for information concerning industri­

al, commercial or scientific experience.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the royal­

ties, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State in which the royalties arise, through a

permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the right or property in respect

of which the royalties are paid is effectively

connected with such permanent establish­

ment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be, shall apply.

(4) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten,

beskattas endast i denna andra stat, om per­

sonen i fråga h ar rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel vaije slags betalning som mottages så­

som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm samt film eller band för radio-

eller televisionsutsändning, patent, varu­

märke, mönster eller modell, ritning, hemligt

recept eller hemlig tillverkningsmetod eller

för upplysning om erfarenhetsrön av indu­

striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

inte, om den som har rätt till royaltyn har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken royaltyn härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den rättighet

eller egendom i fråga om vilken royaltyn be ­

talas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I sådant fall tillämpas bestämmel­

serna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belo pp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sist­

nämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

30

¬

background image

SFS 1992:17

lEfi'

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may

be taxed in that other State.

(3) Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic or

movable property pertaining to the operation

of such ships or aircraft, shall be taxable only

in the Contracting-State in which the place of

effective management of the enterprise is

situated. If that State according to its legisla­

tion cannot tax the whole of the gains, the

gains shall be taxable only in the Contracting

State of which the alienator is a resident.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System, the provisions of this paragraph shall

apply only to such portion of the gains as

corresponds to the participation held in that

consortium by AB Aerotransport, the Swed­

ish partner of Scandinavian Airlines System.

(4) Gains from the alienation of any prop­

erty other than that referred to in paragraphs

(1), (2) and (3), shall be taxable only in the

Contracting State of which the alienator is a

resident.

(5) The provisions of paragraph (4) shall

not affect the right of each of the Contracting

States to levy according to its own law a tax

on gains from the alienation of shares in a

company, the capital of which is wholly or

partly divided into shares and which under
the laws of that State is a resident of that

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar­

na i fast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom, hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåtelse av sådant fast driftställe

(för sig eller tillsammans med hela företaget)

eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell

trafik eller lös egendom som är hänförlig till

användningen av sådana skepp eller luftfar­

tyg beskattas endast i den avtalsslutande stat

där företaget har sin verkliga ledning. I fall då

denna stat på grund av sin lagstiftning inte

kan beskatta vinsten i sin helhet, skall vins­

ten endast beskattas i den avtalsslutande stat

i vilken överlåtaren har hemvist.

Beträffande vinst som förvärvas av luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

tillämpas bestämmelserna i den na punkt en­

dast i fråga om den del av vinsten som mot­

svarar den andel i ko nsortiet vilken in néhas

av AB Aerotransport, den svenske delägaren
i Scandinavian Airlines System.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1,2

och 3 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

5. Bestämmelserna i punkt 4 berör inte de

avtalsslutande statemas rätt att enligt sin

egen lagstiftning b eskatta sådan vinst genom

överlåtelse av andelar i ett bolag, vars kapital

helt eller delvis är fördelat på andelar och

som enligt lagstiftningen i den staten äger

hemvist där, som förvärvas av en fysisk per-

31

¬

background image

SFS 1992:17

State, derived by an individual who is a resi­

dent of the other State and has been a resi­

dent of the first-mentioned State in the

course of the last 5 years preceding the alien­

ation of the shares. The provisions of this

paragraph shall also apply to gains from the

alienation of other rights in such company

which, for the purpose of capital gains tax­

ation, are subject to the same treatment as

gains from the alienation of shares by the

laws of the first-mentioned State.

son som har hemvist i den andra staten och

som har haft hemvist i den förstnämnda stat­

en under loppet av de senaste fem åren före

�verlåtelsen av a ndelama. Bestämmelserna i

denna punkt tillämpas även på vinst på

grund av överlåtelse av andra rättigheter i

sådant bolag, som vid realisationsvinstbe­

skattningen enligt lagstiftningen i den först­

nämnda staten behandlas på samma sätt som

vinst på grund av överlåtelse av andelar.

Artide 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who

is a resident of a Contracting State in respect

of professional services or other activities of

an independent character shall be taxable

only in that State unless he has a fixed base

regularly available to him in the other Con­

tracting State for the purpose of performing

his activities. If he has such a fixed base, the

income may be taxed in the other State but

only so much thereof as is attributable to that

fixed base.

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, liter­

ary, artistic, educational or teaching activi­

ties as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom att utöva fritt yrke eller annan själv­

ständig verksamhet, beskattas endast i denna

stat om han inte i den andra avtalsslutande

staten har stadigvarande anordning, som re­

gelmässigt står till hans förfogande för att

utöva verksamheten. Om han har sådan sta­

digvarande anordning, får inkomsten beskat­

tas i denna andra stat men endast så stor del

av den som är hänförlig till denna stadigva­

rande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokat, in­

genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar.

Artide 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides

16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other

similar remuneration derived by a resident of

a Contracting State in respect of an employ­

ment shall be taxable only in that State unless

the employment is exercised in the other

Contracting State. If the employment is so

exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in tha t other State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), remuneration derived by a

resident of a Contracting State in respect of

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna

16, 18, 19 och 20 föranleder a nnat, beskattas

lön och annan liknande ersättning, som per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat upp­

bär på grund av anställning, endast i denna

stat, såvida inte arbetet utförs i den andra

avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i

denna andra stat, får ersättning som uppbärs

för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete

32

¬

background image

SFS 1992:17

an employment exercised in the other Con­

tracting State shall be taxable only in the

first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days within any period of
12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of
the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived by

a resident of a Contracting State in respect of

an employment exercised aboard a ship or

aircraft operated in international traffic, shall

be taxable only in that State.

som utförs i den andra avtalsslutande staten

endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-

dersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra staten eller

på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel beskattas ersättning,

som person med hemvist i en av talsslutande

stat uppbär för arbete som utförs ombord på

skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

endast i denna stat.

