SFS 2018:1886 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS2018-1886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10, 12 och 14 §§ lagen (1994:1564)
om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

10 §2 En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 7 b § ska ställa
säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i
Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och

uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de
varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av
alkoholvaror sker enligt 7 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd
skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-
land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten
inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan

påföras upplagshavaren enligt 19 § första stycket 1 eller 19 a §. Säkerheten
ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de
varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag.
Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av
det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre
kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid.

Säkerheterna ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den

dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplags-
havare återkallas. Säkerheten enligt första och andra styckena får efter
återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för
vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 7 d §.

12 §3 Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas
enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som
registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om
att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovs-
förfarande (ordinarie mottagningsplats).

1 Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.

2 Senaste lydelse 2013:1073.

3 Senaste lydelse 2017:1207.

SFS

2018:1886

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1886

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för

betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Säkerheten ska kunna tas i anspråk
av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om åter-
kallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare
återkallas.

En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under upp-

skovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den
direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet,
ersättningsdokumentet eller, när det gäller varor som omfattas av 7 f §,
följedokumentet för transport av vinprodukter.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse

tillämpas även på registrerad varumottagare.

14 §4 Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett
uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt
artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad
avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd
är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 10 § första, andra och fjärde

styckena samt i 10 a § och om återkallelse i 11 § första och tredje styckena
tillämpas även på registrerad avsändare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:265.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.