SFS 1999:892 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport

990892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Oman beträffande inkomst som härrör från
internationell flygtransport;

utfärdad den 28 oktober 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör

från internationell flygtransport som Sverige och Oman undertecknade den 8
juli 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ara-
biska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till
denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför in-

skränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på

inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:135, bet. 1999/2000:SkU4, rskr. 1999/2000:11.

SFS 1999:892

Utkom från trycket
den 30 november 1999

background image

2

SFS 1999:892

Bilaga

AVTAL MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGES
REGERING OCH
SULTANATET OMANS
REGERING FÖR
UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING PÅ
INKOMST SOM HÄRRÖR
FRÅN INTERNATIONELL
FLYGTRANSPORT

Konungariket Sveriges regering och Sulta-

natet Omans regering;

Som önskar ingå ett avtal för undvikande av

dubbelbeskattning på inkomst som härrör från
internationell flygtransport;

Har kommit överens om följande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka avtalet tillämpas är:

a) I Konungariket Sverige:
1)

den statliga inkomstskatten,

2)

den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnda ”svensk skatt”),
b) I Sultanatet Oman:
1)

bolagsskatten på inkomster,

2)

vinstskatten på kommersiella och in-
dustriella etableringar,

(i det följande benämnda ”omansk skatt”).

2.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som i en-
dera avtalsslutande staten efter undertecknan-
det av avtalet påförs vid sidan av eller i stället
för de skatter som anges i punkt 1 i denna arti-
kel.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall omedelbart meddela var-
andra de väsentliga ändringar som vidtagits i

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION OF INCOME
DERIVED FROM
INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT

The Government of the Kingdom of Swe-

den and the Government of the Sultanate of
Oman;

Desiring to conclude an Agreement for the

Avoidance of Double Taxation of Income deri-
ved from international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

(1) The taxes which are the subject of this

Agreement are:

(a) In the Kingdom of Sweden:
(i)

the National income tax;

(ii)

the Municipal income tax;

(hereinafter referred to as”Swedish tax”);
(b) In the Sultanate of Oman:
(i)

the Company Income Tax;

(ii) the Profit Tax on Commercial and In-

dustrial establishments;

(hereinafter referred to as ”Omani tax”).

(2) This Agreement shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed by either Contracting State after
the date of signature of this Agreement in ad-
dition to, or in place of, the taxes referred to in
paragraph (1) of this Article.

Each Contracting State shall immediately

inform the other Contracting State of any sub-
stantial changes which have been made in its

background image

3

SFS 1999:892

respektive skattelagstiftning vilka berör detta
avtal.

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har i detta avtal följande uttryck nedan angi-
ven betydelse:

a) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” åsyftar Konungariket
Sverige eller Sultanatet Oman, beroende på
sammanhanget;

b) ”skatt” åsyftar svensk skatt eller omansk

skatt, beroende på sammanhanget;

c) ”företag i en avtalsslutande stat” åsyftar

1)

Oman Air och Gulf Air, eller

2)

Scandinavian Airlines System (SAS);

ovan angivna företag kan till antalet utökas el-
ler ersättas av andra företag genom utväxlande
av brev eller annat motsvarande arrangemang
mellan de båda avtalsslutande staterna;

d) ”internationell trafik” åsyftar transport

med luftfartyg som används av ett företag i en
avtalsslutande stat, utom då luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten;

e) ”behörig myndighet” åsyftar:
– i Konungariket Sverige, finansministern

eller dennes befullmäktigade ombud,

– i Sultanatet Oman, ställföreträdande pre-

miärministern för finansiella och ekonomiska
angelägenheter eller dennes befullmäktigade
ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar be-

stämmelserna i detta avtal anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har enligt den statens lagstift-
ning i fråga om sådana skatter som är föremål
för detta avtal.

respective taxation laws which affect this
Agreement.

Article 2

Definitions

(1) In this Agreement, unless the context

otherwise requires:

(a) the terms ”a Contracting State” and ”the

other Contracting State” mean the Kingdom of
Sweden or the Sultanate of Oman as the con-
text requires;

(b) the term ”tax” means Swedish tax or

Omani tax as the context requires;

(c) the term ”enterprise of a Contracting

State” means:

1)

Oman Air or Gulf Air, or

2)

Scandinavian Airlines System (SAS);

the above mentioned enterprises may be added
to or replaced by other enterprises through the
exchange of letters or any other similar arr-
angements between the two Contracting Sta-
tes;

(d) the term ”international traffic” means

any transport by an aircraft operated by an en-
terprise of a Contracting State except when the
aircraft is operated solely between places in
the other Contracting State;

(e) the term ”competent authority” means:
– in the case of the Kingdom of Sweden, the

Minister of Finance or his authorised repre-
sentative,

– in the case of the Sultanate of Oman, the

Deputy Prime Minister for Financial and Eco-
nomic Affairs or his authorised representa-
tive.

(2) In the application of the provisions of

this Agreement by a Contracting State any
term not otherwise defined shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning
which it has under the laws of that Contracting
State relating to the taxes which are the sub-
ject of this Agreement.

background image

4

SFS 1999:892

Artikel 3

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst och vinst som företag i en avtals-

slutande stat förvärvar genom användning av
luftfartyg i internationell trafik undantas från
beskattning i den andra avtalsslutande staten.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel

tillämpas också på andel i inkomst och vinst
som företag i en avtalsslutande stat förvärvar
genom användning av luftfartyg i internatio-
nell trafik genom deltagande i en pool, ett ge-
mensamt företag eller en internationell drifts-
organisation.