Artide 16

Directors' fees

Directors' fees and other payments derived

by a resident of a Contracting State in his

capacity as a member of the board of direc­

tors, a "bestuurder" or a "commissaris" of a

company which is a resident of the other

Contracting State may be taxed in that other

State.

Artikel 16

Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och annan ersättning, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

uppbär i egenskap av styrelseledamot, "be­

stuurder" eller "commissaris" i bolag med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

Artide 17
Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of Ar­

tides 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion artiste, or a musician, or as a sportsman,

from his personal activities as such exercised

in the other Contracting State, may be taxed

in that other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a

sportsman in his capacity as such accrues not

to the entertainer or sportsman himself but to

another person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or sportsman

are exercised.

Artikel 17
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio-

eller televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då in komst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

33

2-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:17

Artide 18

Pensions, annuities and social seairity pay­

ments

(1) Subject to the provisions of paragraph

(2) of Artide 19, pensions and other similar

remuneration paid to a resident of a Con­

tracting State in consideration of past em­

ployment and any annuity shall be taxable

only in that State.

(2) However, where such remuneration is

not of a periodical nature and it is paid in

consideration of past employment exercised

in the other Contracting State, or where in­

stead of the right to annuities a lump sum is

paid, this remuneration or this lump sum

may be taxed in the Contracting State in

which it arises.

(3) Any pension and other payment paid

out under the provisions of a social security

system of a Contracting State to a resident of

the other Contracting State may be taxed in

the first-mentioned State.

(4) The term "annuity" means a stated

sum payable periodically at stated times dur­

ing life or during a specified or ascertainable

period of time under an obligation to make

the payments in return for adequate and full

consideration in money or money's worth.

Artikel 18

Pension, livränta och utbetalningar enligt so -

cialforsäkringslagstiftning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 2 föranleder annat, beskattas pension

och annan liknande ersättning, som med an­

ledning av tidigare anställning betalas till

person med hemvist i en avtalsslutande stat,

samt livränta, endast i denna stat.

2. Om emellertid sådan ersättning inte är

av periodisk natur och den betalas med an­

ledning av tidigare anställning som utövats i

den andra avtalsslutande staten eller när i

stället för rätten till livränta ett engångsbe­

lopp utbetalas får denna ersättning eller detta

engångsbelopp beskattas i den avtalsslutande

stat från vilken ersättningen eller engångsbe­

loppet härrör.

3. Pension och annan ersättning som beta­

las enligt socialförsäkringssystemet i en av­

talsslutande stat till en person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i den förstnämnda staten.

4. Med uttrycket "livränta" förstås ett

fastställt belopp som utbetalas periodiskt på

fastställda tider under en persons livstid eller

under en angiven eller fastställbar tidsperiod

och som utgår på grund av förpliktelse att

verkställa dessa utbetalningar som ersättning

för däremot fullt svarande vederlag i pen­

ningar eller penningars värde.

Artide 19

Government service

(1) (a) Remuneration, other than a pen­

sion, paid by a Contracting State or a politi­

cal subdivision or a local authority thereof to

an individual in respect of services rendered

to that State or subdivision or authority may

be taxed in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the o ther Contracting State if

the services are rendered in that other State

and the individual is a resident of that State

who;

(i) is a national of that St ate; or

(ii) did not become a resident of

that State solely for the purpose of ren­

dering the services.

34

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförs i denna stats, dess politiska

underavdelningars eller lokala myndigheters

tjänst, får beskattas i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om

arbetet utförs i denna andra stat och per­

sonen i fråga har h emvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute­

slutande för att utföra arbetet.

¬

background image

SFS 1992:17

(2) (a) Any pension paid by, or out of

funds created by, a Contracting State or a

political subdivision or a local authority

thereof to an individual in respect of services

rendered t o that State or subdivision or au­

thority may be taxed in that State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the

individual is a resident of, and a national of,
that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and

18 shall apply to remuneration and pensions

in respect of services rendered in connection
with a business carried on by a Contracting

State or a political subdivision or a local au­

thority thereof.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförts i denna stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myn­

digheters tjänst, får beskattas i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om

personen i fråga har hemvist och är medbor­

gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och

18 tillämpas på ersättning och pension som

betalas på grund av arbete som utförts i sam­

band med rörelse som bedrivs av en avtals­

slutande stat, dess politiska underavdelning­

ar eller lokala myndigheter.

lijjlli!»'

Artide 20

Professors and teachers

(1) Payments which a professor or teacher

who is a resi dent of a Contracting State and

who, at the invitation of a university, college,

school or other approved educational institu­

tion, is present in the other Contracting State

for the purpose of teaching or scientific re­

search for a maximum period of two years,

receives for such teaching or research, shall

be taxable only in the first-mentioned State.

(2) This Article shall not apply to income

from research if such research is undertaken

not in the public interest but primarily for the

private benefit of a specific person or per­

sons.

Article 21

Students

Payments which a student or business ap­

prentice who is or was immediately before

visiting a Contracting State a resident of the

other Contracting State and who is present in

the first-mentioned State solely for the pur­

pose of his education or training receives for

the purpose of his maintenance, education or

training shall not be taxed in that State, pro­

vided that such payments arise from sources

outside that State.

Artikel 20
Professorer och lärare

1. Ersättning som en professor eller en lä­

rare, vilken har hemvist i en avtalsslutande

stat och som på inbjudan av ett universitet,

högskola, skola eller annan godkänd under­

visningsanstalt vistas i den andra avtalsslu­

tande staten f�r att bedriva undervisning

eller vetenskaplig forskning under en period

om högst två år, uppbär för sådan undervis­

ning eller forskning beskattas endast i den

förstnämnda staten.

2. Denna artikel tillämpas inte beträffande

inkomst av forskning, om forskningen sker,

inte i allmänt intresse, utan företrädesvis för

att gagna viss persons eller vissa personers

privata intressen.

