SFS 1995:917 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1995_917 Lag om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1623

SFS 1995:917
Utkom från trycket
den 26 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1994:1564) om alko-

holskatt skall ha följande lydelse.

37 § För skattepliktiga alkoholvaror tas skatten för år 1995 ut med i

2 - 6 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1995 skall skatten
tas ut med belopp som omräknas enligt andra stycket.

För kalenderåret 1996 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 - 6 §§ angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan prisläget i oktober månad året närmast före
det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1994.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.