SFS 2001:331 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar

010331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av vissa av Riksskatteverkets
föreskrifter och bindande förklaringar;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Vid utgången av juni 2001 upphör följande föreskrifter och bindande för-

klaringar från Riksskatteverket att gälla:

1. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:5) om preskription av

skatt för vars uttagande handräckning begärts i Sverige enligt gällande hand-
räckningsavtal med Finland.

2. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:8) Ansökan från Fören-

ingen Sweden Models, Malmö, om förklaring rörande frågan om skyldighet
för föreningen att verkställa skatteavdrag vid utbetalning av lön.

3. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:3) om beskattning av s.k.

gränsgångare mellan Sverige och Norge.

4. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:13) om bindande förkla-

ring angående skatteavdrag för semesterlön för s.k. privilegierad frånvaro.

5. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:16) om föreskrifter rö-

rande beräkning och debitering av skatt för fysiska personer och dödsbon.

6. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:7) om bindande förkla-

ring angående avdrag för preliminär A-skatt för vissa ersättningar till arbets-
tagare.

7. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:10) om bindande förkla-

ring angående skatteavdrag på vissa pantförskrivna livräntor.

8. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1975:13) om bindande förkla-

ring beträffande skatteavdrag vid utbetalning av lön till vissa stuveriarbetare
i Stockholm.

9. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1977:8) om skatteavdrag på se-

mesterersättning, utbetalad genom Glasmästeriförbundets Semesterkassa,
m.m.

10. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1979:11) om skatteavdrag på ga-

rantibelopp enligt lagen om statlig lönegaranti vid konkurs.

11. Riksskatteverkets bindande förklaring (RSFS 1980:58) beträffande ut-

ländskt företags skyldighet att göra skatteavdrag på lön till anställda.

12. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:14) om förfrågan till myn-

dighet vid offentlig upphandling.

1

Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.

SFS 2001:331

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:331

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

13. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1983:16) om avräkning av

skatter och avgifter i samband med återbetalning av mervärdeskatt.

14. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:47) om avdrag för

kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats.

15. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:39) om särskilt postgiro-

konto för inbetalning av mervärdeskatt.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.