Artikel 21

Studerande

Studerande eller aöarspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu­

tande stat hade hemvist i den andra avtals­

slutande staten och som vistas i den först­

nämnda staten uteslutande f�r sin undervis­

ning eller utbildning, beskattas inte i denna

stat för belopp som han erhåller för sitt uppe­

hälle, sin undervisning eller utbildning, un­

der förutsättning att beloppen härrör från

källa utanför denna stat.

35

¬

background image

SFS 1992:17

Article 22

Other income

(1) Items of income of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from

immovable property as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of such in­

come, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment sit­

uated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed

base situated therein, and the right or proper­

ty in respect of which th e income is paid is

effectively connected with such permanent

establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the

case may be, shall apply.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett vari­

från inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

inte på inkomst, med undantag för inkomst

av fast egendom som avses i artikel 6 punkt

2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i

en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande staten från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i de nna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

rättighet eller egendom i fråga om vilken in­

komsten betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

CHAPTER IV

TAXATION OF CAPITAL

Artide 23

Capital

(1) Capital represented by immovable

property referred t o in Article 6, owned by a

resident of a Contracting State and situated

in the o ther Contracting State, may be taxed

in that other State.

(2) Capital represented by movable prop­

erty forming part of the business property of

a permanent establishment which an enter­

prise of a Contracting State has in the other

Contracting State or by movable property

pertaining to a fixed base available to a resi­

dent of a Contracting State in the other Con­

tracting State for the purpose of performing

independent personal services, may be taxed

in that other State.

(3) Capital represented by ships and air­

craft operated in international traffic and by

movable property pertaining to the operation

of such ships and aircraft, shall be taxable

only in the Contracting State in which the

place of effective management of the enter­

prise is situated. If that State according to its

KAPITEL IV
BESKATTNING AV F�RM�GENHET
Artikel 23
Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artike l 6, vilken person

med hemvist i en a vtalsslutande stat innehar

och vilken är belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egen­

dom, som utgör del av rörelsetillgångama i

fast driftställe, vilket ett företag i en avtals­

slutande stat har i den andra avtalsslutande

staten, eller av lös egendom, hänförlig till

stadigvarande anordning för att utöva själv­

ständig yrkesverksamhet, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och

luftfartyg som används i internationell trafik

samt av lös egendom som är hänförlig till

användningen av sådana skepp och luftfartyg

beskattas endast i den avtalsslutande stat där

företaget har sin verldiga ledning. I fall då

denna stat på grund av sin lagstiftning inte

36

¬

background image

SFS 1992:17

(dgi

legislation cannot tax the whole of the capi­

tal, the capital shall be taxable only in the

Contracting State of which the enterprise is a

resident. For the purposes of this paragraph

the provisions of paragraph (2) of Article 8

shall apply.

(4) Ail other elements of capital of a resi­

dent of a Contracting State shall be taxable
only in that State.

CHAPTER V
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24
Elimination of double taxation

(1) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which un der the laws of the Nether­

lands and in accordance with the provisions

of this Convention may be taxed in the Neth­

erlands, Sweden shall allow � subject to the

provisions of the law of Sweden concerning

credit for foreign tax (as it may be amended

from time to time without changing the gen­

eral principle hereoO � as a deduction from

the tax on such income, an amount equal to

the Netherlands tax paid in respect of such

income.

(b) Where a resident of Sweden owns capi­

tal which, under the laws of the Netherlands

and in accordance with the provisions of this

Convention, may be taxed in the Nether­

lands, Sweden shall allow as a deduction

from the tax on such capital an amount equal

to the capital tax paid in the Netherlands in

respect of such capital. Such deduction shall

not, however, exceed that part of the Swedish

capital tax as computed before the deduction

is given, which is appropriate to the capital

which may be taxed in the Netherlands.

(c) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a) of this paragraph, where a resi­

dent of Sweden derives income, which in ac­

cordance with the provisions of paragraph (3)

of Article 18 or Article 19 may be taxed in the

Netherlands, Sweden shall exempt such in­

come from tax.

kan beskatta sådan förmögenhet i sin helhet,

skall förmögenheten beskattas endast i den

avtalsslutande stat i vilken företaget har hem­

vist. BeträfiFande denna punkt skall bestäm­

melserna i artikel 8 punkt 2 tillämpas.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

innehar, beskattas endast i denna stat.

KAPITEL V
UNDANR�JANDE AV DUBBELBE­

SKATTNING
Artikel 24

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbe­

skattning undvikas enligt följande:

a) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst som enligt nederländsk lag­

stiftning och i enlighet med bestämmelserna i

detta avtal får beskattas i Nederländerna,

skall Sverige � med beaktande av bestäm­

melserna i svensk lagstiftning om avräkning

av utländsk skatt (såsom de kan komma att

ändras från tid till annan utan att den all­

männa princip som anges här ändras) � från

skatten på inkomsten avräkna ett belopp

motsvarande den skatt som erlagts i Neder­

länderna för inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige inne­

har förmögenhet som enligt nederländsk lag­

stiftning och i enlighet med bestämmelserna i

detta avtal får beskattas i Nederländerna,

skall Sverige från denna persons förmögen­

hetsskatt avräkna ett belopp motsvarande

den förmögenhetsskatt som erlagts i Neder­

länderna för sådan förmögenhet. Avräk-

ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga

den del av den svenska förmögenhetsskatten,

berälcnad utan sådan avräkning, som belöper

på den förmögenhet som får beskattas i Ne­

derländerna.

c) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i

artikel 18 punkt 3 eller artikel 19 får beskat­

tas i Nederländerna skall Sverige, utan

hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt,

undanta sådan inkomst från beskattning.

