SFS 1995:1529 Lag om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1995_1529 Lag om ändring i lagen (1995_917) om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1529
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen

(1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1994:1564) om alko-

holskatt i paragrafens lydelse enligt lagen (1995:917) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

37 § För skattepliktiga alkoholvaror tas skatten för år 1996 ut med i 2-
6 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1996 skall skatten tas ut
med belopp som omräknas enligt andra stycket.

För kalenderåret 1997 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2-6 §§ angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan prisläget i oktober månad året närmast före

det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1995.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

2901

1

Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkUl7, rskr. 1995/96:120.

background image

SFS 1995:1529

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

2902

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.