3. Vid tillämpningen av denna artikel:
a) åsyftar uttrycket ”användning av luftfar-

tyg” verksamhet i form av flygtransport av
passagerare, bagage, levande inventarier, varor
eller post som bedrivs av företag i en avtals-
slutande stat och inbegriper försäljning av bil-
jetter eller motsvarande handlingar för sådan
transport;

b) ränta på medel som är direkt hänförliga

till användningen av luftfartyg i internationell
trafik anses som inkomst från användning av
sådant luftfartyg.

4. Vinst som företag i en avtalsslutande stat

förvärvar på grund av överlåtelse av luftfartyg,
som detta företag äger och använder i interna-
tionell trafik och vars inkomst av denna verk-
samhet beskattas endast i denna stat, samt
vinst som detta företag förvärvar på grund av
avyttring av reservdelar och annan utrustning
hänförlig till användningen av sådant luftfar-
tyg, skall undantas från beskattning i den an-
dra avtalsslutande staten.

Article 3

Avoidance of double taxation

(1) Income and profits derived from the

operation of aircraft in international traffic by
an enterprise of a Contracting State shall be
exempt from tax in the other Contracting
State.

(2) The provisions of paragraph (1) of this

Article shall also apply to the share of income
and profits from the operation of aircraft in in-
ternational traffic derived by an enterprise of a
Contracting State through participation in a
pool, a joint business or an international ope-
rating agency.

(3) For the purposes of this Article:
(a) the term ”operation of aircraft” means

transportation by air of passengers, baggage,
livestock, goods or mail, carried on by an en-
terprise of a Contracting State, and includes
the sale of tickets or similar documents for
such transportation,

(b) interest on funds directly connected with

the operation of aircraft in international traffic
shall be regarded as income from the opera-
tion of such aircraft.

(4) Gains derived by an enterprise of a

Contracting State from the alienation of air-
craft owned and operated by the enterprise in
international traffic, the income from which is
taxable only in that State, and gains from the
alienation of spares and equipment used by the
enterprise in the operation of such aircraft
shall be exempt from tax in the other Contrac-
ting State.

background image

5

SFS 1999:892

Artikel 4

Omförhandling

Om företag i Konungariket Sverige påförs

skatt av sådant slag som anges i artikel 1, på
sådan inkomst som anges i artikel 3, i en stat i
vilken Gulf Air är det nationella lufttransport-
bolaget, skall de avtalsslutande staterna utan
dröjsmål inleda förhandlingar i syfte att i mot-
svarande mån justera de undantag från be-
skattning som följer av artikel 3 i detta avtal.

Artikel 5

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av detta av-
tal.

Artikel 6

Ikraftträdande

De avtalsslutande staterna skall på diploma-

tisk väg underrätta varandra när de konstitutio-
nella åtgärder som enligt respektive lagstift-
ning krävs för att detta avtal skall träda i kraft
har vidtagits. Avtalet träder i kraft den dag då
den sista av dessa underrättelser tas emot och
skall därvid tillämpas på inkomst och vinst
som förvärvas från och med den första januari
1995.

Artikel 7

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns-

ning men endera avtalsslutande staten kan på
diplomatisk väg säga upp avtalet genom un-

Article 4

Renegotiation

If an enterprise of the Kingdom of Sweden

is charged to tax of the kind referred to in Ar-
ticle 1, with respect to income and profits re-
ferred to in Article 3, in any State of which
Gulf Air is the national carrier, the Contracting
States shall open negotiations without delay
with a view to adjusting accordingly the ex-
emptions afforded by Article 3 of this Agree-
ment.

Article 5

Mutual agreement procedure

The competent authorities of the Contrac-

ting States shall endeavour to resolve by mu-
tual agreement any difficulties or doubts ari-
sing as to the interpretation or application of
the Agreement. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in this Agreement.

Article 6

Entry into force

Each Contracting State shall notify the

other through diplomatic channels of the com-
pletion of the relevant procedures required by
its law to bring this Agreement into force. The
Agreement shall enter into force on the date of
the later of these notifications and shall there-
upon have effect as regards income and gains
arising on or after the first day of January,
1995.

Article 7

Termination

This Agreement shall remain in force inde-

finitely but either Contracting State may
terminate it by giving notice of termination

background image

6

SFS 1999:892

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

derrättelse härom minst sex månader före ut-
gången av något kalenderår som följer efter
fem år räknat från den dag då avtalet träder i
kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla avseende räkenskapsår som
börjar den första januari det kalenderår som
följer närmast efter utgången av det år då upp-
sägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av respek-
tive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Muscat den 8 juli 1998,...., i

två exemplar på arabiska, svenska och engel-
ska språken. Alla språken äger lika vitsord.
För den händelse att tvist uppkommer vid
tolkningen skall den engelska texten äga före-
träde.

För Konungariket
Sveriges regering

Lave Johnsson

För Sultanatet
Omans regering

Ahmed bin Abdulnabi Makki

through diplomatic channels, at least six
months before the end of any calendar year af-
ter the fifth year following that of the entry
into force. In such event this Agreement shall
cease to be effective for any year of assess-
ment commencing on or after 1 January in the
calendar year next following that in which
such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly

authorised thereto by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat this eighth day

of July 1998 AD,...., in Arabic, Swedish and
English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpreta-
tion, the English text shall prevail.

For the Government
of the Kingdom of Sweden

Lave Johnsson

For the Government of
the Sultanate of Oman

Ahmed bin Abdulnabi Makki

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.