SFS 1999:1069 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

991069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels

att 8 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 §

2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i Sverige yr-

kesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

12 eller 13 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

15 §,

5. i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor,
7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,
8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

8 a §

Skattskyldighet enligt 8 § 5 föreligger inte för varor som förs in till

Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

1

Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.

2

Senaste lydelse 1999:448. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 1999:1069

Utkom från trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1069

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.