SFS 1997:358 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

SFS 1997_358 Lag om ändring i lagen (1994_1564) om alkoholskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:358
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

618

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

dels att 10, 12, 14 och 35 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 14 a §, samt närmast före 14 a §

en ny rubrik av följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251 .

background image

619

SFS 1997:358

10 §2 Upplagshavare i Sverige som säljer obeskattade varor till annan
svensk upplagshavare eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos

beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan
påföras honom i Sverige eller annat EG-land, innan leverans av skatteplik-
tiga varor påbörjas. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar den
skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplagshavaren
transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn en-
dast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i sam-

band med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga varor. Sä-
kerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på
de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett

år.

12 § Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd

upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land
importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplags-
havare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varu-
mottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på

de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som mot-
svarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.

Bestämmelserna i 11 § om återkallelse tillämpas även på registrerad varu-

mottagare.

14 § Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levere-

rar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses i 12 och

13 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresentanten skall

godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten är, i stället för
varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländske upplagshavaren
levererar till varumottagare i Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de

varor för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på va-
rorna.

Bestämmelserna i 11 § om återkallelse tillämpas även på skatterepresen-

tant.

Jämkning av säkerhetsbelopp

14 a § I fall som avses i 10 § andra stycket, 12 och 14 §§ får beskattnings-
myndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå

till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns
skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden
eller andra särskilda omständigheter.

2

Senaste lydelse 1995:613.

background image

620

SFS 1997:358

35 § Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och Riksskattever-
ket:

1. beslut om godkännande enligt 9, 12, 14 och 15 §§,

2. beslut om återkallelse enligt 11,12, 14 och 15 §§,
3. beslut om säkerhet enligt denna lag och
4. beslut om återbetalning enligt 28-31 a §§.
Om en skattskyldig eller sökande överklagar beslut enligt första stycket,

förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.