SFS 1996:1223 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1996_1223 Lag om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2307

SFS 1996:1223
Utkom från trycket
den 13 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2-6 och 37 §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

2 §2 Skatt skall betalas för öl som hänförs till nr 2203 i Kombinerade
nomenklaturen (KN) enligt förordningen EEG 2658/87 om alkoholhalten
överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt skall även betalas för produkter innehållande en blandning av öl

och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i
blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 1,45 kronor för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0

kronor.

3 §3 Skatt skall betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97 :FiUl,rskr. 1996/97:53.

2

Senaste lydelse 1995:1528.

3

Senaste lydelse 1995:1528.

background image

SFS 1996:1223

2308

4

Senaste lydelse 1995:1528.

5

Senaste lydelse 1995:1528.

6

Senaste lydelse 1995:1528.

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15

volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18

volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 9,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,60 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,70 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

26,80 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med

44,50 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

4 § Skatt skall betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs
till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205
men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten
överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger

10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten ute-

slutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent

med 9,20 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med

13,60 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med

18,70 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med

26,80 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

5 §5 Skatt skall betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över

1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och

2206 men som inte beskattas enligt 2-4 §§.

Skatt tas ut per liter för
drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 26,80 kro-

nor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 44,50 kronor.

6 §6

4

Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208

med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i
en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för

background image

drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten
överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 494 kronor per liter ren alkohol.

37 §7 För skattepliktiga alkoholvaror tas skatten för år 1997 ut med i 2-
6 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1997 skall skatten tas ut
med belopp som omräknats enligt andra stycket.

För kalenderåret 1998 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2-6 §§ angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året närmast fö-
re det år beräkningen avser och prisläget i september 1996.

Regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 1996:600.

SFS 1996:1223

2309

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.