SFS 2017:1207 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

171207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alko-

holskatt

dels att 7 f, 9, 9 b, 12, 28 och 34 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 24 a, 26 a och 31 a §§, och när-

mast före 24 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 f §

2

Alkoholvaror som avsänds av en vinproducent i ett annat EU-land

omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna
lag när varorna befinner sig på svenskt territorium om

1. den avsändande vinproducenten enligt nationella bestämmelser med stöd

av artikel 40 i rådets direktiv 2008/118/EG undantas från kraven i kapitel IV i
direktivet,

2. varorna flyttas under uppskovsförfarande enligt de nationella kraven i

avsändarmedlemsstaten, och

3. varorna flyttas till en sådan destination som anges i artikel 17 i direkti-

vet, med undantag för en sådan som anges i 17.1.a.iii.

Den administrativa referenskod som enligt artikel 21.6 i direktivet ska följa

varorna under flyttningen får i de fall som avses i första stycket ersättas av ett
följedokument för transport av vinprodukter enligt artikel 24.1.a.iii i kommis-
sionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsfö-
reskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsre-
gistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för
marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de re-
gister som ska föras inom vinsektorn.

9 §

3

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i

Sverige avser att

1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,
2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor

som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3. för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga varor

från tredje land, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbuti-

ker.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2012:677.

3 Senaste lydelse 2011:286.

SFS 2017:1207

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1207

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhål-

landen och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror ska, för att omfat-

tas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Som skatteupplag får inte godkännas ett utrymme som används som eller är

avsett att användas som bostad.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som

registrerad avsändare.

9 b §

4

En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovs-

förfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats
som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet, ersättningsdoku-
mentet eller, när det gäller varor som omfattas av 7 f §, följedokumentet för
transport av vinprodukter. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mot-
tagandet tas in i skatteupplaget.

12 §

5

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som
registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att
bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfa-
rande (ordinarie mottagningsplats).

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betal-

ning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under upp-

skovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den
direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumen-
tet, ersättningsdokumentet eller, när det gäller varor som omfattas av 7 f §,
följedokumentet för transport av vinprodukter.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

Mottagande av varor från små vinproducenter

24 a §

Den som tar emot varor som flyttats enligt 7 f § från en vinproducent

i ett annat EU-land ska underrätta Skatteverket om mottagandet av varorna.

26 a §

Om varor, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven

destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för kon-
sumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet anses ha be-
gåtts här i landet och varorna beskattas här om

4 Senaste lydelse 2013:1073.

5 Senaste lydelse 2013:1073.

background image

3

SFS 2017:1207

1. varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och
2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes

enligt 7 b § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 7 d § eller motsvarande regle-

ring i mottagarlandets lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.
Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten

under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den
tidpunkt då flyttningen inleddes.

28 §

6

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas
där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos
Skatteverket.

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning

av beskattade alkoholvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalen-
derkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den
som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan

avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skattever-
ket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-landet.

Har en vara beskattats enligt 26, 26 a eller 27 §, och visar den skattskyldige

inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat
EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-
landets skatteanspråk är befogat.

31 a §

7

En ansökan om återbetalning enligt 28–31 §§ ska vara undertecknad

av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för
sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

34 a §

8

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26, 26 a och 27 §§. Skat-

ten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 26, 26 a eller 27 § av någon annan än
den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §,

59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §,

4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och
13–15 §§ och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.
Om den som är skattskyldig enligt 26, 26 a eller 27 § har betalat in skatt

och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket

6 Senaste lydelse 2011:286.

7 Tidigare 31 a § upphävd genom 2002:420.

8 Senaste lydelse 2016:1071.

background image

4

SFS 2017:1207

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den
skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skat-
tebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte
räknas av.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 7 f §, 9 b § och 12 § i den nya lydelsen och bestäm-

melserna i de nya 24 a och 26 a §§ tillämpas första gången på flyttningar som
påbörjas efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i den nya 31 a § tillämpas första gången på ansökningar

om återbetalning efter ikraftträdandet.

4. För skatteupplag som har godkänts före ikraftträdandet gäller 9 § i den

äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.