SFS 1996:1323 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1996_1323 Lag om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

SFS 1996:1323
Utkom från trycket
den 18 december 1996

2439

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68.

2

Senaste lydelse 1995:613.

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 a § lagen (1994:1564) om al-

koholskatt skall ha följande lydelse.

31 a §2 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av
alkoholskatt på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internatio-

nell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privile-
gier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i

Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förut-
sättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i
Sverige.

Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige

och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbe-
talning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med
en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.