37

¬

background image

SFS 1992:17

(d) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a) of this paragraph, dividends

paid by a company which is a resident of the

Netherlands to a company which is a resident

of Sweden shall be exempt from Swedish tax

to the extent that the dividends would ha ve

been exempt under Swedish law if both com­

panies had been Swedish companies. This

exemption shall not apply unless

(i) the profits out of which the divi­

dends are paid have, in the Nether­

lands or elsewhere, been subjected to a

tax corresponding to at least 15 per

cent of the net profits calculated in

accordance with Swedish law, or

(ii) these dividends represent in­

come or capital gains that would have

been exempt from Swedish tax if de­

rived directly by the company resident

in Sweden, or

(iii) these dividends represent capi­

tal gains from the alienation of shares

in a company in so far as the assets of

that company, if alienated, would yield

a capital gain which, if received direct­

ly by the Swedish company, would

have been exempt from Swedish tax,

or

(iv) these dividends represent capi­

tal gains from the alienation of shares

in a company which is a resident of the

Netherlands, in so far as the assets of

this company do not directly or indi­

rectly consist of a permanent establish­

ment or immovable property in a third

State, or of shares in a company which

is a resident of a third State and in so

far as the profits withheld by this com­

pany do no t represent income or capi­

tal gains derived from such assets.

However, in the case where dividends �

which would have been exempt under Swed­

ish law if both co mpanies had been Swedish

companies � do not qualify for the exemp­

tion from Swedish tax, Sweden shall - in

addition to the deduction from tax as men­

tioned in sub-paragraph (a) - allow as a de­

duction from the tax on such dividends an

amount equal to 10 per cent of the gross

amount of such dividends.

d) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med

hemvist i Nederländerna till bolag med hem­

vist i Sverige undantagen från svensk skatt i

den mån utdelningen skulle ha varit undanta­

gen från beskattning enligt svensk lagstift­

ning, om båda bolagen hade varit svenska.

Sådan skattebefrielse medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen

betalas har, i Nederländerna eller an­

norstädes, underkastats en beskattning

som motsvarar minst 15 procent av net­

tovinsten beräknad i enlighet med

svensk lag, eller

2) denna utdelning utgörs av in­

komst eller realisationsvinst som hade

varit skattebefriad i Sverige om den

hade förvärvats direkt av bolaget med

hemvist i Sverige, eller

3) denna utdelning utgörs av realisa­

tionsvinst på grund av överlåtelse av

aktier i ett bolag till den del tillgångarna

i detta bolag, om dessa i stället överlå­

tits, hade resulterat i en realisations­

vinst som, om den hade förvärvats di­

rekt av det svenska bolaget, hade varit

undantagen från beskattning i Sverige,

eller

4) denna utdelning utgörs av realisa­

tionsvinst på grund av överlåtelse av

aktier i ett bolag med hemvist i Neder­

länderna, till den del tillgångarna i

detta bolag inte direkt eller indirekt-ut­

görs av ett fast driftställe eller fast egen­

dom i en tredje stat, eller av aktier i ett

bolag med hemvist i en tredje stat och

till den del vinstmedel i bolaget med

hemvist i Nederländerna inte utgörs av

inkomst eller realisationsvinst hänförlig

till sådana tillgångar.

1 fall då utdelning - som skulle ha varit

undantagen från beskattning enligt svensk

lagstiftning om båda bolagen hade varit

svenska � inte uppfyller villkoren för skatte­

befrielse i Sverige, skall Sverige emellertid -

utöver den avräkning från skatt som anges i a

i denna p unkt � från skatten på utdelningen

avräkna ett belopp motsvarande 10 procent

av utdelningens bruttobelopp.

38

/

¬

background image

SFS 1992:17

IfPl

(e) Where a resident of Sweden derives in­

come which shall be exempt from Swedish

tax in accordance with sub-paragraph (c) of

this paragraph or which shall be ta xable only

in the Netherlands according to paragraph

(1) of Article 8, Sweden may, when determin­

ing the graduated rate of Swedish tax, take

into account the income which shall be

exempt from Swedish tax or which shall be

taxable only in the Netherlands.

(2) The Netherlands, when imposing tax

on its residents, may include in the basis

upon which such taxes are imposed the items

of income or capital which, according to the

provisions of this Convention, may be taxed

in Sweden.

(3) However, where a resident of the Neth­

erlands derives items of income or owns

items of capital which according to Article 6,

Article 7, paragraph (4) of Article 10, para­

graph (3) of Article 11, paragraph (3) of Arti­

cle 12, paragraphs (I) and (2) of Article 13,

Article 14, paragraph (1) of Article 15, para­

graph (3) of Article 18, paragraphs (1) (sub­

paragraph a) and (2) (sub-paragraph a) of

Article 19 and paragraphs (1) and (2) of Ar­

ticle 23 of this Convention may be taxed in

Sweden and are included in the basis referred

to in paragraph (2), the Netherlands shall

exempt such items of income or capital by

allowing a reduction of its tax. This reduction

shall be computed in conformity with the

provisions of N etherlands law for the avoid­

ance of double taxation. For that purpose the

said items of income or capital shall be

deemed to be included in the total amount of

the items of income or capital which are

exempt from Netherlands tax under those

provisions.

(4) Further, the Netherlands shall allow a

deduction from the Netherlands tax so com­

puted for the ite ms of income which accord­

ing to paragraph (2) of Article 10, paragraph

(5) of Article 13, Article 16, Article 17 and

paragraph (2) of Article 18 of this Conven­

tion may be taxed in Sweden to the extent

that these items are included in the basis

referred to in paragraph (2). The amount of

this deduction shall be equal to the tax paid

in Sweden on these items of income, but shall

e) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst som enligt c) i denna punkt

skall undantas från svensk skatt eller som

skall beskattas endast i Ned erländerna enligt

artikel 8 punkt 1, får Sverige - vid bestäm­

mandet av skattesatsen för svensk progressiv

skatt - beakta den inkomst som skall undan­

tas från svensk skatt respektive som skall be­

skattas endast i Nederländerna.

2. Nederländerna får vid uttagande av

skatt på personer, som har hemvist där, i d et

beskattningsunderlag på vilket sådana skatter

tas ut inräkna inkomst eller förmögenhet,

som enligt bestämmelserna i detta avtal får

beskattas i Sverige.

