SFS 2016:1071 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

161071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2–6 och 34 a §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten

överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och

icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland-
ningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

3 §

3

Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst

15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst

18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med

9,19 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,69 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

26,18 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med

54,79 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2014:1495.

3 Senaste lydelse 2014:1495.

SFS 2016:1071

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1071

4 §

4

Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till

KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men
som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2
men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte
15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har upp-
kommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med

9,19 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,69 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

26,18 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas

skatt ut med 0 kronor.

5 §

5

Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2

men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206
men som inte beskattas enligt 2–4 §§.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 32,99 kronor,

och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 54,79 kronor.

6 §

6

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en

alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som
hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hän-
förs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-
procent.

Skatt tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

34 a §

7

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska

betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 26 eller 27 § av någon annan än den
som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §,

59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–
6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och 13–15 §§
och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och den

inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller dom-

4 Senaste lydelse 2014:1495.

5 Senaste lydelse 2014:1495.

6 Senaste lydelse 2014:1495.

7 Senaste lydelse 2013:1073.

background image

3

SFS 2016:1071

stol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyl-
dige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock
inte räknas av.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 34 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på

beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens
ikraftträdande.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hän-

för sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.