SFS 2003:759 Lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik / SFS 2003:759 Lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
030759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR
beträffande skatt på inkomst som härrör från
luftfartyg i internationell trafik;

utfärdad den 13 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Artikel 10 om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst som härrör från
luftfartyg i internationell trafik i avtalet mellan Sverige och Hong Kong
SAR beträffande luftfart som undertecknades den 14 mars 2000 skall gälla
som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten
samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på

inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1997 samt på förmögen-
het som innehas detta datum eller senare.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LARS-ERIK L�VD�0N
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19.

SFS 2003:759

Utkom från trycket
den 25 november 2003

background image

2

SFS 2003:759

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF THE HONG
KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE RE-
GION OF THE PEOPLE�"S REPUBLIC OF
CHINA

CONCERNING SCHEDULED AIR
SERVICES

The Government of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Hong Kong Spe-
cial Administrative Region of the People�"s
Republic of China (⬝the Hong Kong Special
Administrative Region⬝),

Have agreed as follows:

ARTICLE 10

Avoidance of Double Taxation

1. Income and profits derived from the opera-
tion of aircraft in international traffic by an
airline of one Contracting Party, including
participation in a pool service, a joint air trans-
port operation or an international operating
agency, which are subject to tax in the area of
that Contracting Party shall be exempt from
income tax, profits tax and all other taxes on
income and profits imposed in the area of the
other Contracting Party.

2. Capital and assets of an airline of one Con-
tracting Party relating to the operation of air-
craft in international traffic shall be exempt
from taxes on capital and assets imposed in
the area of the other Contracting Party.

3. Gains from the alienation of aircraft oper-
ated in international traffic and movable prop-
erty pertaining to the operation of such aircraft
which are received by an airline of one Con-
tracting Party, the income and profits of which
according to paragraph 1 are taxable only in

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVE-
RIGES REGERING OCH REGERINGEN I
FOLKREPUBLIKEN KINAS S�RSKILDA
ADMINISTRATIVA REGION
HONG KONG

BETR�FFANDE LUFTFART

Konungariket Sveriges regering och rege-
ringen i Folkrepubliken Kinas särskilda admi-
nistrativa region Hong Kong (den särskilda
administrativa regionen Hong Kong),

har kommit överens om följande:

Artikel 10

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som lufttrafikföretag i en avtalsslu-
tande part förvärvar genom användning av
luftfartyg i internationell trafik, inklusive ge-
nom deltagande i en pool, i ett gemensamt
lufttransportföretag eller i en internationell
driftsorganisation, undantas från inkomstskatt
och all annan skatt på inkomst som påförs i
den andra avtalsslutande parten.

2. Förmögenhet som innehas av lufttrafikföre-
tag i en avtalsslutande part och som är hänför-
liga till användningen av luftfartyg i interna-
tionell trafik undantas från skatt på förmögen-
het i den andra avtalsslutande parten.

3. Vinst på grund av överlåtelse av luftfartyg i
internationell trafik och lös egendom hänförlig
till användning av sådant luftfartyg som tas
emot av lufttrafikföretag i en avtalsslutande
part, och vars inkomst enligt punkt 1 beskattas
endast i denna avtalsslutande part, är undanta-

Bilaga

(�versättning)

background image

3

SFS 2003:759

the area of that Contracting Party, shall be ex-
empt from any tax on gains imposed in the
area of the other Contracting Party.

4. For the purposes of this Article:

(a) the term ⬝income and profits⬝ includes rev-
enues and gross receipts from the operation of
aircraft for the carriage of persons, livestock,
goods, mail or merchandise in international
traffic including:

i) the charter or rental of aircraft if such char-
ter or rental is incidental to the operation of
aircraft in international traffic;

ii) the sale of tickets or similar documents, and
the provision of services connected with such
carriage, for the airline itself or for other air-
lines, but in the latter case only if such sales or
provisions of services are incidental to the op-
eration of aircraft in international traffic; and

iii) interest on funds directly connected with
the operation of aircraft in international traf-
fic;

(b) the term ⬝international traffic⬝ means any
carriage by an aircraft except when such car-
riage is solely between places in the area of
the other Contracting Party;

(c) the term ⬝airline of one Contracting Party⬝
means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Ad-
ministrative Region, an airline incorporated
and having its principal place of business in
the Hong Kong Special Administrative Re-
gion; and

gen från all skatt på vinst som påförs i den
andra avtalsslutande parten.

4. Vid tillämpningen av denna artikel:

a) innefattar uttrycket ⬝inkomst⬝ intäkter och
bruttoinkomster från användning av luftfartyg
för transport i internationell trafik av personer,
levande inventarier, varor, post eller handels-
varor inklusive:

1) chartring eller hyra av luftfartyg om sådan
chartring eller hyra är av underordnad bety-
delse i förhållande till användningen av luft-
fartyg i internationell trafik,

2) försäljning av biljetter eller motsvarande
handlingar samt tillhandahållande av tjänster i
samband med sådan transport, för lufttrafik-
företaget eller för andra lufttrafikföretag, men
i det senare fallet endast om sådan försäljning
eller tillhandahållande av tjänster är av under-
ordnad betydelse i förhållande till använd-
ningen av luftfartyg i internationell trafik, och