3. Om emellertid person med hemvist i

Nederländerna förvärvar inkomst eller inne­

har förmögenhetstillgång som enligt artikel 6,

artikel 7, artikel 10 punkt 4, artikel 11 punk t

3, artikel 12 punkt 3, artikel 13 punkterna 1

och 2, artikel 14, artikel 15 punkt 1, artikel 18

punkt 3, artikel 19 punkt 1 a och punkt 2 a

och artikel 23 punkterna 1 och 2 i detta avtal

får beskattas i Sverige och har inräknats i det

i punkt 2 angivna beskattningsunderlaget,

skall Nederländerna undanta denna inkomst

eller förmögenhetstillgång från skatt genom

att medge nedsättning av den nederländska

skatten. Denna nedsättning skall beräknas i

enlighet med bestämmelserna i nederländsk

lagstiftning om undvikande av dubbelbe­

skattning. På grund härav skall nu angiven

inkomst eller förmögenhetstillgång anses

ingå i det sammanlagda beloppet av inkomst

eller förmögenhet som enligt dessa bestäm­

melser är undantaget från nederländsk skatt.

4. Nederländerna skall vidare medge av­

räkning från den sålunda berälcnade neder­

ländska skatten på inkomst som enligt artikel

10 punkt 2, artikel 13 punkt 5, artikel 16,

artikel 17 och artikel 18 punkt 2 i de tta avtal

får beskattas i Sverige till den del dessa in­

komster har inräknats i det i punkt 2 angivna

beskattningsunderlaget. Avräkningsbeloppet

skall motsvara den i Sverige erlagda skatten

på dessa inkomster, men skall inte överstiga

det belopp med vilket nedsättning skulle ha

39

¬

background image

SFS 1992:17

not exceed the amount of the reduction

which would be allowed if the items of in­

come so included were the sole items of in­

come which are exempt from Netherlands

tax under the provisions of Netherlands law

for the avoidance of double taxation.

medgetts om de på detta sätt inräknade in­

komsterna hade varit de enda inkomster som

enligt bestämmelserna i nederländsk lag­

stiftning om undvikande av dubbelbeskatt­

ning var undantagna från nederländsk skatt.

CHAPTER VI
OFFSHORE ACTIVITIES

Artide 25

Offshore activities

(1) The provisions of this Article shall ap­

ply notwiths tanding any other provisions of

this Convention. However, this Article shall

not apply where offshore activ ities of a per­

son constitute for that person a permanent

establishment under the provisions of Article

5 or a fixed base under the provisions of
Article 14.

(2) In this Article the term "offshore ac­

tivities" means activities which are carried

on offshore in connection with the explora­

tion or exploitation of the sea-bed and its

subsoil and their natural resources, situated

in one of the States.

(3) An enterprise of a Contracting State

which carries on offshore activities in the oth­

er Contracting State shall, subject to para­

graph (4) of this Article, be deemed to be

carrying on, in respect of those activities,

business in that other State through a perma­

nent establishment situated therein, unless

the offshore activities in question are carried

on in the other State for a period or periods

not exceeding in the aggregate 30 days in any

period of 12 months. For the purpose of this

paragraph:

(a) where an enterprise carrying on off­

shore activities in the other Contracting State

is associated with another enterprise and that

other enterprise continues, as part of the

same project, the same offshore activities

that are or were being carried on by the first-

mentioned enterprise, and the aforemen­

tioned activities carried on by both enter­

prises - when added together � exceed a

period of 30 days, then each enterprise shall

be deemed to be carrying on its a ctivities for

KAPITEL VI
VERKSAMHET UTANF�R KUSTEN
Artikel 25

Verksamhet utanför kusten

1. Bestämmelserna i denna artikel tilläm­

pas utan hinder av övriga bestämmelser i

detta avtal. Denna artikel tillämpas emeller­

tid inte då en person bedriver verksamhet

utanför kusten som för honom utgör ett fast

driftställe enligt bestämmelserna i artikel 5

eller en stadigvarande anordning enligt be­

stämmelserna i artikel 14.

2. Med uttrycket "verksamhet utanför

kusten" avses i denna artikel verksamhet vil­

ken bedrivs utanför en av statemas kust i

samband med utforskandet eller utnyttjandet

av havsbottnen och dess underlag samt des­

sas naturtillgångar. .

3. Företag i en avtalsslutande stat som be­

driver verksamhet utanför kusten i den andra

avtalsslutande staten anses � om inte be­

stämmelserna i punkt 4 i denna artikel föran­

leder annat � med avseende på dessa verk­

samheter bedriva rörelse i denna andra stat

från där beläget fast driftställe, såvida inte

den ifrågavarande verksamheten utanför

kusten bedrivs i denna andra stat under tid­

rymd eller tidrymder som sammanlagt inte

överstiger 30 dagar under en tolvmånaders-

period. Vid tillämpningen av denna punkt

gäller följande.

a) I fall då företag, som bed river verksam­

het utanför kusten i den andra avtalsslutande

staten, har intressegemenskap med ett annat

företag och detta andra företag fortsätter,

inom ramen för samma projelct, samma verk­

samhet utanför kusten som bedrivs eller be­

drevs av det förstnämnda företaget och de

förutnämnda verksamheterna som de båda

företagen bedrivit sammanrälcnat överstiger

en tidrymd av 30 dagar, skall båda företagen

anses ha bedrivit verksamhet under en tid-

40

¬

background image

SFS 1992:17

a period exceeding 30 days in a 12 months

period;

u?'

(b)

enterprise shall be regarded as asso-

elated with another enterprise if one holds

directly or indirectly at least one third of the

capital of the other enterprise or if a person

holds directly or indirectly at least one third

of the capital of both enterprises.

WlSiU

(4) However, for the purpose of paragraph

(3) of th is Article the term "offshore activi­

ties" shall be deemed not to include:

(a) one or any combination of the activi-

ties mentioned in p aragraph (4) of Article 5;

(b) towing or anchor handling by ships pri-

marily designed for that purpose and any oth-

er activities performed by such ships;

acni

(c) the transport of supplies or personnel

feiii

by ships or aircraft in international traffic.

