SFS 2013:1072 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

131072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alko-

holskatt

dels att 12, 13 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 31 §, av följande lydelse.

12 §

2

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas en-

ligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som regist-
rerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli
godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfa-
rande (ordinarie mottagningsplats).

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betal-

ning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp
som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd
säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

13 §

3

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmäs-

sigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-
land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet
ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt
angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress

där varumottagaren kommer att ta emot de varor som flyttas under uppskovs-
förfarandet.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten

på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från
det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i
rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på tillfälligt registrerade varumottagare.

1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse 2012:677.

3 Senaste lydelse 2011:286.

SFS 2013:1072

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1072

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

19 §

4

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b

och 7 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid motta-

gandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 8 §

första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 8 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits
skyldighet att betala tull eller, i fall som avses i 8 c § första stycket 3, vid den
tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra
EU-landet.

Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första

stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna
enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag, ska Skatteverket efterge skatten
på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

31 §

5

Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade alkoholvaror och

Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 §
första stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, medges efter ansökan åter-
betalning av skatten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya bestämmelserna om eftergift i 19 § och återbetalning i 31 § till-

lämpas på varor som har förts in i Sverige från och med den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:677.

5 Tidigare 31 § upphävd genom 2002:420.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.