SFS 1995:1528 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1995_1528 Lag om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1528
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2-6 §§ lagen (1994:1564) om al-

koholskatt skall ha följande lydelse.

2 § Skatt skall betalas för öl som hänförs till nr 2203 i Kombinerade
nomenklaturen (KN) enligt förordningen EEG 2658/87 om alkoholhalten
överstiger 0,5 volymprocent.

1

Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120.

2899

background image

SFS 1995:1528

Skatt skall även betalas för produkter innehållande en blandning av öl

och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i
blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,38 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent tas

skatt dock ut per liter med 1,21 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

3 § Skatt skall betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15

volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 vo-

lymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 9,21 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,61 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,73 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

26,81 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med

44,51 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

4 § Skatt skall betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs
till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205
men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten över-
stiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10
men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande
har uppkommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 9,21 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,61 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,73 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

26,81 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

5 § Skatt skall betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över

1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och

2206 men som inte beskattas enligt 2-4 §§.

Skatt tas ut per liter för

2900

background image

SFS 1995:1528

drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 26,81 kro-

nor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 44,51 kronor.

6 §2 Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208
med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i
en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för
drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten
överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 485,04 kronor per liter ren alkohol.

2901

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Fernlund

(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1995:613.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.