SFS 2004:120 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

040120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 11 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 c och 19 §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

8 c §

2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av skattepliktiga

varor från tredje land är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan skall förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

19 §

3

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när
a) skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av

andra stycket,

b) skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett

skatteupplag,

c) skattepliktiga varor importeras utan att föras till ett skatteupplag,
d) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer,

e) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga

varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

1 Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.

2 Senaste lydelse 2000:1425.

3 Senaste lydelse 2001:517.

SFS 2004:120

Utkom från trycket
den 23 mars 2004

background image

2

SFS 2004:120

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 14 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 15 §, när leverans av

skattepliktiga varor påbörjas,

6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillver-

kas,

8. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

9. den som är skattskyldig enligt 8 c § och som enligt 18 § skall betala

skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt
tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat. I fall som avses i 8 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten
vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i
det andra EG-landet.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga va-

ror som

1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-

land under förutsättning att varorna når mottagaren, eller

2. tas emot av en upplagshavare i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.