3) ränta på medel som är direkt hänförliga till
användningen av luftfartyg i internationell tra-
fik,

b) avser uttrycket ⬝internationell trafik⬝ all
transport med luftfartyg utom då sådan trans-
port sker uteslutande mellan platser i den
andra avtalsslutande parten,

c) avser uttrycket ⬝lufttrafikföretag i en avtals-
slutande part⬝,

1)

i den särskilda administrativa regionen

Hong Kong, ett lufttrafikföretag bildat och
med säte i den särskilda administrativa regio-
nen Hong Kong, och

background image

4

SFS 2003:759

(ii) in the case of Sweden, any airline which,
under the laws of Sweden, is liable to tax
therein by reason of domicile, residence, place
of management or any other criterion of a simi-
lar nature, and includes the joint Swedish,
Danish and Norwegian air transport consor-
tium Scandinavian Airlines System (SAS), but
only insofar as profits derived by SAS Sverige
AB, the Swedish partner of the Scandinavian
Airlines System (SAS), are in proportion to its
share in that consortium;

(d) the term ⬝competent authority⬝ means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Ad-
ministrative Region, the Commissioner of In-
land Revenue or his authorized representative,
or any person or body authorized to perform
any functions at present exercisable by the
Commissioner or similar functions; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Fi-
nance, his authorized representative or the au-
thority which is designated as a competent au-
thority for the purposes of this Article.

5. The competent authorities of the Contract-
ing Parties shall, through consultation, en-
deavour to resolve by mutual agreement any
disputes regarding the interpretation or appli-
cation of this Article. Article 17 (Settlement of
Disputes) shall not apply to any such dispute.

6.

Notwithstanding Article 21 (Entry into

Force) each Contracting Party shall in writing
notify the other of the completion of the rele-
vant procedures required by its law to bring
this Article into force. The Article shall enter
into force on the date of the receipt of the lat-
ter of these notifications and shall thereupon
have effect in respect of income, profits and
gains arising on or after the first day of Janu-
ary 1997 and on capital and assets held on or
after that date.

2) i Sverige, lufttrafikföretag som enligt lag-
stiftningen i Sverige är skattskyldigt där på
grund av domicil, bosättning, plats för före-
tagsledning eller annan liknande omständig-
het, och omfattar det gemensamma svenska,
danska och norska luftfartskonsortiet Scandi-
navian Airlines System (SAS), men när det
gäller inkomster uppburna av SAS Sverige
AB, den svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS), endast till den del in-
komsten motsvarar dess andel i konsortiet,

d) avser uttrycket ⬝behörig myndighet⬝,

1)

i den särskilda administrativa regionen

Hong Kong, ⬝the Commissioner of Inland Re-
venue⬝ eller dennes befullmäktigade ombud
eller varje annan person eller organ med befo-
genhet att utföra de funktioner som ⬝the Com-
missioner⬝ för närvarande utför eller liknande
funktioner, och

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-
mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av denna artikel.

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande parterna skall, efter samråd, genom öm-
sesidig överenskommelse söka avgöra alla
tvister beträffande tolkningen eller tillämp-
ningen av denna artikel. Artikel 17 (Tvistlös-
ning) är inte tillämplig på sådana tvister.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 21
(Ikraftträdande) skall de avtalsslutande par-
terna skriftligen underrätta varandra när de
konstitutionella åtgärder har vidtagits som en-
ligt respektive lagstiftning krävs för att denna
artikel skall träda i kraft. Artikeln träder i kraft
den dag då den sista av dessa underrättelser tas
emot och skall därvid tillämpas på inkomst
och vinst som förvärvas den 1 januari 1997
eller senare och på förmögenhet som innehas
detta datum eller senare.

background image

5

SFS 2003:759

7. Notwithstanding Article 19 (Termination)
where notice of termination of this Agreement
is given under that Article, this Article shall
cease to have effect, in relation to income,
profits and gains received as well as capital
and assets held on or after the first day of Jan-
uary in the calendar year next following the
expiry of a period of six months after the date
when such notice is given.

8. This Article shall cease to have effect in the
event that an agreement for the avoidance of
double taxation with respect to taxes on in-
come, providing for similar exemptions to
those in this Article, enters into force between
the Contracting Parties.

In witness whereof, the undersigned, being
duly authorized by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at Hong Kong this 14

th

day

of March 2000 in the English language.

For the Government of the Kingdom of Swe-
den

Ingolf Kiesow

For the Government of the Hong Kong Spe-
cial Administrative Region of the People�"s
Republic of China

Stephen IP Shu Kwan

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19
(Uppsägning) skall, då meddelande om beslut
att säga upp detta avtal lämnas enligt nämnda
artikel, denna artikel upphöra att gälla beträf-
fande såväl inkomst och vinst som förmögen-
het som tas emot respektive innehas från och
med den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter utgången av sex månader från
dagen då uppsägningen äger rum.

8. Denna artikel skall upphöra att gälla när ett
avtal om undvikande av dubbelbeskattning be-
träffande skatt på inkomst träder i kraft mellan
de avtalsslutande parterna, under förutsättning
att avtalet innehåller liknade undantag som de
i denna artikel.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade av respektive
regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Hong Kong den 14 mars 2000 i
två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingolf Kiesow

För regeringen i Folkrepubliken Kinas sär-
skilda administrativa region Hong Kong

Stephen IP Shu Kwan

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.