SFS 2008:205 Lag om lagerskatt på flygbensin

080205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lagerskatt på flygbensin;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska

betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

2 §

Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in

befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi.

Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luft-

fartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning.

Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger

1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg.

3 §

Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 §

första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 §

Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndighe-

ten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i
en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket
skattebetalningslagen (1997:483).

Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den

26 augusti 2008.

I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om
1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
3. ansvar för skatt i 12 kap.,
4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap.,
5. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
7. inbetalning av skatt i 16 kap.,
8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
9. återbetalning av skatt i 18 kap.,
10. ränta i 19 kap.,
11. indrivning i 20 kap.,
12. omprövning i 21 kap.,

1

Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164.

SFS 2008:205

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:205

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

13. överklagande i 22 kap., och
14. övriga bestämmelser i 23 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.