SFS 2013:956 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

130956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2–6 §§ lagen (1994:1564) om alko-

holskatt ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten

överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och

icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland-
ningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 1,78 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

3 §

3

Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 vo-

lymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 vo-

lymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med

8,11 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

11,98 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

16,49 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

23,09 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med

48,33 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

4 §

4

Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till

KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56.

2 Senaste lydelse 2007:1386.

3 Senaste lydelse 2007:1386.

4 Senaste lydelse 2007:1386.

SFS 2013:956

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:956

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2
men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15
volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkom-
mit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med

8,11 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

11,98 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

16,49 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

23,09 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas

skatt ut med 0 kronor.

5 §

5

Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2

men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206
men som inte beskattas enligt 2–4 §§.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 29,10 kronor,

och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 48,33 kronor.

6 §

6

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en

alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som
hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hän-
förs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-
procent.

Skatt tas ut med 506,42 kronor per liter ren alkohol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 1998:595.

6 Senaste lydelse 1998:595.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.