(5) A resident of a Contracting State who

carries on offshore activities in the other

State, which consist of professional services

or other activities of an independent charac­

ter, shall be deemed to be performing those

activities from a fixed base in the other State

if the offshore activities in question last for a

continuous period of 30 days or more.

(6) Salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a Contract­

ing State in respect of an employment con­

nected with offshore activities carried on

through a permanent establishment in the

other Contracting State may, to the extent

that the employment is exercised offshore in

that other State, be taxed in that other State.

(7) Where documentary evidence is pro­

duced tha t tax has been paid in Sweden on

the items of income which may be taxed in

Sweden according to Article 7 and Article 14

in connection with respectively paragraph (3)

and paragraph (5) of this Article and para­

graph (6) of this Article, the Netherlands

shall allow a reduc tion of its tax, which shall

be computed in conformity with the rules

laid down in paragraph (3) of Article 24.

rymd som överstiger 30 dagar under en tolv-

månadersperiod.

b) Ett foretag anses ha intressegemenskap

med ett annat foretag om det ena foretaget

direkt eller indirekt äger minst en tredjedel

av det andra företagets kapital eller om en

person direkt eller indirekt äger minst en

tredjedel i båda foretagens kapital.

4. Vid tillämpningen av punkt 3 i denna

artikel anses uttrycket "verksamhet utanför

kusten" emellertid inte innefatta:

a) en eller flera av de kombinationer av

verksamheter som anges i artikel 5 punkt 4,

b) bogsering eller assistans vid ankring

som utförs med skepp vilka huvudsakligen är

konstruerade för detta ändamål och annan

verksamhet som utförs med sådana skepp,

c) transport av utrustning eller personal

med skepp eller luftfartyg i internationell tra­

fik.

5. Person med hemvist i en avtalsslutande

stat som utanför den andra statens kust be­

driver verksamhet som är att hänföra till fritt

yrke eller annan verksamhet av självständig

natur, anses bedriva verksamheten från en

stadigvarande anordning i d enna andra stat

om den ifrågavarande verksamheten utanför

kusten pågår under en sammanhängande tid­

rymd av 30 dagar eller mer.

6. Lön och annan liknande ersättning som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

förvärvar på grund av anställning som har

samband med verksamhet utanför kusten

som bedrivs från fast driftställe i d en andra

avtalsslutande staten får, till den del som ar­

betet utförs utanför kusten i denna andra

stat, beskattas i denna andra stat.

7. I fall då skriftligt bevis företetts att skatt

har erlagts i Sverige för de inkomster som

enligt artikel 7 och artike l 14, jämförda med

punkt 3 respektive punkt 5 i denna artikel,

samt enligt punkt 6 i denna artikel, f^r be­

skattas i Sverige, sk all Nederländerna medge

nedsättning av sin skatt. Denna nedsättning

skall beräknas i enlighet med de bestäm­

melser som anges i artikel 24 punkt 3.

41

¬

background image

SFS 1992:17

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS
Artide 26
Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which na tionals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article 1, also ap­

ply to persons who are not residents of one or

both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same ac­

tivities. This provision shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions

for taxation purposes on account of civil sta­

tus or family responsibilities which it grants

to its own residents.

(3) Except where the provisions of para­

graph (I) of Article 9, paragraph (4) of Article

11, or paragraph (4) of Article 12, apply, in­

terest, royalties and other disbursements

paid by an enterprise of a Contracting State

to a resident of the other Contracting State

shall, for the purpose of determining the tax­

able profits of such enterprise, be deductible

under the same conditions as if they had been

paid to a resident of the first-mentioned

State. Similarly, any debts of an enterprise of

a Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

determining the taxable capital of such enter­

prise, be deductible under the same condi­

tions as if they had been contracted to a resi­

dent of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contra cting State, the

capital of which is who lly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by o ne or

KAPITEL VII

S�RSICILDA BEST�MMELSER

Artikel 26

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och

därmed sammanhängande krav som medbor­

gare i denna andra stat under samma förhål­

landen är eller kan bli underkastad. Utan

hinder av bestämmelserna i a rtikel 1 tilläm­

pas denna bestämmelse även på person som

inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller

i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av ett fast driftställe,

som företag i en avtals slutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, skall i denna

andra stat inte vara mindre fördelaktig än be­

skattningen av företag i denna andra stat,

som bedriver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse anses inte medföra skyl­

dighet för en avtalsslutande stat att medge

person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten sådant personligt avdrag vid

beskattningen, sådan skattebefrielse eller

skattenedsättning på grund av civilstånd eller

försöijningsplikt mot familj som medges per­

son med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel

12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och

annan betalning från företag i en avtalsslu­

tande stat till person med hemvist i den and­

ra avtalsslutande staten avdragsgilla vid be­

stämmandet av den beskattningsbara inkom­

sten för sådant företag på samma villkor som

betalning till person med hemvist i den först­

nämnda staten. På samma sätt är skuld som

företag i en avtalsslutande stat har till person

med hemvist i den andra avtalsslutande stat­

en avdragsgill vid bestämmandet av sådant

företags beskattningsbara förmögenhet på

samma villkor som skuld till person med

hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

42

¬

background image

SFS 1992:17

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­

ment connected therewith which is other or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subjected.

(5) Contributions paid by, or on behalf of,

an individual who is a resident of a Contract­

ing State and who is not a national of that

State, to a pension plan that is recognized for

tax purposes in the other Contracting State

will be tre ated in the same way for tax pur­

poses in the first-mentioned State as a contri­

bution paid to a pension plan that is recog­

nized for tax purposes in that first-mentioned

State, provided that

(a) such individual was contributing to

such pension plan before he became a resi­

dent of the first-mentioned State; and

(b) the competent authority of the first-

mentioned State agrees that the pension plan

corresponds to a pension plan recognized for

tax purposes by that State.

