SFS 2007:1386 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

071386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2–4 §§ lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten

överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och

icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland-
ningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 1,66 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

3 §

3

Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst

15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst

18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 7,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

11,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

15,41 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

21,58 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med

45,17 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

1

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2

Senaste lydelse 2001:517.

3

Senaste lydelse 2001:822.

SFS 2007:1386

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1386

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 §

4

Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till

KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men
som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2
men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15
volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkom-
mit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 7,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

11,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

15,41 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

21,58 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2001:822.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.