SFS 2013:860 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

130860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7, 32 och 33 §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

7 §

2

Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet

med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993
om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alko-
hol för att erhålla punktskattebefrielse,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
3. ingår i läkemedel,
4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en

alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställ-

ning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt
fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter
och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsätt-

ning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlems-
stats krav,

7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkal-

leligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskatteplik-
tiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure,
8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket,

eller

9. är motorbränsle, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad

i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de

under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren
har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för
Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller

1 Prop. 2012/13:183, bet. 2012/13:SkU4, rskr. 2013/14:15.

2 Senaste lydelse 2012:677.

SFS 2013:860

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:860

2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholva-

ror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5

har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen.

32 §

3

En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in

i upplagshavarens skatteupplag,

2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg,

4. som har använts
a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6

eller 9,

b) i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alko-

hol, eller

c) för vetenskapligt ändamål,
5. som har levererats till
a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller
b) sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,
6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande, eller

7. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 26 § un-

der förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färd-
handling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som en-
ligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §

4

En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad

förbrukare enligt 31 e §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som an-
vänts

1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6

eller 9,

2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alko-

hol, eller

3. för vetenskapligt ändamål.

3 Senaste lydelse 2011:286.

4 Senaste lydelse 2011:100.

background image

3

SFS 2013:860

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 men tillämpas för tid från och

med den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.