SFS 1996:600 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1996_600 Lag om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:600
Utkom från trycket
den 19 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1994:1564) om alko-

holskatt skall ha följande lydelse.

37 §2 För skattepliktiga alkoholvaror tas skatten för år 1996 ut med i 2-
6 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1996 skall skatten tas ut

med belopp som omräknas enligt andra stycket.

För kalenderåret 1997 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2-6 §§ angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året närmast
före det år beräkningen avser och prisläget i september 1995.

Regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:197, bet 1995/96:SkU30, rskr. 1995/96:291.

2

Senaste lydelse 1995:1529.

892

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.