SFS 1979:189

790189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Bötesverkställighetslag;

gpS 1979:189

mfärdad den 20 apr il 1979.

den 9 maj 1979

Enligt riksdagen.s beslut' före.skrivs följande.

Allmänna bestämmelser

' § Bölesstralf verkställs genom uppbörd eller indrivning. Regeringen

bestämmer, i vad män uppbörd skall s ke.

' Prop, 1978/79:40, LU 1978/79; 10, r.skr 1978/79:159.

443

¬

background image

SFS 1979:189

Lagens bestämmelser om böter gäller också vite och sädan särskild

rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet. Vad som sägs i

lagen om dom gäller även beslut.

2 § Uppbörd av böter sker så snart dom, strafföreläggande eller föreläg­
gande av ordningsbot har meddelats. Indrivning fär däremot ej ske förrän
domen har vunnit laga kraft eller föreläggandet har godkänts.

Utan hinder av att dom eller föreläggande ej har meddelats får den miss­

tänkte betala förskott på böter som kan komma att åläggas honom. Rege­

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare före­
skrifter om sådan förskottsbetalning.

3 § Om verkställighet utomlands av här i landet ålagt bölesstrafT finns

särskilda bestämmelser.

Uppbörd

4 § Uppbörd sker genom att den bötfällde frivilligt erlägger betalning till

myndighet som regeringen bestämmer. Influtet belopp avräknas på de bö­

ter som får antas vara avsedda med betalningen.

Som uppbörd anses även att medel, som har betalats som förskott pä bö­

ter, tas i ans pråk för betalning av dessa.

5 § Uppkommer överskott vid uppbörd, får det avräknas på andra böter

som den bötfällde är skyldig att betala. I de n mån avräkning ej sker, skall

överskott återbetalas.

Indrivning

6 § Skall uppbörd ej ske eller har uppbörd ej lett till full betalning, skall

böterna drivas in genom kronofogdemyndighetens försorg. Indrivningen
sker på grund av dom, godkänt föreläggande eller saköreslängd.

7 § Indrivning inleds genom att den bötfällde avkrävs betalning, om ej

särskilda skäl finns att underlåta krav.

Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen eller med­

ge avbetalning. Mot beslut angående uppskov eller avbetalning får talan ej
föras. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i sa mband med

klagan över utmätning eller införsel.

8 § Har den bötfällde fordran enligt 68 § I elle r 2 mom. eller 69 S I mo m.

uppbördslagen (1953: 272) pä överskjutande skatt eller ränta på sådan .skatt

får böterna avräknas på fordringen i d en ordning som föreskrivs i 68 § 4

mom. första stycket samma lag.

9 § I den mån betalning ej kan erhållas med tillämpning av 7 eller 8 §,

sker indrivning genom utmätning eller införsel enligt vad som är föreskri­

vet därom.

10 § För att driva in b ötesfordran får kronofogdemyndigheten ansöka att
den bötfällde skall försättas i k onkurs. Understiger fordringen femhundra

444

kronor, får ansökan dock göras endast om synnerliga skäl föreligger.

¬

background image

Ackordsförslag som rör böter får an tas av länsstyrelsen under samm a

SFS 1979:189

villkor som enligt 62 § uppbördslagen (1953 : 272) gäller i fråga om ackords-

förslag rörande ska tt.

Mot kronofogdemyndighets beslut i fråga om konkursansökan eller läns­

styrelses beslut angående ac kordsförslag får talan ej föras.

Indrlvningshinder

11 § Har böterna bortfallit eller föreligger eljest laga hinder mot verkstäl­

lighet, avkortas böterna.

Möter annat hinder mot indrivning av böterna, får de avskrivas. Av­

skrivning medför ej ändring i betalningsskyldigheten.

Fråga om avkortni ng och avskrivning prövas av länsstyrelsen enligt de

närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

12 8 Skulle indrivning av böter vara till synnerligt men för den bötfällde

eller någon som är beroende av honom för sin försörjning, kan kronofogde­

myndigheten fö rordna att vidare verkställighet ej skall äga rum. Sådant

förordnande får ej meddelas, om det är påkallat från allmän sy npunkt att

indrivningen fortgår.

13 § Mot kronofogdemyndighets förordnande enligt 12 § får åklagaren i
den ort d är den bötfällde finns föra talan genom besvär hos tingsrätten i
samma ort. Besvärshandling skall ha kommit in till rätten inom tre veckor
från den dag då åklagaren fick del av beslutet. I ärendet äger lagen
(1946:807) om handläggning av domstolsärenden motsvarande tillämp­

ning. Därvi d skall i fråga om besvärshandlingen gälla vad som i den lagen
sägs om ansökan och skall vid annan handläggning än som sägs i 3 eller 4 §
samma lag rätten bestå av en lagfaren domare och nämnd.

Mot kronofogdemyndighets beslut att icke meddela förordnande enligt

12 § får talan ej föras. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i

samband med klagan över utmätning elle r införsel.

14 § Om förvandlingsstraff för obetalda böter föreskrivs i lagen

(1964:168) om förvandling av b öter.

Har beslut om förvandlingsstraff meddelats, får böter ej indrivas. Sedan

verkställighet av förvandlingsstraffet påbörjats, får ej heller bet alning för
böterna mottas.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 197 9.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar

OLA UL LSTEN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

i.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.