The competent authorities of the Contract­

ing States may by common agreement pre­

scribe conditional rules concerning the appli­

cation of this provision.

For the purpose of this paragraph, "pen­

sion plan" includes a pension plan created

under a public social security system.

(6) The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,

apply to taxes of every kind and description.

med hemvist i den andra avtalsslutande stat­

en, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och

därmed sammanhängande krav som annat

liknande företag i den förstnämnda staten är

eller kan bli underkastat.

5. Avgifter, som betalas av eller för en fy­

sisk person som har hemvist i en avtalsslu­

tande stat men som inte är medborgare i

denna stat, till en pensionsplan som erkänts

för beskattningsändamål i den andra avtals­

slutande staten, behandlas vid beskattningen

i den förstnämnda staten på samma sätt som

avgifter vilka betalats till en pensionsplan

som erkänts för beskattningsändamål i den

förstnämnda staten, under förutsättning att

a) sådan fysisk person omfattades av en

sådan pensionsplan innan han fick hemvist i

den förstnämnda staten; och

b) den behöriga myndigheten i den först­

nämnda staten finner att pensionsplanen

motsvarar en pensionsplan som erkänts för

beskattningsändamål i denna stat.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna kan genom ömsesidig överens­

kommelse föreskriva närmare villkor för

tillämpningen av denna bestämmelse.

Vid tillämpningen av denna punkt anses

uttrycket "pensionsplan" innefatta pensions­

plan som inrättats inom ramen för ett all­

mänt socialförsäkringssystem.

6. Utan hinder av bestämmelserna i arti­

kel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande

artikel på skatter av varje slag och beskaffen­

het.

Artide 27

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States,

present his case to the competent authority of

the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph (I)

of Article 26, to that of the Contracting State

Artikel 27

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslu­

tande stat eller båda avtalsslutande staterna

vidtagit åtgärder som för honom medför eller

kommer att medföra beskattning som strider

mot bestämmelserna i detta avtal, kan han,

utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters

interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande

stat där han har hemvist eller, om fråga är om

43

¬

background image

SFS 1992:17

of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

notification of the action resulting in tax­

ation not in a ccordance with the provisions

of the Convention,

(2) The competent authority shall endea­

vour, if the objection appears to it to be justi­

fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactoiy solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in accordance with the Convention. Any

agreement reached shall be implemented not­

withstanding any time limits in the domestic

law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in the Con­

vention.

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs.

(5) The competent authorities of the Con­

tracting States may by mutual agreement set­

tle the mode of application of the limitations

referred to in Articles 10, 11 and 12.

tillämpning av artikel 26 punkt 1, i den av­

talsslutande stat där han är medborgare. Sa­

ken skall framläggas inom tre år från den

tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beskattning

som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande stat­

en i syfte att undvika beskattning som strider

mot avtalet. �verenskommelse som träffats

genomfors utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande statemas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte omfattas av

avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna kan träda i direkt för­

bindelse med varandra i syfte att träffa över­

enskommelse i de fall som angivits i före­

gående punkter.

5. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna kan träffa ömsesidig

överenskommelse om sättet att genomföra de

begränsningar som anges i artiklarna 10, II

och 12.

Artide 28

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the provi­

sions of t his Convention or of t he domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Convention insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Convention. The exchange of information is

not restricted by Article 1. Any information

received by a Contracting State shall be treat­

ed as secret in the same manner as informa­

tion obtained under the domestic laws of that

Artikel 28
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall utbyta sådana upp­

lysningar som är nödvändiga for att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de av­

talsslutande statemas interna lagstiftning i

fråga om skatter som omfattas av avtalet i

den mån beskattningen enligt denna lag­

stiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av

upplysningar begränsas inte av artikel 1.

Upplysningar som en avtalsslutande stat

mottagit skall behandlas såsom hemliga på

samma sätt som upplysningar som erhållits

44

¬

background image

SFS 1992:17

State and shall be disclosed only to persons or

authorities (including courts and administra­

tive bodies) involved in the assessment or

collection of, the enforcement or prosecution

in respect of, or the determination of appeals

in relation to, the taxes covered by the Con­

vention. Such persons or authorities shall use

the information only for such purposes. They

may disclose the information in public court

proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (I) be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre

public).

enligt den interna lagstiftningen i den na stat

och får yppas endast for personer eller myn­

digheter (däri inbegripna domstolar och för­

valtningsorgan) som fastställer, uppbär eller

indriver de skatter som omfattas av avtalet

eller handlägger åtal eller besvär i fråga om

dessa skatter. Dessa personer eller myndighe­

ter skall använda upplysningarna endast för

sådana ändamål. De får yppa upplysningarna

vid offentlig rä ttegång eller i domstolsavgör­

anden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är till­

gängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig

administrativ praxis i denna avtalsslutande

stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

Artide 29
Assistance in recovery

(1) The Contracting States agree to lend

each other assistance and support with a view

to the collection, in accordance with their

respective laws or administrative practice, of

the taxes to which this Convention shall ap­

ply and of any increases, surcharges, overdue

payments, interests and costs pertaining to

the said taxes.

(2) At the request of the applicant State

the requested State shall recover tax claims of

the first-mentioned State in accordance with

the law a nd administrative practice for the

recovery of its own tax claims. However,

such claims do not enjoy any priority in the

requested State and cannot be recovered by

imprisonment for debt of the debtor. The

requested State is not obliged to take any

Artikel 29
Handräckning vid indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig

att lämna varandra handräckning och bi­

stånd för indrivning i enlighet med respek­

tive stats lagstiftning eller administrativa

praxis av skatter på vilka detta avtal skall

tillämpas samt av de förhöjda

belopp,

tilläggsavgifter, förfallna betalningar, räntor

och kostnader som hänför sig till nämnda

skatter.

