SFS 2002:420 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

020420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om al-

koholskatt

2

dels

att 17, 21 och 31–31c §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 10, 12–16, 18, 31 g, 34 och 35 §§ skall ha följande lydelse.

10 §

3

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa

säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller
annat EG-land vid

1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,
2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.
Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett be-

lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade va-
ror som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av
obeskattade varor sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får
säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har be-
talats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 19 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshava-
ren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

12 §

4

Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd

upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land
importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplags-
havare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varu-
mottagare. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekono-

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse av

21 § 2001:517
31 § 1998:1679
31 a § 1999:1108
31 b § 1998:1679
31 c § 2000:481.

3

Senaste lydelse 2001:517.

4

Senaste lydelse 1999:1005.

SFS 2002:420

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

3

SFS 2002:400–471

background image

2

SFS 2002:420

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad
varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på

de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som mot-
svarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet
får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första och tredje styckena

tilläm-

pas även på registrerad varumottagare.

13 §

Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumottagare,

yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd upplagshavare i
ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan varorna trans-
porteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till beskattningsmyn-
digheten och ställa säkerhet för skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

14 §

5

Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som leve-

rerar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses i 12
och 13 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresentanten
skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten är, i stäl-
let för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländske upplags-
havaren levererar till varumottagare i Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de

varor för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på va-
rorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första och tredje styckena

tilläm-

pas även på skatterepresentant.

15 §

Om annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregist-

rerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett annat EG-
land och varan transporteras av säljaren eller av annan för säljarens räkning
(distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet
för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattningsmyn-

digheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt
av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av alkoholskatt
och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Un-
derlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos repre-
sentanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe här i landet.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje

stycket

tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

16 §

Den som är skattskyldig enligt 8 § 5 skall, innan varorna transporte-

ras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattningsmyndigheten

5

Senaste lydelse 1997:358.

background image

3

SFS 2002:420

och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk
om skatten inte betalas i rätt tid.

18 §

6

När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som

inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §,
skall skatten betalas till Tullverket.

31 g §

7

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §, eller
4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalningsla-

gen (1997:483).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

34 §

8

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten beslutar om skatt som avses i 26 §. Skatten

skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. I övrigt
skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap.
1–3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap.
21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

Om den som är skattskyldig enligt 26 § har betalat in skatt och den inbe-

talda skatten överstiger vad som enligt beslut av beskattningsmyndigheten
eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas till
den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket skall så-

dan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala skall
dock inte räknas av.

35 §

9

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol av den skattskyldige och sökanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2000:1298.

7

Senaste lydelse 2001:517.

8

Senaste lydelse 2001:900.

9

Senaste lydelse 2000:481.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.