2. Efter framställning av den ansökande

staten skall den anmodade staten driva in

den förstnämnda statens skattefordringar i

enlighet med lagstiftning och administrativ

praxis rörande indrivning av dess egna skat­

tefordringar. Sådana fordringar åtnjuter

emellertid inte någon förmånsrätt i den an­

modade staten och kan inte drivas in genom

att gäldenären fängslas för sin fordran. Den

45

¬

background image

SFS 1992:17

executory measures which a re not provided

for in the laws of the applicant State.

(3) The provisions of paragraph (2) shall

apply only to tax claims which form the sub­

ject of an instrument permitting their en­

forcement in the applicant State and, unless

otherwise agreed between the competent

authorities, which are not contested.

However, where the claim relates to a li­

ability to tax of a person as a non resident of

the applicant State, paragraph (2) shall only

apply, unless otherwise agreed between the
competent authorities, where the claim may

no longer be contested.

(4) The obligation to provide assistance in

the recovery of tax claims concerning a de­

ceased person or his estate is limited to the

value of the estate or the property acquired

by each beneficiaiy of the estate, according to

whether the claim is to be recovered from the

estate or from the beneficiaries thereof.

(5) The requested State shall not be

obliged to accede to the request:

(a) if the applicant State has not pursued

all means available in its own territory, ex­

cept where recourse to such means would

give rise to disproportionate difficulty;

(b) if and insofar as it considers the tax

claim to be contrary to the provisions of this

Convention or of any other convention to

which both of the Contracting States are par­

ties.

(6) The request for administrative assis­

tance in the recovery of a tax claim shall be

accompanied by;

(a) a declaration that the tax claim con­

cerns a tax covered by the Convention and

that the conditions of paragraph (3) are met;

(b) an official copy of t he instrument per­

mitting enforcement in the applicant State;

(c) any other document required for re­

covery;

(d) where appropriate, a certified copy

confirming any related decision emanating

from an administrative body or a public

court.

anmodade staten är inte slcyldig att vidta någ­

ra exekutiva åtgärder som inte finns att tillgå

enligt den ansökande statens lagstiftning.

3. Bestämmelserna i pu nkt 2 gäller endast

sådan skattefordran beträffande vilken det

finns en i den ansökande staten giltig verk­

ställighetstitel och, såvida inte de behöriga

myndigheterna kommit överens om annat,

som inte är tvistig.

Om emellertid fordran uppkommit på

grund av skattskyldighet for tid under vilken

en person varit inskränkt skattskyldig i den

ansökande staten skall punkt 2 endast tilläm­

pas, såvida inte de behöriga myndigheterna

kommit överens om annat, om fordran inte

längre kan överklagas.

4. Skyldigheten att ge handräckning vid

indrivning av skattefordran som avser avli­

den person eller dennes dödsbo är begränsad

till dödsboets värde respektive värdet av

dödsbodelägares andel i dödsboet och värdet

av till dödsbodelägare utskiftad egendom,

beroende på om indrivningen av fordran

skall riktas mot dödsboet eller mot dess del­

ägare.

5. Den anmodade staten är inte skyldig att

efterkomma en framställning:

a) om den ansökande staten inte prövat

alla de möjligheter som står till dess förfo­

gande inom dess territorium, utom i de fall

då vidtagandet av sådana åtgärder skulle

medföra oproportionerligt stora svårigheter,

b) om och i den mån den anser att skatte­

fordran strider mot bestämmelserna i detta

avtal eller något annat avtal i vilket båda de

avtalsslutande staterna är parter.

6. Till framställning om handräckning f�r

indrivning av en skattefordran skall fogas:

a) en försäkran att skattefordran gäller

skatt som omfattas av avtalet och att vill­

koren i punkt 3 är uppfyllda,

b) en officiell kopia av den i den ansö­

kande staten giltiga verkställighetstiteln,

c) de övriga handlingar som behövs för

indrivning,

d) vid behov, en bevittnad kopia till be­

kräftande av vaije besläktat beslut som här­

rör från ett administrativt organ eller en

domstol.

46

¬

background image

SFS 1992:17

ar

(7) The applicant State shall indicate the

amounts of the tax claim to be recovered in

both the currency of the applicant State and

the currency of the requested State. The rate

of exchange to be used for the purpose of the

preceding sentence is the last selling price

settled on the most representative exchange

market or markets of the applicant State.

Each amount recovered by the requested

State shall be transferred to the applicant

State in the currency of the requested State.

The transfer shall be carried out within a

period of a month from the date of the recov­

ery.

(8) At the request of the applicant State,

the requested State shall, with a view to the

recovery of an am ount of tax, take measures

of conservancy even if the claim is contested

or is not yet the subject of an instrument

permitting enforcement, in so far as such is

permitted by the laws and administrative

practice of the requested State.

(9) The instrument permitting enforce­

ment in the applicant State shall, where ap­

propriate and in accordance with the provi­

sions in force in the requested State, be ac­

cepted, recognised, supplemented or re­

placed as soon as possible after the date of the

receipt of the request for assistance by an

instrument permitting enforcement in the re­

quested State.

(10) Questions concerning any period be­

yond which a tax claim cannot be enforced

shall be governed by th e law of the applicant

State. The request for assistance in the recov­

ery shall give particulars concerning that pe­

riod.

(11) Acts of recovery carried out by the

requested State in pursuance of a request for

assistance, which, according to the laws of

that State, would have the e|Fect of suspend­

ing or in terrupting the period mentioned in

paragraph (10), shall also have this effect un­

der the laws of the applicant State. The re­

quested State shall inform the applicant State

about such acts.

(12) The requested State may allow defer­

ral of payment or payment by installments, if

its laws or administrative practice permit it

to do so in similar circumstances; but it shall

7. Den ansökande staten skall ange storle­

ken på den skattefordran som skall d rivas in

såväl i den ansökande som i den anmodade

statens valuta. Därvid skall den senast note­

rade säljkursen på den mest representativa

valutamarknaden eller -marknaderna i den

ansökande staten